Summary kennisbasis taalonderwijs

-
214 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "kennisbasis taalonderwijs". The author(s) of the book is/are henk huizinga rolf robbe. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - kennisbasis taalonderwijs

 • 1.1 taalonderwijs en taal

 • Wat zijn de domeinen binnen taalonderwijs?
  - mondelinge taalvaardigheid
  - woordenschat
  - beginnende geletterdheid
  - voortgezet technisch lezen
  - begrijpend lezen
  - stellen
  - jeugdliteratuur
  - taalbeschouwing
  - spelling
 • Wat is geletterdheid?
  vermogen om schriftelijke taal te begrijpen en te gebruiken.
 • wat zijn de drie stadia binnen geletterdheid?
  - ontluikende geletterdheid
  - beginnende geletterdheid
  - gevorderde geletterdheid
 • Wat zijn de drie functies van taal?
  - communicatieve/sociale functie
  - conceptualiserende/cognitieve functie
  - expressieve functie
 • wat is de communicatieve/sociale functie?
  door middel van taal kunnen we contact maken met andere mensen. er zijn een aantal sociale functies:
  - zelfhandhaving
  - zelfsturing
  - sturing van anderen
  - structurering van het gesprek
 • wat is de conceptualiserende/cognitieve functie?
  je gebruikt taal als hulpmiddel om je gedachten te ordenen en greep te krijgen op de werkelijkheid. er zijn drie cognitieve functies:
  - rapporteren
  - redeneren
  - projecteren
 • wat is de expressieve functie?
  mensen gebruiken taal om hun gevoelens te uiten, te experimenteren of om iets te zeggen wat anderen nog niet hebben gezegd.
 • fonologisch niveau
  uitspraak
 • morfologisch niveau
  opbouw van woorden
 • syntactisch niveau
  volgorde van woorden
 • semantisch niveau
  betekenis
 • pragmatisch niveau
  gebruik
 • orthografich niveau
  spelling
 • recursief systeem
  een element van de taal weer eenzelfde element van de taal bevatten
 • 1.2 mondelinge taalvaardigheid

 • behaviorisme
  kinderen leren de taal door imitatie. kinderen bootsen de taal die ze in hun omgeving horen na.
 • creatieve constructietheorie
  kinderen beschikken zelf over een aangeboren taalvermogen waarmee ze op een creatieve manier zinnen kunnen bouwen.
 • interactionele benadering
  nadruk ligt op dat het taalaanbod van de omgeving en de interactie tussen een kind en een andere moedertaalsprekers belangrijk is bij het leren van een taal.
 • twee periodes binnen het taalverwervingsproces van een kind
  - prelinguale periode van 0 tot 1 jaar
  - linguale periode, bestaat uit:
  * vroeglinguale periode
  * differentiatiefase
  *voltooiingsfase
 • Vier luisterstrategieën
  - globaal luisteren
  - intensief luisteren
  - kritisch luisteren
  - gericht luisteren
 • globaal luisteren
  je probeert globaal te volgen wat de spreker te vertellen heeft.
 • intensief luisteren
  je probeert alle details in je op te nemen om een zo volledig mogelijk beeld te vormen.
 • kritisch luisteren
  hierbij probeer je om tijdens het luisteren een mening te vormen.
 • gericht luisteren
  ook wel selecterend luisteren. pas je toe als je geïnteresseerd bent in bepaalde aspecten van een verhaal.
 • vier belangrijkste spreekdoelen
  - informeren
  - amuseren
  - instrueren
  - overtuigen
 • luisterdoel bij intensief luisteren
  iets te weten willen komen
 • luisterdoel bij globaal luisteren
  een bepaald gevoel willen ondergaan
 • luisterdoel bij kritisch luisteren
  zich een mening willen vormen
 • luisterdoel bij gericht luisteren
  een bepaalde handeling willen uitvoeren
 • 3 verschillende gesprekssoorten
  - monoloog --> één spreker is actief
  - dialoog --> twee personen zijn beurtelings spreker en luisteraar
  - polyloog/groepsgesprek --> meer dan twee personen hebben beurtelings de rol van spreker en luisteraar.
 • prelinguale periode
  de periode voordat een kind zijn eerste woordjes spreekt. Ze produceren geluiden.
 • vroeglinguale periode
  brabbelen gaat langzamerhand over naar betekenisvol taalgebruik. eerst zijn woord nog sterk gebonden aan een specifieke context.
 • differentiatiefase
  kinderen leren allerlei morfologische en pragmatische aspecten van taal.
 • simultane tweetaligheid
  iemand leert twee talen min of meer gelijktijdig.
 • succesieve tweetaligheid
  kinderen leren de tweede taal nadat zij de eerste taal hebben geleerd.
 • stappen binnen spreekstrategieën
  - oriënteren op de inhoud
  - doel en publiek bepalen
  - plannen
  - presenteren
  - reflecteren op doel en inhoud
 • vier fasen prelinguale periode
  - schreien --> baby geeft signalen
  - vocaliseren --> baby produceert klanken
  - vocaal spel --> baby experimenteert met klanken
  - brabbelen --> baby produceert klankgroepen zonder betekenis
 • interferentiefouten
  fouten die voortkomen uit de verschillen tussen eerste en een tweede taal
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

welk probleem ondervinden kinderen bij de werkwoordspelling?
bij de spelling van hij vindt moet een kind eerst de regel van de gelijkvormigheid toepassen en daarna de regel van de overeenkomst.
klankzuivere woorden
de spelling komt overeen met de uitspraak
morfologisch principe
Elk morfeem wordt op dezelfde manier gespeld, ongeacht de verschillende uitspraak.
fonologisch principe
elk foneem wordt door een apart grafeem weergegeven
semantiek
woord heeft altijd een betekenis.
interferentiefouten
fouten die voortkomen uit de verschillen tussen eerste en een tweede taal
vier fasen prelinguale periode
- schreien --> baby geeft signalen
- vocaliseren --> baby produceert klanken
- vocaal spel --> baby experimenteert met klanken
- brabbelen --> baby produceert klankgroepen zonder betekenis
stappen binnen spreekstrategieën
- oriënteren op de inhoud
- doel en publiek bepalen
- plannen
- presenteren
- reflecteren op doel en inhoud
succesieve tweetaligheid
kinderen leren de tweede taal nadat zij de eerste taal hebben geleerd.
simultane tweetaligheid
iemand leert twee talen min of meer gelijktijdig.