Summary Interne geneeskunde

-
501 Flashcards & Notes
8 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Interne geneeskunde

 • 1.1 Shock

 • Wat is shock?
  een falen van het hart of de circulatie om te voorzien in een adequate weefselperfusie, waardoor de organen onvoldoende voorzien worden van zuurstof en nutriënten voor het onderhoud van het aerobe metabolisme.
 • Welke stadia van shock zijn er en wat houden ze in?

  -Gecompenseerde shock: de perfusie naar vitale organen blijft bewaard door de sympatische reflexen die de systemische weerstand verhogen. Bloed wordt door arteriële constrictie afgeleid van de niet-vitale organen naar de vitale organen, het veneuze reservoir verkleint en het hartritme versnelt. De systolische bloeddruk blijft behouden, de diastolische bloeddruk is eventueel verhoogd met een verkleind systolodiastolisch verschil. Een verhoogde secretie van angiotensine en vasopressine zorgen voor zout- en waterretentie t.h.v. de nieren, vanuit de tr.digestivus wordt vocht gereabsorbeerd.

  Symptomen: eventueel verwardheid, bleke huid, toegenomen hartslag en koude perifere huid met verminderde capillaire refill.

  -Ongecompenseerde shock: de compensatiemechanismen falen. Het aerobe metabolisme kan niet in stand gehouden worden en het anaerobe metabolisme wordt de belangrijkste energievoorziener. Gevolg is productie van lactaat, met een lactaatacidose tot gevolg. Bovendien is er een inefficiënte klaring van CO2 die bijdraagt aan de acidose. De acidose onderdrukt de myocardiale contractiliteit en verstoord de reactie op catecholamines ((nor)adrenaline).

  Symptomen: gedaalde bloeddruk, zeer trage capillaire refill, tachycardie, koude extremiteiten, acidotische ademhaling, sufheid en gedaalde urinaire output.

  -Refractaire (irreversibele) shock: als een ongecompenseerde shock niet behandeld wordt, treedt uiteindelijk hersenschade en celdood op. Deze schade is irreversibel en leidt tot de dood.

 • Hoe kan shock ingedeeld worden?
  -Hypovolemische shock
  -Obstructieve shock
  -Distributieshock
  -Cardiogene shock
 • Wat is een hypovolemische shock en wat zijn mogelijk oorzaken?

  Een tekort aan circulerend volume geeft aanleiding tot een verminderde veneuze return en dus een daling van het einddiastolisch volume en de cardiac output.

  Oorzaken: verbloeding (trauma, tr.digestivus), dehydratie (diarree, onvoldoende vochtinname), plasmaverlies (brandwonden, ileus).

 • wat is de behandeling van een hypovolemische shock?

  infusie van die vloeistof waarvan een tekort wordt verondersteld teneinde het zuurstoftransport naar de weefsels te herstellen. Meestal wordt eerst gekozen voor infusie met colloïden, aangevuld met kristalloïden (als onderhoud of bolus). Verder kan men bij een laag Hb ook packed cells toedienen, en bij stollingsstoornissen kunnen thrombocyten en vers gevroren plasma een uitkomst bieden.

  Uiteraard geldt dat bij een bloeding de bloedingsbron gevonden en behandeld moet worden.

 • Wat is een distributieve shock en wat zijn mogelijke oorzaken?

  Stoornis in de perifere circulatie door abnormale vaatverwijding.

   Oorzaken: sepsis, anafylaxie, intoxicaties (bijv. koolmonoxide), neurogeen

 • Wat gebeurt er met de vaat en vullingsstatus tijdens een distributieve shock?

  Er is uitgesproken vasodilatatie door een sterk toegenomen productie van stikstofoxide in het endotheel van de vaatwand.

  Er is relatieve ondervulling door vasodilatatie. Bovendien neemt de permeabiliteit van de vaatwand toe, waardoor er vocht (plasmafiltraat) uit de vaatbaan lekt; hierdoor ontstaat een absolute ondervulling. 
 • Wat is de behandeling van een distributieve shock?

  vochttoediening, zolang het hartminuutvolume toeneemt.

  Inotropica (dobutamine) om het hartminuutvolume toe te laten nemen.      Bij ernstige hypotensie (MAP < 60 mmHg): noradrenaline

  Zuurstofmasker

  Bij verdenking septische shock (koorts!): lab, bloedkweken, urinekweek, sputumkweek, X-thorax, starten met breedsprectrum antibiotica. 

 • Wat is obstructieve shock en wat zijn de oorzaken?

  Een inadequate circulatie ten gevolge van een obstructie of door compressie van de grote vaten, aorta, pulmonaalarteriën of het hart zelf.

  Oorzaken: harttamponade, constrictieve pericarditis, spanningspneumothorax, aortastenose, longembolie.

 • Wat is de behandeling van een distributieve shock?

  obstructie opheffen

  - Pneumothorax: drain

  - Longembolie: trombolyse / embolectomie

  - Harttamponade: pericardiocentese / pericardiotomie
 • Wat is een cardiogene shock en wat zijn de oorzaken?

  Afgenomen weefselperfusie die voornamelijk verklaard kan worden door een dysfunctioneren van het myocard. Men kan onderscheid maken tussen systolische en diastolische dysfunctie.

 • Wat is de oorzaak en behandeling van de systole disfunctie bij een cardiogene shock?

  Shock treedt op indien een groot deel van het myocard beschadigd is geraakt.Oorzaken voor myocardschade: groot myocardinfarct bij voorheen gezonde patiënt, klein infarct bij een patiënt met cardiomyopathie of eerdere infarceringen, ritmestoornissen. Bij een acuut MI kunnen niet-geïnfarceerde gebieden eveneens minder goed functioneren: myocard stunning. Na enkele dagen herstelt het niet-geïnfarceerde gebied weer. 

  Behandeling: 

  -Hemodynamische ondersteuning

             -Infusie van vloeistof om het hartminuutvolume te optimaliseren

             -Vroegtijdige intubatie (ook bij nog goede gaswisseling i.v.m. mogelijk              optreden longoedeem)

             -Inotropica

  -Causale behandeling onderliggend probleem

             -Fibrinolyse of PTCA bij myocardinfarct

 • Wat zijn de oorzaak en behandeling van een diastolische dysfunctie bij een cardiogene shock?

  Vaak gezien bij hypertensie en coronair lijden. In de meest uitgesproken vorm is de systolische functie volledig normaal. De kleine stijve linker ventrikel contraheert uitstekend maar kan onvoldoende relaxeren. Hierdoor neemt de vulling van de linker ventrikel en daarmee de preload af. Alle omstandigheden die de vullingsfase verkorten (tachycardie, ritmestoornis) doen de vulling van de ventrikel nog verder afnemen. 

  Behandeling:

  Herstel van volumestatus

  Herstel van sinusritme, vertragen van hartfrequentie en bevorderen van relaxatie van de ventrikel: β-blokkers en calciumantagonisten. Inoptropica moeten zo veel mogelijk worden beperkt: door optreden van een tachycardie wordt de ventrikelvulling alleen maar slechter.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Interne geneeskunde
 • 9789031373604 or 9031373605
 • 14e geheel herz. dr.

Summary - Interne geneeskunde

 • 1 Diabetes mellitus

 • Diabetes mellitus is een stoornis in de stofwisseling die wordt veroorzaakt door een absoluut of relatief gebrek aan insuline en die wordt gekenmerkt door een chronisch verhoogd bloedglucosegehalte. 

   

  De sterke toename in prevalentie van diabetes doet zich niet alleen in Nederland maar ook elders in de wereld voor en hangt vooral samen met maatschappelijke veranderingen. 

   

  Diabetes leidt op den duur tot micro- en macrovasculaire afwijkingen met ernstige gevolgen voor de kwaliteit van leven en een toegenomen kans op overlijden. Geschat wordt dat de gemiddelde levensverwachting voor diabetespatiënten zes tot tien jaar korter is dan het gemiddelde voor de gehele bevolking. 

   

  Ten slotte gaat diabetes gepaard met tal van andere problemen op zeer uiteenlopende gebieden. Al met al is zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht diabetes mellitus een aandoening die van groot belang is voor de volksgezondheid, waarmee iedere arts, ongeacht zijn of haar discipline, frequent te maken zal krijgen. 

   

 • Wat is diabetes mellitus?

  Een stoornis in de stofwisseling die wordt veroorzaakt door een absoluut of relatief gebrek aan insuline en die wordt gekenmerkt door een chronisch verhoogd bloedglucosegehalte

 • 5.9 Immuunmodulerende therapie

 • Immuuntherapie: maakt gebruik van immuunsysteem, bv door toedienen cytokinen of monoklonale antistoffen.
 • immuunsysteem
  afweer
 • 7.1 Werking van de bloedstolling

 • Wat houdt de primaire hemostase in?
  Dit is de eerste verdedigingslinie van het lichaam tegen bloedverlies uit de bloedvaten. Dit doet het met de bloedplaatjes. Het resultaat hiervan is een bloedprop ter plaatse van het defect.
 • 7.1.1 Primaire hemostase

 • Wat is de functie van Tromboxaan A2?
  Het activeert weer andere bloedplaatjes en het heeft een sterk vernauwend effect
 • Welk medicijn kan tromboxaan A2 remmen?
  Acetylsalicylzuur, doordat tromboxaan wordt gevormd o.i.v. cyclo-oxygenase. Dit enzym remt ASA volledig.
 • 7.1.2 Vorming van het fibrinestolsel

 • Er zijn een aantal stollingsfactoren die pas actief worden bij carboxylering door glutaminezuur o.i.v. vitamine K, welke zijn dit?
  Factor II, VII, IX en X
 • Waar worden bijna alle stollingsfactoren gemaakt?
  In de lever
 • 7.1.3 Remmers van de bloedstolling

 • Wat remt het tissue factor pathway inhibitor?
  Die remt het tissue factor/factor VIIa-complex
 • Wat remt het geactiveerde proteïne C-systeem?
  De cofactoren V en VIII
 • Hoe wordt proteïne C geactiveerd?
  Het wordt geactiveerd door trombomoduline, dat op zijn beurt wordt geactiveerd door trombine
 • Wat is factor-V-Leiden?
  een ziekte waarbij factor V genetisch zodanig is veranderd dat hij verminderd gevoelig is voor proteïne C (geactiveerde proteïne C-resistentie)
 • Wat is het gevolg van de protrombine-20210-mutatie?
  Leidt tot verhoogde protrombineconcentraties in het bloed, wat een verhoogde stollingsneiging geeft
 • 7.1.4 Fibrinolyse

 • Wat is het belangrijkste eiwit van het fibrinolytische systeem?
  Plasmine
 • Wat doet Plasmine?
  Het zet onoplosbare fibrine om in oplosbare fibrineafbraakproducten
 • Welke stoffen zetten plasminogeen om in plasmine?
  Weefselplasminogeenactivator (t-PA) en urokinase plasminogeenactivator (u-PA)
 • Welk niet lichaamseigen stofje kan plasminogeen ook omzetten in plasmine?
  Streptokinase, afkomstig van de Streptococcen
 • Welke stof remt plasmine direct en waardoor wordt het gemaakt?
  alfa-2-antiplasmine, wordt o.i.v. factor XIIIa in het stolsel gevlochten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Behandeling?
zonnebrandcreme
bij artritis: plaquenil of NSAIDs
corticosteroiden icm cytostatica
steroidcreme bij dermatitis
Aan welke criteria moet men voldoen?
4/11:
-vlinderexantheem in het gelaat
-discoide lupus
-fotosensitiviteit
-orale of nasofaryngeale ulcera
-artritis
-serositis (pleuritis, pericarditis)
-nierafwijkingen
-neurologische stoornissen
-hematologische stoornissen (anemie, leukopenie, trombopenie)
-ANA's: anti-nucleaire antistoffen
- immunologische antistoffen: anti-ds-DNA, anti-fosfolipiden
Therapie?
Symptomatisch: kunsttranen, kauwgom, voedingsadvies
Classificatie criteria?
1. afwijkende traanproductie (schirmer)
2. xerostomie = abnormaal droge mond
3. aangwezigheid van lymfocytaire infiltraten in speekselklierbiopten
4. Reumafactor, ANA's, SS-a, SS-b
Klinisch beeld?
Droge en branderige ogen. Andere sicca-klachten: huid, mond, vagina. De parotiden kunnen gezwollen zijn. Verhoogd risico op lymfoproliferatieve ziekten. Komt vaker voor bij vrouwen (10x) en bij reumatische ziekte
Waardoor ontstaat het?
Een mononucleair celinfiltraat in de exocriene vochtklieren
Behandeling?
Corticosteroiden op afbouwschema. Hierbij geef je een bisfosfonaat ter preventie van osteoporose. Eventueel een ACE remmer
DD?
-endocarditis
-mycotisch aneurysma
-hepatitis B of C
-trombocytaire stoornis
-atherosclerose
-maligne hypertensie
-wegener
-fibromusculaire dysplasie
Diagnose?
Op grond van kliniek en lab ( kreat, leverfunctie, BSE, hepatitis, urine onderzoek). Een positieve ANCA pleit voor PAN. Dit bevestig je met een biopt
Klachten?
PAN zorgt voor bloedvatinfectie > vernauwing lumen > trombose, ischemie, infarct
-nieraantasting met hematurie en proteinurie
-hypertensie door activatie RAAS
-ontsteking gastro-intestinale arterien
-arteritis van het zenuwstelsel met convulsies
-coronairaantasting: angina pectoris
-huidafwijkingen: subcutane noduli, livedo reticularis, kleine vingerinfarcten
-myalgiene en artralgien