Summary Jaarverslaggeving

ISBN-13 9789001829971
349 Flashcards & Notes
65 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Jaarverslaggeving". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001829971. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Jaarverslaggeving

 • 1 Hoofdstuk 1

 • De doelstellingen van een organisatie

  ‐ Het behalen van winst
  ‐ Het verkrijgen van een bepaalde marktpositie
  ‐ Het leveren van een bijdrage aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheden
 • Interne informatieverschaffing is gericht op

  op de informatiebehoefte van de leiding voor het nemen
  van beslissingen en het beheersen van het bedrijfsproces, management accounting of interne
  berichtgeving.
 • Externe informatieverschaffing: gericht op de
  op de informatiebehoefte van derden voor hun
  oordeelsvorming en/of besluitvorming t.a.v. de organisatie; informatie is mede bedoeld om
  verantwoording af te leggen (JVG/financial accounting).
  o Op dit terrein bestaat wél wetgeving.
 • Vormen van Externe informatieverschaffing
  o Jaarrekening (balans, V&W, toelichting)
   Verantwoordingsfunctie t.b.v. kapitaalverschaffers.
   Informatieverstrekking t.b.v. belanghebbenden.
  o Kwartaalberichten / Ad hoc berichten
 • Overeenkomst financial accounting (JVG) en management accounting =
  beide hebben betrekking op het geven van (vooral financiële) informatie.
 • De jaarrekening heeft twee functies, te weten
  o Verantwoordingsfunctie
  o Informatiefunctie
 • De jaarrekening heeft vier benodigde kwaliteitskenmerken:
  o Begrijpelijkheid  informatie afstemmen op gebruiker
  o Relevantie  waardevolle informatie m.b.t. verantwoordings- en informatiefunctie
  o Betrouwbaarheid  getrouw beeld van financiële positie van de onderneming.
  o Vergelijkbaarheid  waarderingsgrondslagen en winstbepaling
   Tijdsvergelijking
   Bedrijfsvergelijking
  - In de praktijk is het bijna onmogelijk om alle kwaliteitskenmerken tegelijkertijd te
  optimaliseren
 • Voorwaarden voor jaarrekeninganalyse:
  o Uniforme waarderingsgrondslagen, vooral bij bedrijfsvergelijking
  o Geen stelstelwijzigingen
  o Voldoende informatie beschikbaar (vooral de toelichting is belangrijk)
  o Verstrekte informatie moet betrouwbaar zijn.
 • EBIT(D)(A) =
  Earnings Before Intrest, Taxes, Depreciation and Ammortisation
 • EBIT(D)(A) formule
                    Omzet
  -/-             kostprijs omzet 
  ------------------------------
                    Brutomarge
  -/-             algemene en verkoopkosten
  --------------------------------------
                    EBITDA
  -/-             afschrijving materiële vaste activa (depreciation)
  --------------------------------------------
                    EBITA
  -/-            afschrijving immateriële vaste activa (ammortisation)
  ---------------------------------------------------
                    EBIT
  -/-             rente
  ---------------------------------------------------------------
                  Resultaat vóór belastingen
  -/-           belastingen
  ----------------------------------------------------------------
                 Nettoresultaat
 • 2 Hoofdstuk 2

 • Bedrijfswaarde is
  de contante waarde van de toekomstige netto-ontvangsten of
  nettokasstromen uit hoofde van de te produceren goederen en/of diensten.
 • 2 begrippen om het vermogen vast te stellen
  het economische waarde begrip(2.1)
  en hetboekhoudkundige waarde begrip(2.2).
 • Het economisch waardebegrip is
  georiënteerd op de verkoopmarkt en leidt de waarde van een onderneming af uit de opbrengst van te produceren goederen of te verlenen diensten. Deze manier kan niet dienen voor de externe verslaggeving, omdat de betrouwbaarheid van de versterkte cijfers onvoldoende is.
 • De waarde van een onderneming wordt bepaald door
  de opbrengst met behulp van de aanwezige
  inputs die de outputs produceren. Ookwel: de bedrijfswaarde is de contante waarde van de toekomstige netto-ontvangsten of nettokasstromen uit hoofde van de te produceren
  goederen/diensten.
 • Jaarwinsten =
  Jaarwinsten = vermogenskostenvoet x boekwaarde productiemiddel begin periode
 • Toepassing van het economisch waardebegrip betekent dat
  de kasstroomschattingen voortdurend
  aangepast moeten worden, met als consequentie dat er vaak sprake zal zijn van een sterk fluctuerend winstbeleid.
 • Indirecte opbrengstwaarde
  de bedrijfswaarde: geeft aan dat er sprake is van een afgeleide
  waardering, namelijk niet van de productiemiddelen die samen de onderneming vormen rechtsreeks maar van de goederen en diensten die door de onderneming voortgebracht worden.
 • Directe opbrengstwaarde
  bestaat uit de netto-opbrengst van de productiemiddelen van de
  onderneming, als zij door de onderneming worden verkocht in plaats van voor voortgezette bedrijfsuitoefening te worden gebruikt.
 • Liquidatiewaarde =
  de waarde bij gedwongen verkoop door faillissement.
 • Relevantie: de cijfers van het economisch waardebegrip zijn eer relevant
  de essentie van een
  onderneming i het omzetten van productiemiddelen in te verkopen goederen of diensten.
 • Betrouwbaarheid: dit is niet zo goed bij het economisch waardebegrip, omdat
  de cijfers gebaseerd zijn op toekomstverwachtingen. Hierdoor is het ook niet controleerbaar door een derde.
 • Het boekhoudkundig waardebegrip=
  dit waardebegrip gaat niet uit van waardering van de onderneming als geheel, gebaseerd op de verkoopmarkt, maar van waardering van individuele activa, uitgaande van inkoopprijzen.
 • Relevantie: geringer dan die van de economische
  Er wordt hier niet naar de toekomst gekeken,
  terwijl dat wel relevant is om te doen. Wanneer bijvoorbeeld de smaak van de consument veranderd, werkt dit door in de economische waarde van de onderneming.
 • Betrouwbaarheid: groter dan die van de economische, omdat
  er wordt uitgegaan van werkelijke
  cijfers en ze daarom ook controleerbaar zijn.
 • Verschillen economische en boekhoudkundige waardebegrip
   Het boekhoudkundig waardebegrip waardeert de individuele productiemiddelen tegen inkoopprijzen, het economische waardebegrip waardeert het complex van productiemiddelen tegen de nettokasstromen van de met de productiemiddelen te produceren en te verkopen eindproducten. Dit leidt tot verschillende jaarwinsten.
   Bij het economisch waardebegrip leveren in de toekomst verwachte netto-ontvangsten nu a leen bijdrage aan de waarde en de winst (aanvangstwinst). Bij het boekhoudkundig
 • waardebegrip ontstaat
  Als er geen winst op het moment van investeren, pas als er daadwerkelijk
  opbrengsten genoten worden.
 • De kloof tussen economische en boekhoudkundige waarde wordt kleiner gemaakt langs 3 wegen:
  1. Bedrijfsmiddelen worden vaker als activum erkend:
  2. Bepaalde activa worden gewaardeerd tegen opbrengstwaarde in plaats van tegen aanschafprijs:
  3.  Aan het vormen van voorzieningen worden strengere eisen gesteld:
 • De omschrijving van activum bestaat uit 2 delen:
   Een zich in de beschikkingsmacht van de onderneming bevindend middel  er zijn voorschriften gelanceerd om het onderscheid tussen financial en operational lease te laten vervallen en in beide gevallen activering van het bedrijfsmiddel door de gebruiker voor te schrijven. Dus ook gehuurde bedrijfsmiddelen dienen op de balans te staan.

   Bedrijfsmiddelen die naar verwachting toekomstige voordelen zullen opleveren het is verplicht immateriële vaste activa te activeren op de balans.
 • Bepaalde activa worden gewaardeerd tegen opbrengstwaarde in plaats van tegen aanschafprijs:
  Het activum wordt geboekt voor het bedrag dat het op de verkoopmarkt zal opleveren en niet voor het bedrag dat er op de inkoopmarkt voor is betaald
 • Aan het vormen van voorzieningen worden strengere eisen gesteld:
  Een voorziening mag pas gevormd worden als er een concreet plan op tafel ligt dat op hoofdlijnen aan de betrokken medewerkers is kenbaar gemaakt.
 • Economic value added versus winst =
  geïntroduceerd als prestatiemetingsinstrument, die het zuiverst de door de onderneming gecreëerde aandeelhouderswaarde weergeeft. Het gaat om het toepassen van het boekhoudkundig waardebegrip , waarop enige correcties gemaakt moeten worden om aan relevante cijfers te komen:
 • Het gaat om het toepassen van het boekhoudkundig waardebegrip , waarop enige correcties gemaakt moeten worden om aan relevante cijfers te komen:
   Investeringen in bedrijfsmiddelen die buiten de balans zijn gebleven, alsnog op de balans opnemen. Het gaat hier om huur of operational lease.
   De vorming van voorzieningen uit de winstberekening elimineren.
   Behalve de interestkosten op het vreemd vermogen, ook de interestkosten op het eigen Vermogen ten laste van de winst brengen.
 • Subjectieve goodwill =
  het verschil tussen de economische waarde en de boekhoudkundige waarde
  dat na de correcties nog resteert
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Het continuïteitsbeginsel is:
weergave van opbrengsten in kosten gelijk door tijd en ervan uitgaand dat bedrijf zal voortzetten
Het matching-beginsel (causaliteitsbeginsel) is:
kosten aan relevante positie of rubriek plaatsen
Het voorzichtigheidsbeginsel is:
kosten nemen als aannemelijk (more than likely)
Het realisatieprincipe is:
winst nemen als voltooid (gerealiseerd)
Het toerekingsbeginsel is:
juiste weergave van opbrengsten en kosten in tijd
Hoe worden liquide middelen gewaardeerd?
Nominale waarde
Hoe moet volgende de Nederlandse wet effecten worden gewaardeerd?
Artikel 384 lid 1
Waardering op aanschafprijs (met afboeking naar lagere marktwaarde uit hoofde van voorzichtigheid, artikel 387 lid 2
Waardering op actuele waarde, zijnde marktwaarde


Fiscaal moeten tot de vlottende activa gerekende effecten worden gewaardeerd op aanschafprijd
Hoe worden effecten gewaardeerd volgens IASB?
Effecten
- Niet- Duurzaam --> Held for Trading
     Rubricering: Vlottende activa
     Waardering: reële waarde
     Resultaatneming: Wijziging reële waarde onmiddellijk in resultaat

- Duurzaam
   -Aandelen, obligaties, niet tot aflossing aangehouden --> Available for sale
        Rubricering: Financiële activa
        Waardering: Reele waarde
        Resultaatneming: Wijziging reële waarde eerst in eigen vermogen, bij verkoop naar resultaat
    - Obligaties tot aflossing aangehouden --> Held to maturity
           Rubricering: Financiële vaste activa
           Waardering: Geamortiseerde kostprijs
            Resultaatneming: (Dis) agio geleidelijk in resultaat
Hoe moet een vordering gewaardeerd worden?
Artikel 384 lid 1, moet worden gewaardeerd op historische kostprijs of actuele waarde
Hoe kan de winst van onderhanden werk worden verdeeld?
Winstneming bij oplevering
- Voordeel: er hoeven geen schattingen te worden gemaakt
- Nadeel: Er vindt geen afspiegeling van de activiteiten plaats die terug te zien zijn in de winst

Tussentijdse winstneming/ Percentage of completion
Deze methode is fiscaal verplicht gesteld.