Summary Issuesmanagement een stappenplan

-
ISBN-10 904730151X ISBN-13 9789047301516
219 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Issuesmanagement een stappenplan". The author(s) of the book is/are Frank Körver Ferdinand Helmann. The ISBN of the book is 9789047301516 or 904730151X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Issuesmanagement een stappenplan

 • 1.1 Publieke opinie en organisaties

 • Meestal leidt de publieke discussie tot een dominante opvatting. Dit kan weer leiden tot politieke initiatieven en veranderingen in wet- of regelgeving. Veel bedrijven zullen voor die tijd al in actie zijn gekomen. Deze vroegtijdige actie kan voortkomen uit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook uit het streven naar reputatiebehoud of pragmatische overwegingen.
  Zelfregulering door het bedrijfsleven is een vaak toegepast middel om critici het gras voor de voeten weg te maaien of wetgeving te voorkomen. Aan de andere kant wordt tegenwoordig juist ook vanuit het bedrijfsleven de roep om wet- en regelgeving naar aanleiding van issues weer groter. Dit vooral om ervoor te zorgen dat alle bedrijven zich aan dezelfde regels houden en er geen oneerlijke concurrentie kan ontstaan. Naast de trend van zelfregulering is er dus ook een toenemende vraag naar een overheid die regels stelt en zorgt dat iedereen zich daaraan houdt.
 • De term publieke opinie wordt in dit boek in een brede betekenis gebruikt. Het is niet de eenduidige reflectie van de mening van de gemiddelde burger. We zien de publieke opinie als een complex samenspel tussen media, deskundigen, opinieleiders, politiek en burger, dat uiteindelijk tot een dominante maatschappelijke opvatting leidt.
 • 1.2 Wat zijn issues?

 • Wat is de definitie van een issue?
  Een brandende kwestie met voor- en tegenstanders die wacht op beslechting en die via de media onderwerp van gesprek wordt bij brede publieksgroepen. (Van Tulder en Van der Zwart, 2003)
 • Vanuit de invalshoek van bedrijven zijn issues:
  • maatschappelijke geschilpunten die wachten op beslechting
  • waarover verwachtingskloven ontstaan
  • uitmondend in controverses
  • en die een positieve of negatieve impact op de bedrijfsvoering en/of op de reputatie kunnen hebben
 • Een issue is dus meestal controversieel en kent voor- en tegenstanders.
 • Criterium 1: Geschilpunten die wachten op beslechting

  Er is sprake van geschilpunten die wachten op beslechting als er (nog) geen algemeen geaccepteerde normen zijn over een onderwerp of als de bestaande normen opnieuw ter discussie worden gesteld.
 • Criterium 2: Verwachtingskloven

  Van een verwachtingskloof is bijvoorbeeld sprake wanneer er een verschil is tussen het door het publiek waargenomen of ervaren gedrag van een organisatie en de verwachtingen van wat dat gedrag eigenlijk zou moeten zijn.
 • Criterium 3: Controverses

  Onderwerpen worden controversieel als er sprake is van bewust doorzetten van beleid of ideeën, tegen de geldende normen of opvattingen van andere belangrijke partijen of groepen in.
 • Criterium 4: Impact op de bedrijfsvoering of de reputatie

  Een maatschappelijke kwestie wordt pas een issue voor een organisatie als het impact kan hebben op de continuïteit of op de reputatie. Maar ook dan is vaak een goede onderbouwing en harde bewijsvoering nodig wil een issue binnen een onderneming echt de aandacht krijgen die het verdient.
 • Als we het in dit boek over issues hebben, dan voldoen ze in de meeste gevallen aan de vier genoemde criteria. Het issue 'roken in de horeca' was een mooi voorbeeld van een issue voor een restaurantketen. Het was een geschilpunt dat begin 2007 nog wachtte op beslechting (wat zal de wetgever besluiten?), er was sprake van een verwachtingskloof (voor velen is het recht op roken in publieke ruimtes niet meer van toepassing), leidend tot controverse (voor- en tegenstanders bestreden elkaar met onderzoeksgegevens en meningen) en er was sprake van potentiële impact op de bedrijfsvoering.
 • 1.3 Het verschil tussen issues, trends en hypes

 • Issues zijn er niet van de ene dag op de andere. Het zijn meestal langlopende grillige processen die zo nu en dan de kop op kunnen steken. Issues kunnen een levensduur hebben van zo'n 10 tot 30 jaar: van de voorfase waarin het issue nog onzichtbaar is maar wel onderhuids 'borrelt', tot het volledig verdwijnen van het issue.
  Het is belangrijk dat een issue niet wordt verward met een mediahype of een trend. Een mediahype is een nieuwsgolf die piekt en ook weer snel wegebt. Een hype begint meestal met een werkelijke gebeurtenis. De media duiken massaal op dit nieuws en in hoog tempo wordt in nagenoeg alle media aandacht gegeven aan dit nieuws.
 • Mediahypes komen even snel als ze weer gaan. Een issue daarentegen kan sluimeren, soms zeer lange tijd, en zal niet snel verdwijnen. Issues zijn ook niet hetzelfde als trends, hoewel ze er wel nauw mee kunnen samenhangen. Issues kunnen namelijk voortkomen uit trends. Eliane Schoonman definieert een trend als een ontwikkelingslijn, gevormd door grote sociale, economische en politieke omstandigheden, veranderingen en ethische opvattingen in de samenleving in een bepaald tijdsgewricht. Trends hebben altijd een lange levensduur. Enkele bekende trends in het bedrijfsleven zijn globalisering, duurzaam ondernemen en transparantie. Uit de trend globalisering komt het issue outsourcing (uitbesteding) aan lage loonlanden voort en de discussie over topbeloningen en bonussen is nauw verbonden met transparantie. En het issue koeien wel of niet buiten komt voort uit de duurzaamheidstrend.
 • 1.4 De levenscyclus van een issue

 • Net als mensen, organisaties, technologieën en producten kennen ook issues cycli van opkomst en ondergang. Een belangrijk doel van het issuesmanagementproces is om de ontwikkelingen in de publieke opinie zo vroeg mogelijk te identificeren om hier vervolgens zo snel en goed mogelijk op te anticiperen.
 • Issues doorlopen verschillende stadia. Van Wijk (2004) onderscheidt zes stadia. Welke zijn dit?
  1. voorfase
  2. geboorte
  3. groei
  4. volwassenheid
  5. consolidatie
  6. vervaging
 • Eliane Schoonman heeft het over vijf fasen die een issue tijdens zijn bestaan doormaakt, elk gekenmerkt door een domein waarbinnen het issue zich begeeft. Noem deze vijf fasen.
  1. Het private domein
  2. Het actorendomein
  3. Het publieke domein
  4. Het politieke domein
  5. Het overheidsdomein
 • Hoewel beide faseringen nauw met elkaar verbonden zijn en beide hun praktische waarde hebben, gebruiken we hier de indeling van Van Wijk om meer inzicht te krijgen in wat issues zijn en hoe ze zich ontwikkelen.
 • Fase 1: Voorfase - signaleren
  Vaak is het duidelijk dat er 'iets' staat te gebeuren, maar is het nog niet benoemd. Er is nog geen issue en er is geen controverse ontstaan. Er zijn nog geen voor- en tegenstanders en de media besteden er geen aandacht aan. Maar er borrelt wel iets. Het issue bevindt zich dan in de voorfase. In deze fase is het belangrijk dat organisaties trends nauwlettend in de gaten houden en deze interpreteren. Wat kunnen deze trends betekenen voor de organisatie?

  In de voorfase van een issue merk je dat er nieuwe onderwerpen opkomen in de vakpers en wetenschappelijke tijdschriften. Ook nieuwsgroepen op internet gaan zich roeren. Pioniers gaan zich met een bepaald onderwerp bemoeien, maar vinden nog geen grote navolging. Binnen de eigen organisatie kunnen ook bepaalde signalen worden opgevangen. Interne 'analisten' zien dan bijvoorbeeld aankomen dat een onderwerp in de toekomst 'geadopteerd' gaat worden in de massamedia. Juist die aandacht in de massamedia zorgt uiteindelijk voor de geboorte van een issue.
 • Fase 2: Geboorte - onbehagen
  Voor organisaties is het vaak erg lastig om in te schatten wanneer issues ontstaan en het is dan ook moeilijk om op issues te anticiperen. Een kwestie of een publiekelijk onbehagen ontstaat door veranderende verwachtingen in de maatschappij of door nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Uit de trend is dan een issue voortgekomen. Dat kan komen omdat er vragen bij mensen leven die in hun ogen niet goed beantwoord worden of omdat de overheid zich afzijdig houdt.
 • Fase 3: Groei - publiek debat
  Issues groeien als belanghebbenden niet adequaat met het issue omgaan en er geen antwoord komt op het publieke onbehagen. In dat geval groeit het onbehagen steeds verder, raken meer partijen betrokken en wordt het issue in steeds meer media aan de orde gesteld. Het issue is onderwerp geworden van een publiek debat. In deze fase worden organisaties pas echt wakker en zullen ze zich actiever met het issue gaan bemoeien. Ook in de directiekamers is het besef doorgedrongen dat actie moet worden ondernomen om escalatie of een crisis te voorkomen.

  Maar ook actiegroepen en belangenorganisaties zien in dat er momentum is: de tijd is rijp om organisaties aan te spreken op ongewenst gedrag. Het issue is nog niet 'top of mind' bij overheid, politiek en media, maar de impact van het issue wordt steeds duidelijker.

  In de groeifase van een issue proberen betrokken ondernemingen vooral zelf 'in control' te blijven over een issue. Ondernemingen hebben veelal geen baat bij strengere wetgeving en wijzen dan vaak op de eigen maatregelen die zij als onderneming of als sector treffen.
  Soms gaan organisaties in deze fase streven naar 'issue ownership'. Ze willen de gezaghebbende partij zijn en de discussie rondom het issue in hun voordeel beslechten door het onderwerp zo gunstig mogelijk voor henzelf voor het voetlicht te brengen.

  Vaak wordt in deze fase ook een label aan het onbehagen opgeplakt, wat een impuls geeft aan de groei van het issue. Denk aan de labels 'coma-zuipen' en 'bingedrinking' voor het alcoholmisbruik door jongeren. Issues groeien omdat er meer aandacht aan deze issues wordt gegeven of omdat er gebeurtenissen zijn die het issue een groeispurt geven. Maar ook rechtszaken, websites, boycots, documentaires, protestacties en publicaties kunnen een impuls geven aan een issue.
 • Voor issuesmanagers wordt het belangrijk dat zij inzicht krijgen in de maatschappelijke arena. Welke spelers zijn bij dit issue betrokken? Wat is hun belang bij dit issue? En welke standpunten nemen zij in? Ook moet in kaart worden gebracht welke 'stakeholders' van belang zijn voor de kernactiviteiten van de organisatie.
 • Fase 4: Volwassenheid - dominante opinie
  In de volwassenheidsfase zijn alle posities duidelijk ingenomen. Dit is de fase waarin het wantrouwen onder delen van het publiek het grootste is of waarin meningen het hardst botsen. Het publiek roert zich en er gaat zich een dominante opinie aftekenen. Wie afwijkt van het 'aanvaarde' pad, wordt door stakeholders of publiek aangesproken op beleid of gedrag.

  Stakeholders kunnen ervoor kiezen om de kwestie in breder publiek debat te duwen en bij de overheid wetgeving af te dwingen. Het wordt een 'top of mind' onderwerp bij de media en in deze levensfase van het issue worden de meest emotionele woorden en beelden gebruikt. Organisaties die zich pas in de volwassenheidsfase met een issue gaan bemoeien, zullen de situatie vaak als een crisis beschouwen en geneigd zijn defensief te reageren. Zij worden overdonderd en moeten alle zeilen bijzetten om het issue het hoofd te kunnen bieden.
 • Fase 5: Consolidatie - uit het brandpunt 
  In deze fase verscherpt het issue zich niet meer en wordt het weer beheersbaar. De strijdende partijen stevenen af op een vergelijk. In de media wordt weer meer aandacht gegeven aan andere issues. In de fase van consolidatie raken vaak de overheid en de rechterlijke macht meer betrokken. Er vinden bijvoorbeeld rechtszaken plaats of er worden schadeclaims toegekend. Het kan ook zijn dat de betrokken partijen zelf met elkaar een regeling treffen. Het issue kan nog blijven nasmeulen en het onderwerp blijft latent in de media aanwezig. Voor organisaties is het belangrijk dat ze alert blijven, want een issue kan toch weer oplaaien. In deze fase wordt teruggekeken en wordt het gehele proces geëvalueerd.
 • Fase 6: Vervagen - nablussen
  Het issue is nagenoeg geheel verdwenen uit de aandacht van het publiek omdat het issue is opgelost. Publieksgroepen roeren zich niet langer en wanneer ze dat wel doen, krijgen ze geen aandacht meer in de media. Artikelen die nog in de media verschijnen, blikken terug of zijn vooral analyserend van aard. Het issue is niet meer actueel. Ook in deze fase moeten organisaties alert blijven. Als het issue niet goed wordt afgehandeld of opgelost, dan bestaat het gevaar dat het toch ondergronds verder gaat en weer terug keert.

  Soms komt een issue heel plotseling tot een einde. Dit is vooral het geval als er bij het publiek bepaalde verwachtingen zijn gewekt en de voorspelde ellende blijkt niet uit te komen. Een issue heeft vooral de aandacht van de journalisten als het nieuwswaarde heeft. Verdwijnt deze nieuwswaarde, dan gaan de media aandacht besteden aan andere issues.
 • Op welke vier manieren kunnen issues vervagen?

  • Verlies aan momentum
  • Issuemoeheid
  • Wet- en regelgeving
  • Zelfregulering of zelfdisciplinering
 • Door welke vijf aspecten wordt vooral bepaald of een onderwerp nieuwswaarde heeft?
  • Wijkt het onderwerp af van het gangbare?
  • Is er sprake van een controverse?
  • Speelt de menselijke factor een rol?
  • Is het onderwerp maatschappelijk relevant?
  • Past het bij een actueel thema?
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem de 6 verschillende levensfases van een issue.
 • Voorfase
 • Geboorte
 • Groei
 • Volwassenheid
 • Consolidatie
 • Vervagen
Het issueplan richt zich op doelstellingen op het gebied van externe belangenbehartiging en externe communicatie. We onderscheiden daarbij drie categorieën doelstellingen. Welke zijn dit?
 • bescherming van merk of reputatie
 • beschermen van corporate belangen (vrijheid van ondernemen, behoud van omzet, kostenbeheersing enzovoort)
 • maatschappelijk draagvlak ('license to operate')
In het issueplan is interne communicatie een belangrijk onderdeel. Voor de issuesmanager zijn daarbij drie aspecten van belang. Welke zijn dit?
 • het voeden van management en medewerkers over achtergronden en verloop van maatschappelijke opvattingen (voorkomen van een defensieve houding)
 • het alert houden van de organisatie op afgesproken gedrag
 • het vasthouden van draagvlak en steun voor zijn eigen rol en functie
Welke 3 categorieën doelstellingen zijn in het kader van issuesmanagement relevant?
 1. Doelstellingen met betrekking tot relatie, reputatie of merk
 2. Doelstellingen met betrekking tot businessbelangen
 3. Doelstellingen met betrekking tot draagvlak
Welke 4 kenmerken heeft een strategie?
 • een strategie is een plan
 • een strategie heeft betrekking op de lange termijn
 • een strategie geeft aan op welke wijze een organisatie het doel en de doelstellingen wil realiseren
 • een strategie geeft aan welk doel en welke doelstellingen de organisatie wil bereiken
Om welke drie redenen zijn kernboodschappen belangrijk?
 • Kernboodschappen zorgen voor meer consistentie in de communicatie, waardoor boodschappen beter en krachtiger overkomen en gemakkelijker worden onthouden.
 • Kernboodschappen helpen bij het te woord staan van media en andere stakeholders. Vanuit die optiek zijn kernboodschappen een belangrijk instrument voor woordvoerders en andere personen die publiekelijk het standpunt van de organisatie verwoorden.
 • Het proces van het opstellen van kernboodschappen leidt tot één denk- en communicatielijn binnen de eigen organisatie. Het proces van het ontwikkelen van intern gedragen kernboodschappen is dan ook zeer belangrijk.
Labeling kent vier aandachtspunten (Schoonman, 1998). Welke zijn dit?
 1. Een issue wordt benoemd door het een duidelijk etiket te geven.
 2. Je probeert door middel van de etikettering van een algemene maatschappelijke trend een concreet issue te maken.
 3. Je maakt een maatschappelijk thema herkenbaar door de abstractiegraad te verminderen en het onderwerp kleiner te maken.
 4. Je vergroot ten slotte een zo verkleind en herkenbaar gemaakt issue weer uit door middel van alle media-aandacht voor het issue.
Wat is de definitie van labeling?
Labeling (inkleuring) betekent het kleuren van een issue door het issue te verkleinen en van een etiket te voorzien.
Wat is de definitie van framing?
Framing (inkadering) wil zeggen het selecteren en beklemtonen van enkele aspecten van een issue en deze aspecten communicatief benadrukken.
Een organisatie kan bij het realiseren van haar doelstellingen uit twee belangrijke strategische opties kiezen. Welke zijn dit?
 • bridging (overbruggen)
 • buffering (afhouden)