Summary Jaarrekening

-
ISBN-13 9789001823726
394 Flashcards & Notes
30 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Jaarrekening
 • Henk Fuchs
 • 9789001823726
 • 1st

Summary - Jaarrekening

 • 12 Wet- en regelgeving externe verslaggeving

 • Samenvatting hoofdstuk 12
  • Met name elke nv en bv treedt op diverse manieren met voorgeschreven informatie naar buiten. We noemen dit externe verslaggeving.

  • Een belangrijk onderdeel van de externe verslaggeving is de externe jaarrekening. Bij het opstellen van deze jaarrekening moet worden voldaan aan een groot aantal regels, waarvan vooral de wettelijke bepalingen in Titel 9 Boek 2BW van belang zijn.
   De externe jaarrekening moet - geheel of gedeeltelijk - worden gepubliceerd. Dit is de gepubliceerde jaarrekening.

  • De wettelijke bepalingen voor de externe verslaggeving in Titel 9 Boek 2 BW bevatten:
   a. Inrichtingseisen:
   Het gaat hierbij om bepalingen die we in acht moeten nemen bij het opstellen van de jaarrekening, het jaarverslag en de overige te verstrekken gegevens ter vaststelling en/of goedkeuring door de AVA (bij een nv of bv).
   b. Publicatie-eisen:
   Deze eisen hebben betrekking op het openbaar maken van de bij a genoemde onderdelen van het jaarlijkse externe financiële verslag.
   c. Controle-eisen:
   Hier gaat het om voorschriften over de controle van de jaarrekening en het onderzoek naar het jaarverslag en de overige gegevens door een daartoe bevoegde externe deskundige.
  • Uit de bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW kunnen we de volgende hoofdindelingen voor de balans en winst- en verliesrekening afleiden.

  • De wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving is afkomstig van regelgevende organen.
   We noemen:
   - de overheid: stelt voorschriften op, die we vinden in Titel 9 Boek 2 BW
   - de Raad voor de Jaarverslaggeving: publiceert Richtlijnen
   - de International Accounting Standards Board (IASB): de bepalingen zijn te vinden in de IFRS.

  • De wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving is gebaseerd op beginselen die zijn vastgelegd in het 'Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen'. (Het Stramien)
 • 12.1 Functies externe verslaggeving

 • Wat zijn de functies van de externe verslaggeving?
  • Verantwoordingsfunctie
  • Allocatiefunctie
  • 'corporate governance' functie
 • Wat wordt verstaan onder de verantwoordingsfunctie?
  Met behulp van de externe verslaggeving legt de leiding verantwoording af aan de vermogensverschaffers over het gevoerde beleid.
  Oudste functie.
 • Wat wordt verstaan onder de allocatiefunctie?
  Functie in het kader van allocatiebeslissingen voor degenen die hun financiële middelen aan de onderneming ter beschikking willen stellen.
  Functioneert als een informatiemiddel bij het voorbereiden en het nemen van beslissingen.
  Meer blik op de toekomst.
 • Wat wordt verstaan onder de 'corporate governance' functie?
  Functie binnen de externe verslaggeving waarmee ondernemingsleiding en hun toezichthouders (RvC) instaan voor de juiste naleving van de wet- en regelgeving die voor de betrokken onderneming geldt.
  Evenals voor het beheersen van de risico's die verbonden zijn.
 • Wat valt er onder de externe verslaggeving?
  Belangrijkste onderdeel: externe jaarrekening. Die bestaat uit: balans, winst- en verliesrekening + toelichting, begeleid door diverse andere gegevens.
  Moet voldoen aan regels, zoals de wettelijke bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW.

  Van toepassing op alle:
  • nv's
  • bv's met beperkte aansprakelijkheid
  • coöperaties
  • onderlinge waarborgmaatschappijen

  Voor sommige ontheffingen/vrijstellingen.
 • 12.2 Wettelijke bepalingen externe verslaggeving

 • Wat is er opgenomen in de wettelijke bepalingen voor de externe verslaggeving?
  1. Inrichtingseisen: bepalingen die we in acht moeten nemen bij het opstellen van de volgende 3 overzichten ter vaststelling en decharge bestuurders (en evt. commissarissen) door de AvA:
  • jaarrekening
  • jaarverslag
  • overige te verstrekken gegevens
  2. Publicatie-eisen: Betrekking op openbaarmaking jaarlijkse externe financiële verslag.
  3. Controle-eisen: Voorschriften over de controle van de jaarrekening en het onderzoek door een daartoe bevoegde externe deskundige.
 • Wat verstaan we onder de enkelvoudige jaarrekening?
  Dit is de jaarrekening van één bepaalde rechtspersoon.
 • Wat verstaan we onder de geconsolideerde jaarrekening?
  De jaarrekening van één bepaalde rechtspersoon en de vennootschappen waarmee de rechtspersoon een groep of groepsdeel vormt.
 • Waar vind je de belangrijkste bepalingen voor de externe jaarrekening en probeer ze kort en bondig uit te schrijven

  Artikel 2:362 BW
  - Lid 1 algemene bepalingen. Betrekking op getrouwe beeld en vereiste inzicht.
  - Lid 4 verwijst naar de aanvullende bijzondere bepalingen van Titel 9, waarbij art 2:362 lid 1 BW voorrang heeft boven de bijzondere bepalingen. --> derogerende werking van het getrouwe beeld.
 • Hoe ziet de hoofdindeling voor de balans eruit?
  Zie plaatje
  Activa:
  • Vaste activa: Immaterieel, Materieel, Financieel
  • Vlottende activa: Voorraden, vorderingen, Effecten, Liquide middelen, (Overlopende activa)

  Passiva:
  • Eigen vermogen
  • Voorzieningen
  • Schulden
  • (Overlopende passiva)
 • Hoe ziet de hoofdindeling voor de winst- en verliesrekening eruit?
  Zie plaatje

  1. Bedrijfsresultaat voor belastingen
  2. Belastingen
  3. Bedrijfsresultaat na belastingen
  4. Buitengewoon resultaat voor belastingen
  5. Belastingen
  6. Buitengewoon resultaat na belastingen
  7. Resultaat na belastingen
 • Wat is belangrijk voor de toelichting?
  • Raad voor de Jaarverslaggeving beveelt aan te splitsen in algemeen en specifiek gedeelte.

  Algemene gedeelte:
  • Onderwerpen van algemene aard, zoals waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling.
  • Vermelden welke standaard wordt gebruikt (IFRS, Titel 9 Boek 2 BW of normen uit andere lidstaat)

  Specifieke gedeelte:
  • Toelichting op de posten uit balans en W&V.
  • Vermelding beloningen en aandelenbezit individuele bestuurders en commissarissen.
 • Wat is 'Commissie-Tabaksblat'?
  Commissie die regels voor goed ondernemingsbestuur heeft opgesteld.
  Niet in een wet vastgelegd, maar karakter van een gedragscode waarvan niet zomaar kan worden afgeweken. Past in 'corporate governance'functie.
  Alle naar Nederlands recht opgerichte nv's waarvan de aandelen beursgenoteerd zijn, moeten vermelden dat zij deze code toepassen. Passen zij deze niet toe dan moeten zij dit ook vermelden en motiveren. ('pas toe of leg uit'-regel)
 • Welke grondslagen van waardering en resultaatbepaling kennen we?
  Art 2:384 BW (lid 1)
  "Bij de keuze van een grondslag voor de waardering van een actief en van een passief en voor de bepaling van het resultaat laat de rechtspersoon zich leiden door de voorschriften van art. 362 BW leden 1-4. Als grondslag komen in aanmerking de verkrijgings- en of vervaardigingsprijs en de actuele waarde."
  In 'Besluit actuele waarde' wordt verteld wat daar onder wordt verstaan.
 • Welke Algemene bepalingen kennen we en geef een korte uitleg.
  Voorzichtigheidsbeginsel in ruime zin
  • Realisatiebeginsel: Winsten mogen alleen worden verwerkt wanneer ze ook in dat jaar zijn gerealiseerd.
  • Voorzichtigheidsbeginsel in enge zin: Verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar in acht nemen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

  Continuïteitsbeginsel
  Bij de waardering van activa en passiva gaan we ervan uit dat de onderneming wordt voortgezet. Mocht er een negatief vermoeden zijn, dan wordt opgesteld op basis van de liquidatiegrondslagen.

  Bestendige gedragslijn
  Alleen wegens gegronde redenen afwijken van die welke in het vorige verslagjaar werden gehanteerd. Reden moet in toelichting worden uiteengezet. Tevens moet de betekenis van de wijziging voor vermogen en resultaat worden aangegeven. Kan gebeuren door aanpassing van cijfers boekjaar waarin grondslagen zijn gewijzigd, of van de cijfers van het vorige boekjaar. --> Eis van volgtijdige stelselmatigheid.
  Eis van gelijktijdige stelselmatigheid: gelijksoortige posten moeten we bij de waardering en resultaatbepaling gelijk behandelen.

  Individuele waardering

  Activa en passiva afzonderlijk waarderen indien zij in hun betekenis voor dit inzicht verschillen. Gelijksoortige bestanddelen van voorraden mogen collectief worden gewaardeerd.

  Afschrijvingen en waardeverminderingen van activa moeten onafhankelijk zijn van het resultaat

  Jaarlijkse afschrijvingen volgens een bepaald systeem moeten berekenen. Dus niet afhankelijk gesteld van het resultaat in het betrokken boekjaar.
 • Wat zijn de verplichtingen voor het jaarverslag?
  • Verplichting voor de directie om schriftelijk verslag uit te brengen --> wet: jaarverslag, praktijk: directieverslag.
  • Getrouw beeld toestand op balansdatum, ontwikkeling gedurende boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de gegevens zijn opgenomen.

  Enkele speciale onderwerpen:
  • voornaamste risico's en onzekerheden
  • verwachte gang van zaken (toekomstperspectief), in het bijzonder de investeringen, financiering en personeelsbezetting.
  • Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
  • Gebeurtenissen van bijzondere betekenis na balansdatum die de verwachtingen hebben beïnvloed.
  • het beleid van de (open naamloze) vennootschap t.a.v. bezoldiging van haar bestuurders en commissarissen en de wijze waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht.

  Jaarverslag mag NIET strijdig zijn met de jaarrekening.
 • Wat staat er in de overige gegevens?
  • accountantsverklaring
  • statutaire regels omtrent winstbestemming
  • (voorstel tot) winstbestemming
  • een lijst met namen van degenen die bijzondere zeggenschapsrechten hebben met een omschrijving van de aard van die rechten (denk aan houders van prioriteitsaandelen)
  • een opgave van belangrijke verliezen en risico's die na het boekjaar zijn ontstaan, met vermelding van hun omvang.

  Mogen niet in strijd zijn met de jaarrekening
 • Welke beperkingen van de inrichtingseisen zijn er op grond van de omvang van de rechtspersoon?
  Indeling Klein, Middel, Groot o.b.v. criteria:
  • waarde van de activa volgens de balans met toelichting op grondslag van de verkrijgings- en vervaardigingsprijs.
  • Netto-omzet over het boekjaar
  • Gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar.

  Waarbij maar aan twee van de drie criteria op twee opeenvolgende balansdata hoeft te worden voldaan.

  Uitsluitend 'verzacht' voor de kleine en middelgrote ondernemingen.

  Voor 'kleine' ondernemingen:
  - in de balans kan de detaillering van diverse posten achterwege blijven
  - het bestuur hoeft geen jaarverslag op te maken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting een ondernemingsraad moet worden ingesteld.
 • Welke beperkingen zijn er voor de publicatie-eisen?
  Betrekking op de openbaarmaking van de jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens.

  Publicatieplicht voor kleine rechtspersonen is beperkt tot de openbaarmaking van de beknopte balans met toelichting.

  Publicatieplicht voor middelgrote rechtspersonen moeten alle stukken presenteren, maar dit mag met een beknopte weergave.
 • Welke beperkingen zijn er voor de controle-eisen?
  Een deskundige (registeraccountant of accountant-administratieconsulent met aantekening) moet een deskundigenonderzoek uitvoeren.

  Jaarrekening: Onderzoeken of deze vereiste inzicht geeft en voldoet aan de in de wet gestelde voorschriften.
  Jaarverslag: Nagaan of dit overeenkomstig de wet is opgesteld en daarnaast of het verslag verenigbaar is met de jaarrekening.
  Overige gegevens: Nagaan of alle onderdelen zijn opgenomen.

  Brengt hierover verslag uit aan de RvC en RvB en legt dit vast in de accountantsverklaring.

  Met name kleine rechtspersonen zijn vrijgesteld van accountantscontrole.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Jaarrekening
 • Henk Fuchs
 • 9789001778255 or 9001778259
 • 1e dr.

Summary - Jaarrekening

 • 1 Inleiding en algemene begrippen

 • Onder administratie of bestuurlijke informatieverzorging verstaan we het systematisch verzamelen, vastleggen en bewerken van gegevens gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het laten functioneren en het beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen die daarvoor moeten worden afgelegd.

 • wat is een onderneming?
  wanneer een bedrijf activiteiten heeft die de bedoeling hebben om winst te halen. Dan spreek je van een onderneming
 • Administratieve Organisatie (AO); het geheel van organisatorische maatregelen die in een onderneming worden genomen om de bestuurlijke informatieverzorging op de juiste wijze te laten plaatsvinden.

 • Verbandscontroles; bv. het verband (relatie) tussen de vrachtkosten en het aantal afgeleverde verkooporders.

 • Interne verslaggeving ;  management accounting

  Externe verslaggeving ; financial accounting

   

 • 1.1 Het informatieproces in de onderneming

 • wat is een bedrijfshuishouding
  een bedrijfshuishouding verzorgt een bepaald gedeelte van de totale maatschappelijke behoefte.
 • Wat is bedrijfshuishouding
  Een bedrijfshuishouding verzorgt een bepaald gedeelte van de totale maatschappelijke productie.
 • onderneming: een bedrijf dat activiteiten ontwikkelt met de bedoeling winst te behalen.
 • Wanneer is bedrijfshuishuidingis in een onderneming?
  Wanneer in een  bedrijfshuishuiding het winststreven aanwezig is, spreken we van een onderneming.
 • Wat doet een bedrijfshuishouding?
  Binnen een bedrijfshuishouding vindt een deel van de totale maatschappelijke productie plaats.
 • Kerndoelen van BIV?
  1. Voorbereiden en nemen van beslissingen. Beleidsinstrument

  2. Beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten. Beheersingsinstrument en controle instrument

  3. Afleggen van verantwoording
 • Welke fasen kunnen we onderscheiden in het informatieproces
  het verzamelen van gegevens
  het vastleggen van deze gegevens
  het bewerken van de vastgelegde gegevens
  het doorgeven van de bewerkte gegevens aan de vragers ernaar
 • wat is een onderneming
  Wanneer een bedrijf activiteiten ontwikkelt met de bedoeling hiermee winst te behalen, spreken we van een onderneming.
 • informatie: gegevens waarmee de kennis van de vrager vergroot wordt.
 • Welke fase onderscheiden we in het informatieproces in een onderneming?
  In het informatieproces in een onderneming onderscheiden we de volgende fasen.
  Verzamelen van gegevens
  Vastleggen van deze gegevens
  Bewerken van de vasgelegde gegevens
  doorgegeven van de bewerkte gegevens als informatie aan de vragers ernaar.
 • Wanneer is een bedrijf een onderneming?
  Wanneer een bedrijf winst probeert te behalen met diens activiteiten.
 • wat is informatieanalyse
  het onderzoek naar de informatiebehoeften van diverse medewerkers.
 • Hoe verloopt het informatieproces
  - het verzamelen van gegevens
  - het vastleggen van deze gegevens
  - het bewerken van de vastgelegde gegevens
  - het doorgeven van de bewerkte gegevens aan de vragers ernaar.
 • waardenkringloop
 • Wat verstaan we onder informatieanalyse?
  Het onderzoek naar de informatiebehoefte van de diverse medewerkers in een onderneming.
 • Het informatieproces bevat 4 fasen. Welke?
  (1) gegevens verzamelen (2) vastlegging (3) bewerken gegevens (4) het doorgeven van de bewerkte gegevens aan de vragers
 • schema informatieverzorging
  verzamelen en vastleggen van gegevens
  bewerken van gegevens
  verstrekken van informatie
  informatiebehoefte

 • Wat is informatie
  Gegevens waarmee we de kennis van een vrager vergroten, noemen we informatie.
 • Waarom is informatie in een onderneming van groot belang.
  a. het voorbereiden en het nemen van beslissingen
  b. het beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten
  c. het afleggen van verantwoording
 • Waarom moet de directie  van een onderneming voortdurend evalueren of het infomatieaanbod overeenstement met de informatievraag?
  Wanneer de informatievraag verandert, moet heet informatie-aanbood op de gewijzigde vraag worden afgestemd.
 • definitie van bestuurlijke informatieverzorging
  het systematisch verzamlen, vastleggen en bewerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het laten functioneren en beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoording die daar voor moet worden afgelegd
 • Informatieanalyse
  Het onderzoek naar de informatiebehoeften van de diverse medewerkers in een onderneming noemen we informatieanalyse.
 • De informatie die we met behulp van de adminstratie krijgen, gebruiken we door diverse doeleinden.
  Enkele doeleinde van de met behulp  van de administratie verkeregigen we informatie te zin.
  Het voorbereiden en nemen van beslissingen
  Het beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten;
  Het afleggen van verantwoording.
 • wat is managment informatie systeem
  informatiebehoeften van het managment zijn vertaald in systemen waarbij allerlei gegevens van binnen het bedrijf en daarbuiten worden omgezet in voor de bedrijfsleiding bruikbare informatie.
 • administratie of bestuurlijke informatievoorziening
  Onder administratie of bestuurlijke informatievoorziening verstaan we het systematisch verzamelen, vastleggen en bewerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het laten functioneren en het beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.
 • Hoe normen een rol kunnen spelen bij het beheersen van de uitvoering vsn sllerlei activiteiten binnen een onderneming.
  Normen zijn noodzakelijk om de gegevens over de werkelijkheid te kunnen toetsen. Bij afwijking van de werkelijkheid ten opzichte van de norme kan een onderneming proberen de oorzaken op te sporen. hierna kan zij maatregelen nemen om  de werkelijk situatie bij te sturen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is Gelijktijdige stelselmatigheid?

Gelijktijdige stelselmatigheid (artikel 362.2+3): gelijksoortige posten op dezelfde manier waarderen.
Wat is volgtijdige stelselmatigheid

Volgtijdelijke stelselmatigheid (artikel 384.6): in opeenvolgende jaren dezelfde grondslagen hanteren.
Wat is derogerende werking
Afwijken van de algemene regels in titel 9 Boek 2 BW als dit nodig is voor het "vereiste inzicht". Oftewel derogerende werking van het getrouwe beeld.
Welke waarde komt in aanmerking als actuele waarde
vervangingswaarde

bedrijfswaarde (of indirecte opbrengstwaarde)
marktwaarde (of reeële waarde = Fair value)
opbrengstwaarde (of directe opbrengstwaarde)
Wat wordt in de wet onder een jaarrekening verstaan?
De enkelvoudige jaarrekening (jaarrekening van 1 bepaalde rechtspersoon) die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening (jaarrekening van 1 bepaalde rechtspersoon en de vennootschappen waarmee de rechtspersoon een groep of groepsdeel vormt) indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt.
Welke wettelijke bepalingen zijn opgenomen voor de externe verslaggeving in Titel 9 Boek 2 BW?
 1. Inrichtingseisen > welke bepalingen moeten we in acht nemen bij het opstellen van de overzichten: jaarrekening, jaarverslag en overige te verstrekken gegevens.
 2. Publicatie-eisen > deze eisen hebben betrekking op het openbaar maken van de zojuist genoemde onderdelen van het jaarlijkse externe financiële verslag
 3. Controle-eisen > voorschriften over de controle van de jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens door een bevoegde externe deskundige
Noem de belangrijkste rechtspersonen waarvoor de in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek opgenomen bepalingen gelden.
Dit zijn:
Naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.
Waaruit is de externe jaarrekening?
De jaarlijks op te stellen balans, en winst- en verliesrekening (+toelichting op deze overzichten) begeleid door diverse andere gegevens.
Licht de 3 Functies van de externe verslaggeving toe?


1. De verantwoordingsfunctie.

Bij scheiding tussen leiding en de vermogensverschaffers, kan met behulp van de externe verslaggeving de leiding verantwoording af leggen aan de vermogensverschaffers over het gevoerde beleid.


2) De allocatiefunctie.Verantwoordingsfunctie naar vermogensverschaffers ter voorbereiding en het nemen van beslissingen, dus gericht op de toekomst. 3). De corporate governance functie.Rapportage gericht op de juiste naleving van de wet- en regelgeving die voor de betrokken onderneming geld. De ondernemingsleiding en hun toezichthouders, RvC, zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan het ondernemen.
Noem drie belangrijke functies van de externe verslaggeving:
1. De verantwoordingsfunctie.
2.De allocatiefunctie.
3.De corporate governance functie.