Summary Introduction to Soil Science

-
663 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Introduction to Soil Science

 • 1 Bodemfuncties en Bodemfuncties

 • Wat zijn problemen waar bodems nu mee te maken hebben?
  - verwoestijning
  - verzilting
  - verzakking of verdroging
  - overstromingen of aardverschuivingen
  - gebrek aan nutrienten
  - vergiftiging door eutrofiering en overbemesting etz.
 • Welke 4 ecosysteemdiensten levert een bodem?
  1) toevoerdiensten (producten)
  2) regulerende diensten (voordelen van regulering van ecosysteemprocessen)
  3) culturele diensten
  4) ondersteunende diensten (diensten noodzakelijk voor de productie van alle andere diensten)
 • 1.1 Natuur- en biodiversiteitsfunctie van de bodem

 • Waarom is het verband tussen bodem en landschap/vegetatie zo sterk?
  Omdat bodems essentieel zijn als stand- en ankerplaats en leverancier van water, zuurstof en nutriënten voor planten.
 • Wat zijn effecten van menselijk handelen op de bodemkwaliteit geweest?
  Omlaag doordat we de grondwaterstand verlagen. Omlaag door verontreiniging onder invleod van intensieve landbouw. Eutrofiering van de grond.
 • 1.2 Biochemische rol van de bodem

 • Hoe reguleert een bodem de samenstelling van bodemvocht, van de atmosfeer en het vloeibare water op aarde?
  Doordat veel stoffen (tijdelijk) worden vastgehouden. Planten en bodemdieren zijn hierbij betrokken.
 • Waarom is de samenstelling van bodemvocht van belang?
  Wortels en bodemdieren zijn veelal afhankelijk van de waterfase. Interactie tussen bodemvocht en bodemdeeltjes bepaalt de beschikbaarheid van stoffen.
 • Welke bufferende werking heeft een bodem op stoffen?
  Sommige bodembestanddelen absorberen stoffen. Snel opnemen als aanvoer hoog, langzaam afstaan als geen aanvoer. Zo worden grote fluctuaties voorkomen.
 • Welke bufferende werking heeft een bodem op water?
  De doorlatendheid van bodems is beperkt vanwege de kleine porien tussen de bodemdeeltjes.
 • Wat is de functie van humus?
  Zorgt voor samenhang van bodemdeeltjes en reguleert de beschikbaarheid van nutriënten.
 • Wat is de schakelfunctie van een bodem?
  Het vastleggen en beschikbaar maken van eerder bij fotosynthese vastgelegde CO2.
 • Wat is de regulatiefunctie van bodems op de lange termijn?
  Planten pompen veel CO2 in de bodem, dit komt in de bodemlucht. Daar lossen silicaatmineralen in op en dat komt in oceanen terecht. Wordt neergeslagen in kalkskeletten van allerlei organismen.
 • Wat veroorzaakt de verlaging van de grondwaterstand?
  Ontwatering van landbouwgronden, onttrekking grondwater voor industrie en drinkwater, versnelde oppervlakkige afvoer van regenwater, verstening.
 • 1.3.2 Bodemgeschiktheid

 • Wat betrekt chemische bodemvruchtbaarheid en hoe kan t worden opgelost?
  Plantvoedende elementen die de bodem levert. Je kunt voedingsstoffen toedienen.
 • Hoe kun je een gebrek of overschot aan water oplossen?
  Water aanvoeren uit het grondwater of oppervlaktewater of beregening. Voor extra zuurstof kun je het grondwaterpeil verlagen.
 • Wat is een bodemfactor die je moeilijk kunt verbeteren?
  1) het vocht leverende vermogen van een bodem
  2) de bewerkbaarheid (grote cohesiekrachten)
  3) gevoeligheid voor erosie (lichte bodem)
 • 1.4 De bodem als leverancier van grondstoffen

 • Welke schade kan het winnen van grondstoffen toebrengen aan de bodem?
  Morsen van stoffen, zuurstoftekorten, aardschokken, afgraven gronden zodat ze onderwater lopen.
 • Welke schade kan winning van water toebrengen aan de bodem?
  Er ontstaat stijghoogte verschil tussen het ondiepde en diepere gelegen grondwater. Zo leidt verontreiniging van de bodem en onduep grondwater in combinatie met onttrekking van water uit dierpere watervoerende lagen tot verontreiniging van dieper grondwater.
 • Hoe draagt een bodem bij aan grondstofproductie?
  Na afzetting worden sommige stoffen gemodificeerd door geologische precessen. Anderen zijn het product van bodemvorming. Verwering
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat willen loofbomen voor pH?
Geen sterk zure gronden want dan Al toxiciteit.
Wat willen naaldbomen en heide voor pH?
<4,5
Wat geeft de zuurgraad aan?
De pH in de bewortelbare zone van een grond die optreedt wanneer de grond tenminste 10-15 jaar met bos of een half natuurlijke vegetatie is begroeid en in die periode niet is bemest.
Hoe kun je in t veld de voedingstoestand met het oog afleiden?
Door te kijken naar spontane vegetatie, de bodemeigenschappen en de hydrologie.
Wat geeft de voedingstoestand aan?
De vruchtbaarheid van een grond die voorkomt wanneer de grond ten minste 10-15 jaar met bos of een half natuurlijk evegetatie si begroeid en in die periode niet is bemest.
Waar zijn de gradaties van de infiltratiecapaciteit op gebaseerd?
De textuur van de bovengrond met een OM gehalte van < 8%. Bij >8% is de gradatie sterk afhankelijk van de combi leem en klei gehalte.
Wat zijn de 3 factoren waar de infiltratiecapaciteit van afhankelijk is?
1) waterhuishouding
2) gevoeligheid van de bovengrond voor verdichting
3) klei- en OM-gehalte (klei en OM worden onder natte omstandigheden plastisch)
Waar leidt een te lage infiltratiecapaciteit toe?
Plassen waardoor de stevigheid van de bovengrond afneemt.
Wat geeft de infiltratiecapaciteit aan?
De mate waarin het bodemoppervlak in staat is regenwater te verwerken.
Waar zijn de gradaties van stuifgevoeligheid op gebaseerd?
De textuur van de bouwvoor.