Summary Jeugdrecht hoorcolleges

305 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Jeugdrecht hoorcolleges

 • 1 Inleiding recht
 • Recht;  het geheel van overheidsregels dat de samenleving ordent. • Het doel van recht:   eheel van overheidsregels dat de samenleving ordent.
  Het doel van recht Men wil rechtvaardigheid, gelijkheid, confictbeheersing en
  het beschermen van de zwaksten bereiken met het recht. De politiek geeft het recht vorm door het vaststellen van rechtsregels. • Het recht heeft ook een technisch doel:  Het ordenen van de samenleving en het geven van regels om conficten te voorkomen. • Staatsrecht:   Geeft de basisregels voor de organisatie van de overheid. Gaat bijvoorbeeld over de taken van de regering en bijvoorbeeld van de Tweede kamer. Geeft een organisatieplaatje van de overheid terwijl het “in ruste” is.

  De belangrijkste wet binnen het staatsrecht is de Grondwet: deze biedt de basis voor de staatsinrichting. • Bestuursrecht:   Houdt zich bezig met de overheid “in actie”. Regels over de bestuurstaak van de overheid en de uitoefening van die taak. Bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg voor het milieu, de jeugdhulp, etc.
  Gaat dus over al het contact tussen burgers en overheid (burgers die een vergunning willen, uitkering, etc.). Wat de overheid in dit soort gevallen wel en niet mag doen staat beschreven in dit bestuursrecht.

  Een belangrijke wet binnen het bestuursrecht is de Jeugdwet. • Strafrecht:   Hierin staan de verboden gedragingen beschreven die de rechtsorde zozeer schenden dat een bestrafende reactie van de overheid moet volgen. Ook de strafen staan hierin beschreven. • Twee belangrijke wetboeken op eht gebied van het strafrecht zijn:  • Het Wetboek van Strafrecht (Sr)
   o Bevat een groot aantal strafbepalingen


  • -  Het Wetboek van Strafvordering (Sv)
   o Beschrijft wat er gebeurt als iemand een strafbaar feit pleegt. • Burgerlijk recht:   Regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling.
  Belangrijke Wetboek: het Burgerlijk Wetboek (BW) (rechten en plichten van burgers binnen personen- en familierecht, vermogensrecht en rechtspersonenrecht). • En Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) (gang van zaken tijdens burgerlijkproces en de rol van de advocaat).
  Bestaat uit drie onderdelen:

  1. Personen-en familierecht
  2. Vermogensrecht

  3. Rechtspersonenrecht
 • Personen-en familierecht: 
  Familierechtelijke relaties worden geregeld zoals ouderschap, gezag, omgang en (echt)scheiding. • Vermogensrecht:   Regelt zakelijke relaties tussen personen (koop, huur of
  hypotheek).
 • Rechtspersonenrecht: 
  Beschrijft hoe een rechtspersoon moet worden opgericht.
 • Rechtsorde: 
  de rust en veiligheid in de samenleving.
 • Rechtspersoon 
  een organisatie, stichting, vennootschap of onderneming die een zelfstandig leven leidt in het recht. • Jeugdrecht   is het geheel van rechtsregels dat de positie van jeugdigen regelt. Het bestaat uit onderdelen uit onderdelen uit het burgerlijk recht, strafrecht en het bestuursrecht en is dus geen rechtsgebied.
 • Materieel recht  bevat de rechten en plichten van burgers.
  Het materieel strafrecht (Wetboek van Strafrecht) beschrijft de strafbepalingen bijvoorbeeld.
  Het materieel burgerlijk recht (Burgerlijk Wetboek) bevat de rechten en plichten.
  Ook heb je het materieel bestuursrecht. • Formeel recht  geeft het procesrecht. Regelt de wijze waarop het materieel recht gehandhaafd wordt.
  Het formeel strafrecht (Wetboek van Strafvoordering) geeft aan wat er gebeurt als er eenmaal een strafbaar feit is gepleegd (de rechten van de verdachte, gang van zaken tijdens een rechtszaak, etc.).
  Het formeel Burgerlijk recht (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) beschrijft de gang van zaken tijdens een zitting, positie van advocaat etc.
  Ook heb je het formeel bestuursrecht. • Nationaal recht  dat elk land vrij is om zijn eigen rechtsregels te maken en dat deze regels gelden op het grondgebied van dit land. • Internationaal recht  regelt de rechtsrelaties tussen verschillende staten. Worden vastgelegd in internationale verdragen. Bijvoorbeeld het
  Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kinderombudsmanop aanbevelingen van het Comité is er sinds 2011 een Kinderombudsman in ons land. Is een onafhankelijk instituut dat
de rechten van het kind in ons land aan de orde stelt. Hij helpt jeugdigen als zij menen dat hun rechten worden geschonden, adviseert de regering en doet onderzoek naar structurele problemen van kinderen.
Toezich op nalevingHet Comité voor de Rechten van het Kind is belast met het toezicht op de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Dit
Comité beoordeeld of de lidstaten zich aan het verdrag houden, op basis van een rapport wat elke lidstaat elke 5 jaar moet schrijven.
Dit Comité heeft geen recht om in te grijpen als de kinderrechten geschonden worden. Zij geven aanbevelingen aan lidstaten over hoe de rechten van het kind (nog) beter nageleefd kunnen worden.
De ouders Het verdrag ziet de ouders als eerstverantwoordelijken voor de verzorging en opvoeding.
Het recht om gehoord te wordenDat kinderen het recht hebben om een mening te vormen en deze kunnen uiten in alle aangelegenheden die hen betrefen. Dit dient wel passend te zijn bij de leeftijd en rijpheid van het kind.
Het recht op leven en op ontwikkeling naar volwassenheidDe lidstaten erkennen het recht op leven van ieder kind en dat zij de ontwikkeling van het kind in de ruimst mogelijke mate zullen waarborgen. (Wat dit concreet betekend is in elk land verschillend, bij sommige landen is het namelijk al hard werken om kinderen aan hun basisbehoefte te voorzien. Van andere landen wordt meer verwacht, zoals onderwijs).
De verplichting om het belang van het kind de eersteoverweging te laten zijnDat overheden, particuliere/publieke instellingen, rechters, bestuurders en wetgevers verplicht zijn de belangen van het kind de eerste overweging vormen bij het nemen van maatregelen die kinderen betrefen.
Het recht om in gelijke gevallen gelijk behandeld te wordenDat het verdrag geld voor alle kinderen en dat er geen onderscheid
gemaakt wordt op basis van ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, etc.
De 4 kernbepalingen van het KinderrechtenverdragHet recht om in gelijke gevallen gelijk behandeld te wordenDe verplichting om het belang van het kind de eerste
overweging te laten zijnHet recht op leven en op ontwikkeling naar volwassenheid
Het recht om gehoord te worden
Totstandkoming1989. Doel was de positie van jeugdigen wereldwijd
verbeteren. Is ondertekend door alle landen in de wereld, op de VS, Zuid-Soedan en Somalië na Landen hebben ook de mogelijkheid een voorbehoud te maken, dat wil zeggen dat ze kunnen aangeven dat ze zich niet aan één of meer bepalingen van het verdrag willen/kunnen houden.
Meldrecht en een informatieplicht voor de gezinsvoogd:  1. Als beroepskrachten benaderd worden door de gezinsvoogd om
  informatie over het gezin te verstrekken, zijn zij verlicht dit te doen. Ook mogen zij zelf contact op nemen met de gezinsvoogd als zij over informatie beschikken die voor de OTS van belang is.


 2. De gezinsvoogd mag dus zonder toestemming informatie opvragen (in geval van OTS).