Summary Jaarverslaggeving theorieboek

-
ISBN-10 9001875297 ISBN-13 9789001875299
420 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Jaarverslaggeving theorieboek". The author(s) of the book is/are Peter Epe. The ISBN of the book is 9789001875299 or 9001875297. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Jaarverslaggeving theorieboek

 • 1.1.1 Doelstellingen en belanghebbenden

 • Definitie van een organisatie:
  Een samenwerkingsverband van mensen en middelen dat is gericht op het realiseren van bepaalde doelstellingen.
 • 1.1.2 Interne en externe informatieverschaffing

 • Waarop is de interne informatieverschaffing gericht?
  Op de informatiebehoeften van de leiding voor het nemen van beslissingen en het beheersen van het bedrijfsproces.
 • Onder welk terrein valt de interne informatieverschaffing?
  Onder het terrein van de management accounting of interne berichtgeving
 • Waarop is externe informatieverschaffing gericht?
  Op de informatiebehoefte van derden voor hun oordeelsvorming en/of besluitvorming ten aanzien van de organisatie
 • Onder welk terrein valt de externe informatieverschaffing?
  Onder het terrein van de financial accounting of de externe verslaggeving
 • Op welke gebieden verschillen de interne en externe informatieverschaffing?
  • Wettelijke voorschriften
   • Intern: nee
   • Extern: ja
  • Frequentie
   • Intern: vrijwel doorlopend
   • Extern: Periodiek
  • Detaillering
   • Intern: zeer gedetailleerd
   • Extern: meer globaal
  • Tijdstip van berichtgeving
   • Intern: vrij snel na einde periode
   • Extern: later
  • Mogelijke neiging tot creative accounting
   • Intern: nee, althans niet op het niveau van de centrale leiding
   • Extern: ja
 • 1.1.3 Samenhang met andere vakgebieden

 • Met welk ander vakgebied heeft management accounting samenhang?
  Management accounting heeft betrekking op het geven van (vooral financiele) informatie. Voor het verkrijgen van deze informatie steunen ze op de boekhouding van de organisatie. De technieken van het boekhouden is het terrein van de bedrijfsadministratie en dat is een onderdeel van de administratieve organisatie.
 • Met welke andere vakgebieden heeft financial accounting samenhang
  Financial accounting heeft betrekking op het geven van (vooral financiele) informatie. Voor het verkrijgen van deze informatie steunen ze op de boekhouding van de organisatie. De technieken van het boekhouden is het terrein van de bedrijfsadministratie en dat is een onderdeel van de administratieve organisatie. Ook gelden er voor de externe verslaggeving wettelijke regels. Er is dan ook een nauwe samenhang tussen de financial accounting en ondernemingsrecht.
 • 1.2 De externe jaarrekening

 • Een andere verwoording voor de winst- en verliesrekening is..?
  Resultatenrekening
 • Waaruit bestaat de jaarrekening?
  • Balans 
  • Winst- en verliesrekening (of resultatenrekening)
  • Toelichting
  • Eventueel kasstroomoverzicht
 • 1.2.1 Balans en resultatenrekening

 • Een balans is een momentopname van de waarde van de activa en de passiva van de onderneming.
 • Wat geeft de activa weer?
  De activa geven de investeringen ten behoeve van het productie- en verkoopproces weer. Het zijn de economic resources van de onderneming.
 • Wanneer kan een bedrijfsmiddel als activum kwalificeren?
  Om als activum te kwalificeren dient een bedrijfsmiddel in de beschikkingsmacht van de onderneming te zijn en zal het naar verwachting economische voordelen opleveren.
 • Activa kan worden onderscheiden tussen..?
  Vaste en vlottende activa
 • Wat weergeeft de passiva?
  De passiva geven het vermogen weer dat verkregen is ter financiering van de activa.
 • Hoe kan het vermogen worden verdeeld?
  Het vermogen kan worden onderverdeeld in eigen vermogen en vreemd vermogen.
 • Eigen vermogen is verschaft door de eigenaar en staat voor onbepaalde tijd ter beschikking van de onderneming.
 • Vreemd vermogen is ter beschikking gesteld door schuldeisers; het is tijdelijk vermogen, omdat van tevoren afspraken over terugbetaling worden gemaakt.
 • Bij voorzieningen gaat het om verplichtingen waarvan de omvang en/of tijdstip van nakoming niet exact te bepalen is, maar wel redelijkerwijs te schatten. Voorzieningen worden tot vreemd vermogen gerekend,
 • Wat is een resultatenrekening?
  Een resultatenrekening is een overzicht van de opbrengsten en de kosten gedurende een bepaalde periode en geeft het over de betreffende periode behaalde resultaat weer.
 • Wat zijn opbrengsten?
  Opbrengsten zijn een reflectie van de economische prestaties die een onderneming in de betreffende periode heeft geleverd.
 • Wat zijn kosten?
  Kosten geven de waarde van de verbruikte productiemiddelen in de betreffende periode weer.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar worden de jaarstukken volgens de wet gedeponeerd?
Handelsregister
Waaruit bestaat een jaarrekening?
1. Balans
2. Resultatenrekenin
3. Kasstroomoverzicht (bij toepassing IFRS; RJ: alleen voor grote en middelgrote rechtspersonen)
Toelichting
Wat zijn de 4 mogelijke combinaties van de geconsolideerde/enkelvoudige jaarrekening?
Kijk foto
Waaruit bestaat de raad voor de jaarverslaggeving (RJ)?
Opstellers, gebruikers en controleurs van jaarrapporten
Waarin staan de richtlijnen verwerkt in Nederland?
Boek 2 Titel 9 van het burgelijk wetboek
Door welke organisatie is de IFRS vastgelegd?
Door de IASB. Is op basis van een IAS-verordening bepaald dat het regelgevende kracht heeft binnen Europa. Heeft directe werking.
Elke 2 sets van regelgeving zijn er met betrekking tot de externe jaarrekening?
1. IFRS - voor de beursgenoteerde ondernemingen
2. Nationale wegeving - niet beursgenoteerde ondernemingen
Geef de journaalpost van de verwerking van winstbelasting bedrijfseconomische jaarrekening.
Belastinglast
@ Voorziening ......
@ Te betalen belasting
Wanneer mag een gebeurtenis na balansdatum nog worden opgenomen in de jaarrekening?
Als de oorzaak van het verlies of nadeel te vinden is in het inmiddels afgesloten boekjaar.
Welk voordeel heeft het om fiscaal zo snel mogelijk af te schrijven?
Snelle afschrijving lijdt tot verschuiving van de fiscale winst naar de toekomst. Hierdoor kan rentevoordeel worden verkregen.