Summary Jeugdstrafrecht

ISBN-13 9789462364707
419 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Jeugdstrafrecht". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789462364707. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Jeugdstrafrecht

 • 2.1 Inleiding

 • Wat is de schoolstrijd en wanneer vond deze plaats?
  De schoolstrijd vond plaats rond 1900. Het was de ideologische tweestrijd tussen 'de school aan de ouders' en de 'school aan de overheid', veroorzaakt door de verzuiling in de maatschappij. 
 • Wanneer trad het wetvoorstel voor een nieuwe strafrechtelijke aanpak van delinquente jeugd in werking?
  1 december 1905. Deze was in februari 1901 zowel in de Tweede als Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
 • Waaruit bestonden de 'Kinderwetten'?
  1. De burgerlijke kinderwet.
  2. De strafrechtelijke kinderwet. 
  3. De Kinderbeginselenwet
 • Wat hield de burgerlijke kinderwet, deel van de 'Kinderwetten', in?
  De burgerlijke kinderwet veranderde de vaderlijke macht in de gezamenlijke macht van beide ouders over het kind en verschafte de Staat voor het eerst in de geschiedenis het recht in te grijpen in de opvoeding door ouders.
 • Wat hield de strafrechtelijke kinderwet, deel van de 'Kinderwetten', in?
  De introductie van een apart jeugdstrafrecht, met eigen sancties, opgenomen in het Wetboek van Strafrecht (Sr), en eigen procedures, opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (Sv). 
 • Wat zijn verschillen/overeenkomsten met het huidig jeugdstrafrecht en het jeugdstrafrecht in 1901 m.b.t. de procedures (Sv)?
  De aparte procedures zijn in hoofdlijnen onveranderd gebleven: 
  * Nog steeds blijven de deuren tijdens de zitting in principe gesloten.
  * Het kind is verplicht ter terechtzitting te verschijnen.
  * Ouders dienen voor de zitting opgeroepen te worden.
  * Er dienen inlichtingen over de persoonlijkheid van het kind te worden ingewonnen.
  * Het kind verschijnt in principe voor één rechter - de kinderrechter -, tenzij het om zeer ernstige delicten dan wel zeer ingewikkelde zaken gaat.
  * Het kind moet altijd een raadsman toegewezen krijgen. 
 • Welke drie nieuwe, exclusief voor kinderen bedoelde straffen kreeg de rechter in 1901 tot zijn beschikking? En welke extra maatregel?
  1. De berisping
  2. De (geringe) geldboete
  3. De tuchtschool
  De extra maatregel is de terbeschikkingstelling: een aparte opvoedingsmaatregel, die inhield dat het kind voor langere tijd naar een rijks- of particulier correctiehuis kon worden gestuurd. 
 • Wat hield de Kinderbeginselenwet, deel van de 'Kinderwetten', in?
  In de Kinderbeginselenwet werd vastgelegd dat de tenuitvoerlegging van maatregelen en sancties van de burgerlijke kinderwet en de strafrechtelijke kinderwet zou worden afgestemd op de bescherming en heropvoeding van minderjarigen. 
 • Welke vier fasen worden in het boek in de ontwikkeling van het jeugdstrafrecht in Nederland onderscheiden?
  1. Een zwaar accent op het ingrijpen in het gezin - eerste decennia vorige eeuw.
  2. Een sterk psychologiserende benadering van het gevaarlijke kind/het kind in gevaar - midden vorige eeuw.
  3. Een proces van juridisering - midden jaren zestig.
  4. Een tendens tot verharding wordt zichtbaar - sinds eind vorige eeuw.
 • 2.2 Heropvoeding

 • Met welke Amerikaans voorbeeld wordt de introductie van een apart jeugdstrafrecht vaak in verband gebracht?
  De Juvenile Court Act, die in 1899 werd aangenomen in Illinois.
 • Wat is volgens het boek een belangrijke invloed op de introductie van een apart jeugdstrafrecht in Nederland?
  De oprichting van de Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKV) in 1889 door de Duitse jurist Von Liszt, zijn Belgische collega Prins en hun Nederlandse college Van Hamel.  
 • Wat is de insteek van de Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKV)?
  De IKV verlangde actieve staatsinterventie in de maatschappelijke verhoudingen en zij beschouwde het strafrecht als een belangrijk sturingsintrument. 
 • Wat houdt de Klassieke Richting in het strafrecht in?
  De Klassieke Richting ging uit van een terughoudende overheid, geheel passend in het beeld van de nachtwakersstaat. Rechtszekerheid voor het individu en proportionele vergelding van misdadig gedrag stond voorop. 
 • Wat houdt de Moderne Richting in het strafrecht in?
  De koers van de IKV wordt beschouwd als de Moderne Richting in het strafrecht. De vertolker van een nieuw geloof in de maakbaarheid van individu en maatschappij. Het strafrecht als instrument voor maatschappelijke doelen. Stelt tegenover het primaat van de rechtszekerheid het belang van maatschappelijke beveiliging. De reactie op misdadig gedrag zou niet zozeer moeten vergelden wat was misdaan, maar eerst en vooral toekomstig crimineel gedrag voorkomen.
 • Hoe werd delinquentie opgevat door de Moderne Richting in het strafrecht?
  Als een symptoom van gebrekkig sociaal functioneren, veroorzaakt door biologische en/of maatschappelijke factoren. Men had de overtuiging dat misdadig gedrag in hoge mate werd bepaald buiten de wil van het individu.
 • Wat is de naam van de theorie die verbonden is aan de kijk op delinquentie door de Moderne Richting in het strafrecht?
  De degeneratietheorie van Lombroso.
 • Hoe werd de praktische ontwikkeling genoemd die geleid heeft tot het streven om kinderen die in bijzonder ongunstige omstandigheden opgroeiden, bij hun ouders weg te halen en ze te heropvoeden?
  Het ontstaan van een 'wereld van de heropvoeding' in de decennia voorafgaand. Daarmee wordt gedoeld op het feit dat er in de loop van de negentiende eeuw talloze instellingen waren verrezen voor kinderen met wie de ouders zich geen raad wisten, maar ook aparte gevangenissen voor jeugdige delinquenten, gestichten voor verwaarloosde kinderen en tehuizen voor zwervende kinderen, kleine bedelaars en daklozen. 
 • Wanneer opende zich de eerste jeugdgevangenis?
  De eerste jeugdgevangenis voor jongens werd geopend in 1833 in Rotterdam. De inrichting werd beschouwd als verlicht alternatief voor een tekortschietende opvoeding in gezin en gemeenschap en als humaan alternatief voor de harde aanpak van (volwassen) misdadigers. 
 • Hoelang werden jongeren in een heropvoedingsinstelling meestal vastgehouden?
  Tot meerderjarigheid. Men wilde deze kinderen zo lang mogelijk weghouden uit het ouderlijk milieu. Ook het stelsel van 'afslag' in de jeugdgevangenis ontbrak hierom. 
 • In ons land bleef de reactie op jeugddelinquentie onderdeel van het strafrecht in plaats van onderdeel te worden van een algemeen jeugdbeschermingsrecht. Daar is de afgelopen eeuw meerdere malen voor gepleit. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn scholings- en trainingsprogramma's?
STP's vinden plaats buiten de inrichting, tijdens de laatste periode van de straf of maatregel. Een STP omvat verschillende activiteiten, van onderwijs en/of werk tot (sociale)vaardigheidstraining, vrijetijdsbesteding en bijzondere zorg. Alleen programma's en modules die erkend zijn volgens de regeling Erkenning Scholings- en Trainingsprogramma's kunnen worden ingezet. 
In welke twee hoofdvarianten bestaat ITB?
1. De schorsingsvariant: ITB als bijzondere voorwaarde bij een schorsing van de voorlopige hechtenis. In deze variant mogen geen verplichten worden opgelegd die ook expliciet als hoofdstraf kunnen worden opgelegd.
2. De vonnisvariant: ITB als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. 
Wat is ITB Criem?
ITB CRIEM is voor minderjarigen en jongvolwassenen van niet-westerse afkomst die voor het eerst voor een delict zijn aagnehouden of die een paar lichte vergrijpen hebben gepleegd, en van wie wordt gevreesd dat zij - zonder ingrijpen - zullen afglijden naar de criminaliteit. De niet-Nederlandse afkomst van deze jongeren wordt als een belangrijke risicofactor gezien. 
Wat is ITB plus?
Een intensieve ambulante begeleiding bedoeld voor minderjarigen en jongvolwassenen die herhaaldelijk met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en voor het eerst in aanmerking komen voor een forse vrijheidsstraf. 
Welke twee variaties heeft het ITB?
ITB plus en ITB Criem. 
Wat houdt de maatregel Individuele Traject Begeleiding, uitgevoerd door de jeugdreclassering, in?
Dit is een intensieve, op maat gesneden vorm van jeugdreclassering, die vaak wordt opgelegd als alternatief voor een (deel van de) jeugddetentie. Het doel van ITB is het voorkomen van recidive door vergrotint van de sociale integratie en door verbetering van de persoonlijke vaardigheden van de jongere. 
Wat houdt de maatregel Hulp en Steun in?
De maatregel Hulp en Steun kan worden gesteld door het OM bij een voorwaardelijk sepot, door de rechter bij schorsing van de voorlopige hechtenis, als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke jeugddetentie of voorwaardelijke PIJ-maatregel, of bij het aanhouden van een zitting. De maatregel duurt maximaal 2 jaar. In de begeleiding, die is gericht op het oplossen van concrete problemen in de directe leefomgeving van de jongere, zijn tevens toezicht en controle het doel.
Wat houdt de maatregel Toezicht en Begeleiding in?
Op verzoek van de Raad of het OM wordt de maatregel Toezicht en Begeleiding uitgevoerd meteen na opmaking van een proces-verbaal, tijdens of na een taakstraf, bij een voorwaardelijke invrijheidstelling of na afloop van een strafrechtelijke interventie. De nadruk ligt hier vooral op de begeleiding: deze is vrijwillig, maar niet 'vrijblijvend'. 
Welke twee maatregelen voert de jeugdreclassering uit?
Toezicht en Begeleiding, en Hulp en Steun.
Jongeren in welke leeftijdscategorie kan de jeugdreclassering begeleiden?
12 tot 23 jaar.