Summary Internationaal fiscaal recht

374 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Internationaal fiscaal recht

 • 1.1 Overzicht

 • Naar welke regels moeten we eerst kijken? Vervolgens kijken we naar?
  Eerst moeten we kijken naar de nationale fiscale regels. 
  • Deze bepalen dat werknemers die bezoldigingen krijgen uit andere landen belastbaar zijn in BE
  • nationaal recht bepaalt of iets al dan niet belastbaar is
  Vervolgens kijken we naar de DBV
  • deze regelen wie de bezoldiging mag belasten
 • 1.2 Nationaal fiscaal recht

 • In het IFR is ... Nog steeds de basis
  Het nationaal fiscaal recht: als het NFR iets niet belastbaar stelt, dan gaat er geen belasting zijn.
 • 1.2.1 Fiscale soevereiniteit

 • Op basis waarvan mogen staten belastingen heffen?
  De bevoegdheid om belastingen te heffen is 1 van de attributen van de soevereiniteit van staten. 
  • idee: staten zijn verplicht om zichzelf in stand te houden om ervoor te zorgen dat ze kunnen werken
   • veiligheid en werking garanderen
   • daarvoor moeten ze beschikken over voldoende financiële middelen
 • Wat is het gevolg van de soevereiniteit van elke staat?
  Dat bij het vormgeven van hun fiscaal regime de mogelijkheid bestaat dat twee of meer staten de bevoegdheid claimen om dezelfde situatie te belasten.
 • 1.2.2 Territorialiteitsbeginsel

 • De vraag rijst soms: wat met niet-inwoners? Die niet de nationaliteit hebben.
  • Redenering: elke belg gaat stemmen en wordt rechtstreeks vertegenwoordigd in het parlement en op basis daarvan worden belastingen ingevoerd
  • Niet-inwoners hebben geen stemrecht
   • toch: aanvaard dat staten obv de fiscale soevereiniteit de bevoegdheid hebben om ook die personen te onderwerpen aan belastingheffing.
   • door: territoriale aspect van de soevereiniteit = door link met het territorium vallen ze binnen fiscale soevereiniteit
 • Wat is de absolute grens bij het territorialiteitsbeginsel?
  Grens: alleen belasten als er een bepaald aanknopingspunt is met territorium
 • Het aanknopingspunt kan bestaan in 2 vormen. Welke?
  1. Subjectieve of personele aanknoping
  2. Economische of materiële aanknoping
 • Leg beknopt de subjectieve/personele aanknoping uit.
  De meeste staten heffen in overeenstemming met het woonstaatprincipe
  • houdt belasting op wereldwijd inkomen in
  • onbeperkt belastingplicht
 • Er zijn 2 vormen van subjectieve of personele aanknoping. Welke? Leg uit.
  1. Nationaliteit: zeer weinig toegepast bv US
  2. Woonplaats/vestiging: woonstaatheffing leidt tot een onbeperkte belastingplicht.
   • inkomsten wereldwijd zijn onderworpen aan belastingen
   • indien persoon fiscaal inwoner is
 • Wat is de verantwoording voor de personele/subjectieve aanknoping?
  Verantwoord door draagkrachtbeginsel
  • laat toe om rekening te houden met draagkracht van persoon
  • woonstaat beschikt over meer informatie
  • alle inkomsten uit verschillende landen worden in woonstaat gecentraliseerd
  • = kapitaaluitvoerneutraliteit
 • Leg de economische of materiële aanknoping uit
  Wanneer staten belastingen heffen in overeenstemming met het bronstaatprincipe
  • beperkte belastingplicht
  • gekoppeld aan belastbare materie, niet persoon
 • Wat is de verantwoording voor de economische/materiële aanknoping?
  Het profijtbeginsel
  • inkomsten zijn in het land verkregen omdat ze gebruik maken van infrastructuur
   • bv villa in Frankrijk
   • =kapitaalinvoerneutraliteit
 • 1.2.3 Belastingneutraliteit?

 • Wanneer is er een goed IFR?
  Er moet gekeken worden naar neutraliteit

  • men moet ervoor zorgen dat de belastingheffing geen invloed heeft op economische beslissingen
  • middelen, materiaal, mensen en kapitaal moeten worden ingezet op een manier die economisch het meest efficiënt is
   • want leidt tot meeste welvaar
 • Er zijn 2 soorten neutraliteit. Welke?
  1. Kapitaaluitvoerneutraliteit
  2. Kapitaalinvoerneutraliteit 

  Zie p. 8: beide zijn een optie en zijn valabal
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom wordt er gekeken naar de minst complexe partij?
Omdat wanneer daar een % gehaald wordt, gaat men ervan uit dat de producten op een correcte en prijsconforme manier worden aangerekend aan de afhankelijke partij
Waar komthet bij de TNMM op neer?
Men kijkt naar de winst van een onafhankelijke partij om te kijken of de afhankelijke partij ook die operationele marge behaalt
Welke zijn de zwakke punten van de TNMM?
 • Operationele marges worden beïnvloed door tal van factoren die geen invloed hebben op brutomarges of prijzen
  • geen idee hoe financial statement is opgebouwd 
 • oes is sceptisch
Welke zijn de sterke punten van de TNMM?
 • Operationele marges worden nog minder beïnvloed door product en functionele verschillen
 • geschikt wanneer 1 van beide partijen weinig complexe functies vervult 
 • onnauwkeurigheden kunnen worden afgezwakt door AL-interval
  • entiteiten met hoge winsten en verliezen vallen buiten range
  • je houdt een marktgemiddelde over
Er wordt gekeken naar resultaten van onafhankelijke ondernemingen om te kijken...
Welke marges deze halen
 • op de markt kijken welke marge typische producenten halen/aanraken
 • men zoekt in een database naar entiteiten die vgl zijn 
 • men houdt een aantal ondernemingen over en dan berekent men een range voor de operationele marge
Waar zoekt de TNMM naar?
Naar vergelijkbare vennootschappen
Welke zijn de zwakke punten van de PS methode?
 • Subjectieve toepassing: houdt rekening met wat een groep een belangrijke activiteit vindt
 • vaak moeilijk om gegevens in het buitenland te bekomen
 • niet aanvaard in alle landen want moeilijk verzoenbaar met strikte interpretatie AL-criterium
  • kijken naar hoeveel winst aan elk land toekomt om te bepalen hoeveel belasting elke entiteit moet betalen
Op wat is de PS methode gebaseerd?
 Op basis van interne gegevens
 • geen vergelijkbare transacties noodzakelijk 
 • geen derde partij transactie nodig
Er zijn 2 soorten profit split methoden, welke? Bespreek kort waarvan men vertrekt
 1. Bijdraganalyse: vertrekt van de gecombineerde/totale winst en dat wordt verdeeld tussen de betrokken partijen
 2. Analyse van overblijvende winst: vertrekt van aan bepaalde entiteiten al een routinebedrag te geven -> vergoeden voor de activiteiten. De residuele winst over die men verdeelt obv verdeelsleutels
Wat/ hoe worden de verdeelsleutels bepaald?
Men gaat de winst verdelen op basis waarvan de belangrijkste personen die bijdragen aan de winst zitten
 • = key significant people
 • daar de meeste winst aan toewijzen
 • binnen de keten kijken wat de belangrijkste activiteiten zijn bv productie of bv verkoop