Summary Juridische vaardigheden 1

-
112 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Juridische vaardigheden 1". The author(s) of the book is/are E M de Veij Mestdagh. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Juridische vaardigheden 1

 • 1 Blok 1 Het vinden van relevante juridische informatie

 • Wat zijn stappen voor de algemene aanpak voor het oplossen van een juridische casus?
  1. Vaststellen van de probleemstelling
  2. Kiezen van een (of meer) mogelijke kwalificatie(s)
  3. Selectie van mogelijk toepasselijke rechtsregels
  4. Analyse en toetsing van de rechtsregels
  5. Conclusie met korte samenvatting en beantwoording van de probleemstelling
  6. Rapportage
 • Wat wordt bedoeld met het 'kwalificeren van de feiten'?
  De feiten uit een casus worden vertaald in juridische termen.
 • Wat is handig om te doen als er meerdere kwalificaties mogelijk zijn?
  Bij iedere kwalificatie die in aanmerking komt,
  worden de toepasselijke rechtsregels gezocht (stap 3)
  en die worden geanalyseerd en getoetst (stap 4).
 • Wat is er opmerkelijk t.a.v. een rechtsregel?
  Zijn te vinden in de wet en/of in jurisprudentie, maar vallen hiermee niet samen.

  Een rechtsregel wordt vaak geconstrueerd op basis van meerder wetsartikelen en/of jurisprudentie.
 • Welke 2 delen zijn te onderscheiden in een rechtsregel?
  • Een of meer voorwaarden
  • Het rechtsgevolg dat intreedt wanneer aan die voorwaarden is voldaan.
 • Wat wordt verstaan onder het analyseren van een rechtsregel?
  Het op een rij zetten aan welke voorwaarden moet worden voldaan, wil er sprake zijn van het genoemde rechtsgevolg.
 • Wat is 'Toetsing van de rechtsregels aan de casus'?
  Alle voorwaarden worden 1 voor 1 onder de loep genomen en worden getoetst aan de feiten uit de casus.
 • Wat moet een antwoord op een casus bevatten?
  • De relevante rechtsregels
  • Een conclusie als antwoord op de gestelde vraag
  • Een onderbouwing van de conclusie op basis van toetsing van voorwaarden aan feiten uit de casus, met een nadere analyse van de betreffende voorwaarden.
 • 1.1 LEH 1 Juridische informatiebronnen

 • Waar vind ik een groot deel van de juridische informatie bronnen?
  Bibliotheek, Internet
 • Wat zijn de Handelingen van de Staten Generaal?
  De tekst van hetgeen besproken is in de openbare vergaderingen van de Eerste en de Tweede Kamer.
 • Wat zijn Kamerstukken of 'witte stukken'?

  Wetsvoorstellen, memories van toelichting, nota's notities enz.
 • Wat staat er in het aanhangsel van de Handelingen?
  Kamervragen die schriftelijk zijn gesteld door de leden van de beide Kamers. Daarbij zijn ook de antwoorden van de regering gevoegd.
  De vragen: op gele vellen, de vragen met het antwoord: op witte vellen gedrukt. De nummering van de vragen geschiedt per vergaderjaar: elke beantwoorde vraag heeft een nummer.
 • Hoe loopt een vergaderjaar van de Kamer?
  Van Prinsjesdag tot eind augustus
 • Waar zijn de mondelinge vragen van Kamerleden te vinden?
  In de Handelingen.
 • Wat staat er in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden?
  Officiële afkondiging van de tot stand gekomen
  - Wetten in formele zin.
  - Algemene Maatregelen van Bestuur
  - Belangrijke Koninklijke Besluiten
 • Welke meldingen staan er in de Nederlandse Staatscourant?
  Overheidsmededelingen:
  Koninklijke besluiten, Ministeriële verordeningen, benoeming & ontslag besluiten en bekendmakingen van hogere en lagere overheden.
 • Wat staat er in het Tractatenblad?
  Teksten van verdragen of overeenkomsten die Nederland met andere landen of internationale organisaties heeft gesloten.
 • Hoe wordt de Europese regelgeving gepubliceerd?
  Digitaal in alle officiele talen van de Eur.
  eur-lex.europa.eu
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.