Summary Interculturele gespreksvoering : theorie en praktijk van het TOPOI-model

-
ISBN-10 9031361828 ISBN-13 9789031361823
457 Flashcards & Notes
141 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Interculturele gespreksvoering : theorie en praktijk van het TOPOI-model". The author(s) of the book is/are Edwin Hoffman. The ISBN of the book is 9789031361823 or 9031361828. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Interculturele gespreksvoering : theorie en praktijk van het TOPOI-model

 • 1 Een inclusieve, systeemtheoretische benadering van interculturele communicatie

 • interculturele communicatie: de studie naar de werking en invloed van cultuur en culturele verschillen op de communicatie.
  en daarbij hangen de culturele verschillen samen met vele soorten culturen.
 • risico's van culuraliserende benadering zijn:


  - cultuur verklaart niets
  het veelvuldig nemen van de cultuur of          religie als verklaring voor allerlei zaken
  - oneigenlijke legitimatie van handelen
  culturaliserend verklaringsmodel hanteren als legitimatie of excuus om eigen gedrag te rechtvaardigen (wij Surinamers doen dat nou eenmaal zo)
  Het effect van een culturaliserende benadering is dat mensen opgesloten worden in hun cultuur; jij bent Turks, de Turkse cultuur is zo, dus daarom behandel ik je op deze wijze.
  - reductie van een persoon tot alleen zijn      etnische, religieuze of nationale identiteit
  een culturaliserende benadering wekt de suggestie dat het communicatief gedrag van een persoon eenvoudig te verklaren is vanuit diens etnische, nationale of religieuze achtergrond (het komt niet door de cultuur dat iemand het niet wil of hoe deze reageert, er zit ook nog een persoon achter)
  - culturele exotisering (het buitengewoon  anders maken) van het gedrag van een  persoon en eenzijdige vastlegging van betekenissen
  iemand van een bepaalde cultuur heeft alle kenmerken daarvan. het kan niet zijn dat gedrag wat hij vertoont vanuit zichzelf komt.
  - generalisatie en stereotypering
  cultuur wordt als iets statische en eenvormig opgevat. hiermee wordt de ontkenning dat ieder persoon op eigen unieke wijze inhoud en betekenis geeft aan zijn culturele achtergronden.
  - wij/zij denken
  schematisch denken in wij en zij. de culturele diversiteit binnen de eigen groep en die binnen de groep migranten wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. dit bevordert een exclusief denken in termen van wij en zij: wij-autochtonen versus zij-migranten of andersom.
  - bevoogding
  je getuigd van een zekere bevoogding wanneer je denkt te kunnen leren hoe de migranten zich gedragen.
  - haalt je uit je kracht
  het belangrijkste kritiekpunt is dat een culturaliserende benadering mensen (vooral professionals) uit hun kracht haalt: ze voelen zich machteloos omdat ze het idee hebben dat ze een cultuur toch niet kunnen veranderen.
 • etnocentrisme
  het oordelen over andere culturen vanuit eigen culturele normen
 • hjyhy
  jhjuju
 • Gender
  manier waarop mensen hun mannelijkheid of vrouwelijk ervaren
 • Interculturele communicatie is...
  de studie naar de werking en invloed van cultuur en culturele verschillen op de communicatie. Daarbij hangen de culturele verschillen samen met vele soorten culturen. 
 • de culturaliserende benadering is echter riskant omdat culturele kennis als voorschrift wordt gepresenteerd of als zodanig wordt opgevat om effectief te kunnen communiceren.
 • multiculturele identiteit: aandacht voor de ander op meer dan 1 vlak.

 • interseksualiteit
  er is dan sprake van een combinatie van mannelijke en vrouwelijke geslachts kenmerken
 • De culturiserende benadering leidt tot generalisering, categorisering en stereotypering van migranten, als de professional hun onbevangenheid verliezen en extra voorzichtig handelen omdat zij bang zijn om bij migranten fouten te maken en hun te discrimineren. 
 • risico's van culuraliserende benadering zijn:
  - cultuur verklaart niets
  het veelvuldig nemen van de cultuur of          religie als verklaring voor allerlei zaken
  - oneigenlijke legitimatie van handelen
  culturaliserend verklaringsmodel hanteren als legitimatie of excuus om eigen gedrag te rechtvaardigen (wij Surinamers doen dat nou eenmaal zo)
  - reductie van een persoon tot alleen zijn      etnische, religieuze of nationale identiteit
  een culturaliserende benadering wekt de suggestie dat het communicatief gedrag van een persoon eenvoudig te verklaren is vanuit diens etnische, nationale of religieuze achtergrond (het komt niet door de cultuur dat iemand het niet wil of hoe deze reageert, er zit ook nog een persoon achter)
  - culturele exotisering (het buitengewoon  anders maken) van het gedrag van een  persoon en eenzijdige vastlegging van betekenissen
  iemand van een bepaalde cultuur heeft alle kenmerken daarvan. het kan niet zijn dat gedrag wat hij vertoont vanuit zichzelf komt.
  - generalisatie en stereotypering
  cultuur wordt als iets statische en eenvormig opgevat. hiermee wordt de ontkenning dat ieder persoon op eigen unieke wijze inhoud en betekenis geeft aan zijn culturele achtergronden.
  - wij/zij denken
  schematisch denken in wij en zij. de culturele diversiteit binnen de eigen groep en die binnen de groep migranten wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. dit bevordert een exclusief denken in termen van wij en zij: wij-autochtonen versus zij-migranten of andersom.
  - bevoogding
  je getuigd van een zekere bevoogding wanneer je denkt te kunnen leren hoe de migranten zich gedragen.
  - haalt je uit je kracht
  het belangrijkste kritiekpunt is dat een culturaliserende benadering mensen (vooral professionals) uit hun kracht haalt: ze voelen zich machteloos omdat ze het idee hebben dat ze een cultuur toch niet kunnen veranderen.
 • topoi model : praktisch handvat, het mag niet als scherm gaan fungeren bij een gesprek. vandaar de aandacht voor presentatie als de grondhouding voor aandachtige betrokkenheid bij de ander.

  kennis van culturele achtergronden: meer bewust van je eigen relativiteit. van je eigen culturele referentiekader.

  risico's van culturaliserende benadering:
  - cultuur verklaart niets
  - oneigenlijke legitimatie van handelen
  - reductie van een persoon tot alleen etnisch, religieuze of nationale identiteit.
  - culturele exotisering van het gedrag van een persoon.
  - eenzijdige vastlegging van betekenissen.
  - generalisatie en stereotypering
  - wij/zij denken
  - bevoogding
  - haalt je uit je kracht


 • Transgender
  zowel mannelijk als vrouwelijk voelen. ongeacht je biologische geslacht
 • Verkrampte houding van passieve tolerantie
  Ze durven migranten niet meer aan te spreken op bepaald gedrag of op bepaalde opvattingen, waarmee ze het eigenlijk oneens zijn. Ze vergeten hun eigen waarden en normen en menen dat ze alleen maar tolerantie en respect mogen opbrengen voor 'de cultuur' van de migrant. 
 • Gender identiteit
  Dit is het gevoel dat je tot een mannelijk of het vrouwelijke geslacht behoort (dit ligt bij de geboorte vast)
 • Wat versterkt die verkrampte houding?
  Op zichzelf heersende normen in de heersende multi-etnische samenleving. 

  • respecteer de cultuur van een ander
  • discrimineer niet
  • culturaliserende deskundigheidsbevordering 
 • objectieve identiteit (ICC)
  is ergens ingedeeld worden. Bijvoorbeeld: een vrouw die bij vrouwen wordt ingedeeld, ook al hoeft deze vrouw zich geen vrouw te voelen
 • In de culturaliserende deskundigheidsbevordering staan de culturele achtergronden van etnische groeperingen centraal bij het oplossen van communicatieproblemen. 
 • meervoudige identiteit (ICC)
  je maakt deel uit van meedere groepen (vrouw, gezin, school etc)
 • De positieve kant van de culturaliserende benadering is dat door kennis van andere culturele achtergronden het helpt om het eigen referentiekader te decentraliseren, om het minder centraal te stellen en oog te krijgen voor andere culturele betekenissystemen. Door deze kennis ben je meer bewust van de relativiteit van je eigen culturele referentiekader. Dit kan etnocentrisme - het oordelen over andere culturen vanuit eigen culturele normen - voorkomen. 
 • monisme= een andere benaming van het universalisme:de idee van de eenheid in of achter de verscheidenheid van de waarneembare verschijnselen.

   

  moreel monisme (1 algemene waarden en normen stelsel)

  sociaal politiek monisme (plaatst de samenleving onder 1 verbindend idee)

  cultuurrelativisme (variant van het realisme, de werkelijkheid is niet 1 vormig maar veelvormig)

  pluraliseme (ideeën stelsel van de interactieve verscheidenheid)

  interactie (communicatie tussen mensen uit verschillende culturen is mogelijk en misschien wel noodzakelijk)

  verscheidenheid (het is onmogelijk te komen ttot de definitieve universele waarheid)

 • Herkaderen (ICC)
  je zorgt ervoor dat iemand op meerdere manieren naar een situatie kan kijken
 • Het TOPOI model mag slechts vanuit de aandacht voor presentie als grondhouding tijdens een gesprek worden ingezet.
 • Waarden
  zijn aannamen van wat mensen belangrijk, mooi, goed of passend vinden. Bijvoorbeeld gerechtigheid, liefde, gelijkheid etc. waarden beinvloeden in sterke maten het doen en laten van mensen
 • Culturaliserende benadering is riskant omdat culturele kennis als voorschrift wordt gepresenteerd of als zodanig wordt opgevat om effectief te kunnen communiceren. 
 • secundaire identiteit (ICC)
  dit kun je verandere bijvoorbeeld waar je woont
 • Risico's van culturaliserende benadering zijn:
  • cultuur verklaart niets
  • oneigenlijke legitimatie van handelen
  • reductie van een persoon
  • culturele exotisering 
  • eenzijdige vastlegging van betekenissen
  • generalisatie en stereotypering
  • wij/zij denk
  • bevoogding
  • haalt je uit je kracht
 • Normen
  zijn concrete richtijnen voor het handelen. Het zijn opvattingen over hoe je je behoort te gedragen. Bijvoorbeeld je mag niet stelen
 • Cultuur verklaart niets
  Het 'alledaagse culturisme', het veelvuldig nemen van de cultuur of religie als verklaring voor allerlei zaken. Zo doen ze dat in die cultuur. Cultuur verklaart niet zo veel, de handelingen van mensen verklaart. 
 • Loyaliteit (ICC)
  heeft te maken met verbinding, met je verbodnen voelen. Mensen zijn vaak loyaal ana hun eigen etnische groep
 • verwerping
  notitie maken van de boodschap van de ander. Maar vervolgens zonder enige erkenning aangeven dat je het niet eens bent met de boodschap 
 • miskenning
  Het niet horen en niet zien van de boodschap van de ander. Miskenning is niet hetzelfde als negeren. Het gebeurt onopzettelijk
 • sekse codering `
  daaronder verstaan we opvattingen en denkbeelden die mannelijke en vrouwelijke clienten hebben meegekregen over wat in een bepaalde context gewenst of ongewenst is 
 • Circulair
  niet liniear
 • wederzijds
  recursief
 • Axiomas van watzlawick
  - communicatie verloopt zowel digitaal als analoog
  - communicatie is afhankelijk van interpunctie
  - communicatie heeft een inhouds en een betrekking niveau
  - communicatie symmetrisch of complimentair
  - men kan niet niet communiceren
 • TOPOI
  Taal, ordening, personen, organisatie en inzet
 • welke 4 clusters zijn er voor de gehandicapten zorg?
  cluster 1 - voor blinden en slechtzienden
  cluster 2 - voor doven en slechthorende
  cluster 3 - voor kinderen met een lichamelijke/ verstandelijke beperking
  cluster 4 - voor kinderen met een psychiatrische stoornis of een gedragsproblematiek
 • Indeling voor verstandelijk gehandicapten. 

    Zeer ernstige verstandelijke beperking à IQ van 25 of lager. à ontwikkelingsleeftijd 1 tot 1,5 jaar.

  Ernstige verstandelijke beperking àIQ van 20 tot 40. àontwikkelingsleeftijd 1 tot 2 jaar.

  Matige verstandelijke beperking à IQ van 35 tot 50. à ontwikkelingsleeftijd 2 tot 4 jaar.

  Lichte verstandelijke beperking àIQ van 50/55 tot 70. à ontwikkelingsleeftijd 4 tot 12 jaar.

 • wat betekent PTP
  persoonlijk toekomst plan
 • wat is vraag gestuurd werken
  de hulpvraag bij de hulpverlener neerleggen en door samen te werken kijken naar mogelijkheden
 • wat wordt bedoeld met beeld materiaal?

  foto’s, tekeningen en plaatsjes die je kunt gebruiken om de communicatieve boodschap te visualiseren. Beeldmateriaal is erg concreet.
 • Constructieve parentificatie
  het verwerven van constructief recht. Het passend geven van kinderen aan ouders
 • Existentiele loyaliteit
  een verbondenheid die ontstaat bij de geboorte
 • Destructieve parentificatie
  wanneer een kind op structurele basis te maken heeft met omgekeerde rollen patronen. (bijvoorbeeld kind die voor de opvoeding van broertjes of zusjes zorgt ipv ouders)
 • verworven loyaliteit
  De verbondenheid, gebaseerd op wederzijdse inspanning tot zorg
 • wat zijn delegaten?
  bij delegaten gaat het om meer rekening te houden met de wensen van de ouders
 • gespleten loyaliteit
  in dit geval moet een kind de keuze maken tussen zijn ouders. 
 • vergeldend onrecht
  het onrecht dat mensen elkaar bewust of onbewust aandoen. bijv. bij misbruik of mishandeling
 • wat zijn legaten?
  bij legaten gaat het meer om rekening houden met de wensen van het kind
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Interculturele communicatie is...
de studie naar de werking en invloed van cultuur en culturele verschillen op de communicatie. Daarbij hangen de culturele verschillen samen met vele soorten culturen. 
Objectieve identiteit
is het sociaalstructurele component van sociale identiteiten. Objectieve identiteit geeft aan dat sociale identiteiten in de leefomgeving worden vastgelegd, onafhankelijk van de persoon die ermee wordt aangeduid. 
Een sociale identiteit kent drie componenten:
 1. een sociaalstructurele: indeling of classificatie van mensen in categorieën of groepen op grond van diverse criteria(leeftijd, sekse, maatschappelijke positie en ander biologische kenmerken)
 2. een culturele: het gedrag en de verwachtingen van het gedrag dat bij een bepaalde sociale identiteit hoort. Zodra iemand is een groep is ingedeeld zijn er stereotiepe verwachtingen hoe die persoon, bijv. een student, zich zal en behoort te gedragen. Deze verwachtingen worden normbeelden genoeg als ze als verplichtend gaan fungeren en uitsluiting tot gevolg kunnen hebben wanneer mensen niet aan deze norm voldoen. 
 3. een cijnsdefinitie: de beoordeling en de waardering van de aard van de mensen die een bepaalde sociale identiteit hebben. bijvoorbeeld het illegaal zijn van iemand wordt in het algemeen niet als positief beoordeelde en gewaardeerd
Sociale identiteiten zijn per definitie differentiërend, omdat..
zij berusten op het maken van onderscheid(niet man, wel vrouw) en krijgen pas relevantie in contact met anderen. 
In de beleving van identiteit zitten altijd twee elementen verweven:
 1. een gevoel van ergens bij te horen
 2. een gevoel van apart te zijn 
Het begrip identiteit zegt...
iets over de manier waarop mensen zichzelf en anderen plaatsen in hun sociale omgeving en over de persoonlijke betekenisgeving daarvan. 
Cultuur verklaart niets
Het 'alledaagse culturisme', het veelvuldig nemen van de cultuur of religie als verklaring voor allerlei zaken. Zo doen ze dat in die cultuur. Cultuur verklaart niet zo veel, de handelingen van mensen verklaart. 
Risico's van culturaliserende benadering zijn:
 • cultuur verklaart niets
 • oneigenlijke legitimatie van handelen
 • reductie van een persoon
 • culturele exotisering 
 • eenzijdige vastlegging van betekenissen
 • generalisatie en stereotypering
 • wij/zij denk
 • bevoogding
 • haalt je uit je kracht
Wat versterkt die verkrampte houding?
Op zichzelf heersende normen in de heersende multi-etnische samenleving. 

 • respecteer de cultuur van een ander
 • discrimineer niet
 • culturaliserende deskundigheidsbevordering 
Verkrampte houding van passieve tolerantie
Ze durven migranten niet meer aan te spreken op bepaald gedrag of op bepaalde opvattingen, waarmee ze het eigenlijk oneens zijn. Ze vergeten hun eigen waarden en normen en menen dat ze alleen maar tolerantie en respect mogen opbrengen voor 'de cultuur' van de migrant.