Summary Jeugd en recht

-
ISBN-10 9031361593 ISBN-13 9789031361595
622 Flashcards & Notes
4 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Jeugd en recht". The author(s) of the book is/are A P van der Linden, F G A ten Siethoff, A E I J Zeijlstra Rijpstra. The ISBN of the book is 9789031361595 or 9031361593. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Volgens de wet kunnen ouders in de volgende omstandigheden ouderlijk gezag uitoefenen: Gezamenlijk gezag binnen huwelijk, gezamenlijk gezag buiten huwelijk na echtscheiding, gezamenlijk gezag buiten huwelijk, nooit getrouwd geweest; gezamenlijk gezag van een ouder met een ander dan de andere ouder; ouderlijk gezag door 1 ouder, anders dan na echtscheiding; ouderlijk gezag na overlijden ouder; ouderlijk gezag na meerderjarigheidsverklaring. Hoe werkt het precies in deze omstandigheden?  

Gezamenlijk gezag binnen het huwelijk: ouders oefenen samen gezag uit, van geboorte tot aan de meerderjarigheid. Gezamenlijk gezag buiten het huwelijk, na echtscheiding: na scheiding wordt in principe het ouderlijk gezag gehandhaafd. Op verzoek wordt door de rechter het gezag aan een iemand toegekend. Gezamenlijk gezag buiten het huwelijk, nooit met elkaar getrouwd geweest: samen een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen bij het kantongerecht. Gezamenlijk gezag van de ouder en een ander dan de ouder: Samen verzoek doen bij de rechter, ander dan de ouder moet minimaal 1 jaar voor het kind hebben gezorgd. Ouderlijk gezag door 1 ouder, anders dan na echtscheiding: bijvoorbeeld door tienermoederschap, vader kan ook verzoek indienen. Ouderlijk gezag na overlijden van de ouder: ander gaat door met het gezag. Als alleen de ouder gezag had, komt de rechter er aan te pas om te beslissen wie gezag krijgt. Ouderlijk gezag na meerderjarigheidsverklaring: bijvoorbeeld bij tienermoederschap, je moet eerst een verklaring van meerderjarigheid hebben voor je gezag uit mag voeren. 

Wat is afstamming en hoe kan het ontstaan? Noem 5 oorzaken.

Afstamming is de familierechtelijke betrekkingen tussen ouders en kinderen. Afstamming kan ontstaan door geboorte: door geboorte kom je automatisch in familierechtelijke betrekkingen te staan. Erkenning: man aanvaard vaderschap door een verklaring ondanks dat hij geen biologisch ouder is. Krijgt pas gezag als hij trouwt met moeder of een geregistreerd partnerschap aangaat. Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap: biologische vader wil/kan kind niet erkennen, kan rechter toch een familierechtelijke betrekking laten ontstaan ivm alimentatie e.d.Vaderschapsactie: zonder gerechtelijke vaststelling of erkenning kan de vader ook worden verplicht juridisch ouder te zijn, ook ivm alimentatie e.d. Mocht indien een andere man het kind erkennen: verplichting vervalt. Adoptie: kind komt in familierechtelijke betrekkingen met adoptieouders te staan. Werkt hetzelfde als bij biologische ouders. Het familierechtelijke met biologische ouders vervalt. 

Hoe werkt een geregistreerd partnerschap?

Je laat je hier samen voor inschrijven, je hebt dan dezelfde rechten en plichten als bij een huwelijk. Je kunt een geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk en andersom. 

Wat is de procedure voor echtscheiding?

beide partijen kunnen echtscheiding aanvragen. Eventueel worden er voorzieningen (voor de kinderen) getroffen. Beide partijen hebben recht op een advocaat. Mediation ontstaat als beide partijen er niet onderling uit kunnen komen. De scheiding is pas officieel als door inschrijving van de beschikking in de registers van de burgelijke stand wordt aangegeven dat men gescheiden is. Er ontstaat een alimenatieplicht, houden samen ouderlijk gezag. 

Wat is de huwelijksprocedure?

Minderjarigen hebben ouderlijke toestemming nodig, er moeten bescheiden worden getoond en het huwelijk kan nietig worden verklaard wanneer er niet wordt voldaan aan de eisen en het in strijd is met de wet. Echtgenoten hebben de plichten naar elkaar toe elkaar te verzorgen, het huwelijk eindigt door dood, scheiding, vermissing en ontbinding. 

Welke instanties op het gebied van justitiële jeugdzorg kennen we? Noem er 5.

Justitiële jeugdzorg is verplicht. Raad van de kinderbescherming: is er om alle belangen te beschermen van minderjarigen in Nederland. - De kinderrechter: rechter speciaal belast met kinderzaken. beslist over detentie, gezagskwesties, welke instelling/duur OTS, uithuisplaatsing, e.d. Officier van justitie belast met kinderzaken: beslist over opsporen, vervolgen/niet vervolgen van strafbare feiten. Moet ogen open houden voor persoonlijke omstandigheden. Kinderpolitie: bemiddelen tussen ouder/kind, verwijzen eventueel door naar hulpinstanties. Proberen kinderen zoveel mogelijk uit justitiële maatregelen te houden. Benaderen kinderen op een andere wijze, op sociaal emotioneel gebied. Bureau jeugdzorg als uitvoerder van voogdij en gezinsvoogdij en de jeugdreclassering: voeren kinderbeschermingsmaatregelen uit die de rechter heeft uitgesproken. BJZ kan opdracht krijgen voogdij over kind op zich te nemen, na ontheffing/ontzetting. 

wat zijn precies de taken van de RVK?

- Advies en voorlichting geven aan de rechter, officier van justitie en minister en staatssecretaris van justitie. - rechterlijke beslissingen uitlokken ten behoeve van gezag over kinderen. - doen van onderzoek in situaties waarin de fundamentele rechten van het kind dreigen te worden geschonden. - het rekestreren tot een maatregel van kinderbescherming. - toezicht houden. - Verlenen van vroeghulp aan minderjarige in verzekering gestelde verdachten. 

Wat valt er onder jeugdreclassering?

bieden van hulp en steun aan jongeren, voorwaardelijke invrijheidstelling, voorwaardelijke veroordeling, en voorwaardelijke schorsing van voorlopige hechtenis. Daarnaast worden jongeren die deelnemen aan scholings/trainingsprogramma's begeleidt. 

Welke instanties voor vrijwillige jeugdzorg kennen we? Noem er 5.

- De kindertelefoon: vrijwilligers helpen kinderen persoonlijk en bieden informatie, advies en hulp bij persoonlijke problemen. Instellingen voor spel en opvoedingsvoorlichting: geeft informatie en advies over opvoedingsvragen. Consultatie is mogelijk. Advies en meldpunt kindermishandeling (AMK): advies inwinnen of mishandeling melden bij vertrouwensartsen. Instellingen voor begeleidt wonen: voor jongeren die wel toe zijn aan zelfstandig wonen maar dit nog niet helemaal zonder hulp kunnen. Adviesbureau jeugd en gezin: advies, begeleiding, en behandeling voor 14 tot 20 jarigen. (ook crisisopvang). 

Wat is curatieve hulp?

Is voor advisering, begeleiding en behandeling. is preventief, zorgt er voor dat een klein probleem niet uitmondt in een groot probleem.