Summary Kern van het bestuursrecht

-
ISBN-10 9089743189 ISBN-13 9789089743183
2613 Flashcards & Notes
37 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kern van het bestuursrecht". The author(s) of the book is/are R J N Schlössels, F A M Stroink van C L G F H Albers, S Hillegers. The ISBN of the book is 9789089743183 or 9089743189. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Kern van het bestuursrecht

 • 1 Introductie en overzicht

 • Wat is het verschil tussen overheid en openbaar bestuur?
  Het openbaar bestuur is een onderdeel van de overheid dat zich bezig houdt met besturen. Je vindt openbaar bestuur op verschillende overheidsniveaus. 
 • Door wie wordt het openbaar bestuur direct of indirect gecontroleerd?
  Door een vertegenwoordigend orgaan, zoals bv de gemeenteraad.
 • Welke openbare besturen ken je?
  Regering.
  College van B&W
  College van GS
  Dagelijks bestuur Waterschap
 • Wat doet het openbaar bestuur?
  Het regelt en stuurt het maatschappelijk leven.  Dit doet zij op basis van wetten waarin bevoegdheden en regels gesteld zijn.
 • Wat is het verschil tussen het openbaar bestuur en besturen van bv stichtingen.
  Het bestuur van een stichting behartigt een privaatrechtelijk belang van de rechtspersoon. Het openbaar bestuur behartigt het algemeen belang. Hier ligt het publiekrecht aan ten grondslag. De besturen van Stichtingen en verenigingen baseren zich meer op privaatrecht. Wat het algemeen belang is wordt bepaald door democratisch gekozen groep (regering en staten generaal).
 • 1.1 Besturen en bestuursrecht

 • Het openbaar bestuur is dat deel van de overheid dat zich bezighoudt met 'besturen'.

  Het openbaar bestuur is actief op verschillende overheidsniveaus. Het wordt direct of indirect gecontroleerd door vertegenwoordigende organen. Deze zijn democratisch, overeenkomstig de procedures van de Kieswet, gekozen.

  Het college van b&w wordt gecontroleerd door een gemeenteraad. College en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan raad verantwoording schuldig over het door college gevoerde bestuur (ar. 169, lid 1 Gemw).

  Ministers die lid zijn van regering (belangrijkste 'bestuur' op rijksniveau) worden door het parlement (de Eerste en de Tweede Kamer) gecontroleerd.
 • De behartiging van 'het algemeen belang' is dé leidraad voor het 'openbaar bestuur'. Waar het algemeen belang op gericht is wordt bepaald door de wetgever. Algemene belangen worden ook wel 'publieke belangen' genoemd.
 • Zowel college van b&w als regering maakt deel uit van openbaar bestuur van Nederland.

  Minder bekend 'bekend' bestuur is dagelijks bestuur van waterschap. Het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter (art. 10 Watersch. wet). Art. 78 Waterschapswet kent aan algemeen bestuur de bevoegdheid toe om verordeningen te maken die bestuur nodig oordeelt voor taken die aan waterschap zijn opgedragen. In waterschapsverordening (vroeger: keur) kan bijv. zijn bepaald dat eigenaren van sloten deze jaarlijks moeten schoonmaken.
 • Hoe werd waterschapsverordening vroeger genoemd?
  keur
 • Kenmerkend voor openbaar bestuur: de wet geeft regels voor de organisatie van het openbaar bestuur, verschaft het bestuur bevoegdheden en stelt regels aan besturen, maar de wet geeft niet uitputtend aan wat het bestuur nu precies moet doen en hoe het in een concrete situatie moet handelen.

  Wetgever kan hooguit op hoofdlijnen richting geven aan bestuur.
 • Een verenigingsbestuur behartigt het privaatrechtelijke (eigen) belang van deze rechtspersoon. Het 'openbaar bestuur' van Nederland behartigt het 'algemeen belang'. Bestuur van Nederland mag geen eigenbelangen - bijv. van bestuurders-  behartigen. Behartiging van 'het algemeen belang' is de leidraad voor het openbaar bestuur.
 • Waar behartiging van algemeen belang op gericht moet zijn, wordt in democratische rechtsstaat op hoofdlijnen bepaald door wetgever.

  Algemene belangen worden ook wel publieke belangen genoemd. Voorbeelden: bieden van sociale zekerheid, beschermen van natuur, bewaken van openbare orde, aanleggen van autowegen.
 • Hoe worden algemene belangen ook wel genoemd?
  Publieke belangen
 • 1.1.1 Wat doet het bestuur?

 • Regelen of leiden (komt van 'administrare'. Het openbaar bestuur reguleert o.a. activiteiten van burgers. Daarnaast verricht het publieke taken (defensie, brandweer). Ook het verlenen van een bijstandsuitkering. Bestuurstaken provincie minder zichtbaar, wel bij inpassingsplan 3.26 Wr.Landelijk: inkomstenbelasting, kinderbijslag.

 • Wat is een bestuur
  Een bestuur geeft leiding aan een rechtspersoon
 • Wat doet het openbaar bestuur?

  Het openbaar bestuur reguleert en stuurt onder meer activiteiten (bijv. bouwvergunning) van burgers. En daarnaast heeft het bestuur publieke taken.

 • Het 'openbaar bestuur' reguleert en stuurt onder meer de activiteiten van de burgers. Daarnaast verricht het bestuur publieke taken. Dit zijn de taken die niet alleen aan de burgers overgelaten kunnen worden (bijv. defensie).
   
 • Taken van een bestuur: Voorbereiding ledenvergadering; innen van contributie; onderhouden van contacten met derden
 • Welke verschillende overheidsniveaus (en besturen) kent Nederland?

  Het rijk, de provincie en de gemeente.

 • Het rijk maakt de algemene regels (wetten) die door de provincie en de gemeente uitgevoerd worden. Waarbij provincie en gemeente in specifieke gevallen bepaalde ruimte hebben om aanvullende regels (APV = algemene plaatselijke verordening) te maken.

 • Wie kan het bestuur van een vennootschap controleren
  raad van commissarissen
 • Het begrip "openbaar bestuur" wordt meestal in verband gebracht met het begrip "overheid"
 • Er wordt bestuurd op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau.

 • Door welke type bestuur wordt Nederland bestuurd
  Openbaar bestuur
 • In oudere literatuur wordt het bestuur aangeduid als 'de administratie'. Begrip is afgeleid van Latijnse werkwoord 'administrare', wat 'leiden' of 'regelen' betekent. Openbaar bestuur reguleert en stuurt onder meer activiteiten van burgers. Bijv. subsidietoekenning aan sportvereniging om beoefenen van sport te bevorderen. Daarnaast verricht bestuur publieke taken. Vaak taken die men niet alleen aan burgers kan overlaten, zoals aanleggen en onderhouden van wegen.

 • Wat is het hoogste orgaan van een vennootschap
  De algemene vergadering van aandeelhouders
 • Iedere Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege. Dit recht komt in beginsel ook toe aan de rechtmatig in Nederland verblijf houdende vreemdeling (art. 11 lid 1 en 2 Wwb). Het college van b&w en de gemeenteraad dragen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bijstandsregels en beschikken met oog hierop over noodzakelijke bevoegdheden.
 • Provinciale overheid vervult vooral coördinerende en soms toezichthoudende functies. College van gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de provincie, oefent bijvoorbeeld (in bep. gevallen) toezicht uit op gemeentelijke begroting, door deze goed te keuren.

  Traditioneel vervult provinciebestuur ook taken op gebied van ruimtelijke ordening. Hiertoe beschikt bestuur over belangrijke bevoegdheden. Zo zijn provinciale staten (volksvertegenwoordiging van provincie) bevoegd om ogv provinciale belangen in bepaalde gevallen een 'inpassingsplan' vast te stellen (art. 3.26 Wro). Dit 'inpassingsplan' wordt geacht deel uit te maken van (gemeentelijke) bestemmingsplan of de bestemmingsplannen waarop het betrekking heeft. Zo kunnen gemeenten bijv. gedwongen worden om medewerking te verlenen aan realisatie van bovenregionaal bedrijventerrein.

  Provinciebestuur vervult ook taken op andere beleidsterreinen, zoals cultuur, verkeer en vervoer en regionale economische ontwikkeling.
 • Landelijk niveau door verschillende organen van bestuur bevoegdheden uitgeoefend.

  Verlenen studiefinanciering door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, besluiten over luchthavens die worden genomen door daartoe bevoegde minister(s), belastingdienst (aanslag ib, huurtoeslag, zorgtoeslag, toeslag kinderopvang).

  Ook op landelijk niveau instantie belast met verlenen van uitkeringen ogv bep. socialeverzekeringswetten, zoals igv arbeidsongeschiktheid aan Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor uitvoering van deze wet is bestuursorgaan Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

  Sociale Verzekeringsbank is ook onderdeel van het bestuur en verstrekt kinderbijslag ogv Algemene Kinderbijslagwet. 

  Zijn enkele voorbeelden waaruit blijkt dat activiteiten van bestuur grote maatschappelijke relevantie hebben.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.