Summary Internationaal publiekrecht in vogelvlucht

-
ISBN-10 9013053017 ISBN-13 9789013053012
768 Flashcards & Notes
46 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Internationaal publiekrecht in vogelvlucht". The author(s) of the book is/are P H Kooijmans. The ISBN of the book is 9789013053012 or 9013053017. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Internationaal publiekrecht in vogelvlucht

 • 1 Wat is internationaal Recht?

 • Naar zijn inhoud heeft het begrip internationaal publiekrecht weinig onderscheidend vermogen. Heden ten dage kunnen regels van internationaal publiekrecht vrijwel alles omvatten.
 • wanneer zie je het begin van internationaal recht
  vanaf het ontstaan van soevereine staten waarbij 1648, de vrede van Westfalen, wel als begin van de moderne statenleving wordt gezien. Deze staten vormen handelsverdragen: het begin van internationaal publieksrecht.
 • Wat is internationaal publiekrecht
  Dit recht kan van alles omvatten, t.g.v. ontwikkeling internationale samenleving, en onderscheidt zich van nationaal publiekrecht doordat het bestaan van de regels niet te danken is aan één nationale rechtsbron.
 • Ook nationaal recht kan internationale regels omvatten.
  En:
  Internationaal recht kan zich richten op iets wat zich geheel nationaal afspeelt. 

 • 2 Bronnen van het internationaal publiekrecht

 • onder een internationale organisatie verstaan we een organisatie waarvan het werkterrein zich over meer dan één staat uitstrekt. Ze moet één of meer organen hebben en enige mate vanrechtspersoonlijkheid

 • wat er aan regels uit een internationale organisatie komt noemen wij het materiele recht van de organisatie

 • 2.1 Gewoonterecht

 • Voorbeeld van Amerikaanse president Truman die bodemschatten claimde, er kwamen geen protesten.
 • aan welke voorwaarde moet een regel voldoen om te kunnen spreken van gewoonterechtelijk regel / gewoonterecht

  Er moet zowel sprake zijn van een uniforme praktijk en van opinio iuris

 • Welke 2 vereisten zijn er nodig om te spreken van gewoonterecht?
  naleving in de prakijk
  overuiging dat het zo hoort
 • Noem aantal factoren die dienen als bewijs voor het bestaan van opinio iuris

  • afleiden uit verklaringen regeringsvertegenwoordigers
  • afleiden uit mate van aangetekende protest bij schending
 • Bestaat gewoontrecht alleen uit gewoonterecht?
  Nee, ook uit elementen van verdere rechtsontwikkeling aangepast aan de eisen van de tijd.
 • nadeel gewoonterecht

  onduidelijk, moeilijk bewijsbaar

 • Hoe kom je er in de prakijk achter dat een gedragsregel berust op een opinio Iurus
  afleiden uit verklaringen van regeringsvertegenwoordigers internationale conferenties of nationale parlementen. Ook protest van andere landen indien de gedragsregel niet wordt opgevolgd.
 • hoe vindt codificatie plaats in het internationale bestel

  Door het sluiten van verdragen

 • Hoe lang en uitgebreid moet de praktijk zijn voordat het ontstaan van een regel van gewoonterecht mag worden geconcludeerd?
  Geen toepasbaar criterium. Het Internationaal Gerechtshof wel gesproken van de noodzaak van een uniforme, constante en wijdverbreide prakijk. Maar bij doen of nalaten geen direct antwoord.
 • wat is opinio iuris

  de overtuiging dat aldus behoort te worden gehandeld

 • Wordt gewoonterecht beschreven?
  Ja door middel van verdrag wel beschreven en geinterpreteerd.
 • Wat is een nadeel van gewoonterecht?
  Het is moeilijk bewijsbaar en onduidelijk omdat het ongeschreven is.
 • 2.2 Verdragen

 • Voorbeelden:
  Verenigde Naties 1945
  Verdrag tot oprichting van de Europese Unie 1992
 • Niet te absoluut stellen omdat wanneer in een verdrag een rechtsregime is neergelegd dat na de inwerkingtreding van het verdrag algeem wordt aanvaard. Dan kan het in het verdrag bepaalde zich ontwikkelen tot gewoonterecht.
 • Wat is een verdrag traites-contrats?
  Karakter van overeenkomst
 • Wat zijn de voordelen van verdragen?
  • duidelijker geformuleerd
  • men weet precies welke staten zijn gebonden en welke niet
 • Is een verdrag altijd geschreven?
  Zelden komen mondelinge bindende overeenkomsten
 • Wat is een traites-Lois?
  karakter van wetten, codificatieverdragen.
 • Wat houdt een bilateraal verdrag in?
  Verdrag tussen twee staten.
 • Wat houdt een multilateraal verdrag in?
  Verdrag tussen meer dan twee staten.
 • Wat zijn traites-constitutions?
  Het oprichten van internationale organisatie waarbij het verdrag mijn of meer als constitutie of grondwet van de organisatie fungeert
 • Waar kunnen verdragen toe strekken?
  Ene partij is doen waarvoor andere een prestatie moet leveren. verdrag vertoond dan overeenkomst traites-contrats. Verdrag kan ook worden gesloten door algemene regels vast te leggen. Dit zijn codificatie verdragen hierbij worden geldend gewoonterecht vastgelegd. Nieuwe verdragen kunnen ook worden opgesteld een soort wetten aangeduid als traites-lois. Ook kan men bij een verdrag een internationale organisatie op richten. Verdrag funcioneert dan als constitutie of grondwet van de organisatie. Bijvoorbeeld Handvest van de Verenigde Naties van 1945 + Verdrag tot oprichting van de Europese Unie van 1992 of verdrag Internationaal Strafhof werd opgericht dit worden traintes-constitutions genoemd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer is het internationaal recht ontstaan?
vanaf het ontstaan van soevereine staten waarbij 1648, de vrede van Westfalen, wel als begin van de moderne statenleving wordt gezien. Deze staten vormen handelsverdragen: het begin van internationaal publieksrecht.
Hoe wordt de vertegenwoordiger van de Heilige stoel genoemd?
Nuntiius dan wel (lager in rang) een internuntius
Waarop berust de ned. wetgeving
Op het Ius sanguinis-beginsel (nationaliteit van een ouder)
Wat houdt het begrip res communis in?
Een aan allen gemeenschappelijk goed beschouwd.
Een staat beschikt van rechtswege over een continentaal plat is een afkondiging nodig?
Nee
Is erkend dat de Heilige stoel van oudsher internationale rechtspersoonlijkheid bezit?
Ja, de heilige steol onderhoudt diplomatieke betrekkingen met tal van staten in is partij bij vele multilaterale verdragen en lid van een aantal internationale organisaties.
Noem voorbeelden van NGO's?
Amnesty international, Greenpace, Internationaal Verbond van Vrije Vakbewegingen. Men noemt deze de non-gouvernementele organisaties.
Wat was het gevolg van de oprichting van het Internationale Strafhof in 1998 in Den Haag gevestigd?
Het aanvaarden van bestraffing van individuen voor internationale misdaden. Dit hof is gebaseerd op een verdrag waarbij ruim honderd staten zijn aangesloten en is bevoegd om individuen te bestraffen voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.
Wat zijn Interstatelijke of intergouvernementele organisaties (IGO)?
Netwerken van organsiaties  die gestalte geven aan internationale samenwerking. Sommige met breed takenpakket en vergaande bevoegdheden (Verenigde Naties + Europese Unie)
Wat zijn NGO´s
Particuliere organisaties opgericht om een rol te spelen op het internationale toneel.