Summary Internationaal ondernemen

-
ISBN-10 9001792243 ISBN-13 9789001792244
321 Flashcards & Notes
39 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Internationaal ondernemen". The author(s) of the book is/are Radha Jethu Ramsoedh, Maud Hendrickx. The ISBN of the book is 9789001792244 or 9001792243. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Internationaal ondernemen

 • 1 Inleiding in internationaal ondernemen 11

 • Wanneer is er sprake van globalisering of mondalisering?

  Als niet alleen goederen en diensten, maar ook kapitaal kennis en arbeid de wereldbol rond gaan.

 • Voordelen globalisering
  • hogere economische groei en welvaart
  • delen technologische kennis
  • verspreide culturele organisatie
 • Voor en nadelen globalisering

  Voordelen:

  -Zij draagt bij aan hogere economische groei en welvaart.

  -Zij deel technologische kennis.

  -Zij leidt tot wijd verspreide culturele integratie

   

  Nadelen:

  -Er is een grotere kans op ondermijning van lonen in de ontwikkelde landen.

  -Er is een toename van uitbuiting arbeiders in minder ontwikkelde landen.

  -Zij geeft multinationals veel macht

   

   

 • Nadelen globalisering
  • Toename macht multinationals
  • Toename uitbuiting arbeiders
  • Ondermijning lonen ontwikkelingslanden
 • Redenen/motieven voor int. business
  -Import voor nationale distributie
  -Import van onderdelen voor productie
  -Productie in het buitenland
  -Export van goederen
  -Doorvoer van goederen
  -Etc..
 • Nadelen IB?
  -Zeer afhankelijk van wereldhandel
  -Afhankelijk van Duitsland in het bijzonder, maar ook België/Groot-Brittannië/Frankrijk/Italië
  -Deze landen samen zijn goed voor >60% van onze export
 • 1.1 Wat is internationaal ondernemen? 13

 • Hoe noem je een bedrijf die in buitenlandse handen is en wereldwijd opereert. 

  Multinationals

 • Internationaal ondernemen:

  * Het investeren in het buitenland

  * Het verkopen van goederen en diensten aan het buitenland.

  * Ontwikkeling van internationaal zakendoen

  * Handeling die nodig zijn voor het samenwerkingsverband met partners in het buitenland.

   

 • Ondernemingen in lageloonlanden: 

  * Productiviteit verhogen

  * Goedkopere arbeidskrachten

  * Kennis delen met buitenlandse partners om ten opzichte van de concurrent sterker te staan.

   

   

 • 1.1.1 Globalisering

 • Door welke oorzaken is globalisering zo enorm groot geworden?
  • Het opengaan van de landengrenzen
  • Door de opkomst van internet
  • Door de opkomst van lagelonenlanden.
 • Wat zijn enkele voor en nadelen van globalisering?
  Voordelen:
  Hogere econ groei en welvaart
  Tech kennis delen
  Wijdverspreide culturele integratie

  Nadelen:
  Ondermijning van lage lonen
  Uitbuiting arbeiders
  Multinationals veel macht.
 • Globalisering kan betrekking hebben op goederen, diensten, kapitaal, kennis en arbeid die hun weg rond de wereld vinden.
 • Hoe noem je het wereldwijd samensmelten van economieën, politiek en culturen?
  Globalisering.
 • 1.1.2 Nederland en globalisering

 • Europa is erg gemondialiseerd t.o.v. de rest van de wereld. NL staat op de derde plek qua mondialisering van de wereld.
 • 1.1.3 Duurzame internationaal ondernemen

 • Duurzame internationale handel eist zijn tol van de natuurlijke hulpbronnen en is afhankelijk van mens en mileu.
 • Bedrijven worden zich bewuster welk gevolg internationale handel heeft voor mens, milieu en maatschappij.
 • Waarom moet er naast rendement ook gekeken worden naar het sociale aspect en het milieuresultaat bij internationaal ondernemen?
  Omdat niet alle stakeholders van een organisatie zich alleen richten op economisch resultaat.
 • Welke oplossing (model) draagt bij aan duurzame internationale handel, zodat aan het belang van stakeholders wordt gedacht?
  Internationaal ondernemen volgens drie pijlers: people, planet, profit.
 • Welke drie pijlers horen bij duurzame internationale handel?
  People, planet, profit.
 • Voor veel bedrijven is het de kunst om een goede balans tussen de drie pijlers te vinden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Belangrijke aanbevelingen
(1) Op het gebied van mensenrechten
(2) Informatieverstrekking, het openbaar maken en delen van informatie
(3) Arbeid, niet discrimineren en afschaffing van gedwongen arbeid (kinderarbeid)
(4) Milieu
(5) Bestrijding corruptie
(6) Consumentenbelangen; alle producten voldoen aan daarvoor geldende eisen
.Waarvoor is de WTO (WHO) in het leven geroepen?
Om nieuwe handelsverdragen te bewaken.
Formuleer de basisregels van de TWO
(1) Als één land gunstige handelsvoorwaarden krijgt, gelden die voorwaarden ook voor alle andere landen.
(2) Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen buitenlandse of "eigen" producten.
(3) Tarieven moeten vast zijn, dat geeft zekerheid en kweekt vertrouwen.
(4) Oneerlijke handelspraktijken als exportsubsidies en dumping zijn niet toegestaan
.
.
Waar heeft het toezicht betrekking op?
(1) De controle van de economische en financiële ontwikkelingen
(2) Het verstrekken van beleidsadvies dat er voornamelijk op gericht is een economische crisis te voorkomen
Welk doel hebben sommenverzekeringen?
Deze wordt afgesloten op het leven of de gezondheid van een persoon en keert een bedrag uit als zich een onzeker voorval voordoet.
Welk doel hebben schadeverzekeringen?
Het doel om het vermogen van de verzekeringnemer te beschermen.
Welke soorten verzekeringen zijn er?
Schadeverzekeringen
Sommenverzekeringen
Risicobeheersing?
Er worden nadat het risico beschreven is, voorzorgsmaatregelen getroffen om de risico's te beperken.
Welke fasen zijn er bij risicomanagement?
 1. Risico-analyse
 2. Risicobeheersing
 3. Monitoren
 4. Continuïteitsmanagement