Summary Kantonnierszaken

-
198 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kantonnierszaken". The author(s) of the book is/are LOI. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Kantonnierszaken

 • 1 Kantonnierszaken

 • Wat is een waterdistrict

  Een waterdistrict is een dienstonderdeel dat is belast met het onderhoud van vaarwegen en alle daaraan, -in en -over gelegen objecten.

 • Waarmee houdt een waterdistrict zich nog meer bezig

  Met het behartigen van waterstaatsbelangen in plannen en activiteiten van derden.

 • Zijn er nog meer taakonderdelen voor een waterdistict?

  Het op de hoogte stellen van het directieapparaat van ontwikkelingen en plannen in het beheersgebied is ook een taakonderdeel.

 • Noem de afdelingen die in een waterdistrict voorkomen.

  management, interne, personele en bedrijfseconomische zaken, bestuurlijk juridische zaken, handhaving, operationeel beheer en planmatig beheer.

 • Noem de 7 taken van de nautisch opzichter

  1. Dagelijkse inspectie van zijn toegewezen gebied
  2. Toezicht op naleving wetten en reglementen en op onderhouds en vergunningswerkzaamheden.
  3. controleren besteksvoorwaarden, geleverde materialen voor deze verwerkt worden en verricht (hoeveelheids)metingen
  4. assisteert bij inspecties of voert deze zelf uit en verwerkt de gegevens.
  5. assisteert bij peilingen rondom kribben, strekdammen etc.
  6. verricht onderhoudswerkzaamheden en verhelpt eenvoudige storingen aan de aanwezige objecten en terreinen, bebakeningsmaterialen, hulpmiddelen en vaartuig.
  7. Kan worden ingezet bij het treffen van maatregelen als zich calamiteiten voordoen.

   

 • Noem de kenmerken van een kanaal

  Op een kanaal kunnen waterpeil en stroming worden beheerst. Een kanaal is aan weerszijden afgeloten met een sluis.

 • Wat zijn de functies van een kanaal.

  Het laten passeren van schepen en het transport van water.

 • Hoe wordt het genoemd als een kanaal hoger ligt dan zijn omgeving

  Een kanaal in ophoging

 • Hoe wordt het genoemd als een kanaal lager ligt dan zijn omgeving

  Een kanaal in ingraving.

 • Welke vuistregels gelden er voor de maatvoering van een kanaal

  • De dwarsdoorsnede van een kanaal moet ca. 6 maal groter zijn dan de breedte van het scheepstype waarvoor het is bedoeld.
  • De ruimte tussen schip en kanaaloever is tenminste 1/4 van de grootst toegestane breedte;
  • De ruimte tussen schepen onderling is tenminste 1/4 van de toegestane breedte
  • De ruimte tussen onderkant schip en kanaalbodem is tenminste 1,50 meter.
 • Wat is het voordeel van een schuine oever, hoe noemen we die ook wel

  Een oever met taluds. Deze neemt meer ruimte in beslag, maar heeft een dempende werking op haalgolven, en geeft daardoor een rustiger waterbeeld bij veel scheepvaart.

 • Noem nog 2 voordelen van een schuine oever

  Eenvoudig te maken, daardoor goedkoper in aanleg. Lange levensduur.

 • Wat zijn de eisen aan een bestort talud

   

  De helling moet 1:3 of flauwer zijn

  De constructie moet voldoende zwaar zijn

  De constructie moet voldoende ver zijn doorgezet onder het kanaalpeil om aantasting van de teen van het talud en daarmee afglijden van de hele constructie te voorkomen.

 • Beschrijf een gepenetreerd bestort talud

  De toplaag van grind of stortsteen is gekit d.m.v. cementmortel of asfalt. Daardoor kunnen de afmetingen van het gebruikte stortsteen of grind kleiner zijn dan van een bestort tralud.

 • Wat is een nadeel van een (met gietasfalt gekit) gepenereerd bestort talud

  Het is gevoelig voor oliehoudende materialen

 • Wat wordt er gedaan als de waterdoorlatendheid onvoldoende is.

  Dan worden onder de bestorting filters van kunstof of griendhout aangebracht. Daarmee kan door haalgolven aangevoerd water snel worden afgevoerd.

 • Wat is de derde taludvorm naast de schuine oever en een bestort talud

  Steenglooiingen.

 • Hoe is deze derde taludvorm (niet zijnde een schuine oever of een bestort talud) opgebouwd.

  De toplaag bestaan uit basalt, betonproducten (patenttegels) of andere steenachtige materialen.

  Onder de zetsteenlaag is een filter voor het afvoeren van watermassa's noodzakelijk.

 • Wat voor specifiek risico bestaat er bij een steenglooiing

  Dat onder de steenachtige laag grond wordt uitgespoeld. Dit kan holten (gewelven) tot gevolg hebben, die worden afgedekt door de elementen van de steenachtige laag die aan elkaar blijven hangen. Dit gewelf kan dan plotseling instorten.

 • Definieer een sluis

  Een sluis is een waterbouwkundig bouwwerk dat twee waterwegen met verschillend peil verbindt. Het bouwwerk heeft daarvoor een beweegbare waterkering.

 • Definieer een keersluis

  Een keersluis is een waterkering tussen twee wateren die in het algemeen in open verbinding met elkaar staan. Alleen in bepaalde gevallen (afwijkende waterstanden) wordt de sluis gesloten.

 • Noem twee soorten schutsluizen

  De komsluis en de gladde sluis.

 • Hoe worden sluishoofden aangeduid

  Op een kanaal: bovenhoofd en benedenhoofd, resp. bij het hoge en lage kanaaldeel.

  Bij een 'zeesluis': binnenhoofd (kanaalzijde) en buitenhoofd (getijdewater/rivierzijde)

 • Hoe wordt aan- en afvoer van water in de sluiskolk mogelijk gemaakt.

  Door schuiven of door omloopriolen.

 • Wat is het nadeel van korte omloopriolen

  Het water komt op 1 plaats met geweld de sluis in, dat is hinderlijk voor voorin afgemeerde schepen.

 • Hoe is het nadeel van korte omloopriolen op te heffen

  Met lange omloopriolen, waarmee het water over de hele lengte van de kolk verdeeld kan worden ingelaten.

 • Hoe wordt uitschuring van de bodem door de stromingen van in- en uitstromend water voorkomen.

  Dat kan worden gedaan door het aanbrengen van een bodemverdediging. Belangrijk daarbij is dat bij de scheiding van verschillende bodemsamenstelling een opsluiting wordt aangebracht, Dat kan met stalen damwandprofielen of met betonplanken.

 • Hoe wordt de bodemverdediging aan weerszijden van een sluis genoemd.

  Aan de bovenzijde: ontvangbed (daar 'ontvangt' de sluis water)

  Aan de benedenzijde: stortebed (daar 'stort' de sluis water)

 • Hoe wordt opgevangen dat stalen sluisdeuren erg zwaar zijn

  Door het aanbrengen van luchtkasten.

 • Hoe wordt de drempel onderin een sluis met puntdeuren genoemd

  De slagdrempel.

 • Hoe wordt de (achter)kant van de sluisdeur, die zich in het sluishoofd bevindt, genoemd

  Achterhar

 • Hoe worden de draaipunten  van een puntdeur genoemd

  Onderaan: een stalen schoen met een taatskom. De taats (bolvormig) is in de sluisvloer verankerd.

  Bovenaan: Een stalen hals aan de deur, die draait in een aan het sluishoofd verankerde halsbeugel.

 • Waardoor kan de sluisdeur soms niet volledig openen in de deurkas

  Doordat zich onderin vuil heeft verzameld. Dit kan mogelijk met een haak worden verwijderd, en anders moet er een duiker komen.

 • Waaraan moet aandacht worden besteed bij stalen sluisdeuren

  Aan het waterpeil in de drijfkasten. Als dit peil te hoog is wordt de deur te zwaar en de druk op de taats te groot.

 • Wat zijn voor- en nadelen van roldeuren

  Voordelen: Roldeuren zijn waterkerend naar beid zijden. Er is maar een kort sluishoofd benodigd. Door de breedte van een roldeur kan daarover een dek voor voetgangers, fietsers of zelfs auto's worden aangebracht.

  Nadelen: Er is een diepe deurkas nodig voor de deur in geopende staat. Roldeuren lopen over een rails onder water. Bij verstoringen zal dan altijd een duiker nodig zijn.

 • Wat zijn voor- en nadelen van hefdeuren

  Voordelen: geen draaipunt(en) of rolwagens onder water. Tweezijdig kerend. Verkeersdek mogelijk.

  Nadelen: beperkte doorvaarthoogte, Nadruipen bij onderdoorvaart.

 • Wat versta je onder zomerbed van een rivier

  Het gebied dat bij gewoon hoogwater of bij gewone vloed wordt ingenomen

 • Hoe wordt het zomerbed ook wel genoemd

  Het laagwatergebied

 • Hoe wordt het gebied genoemd dat de rivier bij hoge waterstanden inneemt

  Het winterbed

 • Waardoor wordt het winterbed begrensd

  Door hoogwaterkerende dijken, ook wel bandijken genoemd

 • Hoe heten de waterkeringen tussen zomerbed en uiterwaarden

  zomerkade of zomerdijk

 • Wat is de naam als zomerkade en bandijk samenvallen

  schaardijk

 • Wat is de primaire functie van een rivier

  afvoer van water

 • Wat zijn onder meer de gevolgen van weinig waterafvoer

  De thermische verontreiniging neemt toe

  Chemicalien worden minder verdund

  Diepte van de rivier is minder: beperkingen voor de scheepvaart (aflaaddiepte, oplopen/passeren)

  Drinkwatervoorziening

 • Wat zijn o.m. de gevolgen van een hoge waterstand

  De uiterwaarden lopen onder

  Verbindingswegen naar bewoners/gebruikers van buitendijks gebied komen onder water te staan

  Stroomsnelheid neemt toe.

  Kribbakens kunnen door het water worden meegevoerd: niet meer te zien waar zich kribben bevinden

 • Noem nog een gevaar m.b.t. waterafvoer van een rivier

  Vorst. Er kunnen ijsdammen optreden.

 • Hoe wordt de scheepvaart op de hoogte gehouden van ontwikkelen m.b.t. ijsvorming

  Door de IJsberichtendienst wordt dagelijks informatie verstrekt.

 • Wat voert een rivier nog meer af dan water en ijs

  Vaste materialen in de vorm van zand en grind

 • wat is erosie

  het verweren en uiteenvallen van gesteenten

 • Welke aanpassingen worden aan een rivier aangebracht?

  kanaliseren en normaliseren

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de grondslag van het verhalen van de kosten van bestrijding en toezicht na een verontreiniging?

Art. 24 van de WVO, waarin toepassing van politiedwang is geregeld.

Wat is de werkwijze als bij een verontreiniging de veroorzaker daarvan bekend is?

De veroorzaker wordt in staat gesteld om zelf voor bestrijding en verwijdering van de verontreiniging zorg te dragen, e.e.a. 'tot genoegen van de waterkwaliteitsbeheerder'.

Dit laatst kan als volgt worden beschreven:

 • De bestrijding op zo kort mogelijke termijn ter hand te nemen of te doen nemen door een in te schakelen derde
 • Bij de bestrijding gebruik (laten) maken van methoden en materieel waarmee een effectieve aanpak is verzekerd.

De beheerder kan in overleg met de veroorzaker adviseren welke opruimingsbedrijven aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen. Kosten van toezicht worden niet in rekening gebracht.

Als de veroorzaker geen aansprakelijkheid aanvaardt of geen gebruik maakt van de mogelijkheid de bestrijding zelf ter hand te nemen, dan zal de beheerder dit voor hem doen.

De kosten van bestrijding zullen in rekening worden gebracht, en ook de kosten van toezicht worden in dat geval in rekening gebracht.

 

Hoe moet worden gehandeld als een of meer vaten met een onbekende of een schadelijke of giftige inhoud lekkend worden aangetroffen of kans lopen te gaan lekken?

Zo'n situatie wordt behandeld als een ongeval met gevaarlijke stoffen, en daarvoor dient de brandweer te worden ingeschakeld.

Hoe worden absorptieschermen gereinigd en wat zijn daarvan de voordelen?

Ze worden gereinigd door centrifugeren. Dat heeft als voordelen:

 1. Minder materiaal in de afvalstroom, alleen de geabsorbeerde stoffen dienen te worden afgevoerd.
 2. Het scherm is meermalen te gebruiken, er ontstaan minder afvalstoffen.
wat zijn de voor- en nadelen van speciall geproduceerde absorptiemiddelen?

Voordelen:

 1. het grote absorptievermogen voor olie en een groot aantal chemicalien
 2. een zeer geringe wateropname
 3. minder gevoelig voor mechanische krachten

Nadelen:

 1. de hogere prijs
 2. niet alle producten zijn biologisch afbreekbaar
Wat zijn natuurlijke absorptiemiddelen, en wat zijn daarvan de voor- en nadelen?

Hooi, stro, turf

Voordelen:

 1. lage kostprijs
 2. in ruime mate verkrijgbaar
 3. biologisch afbreekbaar

Nadelen:

 1. grote wateropname en relatief geringe olieabsorptiecapaciteit
Wat te doen als de kans groot is dat (een deel van) het absorptiemateriaal in het water zal achterblijven?

Dan kan het beste absorptiemateriaal van natuurlijke afbreekbare producten worden gebruikt, of sommige biologisch afbreekbare absorptiemiddelen op natuurlijke basis.

Hoe kan de werkzaamheid/opname van olie door absorptiemateriaal worden gecontroleerd?

Door fijnwrijven of doorsnijden van het materiaal blijkt de verzadigingsgraad uit de mate van verkleuring.

Waarvoor en hoe kunnen absorptiemiddelen worden ingezet?
 • Absorptiemiddelen werken op olielagen van varierende dikte en stroperigheid.
 • Ze worden vooral ingezet voor kleine verspreide olievlekken en in water met obstakels, zoals in havens en langs oevers.
 • Absorptiebiddelen kunnen ook worden ingezet in de vorm van oliekerende schermen.
 • Absorptiemiddelen kunnen worden ingezet in tanks van lekkende olie- of chemicalienschepen, om het uittreden van lading te helpen beperken.
 • Door oliehoudend water door een vat gevuld met absorptiemiddelen te leiden kunnen olie en water gescheiden worden.

 

Hoe werkt een dispergeermiddel?

Een dispergeermiddel verbindt zich met de olie en vormt daarmee kleine bolletjes die in onder de waterspiegel gaan drijven. Daardoor wordt het contactoppervlak met water vergroot, zodat het zelfreinigend vermogen van het water beter benut kan worden en de olie sneller kan worden afgebroken.