Summary ISDDF

-
196 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "ISDDF". The author(s) of the book is/are Volkers. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - ISDDF

 • 1.1 Proces en fasering van systeemontwikkeling (1.1)

 • (1) Wat wordt met systeem in de organisatie bedoeld?

  Een stelsel van elementen wat erop gericht is een bepaald doel of een bepaald resultaat te bereiken

 • (2) Wat wordt onder een organisatie verstaan?

  Een samenwerkingsverband van mensen en middelen, gericht op het bereiken van gestelde doelstellingen

 • (3) In welke drie systemen kan een organisatie worden opgedeeld?  

  • Een transformatiesysteem - dit is gericht op de totstandkoming van producten en diensten (inkoop, productie en distributie)
  • Een beslissingssysteem - ter besturing van de primaire processen
  • Een informatiesysteem - dient voor de informatiebehoefte
 • (4) Geef een definitie van een informatiesysteem?
  Het geheel van activiteiten, faciliteiten en procedures waarmee de organisatie haar informatiebehoefte ten behoeve van de bedrijfsvoering tracht te vervullen

 • (5) Wat zijn de hoofdlijnen bij het ontwikkelen van een systeem?
  • Analyse (vooronderzoek, probleemanalyse)
  • Ontwerp (functioneel ontwerp, technisch ontwerp)
  • Realisatie (bouw, testen en invoering)
 • (6) Welke aspecten zijn van belang bij Systeemontwikkeling?
  • De integratie van deelsystemen in infrastructuren
  • Niet de technische mogelijkheden bepalen de kwaliteit, maar de mate waarin het tegemoetkomt in de informatiebehoefte (effectiviteit)
  • De levensduur van het systeem, de ontwikkelingskosten en kosten van de instandhouding van systemen (duurzaamheid)
  • Een systeem dat voldoet aan de eisen heeft achteraf geen bijstelling nodig (efficiency)
 • (7) Wat houdt een methode in?
  Een systematische manier van aanpak (volgens een vast patroon) De methode is een denk en/of werkwijze om een probleem tot een oplossing te brengen.
 • (8) Wat is een methodiek?
  Kan gezien worden als de leer van methoden, dus de denkwijze achter een bepaalde methode.
 • (9) Wat is een methodologie? Wat is het verschil met methodiek?
  Dit is de leer van methoden voor theorievorming en er is verder weinig onderscheidt met methodiek.
 • (10 aangepast) Wat wordt in deze context met technieken bedoeld?

  De technieken vormen het gereedschap dat binnen een methode gehanteerd kan worden. Welke kernvraag staat hier centraal?
  Het WAARMEE staat hier centraal
 • (11) Waarvan hangt de bruikbaarheid van een methode af?
  • Om wat voor soort probleem het gaat
  • Welke gebruikers erbij betrokken zijn
  • In welke omgeving de ontwikkeling plaatsvind
 • (12) Wat omvat een strategie ten minste?
  • Omschrijving van de doelstellingen
  • Waarom voor een bepaalde methode is gekozen

 • (13) Waar zijn ontwikkelmethoden naar gelang van wat voor systeemontwikkeling gaat plaatsvinden in onder te verdelen?
  • Systeemontwikkeling van kleinere systemen
  • Systeemontwikkeling waarbij standaard programmatuur betrokken wordt
  • Maatwerk systeemontwikkeling
 • (14) Welke methode wordt vaak gehanteerd als leidraad voor projectfasering?
  De ontwikkeling methode die in deze cursus voor de projectfasering als leidraad genomen wordt is S. D. M. (System Development Methodology).
  Na de fasering volgens de projectmanagementbenadering komt de SDM-fasering in algemene termen aan de orde.
 • (15) Wat wordt bij de projectmanagementbenadering verstaan onder faseren?
  Bij faseren wordt in de projectaanpak gedacht aan het in stappen verdelen van de projectactiviteiten die nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen. Die stappen worden dan in een logische volgorde aangebracht.

 • (16) Wat wordt bij de projectmanagementbenadering verstaan onder beheersen?
  Om die projectactiviteiten volgens plan te laten verlopen, moeten er regelende activiteiten plaatsvinden.
  Beheersen omvat de regelende en sturende activiteiten.
 • (17) Wat wordt bij de projectmanagementbenadering verstaan onder beslissen?
  Met beslissen gaat het erom dat bepaalde beslissingen op de juiste plaats in het project worden gedaan. De beslissingen zijn onder andere evaluatiebeslissingen en telkens weer de GO/NO GO-beslissingen (op basis van het faseovergangsrapport.) 

 • (18) Welke fasen zijn in de projectmanagementbenadering te onderscheiden? 
  • De initiatief fasen (het idee)
  • De definitie fase (het wat)
  • De ontwerpfase (het doel)
  • De voorbereidingsfase (hoe te maken)
  • De realisatie fase (het doen)
  • De nazorg fase (instandhouden)

 • (19) Wanneer worden er beslissingen bij de projectvoortgang genomen?
  • Bij de projectvoortgang worden beslissingen genomen: na elke fase is een moment om dat te doen. 
  • Evaluatie van de fase vindt plaats waarbij gekeken wordt of men wel de juiste weg volgt.
  • De beslissing kan inhouden dat een project wordt gestopt indien er geen redenen meer zijn om met het project door te gaan.

 • (20) De activiteiten in een fase moeten bestuurd worden. Welke beheersaspecten zijn er zoal?
  • Tijd: wanneer moet het deel project klaar zijn?
  • Geld: hoe duur wordt het?
  • Kwaliteit: hoe goed moet het of wat kan het?
  • Informatie: welke informatie moet er gemaakt worden?
  • Organisatie: Wie doet het?

 • De sleutelbegrippen faseren, beslissen en beheersen
 • (21) Wat wordt verstaan onder de levenscyclus van een informatiesysteem?
  De ontwikkelaars van SDM beweren dat SDM beschouwd kan worden als de levenscyclus van een informatiesysteem.
 • (22) Welke fasen worden binnen SDM onderscheiden?
  1. Informatieplanning
  2. definitie studie
  3. functioneel ontwerp
  4. technisch ontwerp
  5. realisatie
  6. invoering
  7. gebruik en beheer
 • (23) Wat kan men over de probleemaanduiding bij de fase informatieplanning zeggen?
  Globaal zou men kunnen zeggen dat informatieplanning in het beschouwingsgebied van de organisatie in wisselwerking met zijn omgeving en interessegebieden nagaat "wat is het probleem". Het formuleren van het probleem, in de Engelse literatuur vaak omschreven als"problem statement", is een belangrijke en lastige aangelegenheid wat een grondige situatie analyse vereist.

  Immers zonder een heldere en eenduidige probleem definitie weten we niet precies welk probleem opgelost moet worden

 • (24) Wat weet u over de probleemaanduiding bij de fase definitiestudie en functioneel ontwerp tezamen?
  De definitiestudie en het functioneel ontwerp houden zich dan bezig met de vragen "waarom is het een probleem" en "hoe op te lossen".
 • SDM-fasering

 • (25) Wat weet u over de probleemaanduiding bij de fase technisch ontwerp, realisatie en invoering tezamen?
  De "uitwerking van de oplossing" kan dan in deelprojecten worden uitgevoerd en vindt plaats in de fase technisch ontwerp, realisatie en invoering. Er dient opgemerkt te worden dat de fase functioneel ontwerp ook hier in zekere zin plaats kan vinden. De uitwerking van de oplossing kan immers betekenen dat nieuwe systeem functies gemaakt moeten worden: m.a.w. WAT moet het systeem doen om "probleem" op te lossen.
 • (26) Wat is het doel van fasering?
  We hebben al gezien dat het doel van de indeling in fase is: het aanbrengen van duidelijke meetpunten (mijlpalen en milestones) om onder andere de tot dan toe bereikte resultaten te evalueren en om na te gaan hoe men verder moet.
 • (27) Waar dient de fasering voor?
  Resumeren kan gesteld worden dat de verdeling dient om: 
  • mijlpalen als beslissing punten te hebben voor de projectbesturing en evaluatie van de project voortgang 
  • het op de juiste plaats leggen van verantwoordelijkheden
  • de organisatie duidelijk te maken hoe de systeemontwikkeling verloopt
  • door tijdige bijsturing risico's te verminderen
 • (28) Wat wordt bedoeld met activiteiten binnen de context van SDM?
  Elke fase wordt verdeeld in een aantal kwaliteiten, die alle op dezelfde wijze worden beschreven door middel van een beschrijving van de werkwijze en het doel van de desbetreffende activiteit.
 • (29) Wat zijn de 4 basisfuncties van waaruit SDM de ontwikkeling benadert?
  Het opstellen van de vier basisfuncties zijn:
  • Veranderingsproces: De verzameling activiteiten om het veranderingsproces te beheersen
  • Systeemontwikkeling: Samenhangende activiteiten waarmee een informatiesysteem wordt gespecificeerd en gerealiseerd.
  • Besturingsproces: Het opstellen van uitgangspunten en een plan van aanpak.
  • Valideringsproces: De activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van ontwikkelde producten ttoetsen aan gebruikerseisen
 • (30) Welke elementen zijn in elke fase aanwezig?
  • Een algemeen overzicht over de rol die de activiteit speelt in het totale proces
  • Een overzicht van de verantwoordelijkheden van de gevolgen voor het management
  • Een beschrijving van de kwaliteitseisen en de manier waarop hier wordt gecontroleerd.
  • De specifieke stappen die in de fase horen
 • (31) Wat zijn mijlpaalproducten?
  • De documenten die tijdens of aan het einde van de fase moet worden opgeleverd en goedgekeurd.
  • Een verwijzing naar gedetailleerde informatiebronnen, nodig om de desbetreffende fase goed te kunnen doorlopen.
 • (32) Waartoe dient doorlopend documentatie bij elke fase?
  In elke fase wordt doorlopend gedocumenteerd. Op basis van een deel van die documentatie kan aan het eind van een fase een beslissing genomen worden hoe verder gegaan moet worden.
 • Globale inhoud van een fase te beginnen met een plan van aanpak
 • (33) Wat hoopt men bij de SDM-benadering te garanderen?
  • De huidige status van het systeem bekend is
  • de status van het project is te bepalen aan de hand van de documentatie
  • de documentatie is bijgewerkt en volledig is
  • de accommodatie beschikbaar is voor beoordeling en goedkeuring
  • door goede documentatie personeelswisselingen opgevangen kunnen worden
  • het systeem gebouwd wordt zoals het is bedacht door de ontwerpers
  • het systeem zal voldoen aan de gebruikers wensen
 • (34) Wat is het doel van de fase definitiestudie?
  In deze fase begint de werkelijke aanvang van de systeemontwikkeling in de beoordeling plaats of het te ontwikkelen informatiesysteem:
  • technisch haalbaar is
  • economisch verantwoord is
  • sociaal aanvaardbaar is
  een analyse van de huidige en gewenste informatievoorziening wordt uitgevoerd en de algemene systemen eisen en concepten worden bepaald
 • (35) Wat is het doel van de fase functioneel ontwerp?
  Het te ontwikkelen informatiesysteem wordt opgedeeld in subsystemen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ontwikkeld en het produceren van de systeemeisen en ontwerpspecificaties hiervoor.

  Beschreven wordt WAT het informatiesysteem gaat doen, m.a.w. welke functies het gaat uitvoeren.

  De nadruk ligt op de gebruikers kant van het systeem.
  Het betreft onder andere:
  • Welke functies moet het systeem verrichten zoals dialoog en interface ontwerpen
  • Ontwerpen van gegevens stromen en gegevens structuren
  • Eisen ten aanzien van performance, gebruiksvriendelijkheid en dergelijke
  • Testplannen
 • (36) Wat is het doel van de fase technisch ontwerp?
  Dit ontwerp beschrijft HOE het (sub)systeem het een en ander moet gaan realiseren. 

  De nadruk ligt op de verwerkingskant van het systeem. 
  Het betreft onder andere:
  • Programma specificaties 
  • Beeldscherm en formulierontwerp
  • Opslagstructuurontwerp
  • Welk gebruik van standaard programmatuur?
 • (37) Wat is het doel van de fase realisatie?
  De ontworpen deelsystemen realiseren en testen, zodanig dat de werking ervan voldoet aan de gestelde eisen, maar ook aan de verwachtingen, zodat het informatiesysteem ingevoerd kan worden.
  De acceptatie test wordt vaak uitgesteld tot de invoeringsfase, maar kan ook in deze fase worden uitgevoerd.
 • 37.2) De invoering van een systeem kan volgens een aantal strategieën. Welke zijn dat?
  • Ineens
  • Gefaseerd
  • Schaduwdraaien
 • (38) Welke aspecten zijn van belang bij het gebruik en beheer van het systeem?
  • Oplossen van storingen
  • prestatieniveau meten en handhaven 
  • verbeteringen aanbrengen
  • onderhouden van gegevensbestanden en apparatuur
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

24. Wat is een programmastroomschema?
In een PSS worden een aantal standaardsymbolen gebruikt om de flow van een programma te visualiseren.
23. Noem de kenmerken van een structure chart?
 • Beschrijf functies en subfuncties van elk deel van het systeem
 • Geeft de relatie weer tussen de module van een programma
 • Diagram is een boomstructuur met boven aan de root module
 • Elke module is verantwoordelijk voor een specifieke functie
22. Welke eisen stelt men aan een programma?
 • Foutloos - Een programma mag geen fouten bevatten
 • Onderhoudbaarheid - Een programma zal altijd aan veranderingen onderhevig zijn doordat gebruikers of organisatie eisen kunnen veranderen. (software breakage)
 • Uitbreidbaar - Nieuwe functies moeten relatief snel en eenvoudig worden aangebracht.
 • Leesbaar - Programma moet leesbaar zijn zodat andere programmeurs zonder veel moeite de structuur in het programma kunnen bepalen. (Codeerstandaarden - Coding standards)
21. Welke regels worden er gehanteerd bij een procesbeschrijving in gestructureerde taal?
 • Verwijs in de procesbeschrijving alleen naar die gegevens die in het DFD bij het desbetreffende proces staan vermeld
 • Gebruik eenvoudige korte instructies
 • Voor het aangeven van een bepaalde volgorde in de instructies zijn 3 basiscontrolestructuren uit het gestructureerd programma zeer bruikbaar.
 1. Sequentie - Opeenvolging van acties
 2. Selectie - Een keuze van acties onder bepaalde voorwaarden
 3. Iteratie - Herhaling van acties
20. Welke eisen worden gesteld aan het opstellen van processpecificaties? 
 • Exact en eenduidig
 • Overzichtelijk
 • Functioneel (WAT moet er gebeuren)
 • Controleerbaar
 • Leesbaar voor systeemontwikkelaar en gebruiker
19. Wat betekend decompositie van DFD's?
Door een top-down benadering kan er van grof naar fijn worden gewerkt. Telkens binnen een enkel deelgebied.
18. Waarop moeten DFD's intern worden gecontroleerd?
 • Zijn er geen "Black holes"? Processen waar alleen invoer naartoe gaat, maar waar geen uitvoer uitkomt
 • Zijn er geen spontaan genererende processen? Processen waar niets in komt, maar die wel uitvoer hebben
 • Hebben alle stromen een naam?
 • Controleer opslagplaatsen waar alleen gelezen wordt, of alleen geschreven. Deze zijn niet uitgesloten, ze moeten goed worden gecontroleerd.
17. Noem 3 esthetische regels bij het tekenen van DFD's?
 1. Zorg voor dat alle gebruikte symbolen van ongeveer gelijke grootte zijn.
 2. Zorg voor dat de stromen netjes als pijpleidingen lopen en niet krom of kriskras door elkaar.
 3. Probeer DFD's in principe met een tekenpakket te maken
16. Om welke redenen kan een DFD telkens opnieuw moeten worden getekend?
 1. Het DFD is technisch nog niet correct, onvolledig, niet juist.
 2. Het DFD is nog niet acceptabel voor de gebruiker.
 3. Het DFD is niet netjes genoeg voor een presentatie aan de klant.
15. Wat is de beste manier om processen te benoemen?
De beste manier is het gebruik van een werkwoord in combinatie met een zelfstandig naamwoord. Beschrijf het WAT en nooit het WAAR.