Summary Introductie in management

-
ISBN-10 9001816274 ISBN-13 9789001816278
358 Flashcards & Notes
127 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Introductie in management". The author(s) of the book is/are Peter Thuis. The ISBN of the book is 9789001816278 or 9001816274. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Introductie in management

 • 1 Organisaties

 • Wat is strategisch  plannen
  Plannen door het topmanagement met een tijd van 5 tot 10 jaar
 • test vraag
  test antwoord
 • Wat is een organisatie?
  Een menselijk samenwerkingsverband die blijvend is
 • Een organisatie kiest zijn strategie naar aanleiding van 3 punten
  geschiktheid, haalbaarheid, aanvaardbaarheid
 • hoe herken je een organisatie?
  er is sprake van samenwerking tussen mensen, een gemeenschappelijk doel en met de bedoeling de organisatie voort te laten bestaan
 • 1.1 Wat zijn organisaties?

 • 3 belangrijke kenmerken van organisaties
  1. samenwerking door mensen
  2. gemeenschappelijk doel
  3. organisatie voort te laten bestaan
 • Hoe herken je een organisatie?
  1. Er is sprake van samenwerking door mensen
  2. aan een gemeenschappelijk doel
  3. met de bedoeling de organisatie voort te laten bestaan
 • Noem de drie belangrijke kenmerken van een organisatie.
  1. Samenwerking door mensen
  2. Gemeenschappelijk doel
  3. De bedoeling de organisatie voort te laten bestaan.
 • Wat zijn de drie kenmerken van een organisatie?
  Er is een gemeenschappelijk doel, er is een samenwerking tussen mensen en het is gericht op het laten voortbestaan van de organisatie.
 • Hoe herken je een organisatie?
  Samenwerking door mensen
  Gemeenschappelijk doel
  De bedoeling de organisatie voort te laten bestaan
 • Wat is een organisatie?
  menselijke samenwerking die blijvend is
 • Wat is het synergie effect
  Samenwerking door mensen 
 • Wat is het synergie-effect?
  Het synergie-effect is het verschijnsel dat mensen meer bereiken dan de som der delen door samen te werken.
 • Wat is de hoofddoelstelling van de organisatie?
  Het streven naar het voortbestaan van de organisatie.
 • Synergie-effect
  Het samenwerken van mensen
 • 3 verschillende betekenissen organisatie
  1. Functioneel: effectief op elkaar afstemmen van activiteiten.
  2. Institutioneel: dan doelen we op een organisatie als instituut met een bepaalde naam en locatie, zoals Philips.
  3. Instrumenteel: dan doelen we op de manier waarop men de zaak georganiseerd heeft in de organisatie. 
 • Welke drie soorten organisaties kennen we?
  1. de functionele organisatie
  2. de institutionele organisatie
  3. de instrumentele organisatie
 • Wat is het synergie-effect?
  Mensen bereiken meer als ze samenwerken dan wanneer ieder voor zich werkt.
 • Hoofddoelstelling van een organisatie
  Het streven naar het voortbestaan van de organisatie
 • Wat is een functionele organisatie?
  Een functionele organisatie is een organisatie waarin men de activiteiten effectief op elkaar afstemt. Voorbeeld: een feestcommissie.
 • Welke 3 verschillende betekenissen zijn er voor het begrip organisatie?
  Functioneel (effectief op elkaar afstemmen van activiteiten) 
  De organisatie van een feest door een paar mensen

  Institutioneel (organisaties al instituut met een naam en locatie) 
  Philips met haar hoofdkantoor in Amsterdam

  Instrumenteel(de manier waarop men de zaak georganiseerd heeft in de organisatie)
 • Wat is een institutionele organisatie?
  Een institutionele organisatie is een organisatie met een bepaalde naam en locatie. Voorbeeld: Philips
 • Bedrijven en onderneming

  Bedrijf (organisatie die goederen/diensten maakt voor de afzetmarkt)Onderneming Coca cola (organisatie met winstoogmerk)
 • Wat is een instrumentele organisatie?
  Een instrumentele organisatie is een organisatie waarin men de zaken op een vaste manier georganiseerd heeft.
 • Welke 2 rechtsvormen zijn er?
  Natuurlijke personen (aansprakelijk met eigen vermogen voor de schulden van het bedrijf)
  Rechtspersonen (eigenaren zijn niet privé aansprakelijk)
 • Welke rechtsvormen voor natuurlijke personen kennen we?
  1. Eenmanszaak: de eigenaar met zijn gehele privévermogen is aansprakelijk.
  2. Maatschap: zelfstandige beoefenaren die samenwerken. Allen gelijk aansprakelijk.
  3. Vennootschap onder firma (vof): samenwerkingsverband tussen meerdere personen onder 1 naam (firma). Allen met privévermogen aansprakelijk
  4. Commanditaire vennootschap (cv): vergelijkbaar met firma, met stille (commanditaire) vennoten, die alleen financieël betrokken zijn. Boven inleg niet aansprakelijk, de actieve vennoten wel.
 • Noem de 4 natuurlijke personen
  Privé aansprakelijk voor schulden
  Eenmanszaak (hele privé vermogen aansprakelijk)
  Maatschap (iedereen voor gelijk privé deel aansprakelijk)
  Vennootschap onder firma (zelfde als maatschap maar opereren onder 1 naam en privé aansprakelijk)
  Commanditaire vennootschap (stille vennoot alleen aansprakelijk voor zijn inleg)
 • Welke rechtsvormen voor rechtspersonen kennen we?

  1. Naamloze vennootschap (nv): aandeelhouder, maar aandelen staan niet op naam.

  2. Besloten vennootschap (bv): aandeelhouder, aandelen staan op naam. Houder niet aansprakelijk met privékapitaal.

  3. Coöperatieve vereniging (cv): vereniging van leden die hetzelfde doel nastreven.

 • Welke rechtsvormen kennen we voor natuurlijke personen?
  Eenmanszaak: Hierbij is de eigenaar met zijn gehele privévermogen aansprakelijk voor schulden in de 'zaak'.
  Maatschap: Deze rechtsvorm wordt veelal gebruikt door beoefenaren van een vrij beroep die willen samenwerken (als zogeheten maten). De maten zijn voor een gelijk deel van mogelijke schulden aansprakelijk.
  Vennootschap onder firma (vof): Dit is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen (firmanten) onder één naam. Soms brengen firmanten alleen (start)kapitaal in, soms brengen ze arbeid in of vergunningen. De firmanten zijn allemaal aansprakelijk voor de schuld van de vof, met hun privévermogen.
  Commanditaire vennootschap (cv): Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de firma. Het verschil is dat bij de cv sprake is van actieve en stille vennoten. de stille vennoten brengen alleen geld in, maar werken niet mee in de organisatie. De commanditaire vennoot kan wettelijk niet meer verliezen dan zijn totale inleg. Daarboven is hij niet aansprakelijk meer.
 • Noem de 4 rechtspersonen
  Privé niet aansprakelijk voor schulden
  Naamloze vennootschap (uitgifte aandelen 'aan toonder' iedereen kan ze kopen. RVB)
  Besloten vennootschap (aandelen staan op naam niet vrij verhandelbaar) 
  Coöperatieve vereniging (op zichzelf staande onderneming met een gemeenschappelijk doel. Rabobank)
  Stichting (geen winstoogmerk, statuten en donateurs)
 • Welke 3 betekenissen heeft het begrip organisatie? Leg die uit. 
  Functioneel - het op elkaar betrekken van activiteiten
  Institutioneel - organisatie gezien als herkenbaar eenheid
  Instrumenteel - wijze waarop zaken in een organisatie zijn geregeld
 • Welke rechtsvormen kennen we voor rechtspersonen?
  Naamloze vennootschap (nv): Aandelen, maar niet op naam
  Besloten vennootschap (bv): Aandelen op naam. Als de aandeelhouder de aandelen niet kwijt wil, kan niemand eraan komen.
  Coöperatieve vereniging (cv): Vereniging voor leden die hetzelfde doel nastreven.
 • Wat zijn de 5 algemene organisatie problemen ?
  Leefbaarheid - psychische welbevinding, fysieke welbevinding 
  Controleerbaarheid- inzichtelijkheid van organisatie, voldoende geïnformeerd zijn 
  Neveneffecten - als gevolg van organisatiehandelen, extern intern , positief negatief
  Besturing - wendbaarheid, leiden ingrepen tot gewenste veranderingen 
  Beheersing - op gewest niveau houden van prestaties 
 • De relatie tussen organisatie en omgeving vraagt naar ( 3 punten)
  Kennen van de omgeving ( monitoren )
  Keuzes maken tav de omgeving ( aanpassen ) 
  Beïnvloeding van de omgeving ( continuïteit waarborgen ) 
 • Welke 2 gevolgen kent arbeidsdeling in een organisatie ? 
  Afstemming en coördinatie 
  Ontstaan van hiërarchie, managementniveaus 
 • Welke interpersoonlijke rollen kent een manager?
  Boegbeeld
  Leider
  Verbindingspersoon
 • Welke informatieve rollen kent een manager?
  Waarnemer
  Verspreider
  Woordvoerder
 • Welke besluitvormende rollen kent een manager?
  Ondernemer
  Oplosser van verstoringen
  Verdeler hulpmiddelen
  Onderhandelaar
 • Wat zijn de 4 kernfunctiebrede van management?
  Plannen
  Organiseren
  Leidinggeven
  Beheersen
 • Wat is het synergie-effect?
  Mensen bereiken meer als ze samen werken dan wanneer zij alleen werken
 • Op wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht?
  Economische prestaties.  Profit
  Met respect voor de sociale klant.  People
  Binnen de ecologische randvoorwaarde.  Planet
 • Wat is duurzaam ontwikkelen?
  Ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun behoefte te voorzien in gevaar te brengen. 
 • Wat zijn de 4 management vaardigheden?
  Conceptuele (  creatief zelfstandig ideeën ontwikkelen voor probleem of kans) 
  Communicatieve ( informatie, gedachten, gevoelens overbrengen en ontvangen )
  Interpersoonlijke ( leiden, motiveren, conflicten oplossen, samenwerken)
  Technische ( methodes, procedures en technieken voor spefiek werkterrein) 
 • We kennen de volgende rechtsvormen voor natuurlijke personen:
  Eenmanszaak: Eigenaar met zijn gehele privévermogen --> aansprakelijk voor schulden in de 'zaak'. 
  Maatschap: Een samenwerking door beoefenaren van een vrij beroep. De maten zijn voor een elijk deel van schulden aansprakelijk.
  Vennootschap(vof): Een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen onder één naam. De firmanten zijn allemaal aansprakelijk voor de schuld van de vof, met hun privévermogen.
  Commanditaire vennootschap (cv): Dezer rechtsvorm is vergelijkbaar met de firma. Het verschil is dat bij de cv sprake is van actieve en stille vennoten. De stille vennoten brengen alleen geld in als financier, maar gaan niet meerwerken in de organisatie. 
 • Wat is de interne hoofddoelstelling van een organisatie?
  Het voortbestaan van de organisatie
 • Wat is de externe hoofddoelstelling van de organisatie?
  Het voorzien in een maatschappelijke behoefte
 • Er zijn 3 begrippen organisatie
  Functioneel
  Institutioneel
  Instrumenteel
 • Wat wordt bedoeld met een functionele organisatie?
  Het effectief op elkaar afstemmen van activiteiten
 • Wat wordt bedoeld met een institutionele organisatie?
  Een instituut met een bepaalde naam en locatie
 • Wat wordt bedoeld met instrumentele organisatie?
  De manier waarop men de zaak georganiseerd heeft in de organisatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de drie generieke strategieën van Porter (1980)?
1. De kostenleiderschapsstrategie: het uitgangspunt is dat men in vergelijking tot de concurrentie zo goedkoop mogelijk wil produceren.
2. De differentiatiestrategie: het uitgangspunt is dat men zich wil onderscheiden van de concurrentie door bijvoorbeeld goede service of kwaliteit.
3. De focusstrategie: het uitgangspunt van deze strategie is nog een verdere specificatie van de vorige twee strategie. Een specifiek segment -> een niche.
Welke factoren beïnvloeden de organisatiestructuur?
De grootte van de organisatie, de levensfase, de strategie, de organisatieomgeving en de in de organisatie gebruikte technologie.
Wat zijn de nadelen van een matrixorganisatie?
Er kan frustratie en verwarring ontstaan door de twee aansturingslijnen.
Er is kans op conflicten tussen de twee kanten van de matrix.
Veel overleg en vergaderen.
Er moet getraind worden op het samenwerken van de medewerkers.
Vaak is de macht niet gelijk verdeeld over de twee zijden van de matrix.
Wat zijn de voordelen van een matrixorganisatie?
Meer efficiënt gebruik van middelen.
Flexibel.
Het management ontwikkelt zich algemeen en specialistisch.
Interdisciplinaire samenwerking, expertise beschikbaar voor alle eenheden.
Taakverruiming. 
Wat zijn de nadelen van een lijn-staforganisatie?
Staven dreigen soms autonoom te groeien.
Staven houden zichzelf in stand.
Deze organisatie is complexer dan lijnorganisatie en ook meer vatbaar voor tegenstellingen, ruzies en meningsverschillen tussen lijn en staf.
Wat zijn de voordelen van een lijn-staforganisatie?
Door toevoeging van de staf kan de leiding goed en onafhankelijk geadviseerd worden.
Er kan gespecialiseerd worden in de staf.
Wat is het omspanningsvermogen?
Het aantal mensen dat iemand aan kan als leidinggevende.
Wat is de spandiepte?
Het aantal mensen aan wie iemand direct en indirect leiding geeft.
Wat is de spanwijdte?
Het aantal mensen aan wie iemand direct leiding geeft.
Wat zijn de nadelen van een lijnorganisatie?
Hoe meer lagen, hoe trager de besluitvorming.
Het is lastig om de verantwoordelijkheid voor problemen aan te wijzen.
De medewerkers hebben weinig zicht op en betrokkenheid bij het einddoel van de organisatie.