Summary Interculturele gespreksvoering : theorie en praktijk van het TOPOI-model

-
ISBN-10 9031361828 ISBN-13 9789031361823
457 Flashcards & Notes
142 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Interculturele gespreksvoering : theorie en praktijk van het TOPOI-model". The author(s) of the book is/are Edwin Hoffman. The ISBN of the book is 9789031361823 or 9031361828. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Interculturele gespreksvoering : theorie en praktijk van het TOPOI-model

 • 1.1 Een culturaliserende benadering en haar risico's

 • Wat zijn de grootste risico's van een culturaliserende benadering?
  1. reductie(vermindering) van een persoon tot alleen zijn etnische, religieuze of nationale identiteit;
  2. oneigenlijke legitimatie van handelen;
  3. cultuur als verklaring die niets verklaart;
  4. culturele exotisering(het 'buitengewoon anders' maken) van het gedrag van een persoon en de eenzijdige vastlegging van de betekenis ervan;
  5. generalisatie en stereotypering;
  6. wij/zij denken en een strijd van 'wie past zich aan wie aan';
  7. bevoogding;
  8. handelingsverlegenheid die je uit je kracht haalt.
 • Een culturaliserende benadering wekt de suggestie dat het communicatief gedrag van een persoon eenvoudig te verklaren is vanuit zijn etnische, nationale of religieuze achtergrond.
 • Wat betekent het als een cultuur essentialistisch wordt opgevat?
  In deze opvatting is een cultuur een vaststaand, statisch, homogeen afgesloten systeem dat het onvervreemdbare(niet over te dragen aan een ander) wezen vormt van een bepaald volk en van iedere persoon die hiervan deel uitmaakt.
 • Culturele exotisering van het gedrag van een persoon en het eenzijdig vastleggen van betekenissen.


  Een culturaliserende benadering maakt bepaald gedrag van personen tot iets buitengewoon anders, iets cultureel exotisch en ze legt de betekenis van dat gedrag eenduidig vast.
 • Wat is het effect van een culturaliserende benadering?

  Mensen worden opgesloten in hun cultuur.

 • Wat houdt het wij/zij denken en de aanpassingsstrijd in?
  In deze benadering wordt er schematisch gedacht in de tegenstelling wij en zij. De aandacht is vooral gericht op het anders- zijn van mensen met een andere herkomst. Dit bevordert het exclusief denken in termen van wij en zij.

  In de omgang met culturele verschillen leidt dit wij/zij-denken snel tot een aanpassingsstrijd van 'wie past zich aan wie aan'.
 • Wat houd generalisatie en stereotypering in?

  • Het neigt ertoe individuele personen als representanten van een cultuur te zien, waarbij cultuur als iets statisch en eenvormig wordt opgevat.
 • Wat houdt bevoogding(betutteling) in?
  Het getuigt van een zekere bevoogding(betutteling) wanneer je vanuit een culturaliserende benadering denkt te kunnen leren hoe 'zij', de mensen met een andere herkomst, zich gedragen.
 • Wat houdt de handelingsverlegenheid die je uit je kracht haalt in?
  De culturaliserende benadering veronderstelt dat kennis van de culturele of religieuze achtergrond voorwaarde is om effectief te kunnen communiceren.

  Deze veronderstelling houdt hulpverleners uit hun kracht. 
  Als een hulpverlener niets van de cultuur van zijn cliënt weet, dan kan hij volgens deze voorwaarde deze cliënt niet verder helpen. Terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Deze hulpverlener kan immers deze cliënt ondersteunen, coachen, zodat de cliënt zijn eigen kracht(empowerment) ontdekt.
 • Op het niveau van interpersoonlijke ontmoetingen leidt zo'n benadering tot exclusief denken en handelen.
 • Wat houdt exclusief denken en handelen in?
  Dat de ander opgesloten wordt in zijn cultuur en tot vreemde buitengewoon anders gemaakt.
 • Wat is het gevolg van het exclusief denken en handelen?
  Dat het 'wij' van de groep tegenover het 'zij' van de andere groep komt te staan.
 • Waarom spreekt men van inclusief?
  Omdat het in menselijk ontmoetingen gaat om de insluiting van de ander.
 • Waarom spreekt men van communicatietheoretisch?
  Omdat het om communicatie gaat en niet om antropologische onderzoek.
 • 1.2 Inclusief denken en handelen

 • Wat houdt exclusief denken in?
  Houdt het denken in tegenstellingen in: het denken in termen van of-of: of mijn groep wint or de zijne. Daarbij is de mens er steeds op uit geweest om zich met andere mensen te verbinden tegen andere mensen-groepen.
 • Wat houdt inclusief denken in?
  Een denken, dat er principieel vanuit gaat dat mijn heil(geluk,leven, welvaart) niet verkregen wordt ten koste van of zonder de andere, maar dat het alleen verkregen kan worden als ik tegelijk het heil van de ander beoog en bevorder.
 • Wat is het principe van de erkende gelijkheid?

  Het verwijst naar datgene wat mensen in de eerste plaats verbindt binnen een bepaalde context.

 • Wat is de inclusieve benadering?
  Dit is een denken en handelen die de ander insluit: het is een wij-denken waarin ruimte is voor verschillen.
 • Wat is het principe van de erkende diversiteit?

  Het betekent het erkennen van verschillen (eigenschappen, talenten, competenties, emoties, motieven, behoeften, belangen en verlangens).

 • Hoe kan het wij-denken waarin ruimte is voor verschillen bereikt worden?
  Dit kan bereikt worden door de principes van de erkende gelijkheid en de erkende verscheidenheid gelijktijdig toe te passen.
 • Bij het principe van de erkende gelijkheid gaat het niet om de schijnbaar eerlijke benadering van 'gelijke monniken, gelijke kappen'. Het is niet de bedoeling iedereen op dezelfde wijze te behandelen zonder acht te slaan op onderlinge individuele of groepsverschillen als gevolg van etniciteit, religie, sociaaleconomische status, sekse of iets anders.
 • Wat wordt kleurenblindheid genoemd?
  Ik maak geen onderscheid en ik behandel iedereen hetzelfde.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Interculturele communicatie is...
de studie naar de werking en invloed van cultuur en culturele verschillen op de communicatie. Daarbij hangen de culturele verschillen samen met vele soorten culturen. 
Objectieve identiteit
is het sociaalstructurele component van sociale identiteiten. Objectieve identiteit geeft aan dat sociale identiteiten in de leefomgeving worden vastgelegd, onafhankelijk van de persoon die ermee wordt aangeduid. 
Een sociale identiteit kent drie componenten:
 1. een sociaalstructurele: indeling of classificatie van mensen in categorieën of groepen op grond van diverse criteria(leeftijd, sekse, maatschappelijke positie en ander biologische kenmerken)
 2. een culturele: het gedrag en de verwachtingen van het gedrag dat bij een bepaalde sociale identiteit hoort. Zodra iemand is een groep is ingedeeld zijn er stereotiepe verwachtingen hoe die persoon, bijv. een student, zich zal en behoort te gedragen. Deze verwachtingen worden normbeelden genoeg als ze als verplichtend gaan fungeren en uitsluiting tot gevolg kunnen hebben wanneer mensen niet aan deze norm voldoen. 
 3. een cijnsdefinitie: de beoordeling en de waardering van de aard van de mensen die een bepaalde sociale identiteit hebben. bijvoorbeeld het illegaal zijn van iemand wordt in het algemeen niet als positief beoordeelde en gewaardeerd
Sociale identiteiten zijn per definitie differentiërend, omdat..
zij berusten op het maken van onderscheid(niet man, wel vrouw) en krijgen pas relevantie in contact met anderen. 
In de beleving van identiteit zitten altijd twee elementen verweven:
 1. een gevoel van ergens bij te horen
 2. een gevoel van apart te zijn 
Het begrip identiteit zegt...
iets over de manier waarop mensen zichzelf en anderen plaatsen in hun sociale omgeving en over de persoonlijke betekenisgeving daarvan. 
Cultuur verklaart niets
Het 'alledaagse culturisme', het veelvuldig nemen van de cultuur of religie als verklaring voor allerlei zaken. Zo doen ze dat in die cultuur. Cultuur verklaart niet zo veel, de handelingen van mensen verklaart. 
Risico's van culturaliserende benadering zijn:
 • cultuur verklaart niets
 • oneigenlijke legitimatie van handelen
 • reductie van een persoon
 • culturele exotisering 
 • eenzijdige vastlegging van betekenissen
 • generalisatie en stereotypering
 • wij/zij denk
 • bevoogding
 • haalt je uit je kracht
Wat versterkt die verkrampte houding?
Op zichzelf heersende normen in de heersende multi-etnische samenleving. 

 • respecteer de cultuur van een ander
 • discrimineer niet
 • culturaliserende deskundigheidsbevordering 
Verkrampte houding van passieve tolerantie
Ze durven migranten niet meer aan te spreken op bepaald gedrag of op bepaalde opvattingen, waarmee ze het eigenlijk oneens zijn. Ze vergeten hun eigen waarden en normen en menen dat ze alleen maar tolerantie en respect mogen opbrengen voor 'de cultuur' van de migrant.