Summary Jeugdrecht begrepen

-
ISBN-10 9462903883 ISBN-13 9789462903883
613 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Jeugdrecht begrepen
 • Lydia Janssen
 • 9789462903883 or 9462903883
 • 2018

Summary - Jeugdrecht begrepen

 • 16 Organisatie van jeugdhulp

 • Onderdelen van de jeugdzorg
  1. Jeugdhulpverlening die op vrijwillige basis hulp aan jeugdigen en hun ouders wordt verleend
  2. jeugdbescherming (gedwongen jeugdzorg)
  3. de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (GGZ-jeugd)
  4. jeugdzorg voor licht verstandelijke beperkte jeugdigen (LVB-jeugd)
 • Welke bestuurslaag staat het dichtst bij de burger?
  Gemeente
 • Taak van de gemeente
  Kijken wat jeugdigen en ouders zelf kunnen en wat ze daarnaast nodig hebben om zo tot een integraal pakket aan hulp en begeleiding te komen
 • Transitie
  • Van dure zorg als de problemen uit de hand zijn gelopen naar tijdige, preventieve hulp en ondersteuning om erger te voorkomen.
  • versterken van het opvoedkundig klimaat in scholen, wijken en gezinnen. 
  • aansluiten bij de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving. 
  • integrale hulp bieden op basis van één gezin, één plan. 
 • Onder jeugdhulp verstaat de wet:
  • Alle vormen van ondersteuning van en hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij psychische problemen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking, opvoedproblemen en adoptie gerelateerde problemen. 
  • het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jongeren met een beperking
  • het ondersteunen bij het overnemen van persoonlijke verzorging gericht op een tekort aan zelfredzaamheid van jongeren met een beperking of een stoornis. 
 • Beleidsplan en verordening
  Periodiek beleidsplan waarin het beleid over de jeugdhulp in de gemeente wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van dit plan maakt de gemeenteraad een veroordeling.
 • Jeugdhulpplicht
  De gemeente moet zorgen voor voldoende voorzieningen voor ouders en jeugdigen die het op eigen kracht niet redden. De gemeente beslist de inhoud van de jeugdhulpplicht zelf.
 • Woonplaats
  De gemeente waarin de gezagsouders van de jeugdige staan ingeschreven bij de Basisregistratie personen (BRP).
 • Deskundige toeleiding
  De gemeente moet zorgen voor professionals met voldoende deskundigheid en ervaring om namens het gemeentebestuur te beoordelen of burgers jeugdhulp nodig hebben en zo ja, welke vormen daarvan.
 • Verantwoordelijkheid van de landelijke overheid
  De ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijven stelselverantwoordelijk . Ze zijn daarmee verantwoordelijk voor de inrichting.
 • Het toezicht op de jeugdhulp is in handen van?
  De inspectie Jeugdzorg.
 • Inspectie Jeugdzorg oefent toezicht uit op
  • De jeugdhulpaanbieder
  • de gecertificeerde instellingen
  • het keurmerk instituut
  • de Raad voor de Kinderbescherming
  • Veilig Thuis
  • de justitiële jeugdinrichtingen
 • Vrij toegankelijke jeugdhulp
  Hier gelden geen drempels. De inwoners van de gemeente kunnen rechtstreeks contact opnemen met de aanbieders ervan.
 • Niet vrij toegankelijke jeugdhulp
  De inwoner van de gemeente heeft een zogeheten verleningsbesluit van de gemeente nodig.
 • Procedure van (niet) vrij toegankelijke jeugdhulp
  • Gezin meldt zich bij (het lokale team van) de gemeente met een hulpvraag in een gesprek wordt de hulpvraag verkend en wordt gekeken of een vrij toegankelijke vorm van jeugdhulp of een voorziening op grond van andere wetten 
  • is dat niet het geval dan dient het gezin een schriftelijke aanvraag in voor één of meer vormen van niet vrij toegankelijk jeugdzorg.
  • de gemeente stelt in een verleningsbesluit vast of, en zo ja welke, vormen van jeugdhulp aan het gezin worden geboden.
  • met het verleningsbesluit kan het gezin de in het besluit genoemde jeugdhulp, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten.
 • Rechtstreeks verwijzen naar de jeugdhulpaanbieder:
  De huisarts, jeugdarts en de medisch specialist
 • Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van:
  Kinderbeschermingsmaatregelen, de jeugdreclassering, de gesloten jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg die wordt opgelegd in het kader van het strafrecht.

  de rechter beslist of ze worden opgelegd. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering.
 • Verantwoordelijkheidstoedeling
  De instelling duidelijk is wie welke taken uitvoert en daarvoor verantwoordelijk is en dat deze taakverdeling is gebaseerd op kennis en kunde van de medewerkers.
 • Kwaliteitskader Jeugd
  Geregistreerde professionals voeren de taken in de jeugdzorg uit
 • Toetsrechters
  Kijken naar de aanleiding van de klacht van de client, een collega beroepsgenoot of de Inspectie Jeugdzorg, het handelen van professionals aan de beroepsnormen. Zo nodig kan de professional  een waarschuwing of al dan niet tijdelijk uit het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register wordt geschrapt, waardoor uitoefening van de werkzaamheden (tijdelijk) niet meer mogelijk is.
 • Globaal kan worden gezegd dat het Kwaliteitskader de uitvoering van taken door niet geregistreerde professionals alleen mogelijk maakt voor uitvoerend en praktisch werk in een voor jeugdigen veilige situatie.
 • Familiegroepsplan
  Plan dat is opgesteld samen met het gezin, voor het gezin.
 • VOG
  De medewerkers die jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen inschakelen, moeten allen beschikken over een Verklaring omtrent gedrag.
 • Meldcode
  Signalen voor huiselijk geweld en kindermishandeling en bevorderen van kennis en de manier van werking binnen de instelling
 • Kwaliteitseisen
  Meldplicht richting de Inspectie Jeugdzorg. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen moeten alle calamiteiten bij de inspectie melden.
 • Onafhankelijke vertrouwenspersoon
  Als kwaliteitseis moeten jeugdigen en ouders een beroep moeten kunnen doen op onafhankelijke vertrouwenspersoon  als zij niet tevreden zijn over de geboden zorg.
 • Medezeggenschap
  Laagdrempelige klachtbehandeling en voor een cliëntenraad waarin jeugdigen en ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de instelling
 • Kwaliteitsbewaking
  Systeem waardoor de kwaliteit van diensten kunnen worden bewaakt en geëvalueerd.
 • Gecertificeerde instellingen
  Instellingen die beschikken over een certificaat dat wordt afgegeven door het Keurmerksinstituut. Dit garandeert dat het voldoet aan de kwaliteitseisen en aan het Normenkader Jeugdbescherming/Jeugdreclassering.
 • Raad voor de Kinderbescherming
  Op basis van uitkomsten van een onderzoek beslist de Raad of er bij de rechtbank een verzoekschrift zal worden ingediend voor een OTS of een gezagsbeëindigende maatregel
 • Jeugdreclassering en tenuitvoerlegging jeugdstraffen
  De jeugdreclassering wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling waarmee de gemeente van de woonplaats van de jeugdige een contract heeft gesloten.
 • Gesloten Jeugdzorg (JeugdzorgPlus)
  Jeugdigen verblijven in jeugdinrichtingen in het kader van een straf of maatregel.
 • Geregistreerde accommodatie
  Aanbieder van jeugdhulp die gesloten jeugdzorg wil bieden, moet zijn accommodatie laten registreren. De registratie waarborgt dat de accommodatie geschikt is voor het bieden van gesloten jeugdzorg en dat deze voldoet aan de eisen van het Uitvoeringsbesluit Jeugdwet.
 • Veilig Thuis
  Het college B en W is verantwoordelijk voor het inrichten van Veilig Thuis met de in de Wmo beschreven taken.

  • advies geven over vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • fungeren als meldpunt voor signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Veilig Thuis naar aanleiding van een melding vastellen of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • zo nodig alle betrokkenen toeleiden naar passende hulp
  • als de ernst van het geweld of het belang van de betrokkene daar om vraagt het informeren van de politie en/ of de Raad voor de Kinderbescherming
  • het informeren van de melder welke stappen er naar aanleiding van zijn melding zijn gezet.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Jeugdrecht begrepen
 • Lydia Janssen
 • 9789089747709 or 9089747702

Summary - Jeugdrecht begrepen

 • 1 inleiding

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 2.1 Inleiding

 • Het personen- en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Binnen het burgerlijk recht neemt het personen- en familierecht een bijzondere plaats in omdat er in dit onderdeel geen zakelijke, maar familierechtelijke relaties worden beschreven. Het personen- en familierecht staan in het Burgerlijk Wetboek (BW), in Boek 1. 
 • Wat is een familierechtelijke relatie?
  Een familierechtelijke relatie is een juridische relatie tussen gezins- en familieleden waaruit rechten en plichten ontstaan.
 • Wat is een familierechtelijke relatie?
  Een juridische relatie tussen gezins- of familieleden waaruit rechten en plichten ontstaan. 
 • Wat wil 'afstamming' zeggen?
  De familierechtelijke relatie tussen een jeugdige en zijn ouders. 
 • 2.2 Juridische moeder

 • Wie is volgens de wetgever de juridische moeder? 
  De wetgever laat zich hierbij leiden door de bevalling: de vrouw die het kind ter wereld brengt, is de moeder. 
 • Wanneer is iemand de juridische moeder van een kind?
  De juridische moeder is de vrouw waaruit het kind wordt geboren.
 • Het BW (er)kent het draagmoederschap niet, daardoor gelden de afspraken tussen de draagmoeder en de wensmoeder voor het recht niet. 
 • Hoe kan een wensmoeder het juridische moederschap krijgen van de draagmoeder?
  Het draagmoederschap wordt niet door het recht erkent, daarom zijn de afspraken over de overdracht van het kind tussen draag- en wensmoeder niet rechtsgeldig.
  De draagmoeder moet na de geboorte van het kind haar gezag door de rechter laten beëindigen. Vervolgens kan de wensmoeder het kind als pleegkind opnemen in haar gezin. Na een jaar kan de wensmoeder het kind adopteren.
 • Welke weg moeten een draagmoeder en een wensmoeder bewandelen om van de wensmoeder de juridische moeder te maken?
  1. De draagmoeder zal eerst door de rechtbank uit haar gezag moeten worden ontheven. 
  2. De wensmoeder kan het kind, eventueel samen met haar (huwelijiks)partner, adopteren. 
 • 2.3 Juridische vader

 • Wie is de juridische vader?
  De man:
  * die bij de geboorte met de moeder is gehuwd;
  * die de jeugdige heeft erkend;
  * van wie door de rechter het vaderschap is vastgesteld;
  * die de jeugdige heeft geadopteerd. 
 • Wanneer is de man de juridische vader van het kind?
  - De juridische vader is de man die tijdens de geboorte van het kind met de moeder gehuwd (of geregistreerd partner) is. 
  - De man die de jeugdige heeft erkent.
  - De man van wie door de rechter het vaderschap is vastgesteld.
  - De man die de jeugdige heeft geadopteerd.
  Regels voor huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn gelijk tenzij in de wettekst anders wordt aangegeven.
 • Wat is de hoofdregel over het juridisch vaderschap?
  Vader van het kind wordt de man die getrouwd is met de vrouw die het kind ter wereld brengt. 
 • Hoe kan de juridische vader waarvan de vaderschap door een huwelijk is ontstaan, die niet de biologische vader van het kind zijn vaderschap ontkennen en welke uitzonderingen zijn er?
  Als de vader aan kan tonen dat hij niet de biologische vader is van het kind (bijv. d.m.v. een DNA test), dan stemt de rechter in met het ontkenningsverzoek. 
  Dit is niet mogelijk  als de vader eerder in heeft gestemd met kunstmatige inseminatie, of met IVF met donorzaad. Het is ook niet mogelijk als de vader voor het huwelijk op de hoogte was dat de vrouw zwanger was van een andere man. Hij kan dan alleen vaderschap ontkennen als de vrouw hem bedriegt.


  N.B. Het kind kan vaderschap nog steeds ontkennen. 
 • Wie kunnen de rechtbank verzoeken het vaderschap dat door een huwelijk is ontstaan, te ontkennen?
  De man, de vrouw en het kind. 
 • Wanneer kan een overleden vader alsnog de juridische vader van het kind zijn?
  Als een man tijdens het huwelijk overlijdt en het kind binnen 306 dagen van het overlijden ter wereld komt, dan is de man nog steeds de juridische vader. Ook als de vrouw opnieuw trouwt binnen deze termijn.
 • Wat is een voorwaarde voor een verzoek om het vaderschap dat door een huwelijk is ontstaan, te ontkennen?
  Dat het duidelijk is dat de man niet de biologische vader is van het kind. 
 • Wanneer mag een man een kind erkennen?
  Als een kind nog geen juridische vader heeft, dan kan het kind door en man erkent worden. Hiermee wordt hij niet de biologische vader, erkenning is een juridische relatie.
  - De man die het kind erkent moet minstens 16 jaar zijn.
 • De vader en moeder kinnen in principe het vaderschap niet ontkennen als de man eerder instemde met kunstmatige inseminatie, of met in-vitrofertilisatie met donorzaad of als hij wist dat de vrouw zwanger was van een ander toen hij met haar trouwde. In dit soort gevallen kan de man zijn vaderschap alleen nog ontkennen als hij door de vrouw is bedrogen
  Het kind heeft in al deze gevallen wel de mogelijkheid het vaderschap te ontkennen. 
 • Hoe verloopt een erkenningsprocedure?
  De man verklaart bij de burgerlijke stand van de gemeente dat hij de juridische vader van het kind wil worden. Hiervan wordt een akte opgemaakt, die in de registers wordt ingeschreven.
  N.B. Voor de erkenning van een jeugdige onder 16 is toestemming van de moeder nodig. Is het kind 12 jaar of ouder moet hij zelf ook toestemming geven.
 • Overlijdt een man tijdens het huwelijk en brengt de vrouw een kind ter wereld binnen 306 dagen na dit overlijden, dan wordt de overleden man gezien als de juridische vader van het kind. Wil een vrouw dit niet, kan ze binnen een jaar na de geboorte bij de burgerlijke stand van de gemeente verklaren dat haar overleden man niet de vader van haar kind is. 
 • Hoe kan een vader toch erkennen als de moeder geen toestemming wil geven?
  Als hij aan kan tonen dat hij de verwekker van het kind is, dan kan hij tegen de weigering ingaan. De rechtbank kan vervangende toestemming geven, mits het de belangen van het kind schaad en de belangen die de moeder heeft bij een onverstoorde verhouding met haar kind.
 • Wanneer is een erkenning mogelijk?
  Een jeugdige die geen juridische vader heeft, kan door een man (die minstens 16 jaar oud is) worden erkend. Deze man wordt dan de juridische vader. 
 • Wanneer is erkenning van een kind niet mogelijk?
  - Als door nauw verwantschap huwelijk tussen man en vrouw onmogelijk is.
  - Als de man onder de 16 jaar is.
  - Als de mand onder curatele staat en geen toestemming heeft van de kantonrechter.
  - Als het kind al twee juridische ouders heeft.
 • Een man die een jeugdige erkent, zegt daarmee niet dat hij de biologische vader is. Bij erkenning gaat het om een juridische daad: de man schept door de erkenning een familierechtelijke relatie tussen hem en de jeugdige. 
 • Wanneer kan de erkenning van een kind ongedaan gemaakt worden?
  Als de erkenner niet de biologische vader is, dan mag het kind het verzoek indienen om de erkenning te vernietigen. Het kind heeft drie jaar de tijd, vanaf het moment dat hij erachter is gekomen dat de man niet zijn biologische vader is, tenzij hij dan minderjarig is. Hij heeft dan de tijd tot hij 20 is.
 • Wat moet een man doen om een jeugdige te erkennen?
  Hij moet bij de burgerlijke stand van de gemeente verklaren dat hij de juridische vader van de jeugdige wil zijn. Van deze verklaring wordt een akte opgemaakt, die wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 
 • Voor de erkenning van een jeugdige tot 16 jaar heeft de man toestemming van de moeder nodig. Is de jeugdige tussen de 12 en 16 jaar oud, dan moeten moeder en jeugdige beiden toestemming geven. Wil een man een jeugdige van 16 jaar of ouder erkennen, dan is alleen de toestemming van de jeugdige nodig. 
 • Een man die geen toestemming krijgt tot erkenning, of wanneer de moeder van het kind is overleden, maar kan aantonen dat hij de verwekker is van de jeugdige kan de rechtbank inschakelen en om vervangende toestemming voor de erkenning vragen. De rechter geeft de man toestemming voor de erkenning als hij meent dat de erkenning:
  * de belangen van het kind niet zal schaden; én
  * de belangen niet zal schaden die de moeder heeft bij een ongestoorde verhouding met haar kind.
 • Wanneer is erkenning niet mogelijk?
  Erkenning is niet mogelijk 
  * door een man die, vanwege te nauwe verwantschap, geen huwelijk met de moeder zou mogen sluiten;
  * door een man die nog geen 16 jaar oud is;
  * door een man die met een andere vrouw getrouwd is (tenzij hij en de moeder van het kind een zeer nauwe relatie hebben vergelijkbaar met een huwelijk, of de man kan aantonen dat hij een zeer nauwe persoonlijke betrekking heeft met de jeugdige);
  * door een man die onder curatele staat, tenzij hij toestemming heeft van de kantonrechter; 
  * als de jeugdige al twee ouders heeft. 
 • Erkenning is ook mogelijk bij notariële akte; van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt als een man pas bij zijn overlijden in zijn testament iemand als kind wil erkennen. 
 • Wanneer kan een erkenning ongedaan worden gemaakt?
  Een erkenning is in principe definitief.
  1) Alleen als de erkenner niet de biologische vader is, kan het kind de rechtbank verzoeken om de vernietiging van de erkenning. Dit kan drie jaar vanaf het jaar waarin het kind de ontdekking doet, is het kind nog minderjarig tijdens de ontdekking, kan dit tot zijn twintigste jaar. 
  2) Een erkenning kan ook vernietigd worden als ze tot stand gekomen is door een wilsgebrek; er iets iets mis met de manier waarop het besluit is genomen (dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwang). 
 • Wat is gerechtelijke vaststelling van het vaderschap?
  Kan de moeder of de jeugdige aantonen dat de man de verwekker (of levensgezel van de moeder die heeft ingestemd met een daad van bevruchting) is, kunnen ze de rechter vragen het vaderschap van de man vast te stellen. 
 • Wat is vaderschapsactie?
  Bij een vaderschapsactie vraagt de moeder de rechter om de verwekker van haar kind te verplichten een bijdrage te leveren in de kosten van studie en levensonderhoud van zijn kind. Deze actie is er niet op gericht dat de man de juridische vader wordt. De onderhoudsplicht vervalt als de jeugdige door een andere man als kind wordt erkend. 
 • Wat staat er in het wetsvoorstel lesbisch ouderschap?
  * De vrouw met wie de moeder bij de geboorte is getrouwd wordt automatisch de tweede ouder van het kind. Voorwaarde is dat het kind is verwerkt met behulp van kunstmatige donorbevruchting met zaad van een anonieme donor.
  * Een vrouw kan in alle andere gevallen met toestemming van de moeder (en van het kind vanaf twaalf jaar) een kind erkennen. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Procedure van (niet) vrij toegankelijke jeugdhulp
 • Gezin meldt zich bij (het lokale team van) de gemeente met een hulpvraag in een gesprek wordt de hulpvraag verkend en wordt gekeken of een vrij toegankelijke vorm van jeugdhulp of een voorziening op grond van andere wetten 
 • is dat niet het geval dan dient het gezin een schriftelijke aanvraag in voor één of meer vormen van niet vrij toegankelijk jeugdzorg.
 • de gemeente stelt in een verleningsbesluit vast of, en zo ja welke, vormen van jeugdhulp aan het gezin worden geboden.
 • met het verleningsbesluit kan het gezin de in het besluit genoemde jeugdhulp, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten.
Veilig Thuis
Het college B en W is verantwoordelijk voor het inrichten van Veilig Thuis met de in de Wmo beschreven taken.

 • advies geven over vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • fungeren als meldpunt voor signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Veilig Thuis naar aanleiding van een melding vastellen of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 • zo nodig alle betrokkenen toeleiden naar passende hulp
 • als de ernst van het geweld of het belang van de betrokkene daar om vraagt het informeren van de politie en/ of de Raad voor de Kinderbescherming
 • het informeren van de melder welke stappen er naar aanleiding van zijn melding zijn gezet.
Geregistreerde accommodatie
Aanbieder van jeugdhulp die gesloten jeugdzorg wil bieden, moet zijn accommodatie laten registreren. De registratie waarborgt dat de accommodatie geschikt is voor het bieden van gesloten jeugdzorg en dat deze voldoet aan de eisen van het Uitvoeringsbesluit Jeugdwet.
Gesloten Jeugdzorg (JeugdzorgPlus)
Jeugdigen verblijven in jeugdinrichtingen in het kader van een straf of maatregel.
Jeugdreclassering en tenuitvoerlegging jeugdstraffen
De jeugdreclassering wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling waarmee de gemeente van de woonplaats van de jeugdige een contract heeft gesloten.
Raad voor de Kinderbescherming
Op basis van uitkomsten van een onderzoek beslist de Raad of er bij de rechtbank een verzoekschrift zal worden ingediend voor een OTS of een gezagsbeëindigende maatregel
Gecertificeerde instellingen
Instellingen die beschikken over een certificaat dat wordt afgegeven door het Keurmerksinstituut. Dit garandeert dat het voldoet aan de kwaliteitseisen en aan het Normenkader Jeugdbescherming/Jeugdreclassering.
Kwaliteitsbewaking
Systeem waardoor de kwaliteit van diensten kunnen worden bewaakt en geëvalueerd.
Medezeggenschap
Laagdrempelige klachtbehandeling en voor een cliëntenraad waarin jeugdigen en ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de instelling
Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Als kwaliteitseis moeten jeugdigen en ouders een beroep moeten kunnen doen op onafhankelijke vertrouwenspersoon  als zij niet tevreden zijn over de geboden zorg.