Summary Kern van het bestuursrecht

-
ISBN-10 9462905940 ISBN-13 9789462905948
672 Flashcards & Notes
7 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Kern van het bestuursrecht
 • Raymond Schlössels
 • 9789462905948 or 9462905940
 • 2020

Summary - Kern van het bestuursrecht

 • 1.1.3 Bevoegdheden en wetmatigheid van bestuur

 • Specialiteitsbeginsel
  Een bestuursorgaan mag enkel de belangen behartigen waarvoor de betrokken wet of regeling een grondslag biedt.
 • Wat bedoelen juristen met het begrip 'normering' van bevoegdheden van het bestuur?
  Dat de wet inhoudelijke en procedurele voorwaarden formuleert waaronder het bestuur zijn bevoegdheden mag (en moet) uitoefenen.
 • Wat is de waarborgdimensie en instrumentele dimensie?
  Waarborgdimensie
  • Normering van bestuursbevoegdheden.

  Instrumentele dimensie
  • Bestuursbevoegdheid als instrument om te besturen, de gereedschapskist van het bestuur.
 • 1.1.5 Bestuursrecht: formeel en materieel

 • Formeel / materieel bestuursrecht
  • Het formele bestuursrecht ziet op de procedures inzake de totstandkoming, de vorm en de inrichting van besluiten, alsmede de procedures inzake de rechtsbescherming.
  • Het materiële bestuursrecht heeft betrekking op de inhoud van besluiten: het regelt de rechten en/of plichten die op grond van de (publiekrechtelijke) wet- en regelgeving op burgers en bestuur rusten.
 • 1.1.6 Het bijzonder deel en algemeen bestuursrecht

 • Samenspel algemeen en bijzonder bestuursrecht
  • De Awb heeft alleen betekenis in samenhang met de bijzondere wet- en regelgeving. De bijzondere wet- en regelgeving (wetten in formele zin, AMvB, ministeriële regelingen, provinciale en gemeentelijke verordeningen) bevat het materiële bestuursrecht, waarin onder meer de bevoegdheden van het bestuur met betrekking tot een specifiek overheidsterrein zijn opgenomen.
  • De Awb geeft algemene regels voor de uitoefening van deze bevoegdheden op basis van bijzondere wet- en regelgeving, zoals de wijze waarop besluiten genomen dienen te worden, en geeft mogelijkheden van rechtsbescherming voor burgers tegen het bestuursoptreden.
  • Let op! De bijzondere wetgeving kán afwijken van de Awb. De bijzondere wet geniet van voorrang. De Awb staat niet, zoals de Gw, op een hoger niveau dan andere wetten in formele zin. Niettemin moet de wetgever ervoor waken dat bijzondere wetten niet onnodig afwijken van de Awb en dat afwijkingen van de algemene regels duidelijk zichtbaar en gemotiveerd zijn.
 • 2.1 De rechtsverhouding tussen bestuur en burgers

 • Waarom impliceert het nemen van besluiten de aanwezigheid van 'openbaar gezag'?
  Een besluit is een eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandeling. Het gaat hier om een rechtshandeling die niet op basis van het privaatrecht door een natuurlijk persoon of rechtspersoon tot stand kon worden gebracht. Alleen de overheid kan binnen de democratische rechtsstaat openbaar gezag uitoefenen. Hiertoe moet de bevoegdheid uitdrukkelijk zijn toegekend of verkregen.
 • 2.1.1 Bestuursorganen en de behartiging van publieke belangen

 • Wat is het verschil tussen wettelijke taken en ongeschreven publieke taken?
  Wettelijke taken zijn taken die de wetgever opdraagt aan het bestuur. Vaak zijn deze algemeen beschreven en vager dan bestuursbevoegdheden. Burgers kunnen de taken wel herleiden uit de wet.
  Ongeschreven publieke taken die geen wettelijke grondslag hebben, maar op basis van een vaste bestuurspraktijk of politieke uitspraken van vertegenwoordigende organen als publieke taak of opdracht worden uitgevoerd. Ze bieden burgers geen zekerheid omdat ze niet te herleiden zijn op de wet. Dit is vaak geen probleem zolang het bestuur geen eenzijdig bindende besluiten neemt.
 • 2.1.2 Openbare lichamen en andere rechtspersonen ingesteld krachtens het publiekrecht

 • Wanneer is een rechtspersoon 'ingesteld krachtens publiekrecht'?
  Als aan de oprichting van deze persoon geen privaatrechtelijke oprichtingshandelingen ten grondslag liggen.
 • Rechtspersoon sui generis
  • Voor zover op basis van de wet in verband met overheidstaken 'lichamen' zijn ingesteld die niet krachtens de Grondwet over verordenende bevoegdheid beschikken komt aan deze lichamen op grond van art. 2:1 lid 2 BW slechts rechtspersoonlijkheid toe indien dit uit het bij of krachtens die bepaalde wet volgt.
  • Een rechtspersoon sui generis is een rechtspersoon waarbij de rechtspersoonlijkheid uitdrukkelijk in de wet is verleent.
 • Vermogensrechtelijke functie openbare lichamen / bestuursorganen
  De vermogensrechtelijke gevolgen van bestuurshandelingen worden aan het lichaam (de rechtspersoon) toegerekend en dus niet aan de bestuursorganen.
  Een rechtspersoon wordt in het verkeer wel vertegenwoordig door zijn organen. Dit geldt ook voor de openbare lichamen.

  Voorbeeld gemeente:
  • Bij een overeenkomst is de gemeente als rechtspersoon partij
  • Het college van B&W besluit tot het aangaan van een overeenkomst
  • De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Vermogensrechtelijke / vertegenwoordigende functie bestuursorgaan
  Privaatrechtelijke vertegenwoordigingsfunctie van een orgaan van een rechtspersoon i.k.p.r. Moet goed worden gescheiden van de publiekrechtelijke functies van dit orgaan.
  Deze publiekrechtelijke functies komen primair tot uitdrukking in het uitoefenen van bestuursbevoegdheden. Hierbij wordt niet gehandeld namens de rechtspersoon maar op basis van eigen publiekrechtelijke verantwoordelijkheid.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Kern van het bestuursrecht
 • Schlossels Stroink
 • 9879462901865
 • 5th

Summary - Kern van het bestuursrecht

 • 1 Introductie en overzicht

 • Wat houdt het openbaar bestuur in Nederland in?
  Het openbaar bestuur meestal in verband gebracht met de overheid, bestuurt Nederland op gemeentelijk en op rijksoverheidsniveau. Besturen is het ordenen, reguleren en sturen van activiteiten, dan wel het (financieel) beïnvloeden van rechtsposities van burgers in het algemeen belang
 •  Wat houdt trias politica in?
  Drie staatsmachten: wetgever, bestuur en rechter. Het openbaar bestuur is actief op verschillende overheidsniveaus actief ( Rijk, provincie, gemeente) en wordt direct of indirect gecontroleerd.
 • 1.1 Besturen en bestuursrecht

 • Wat is besturen?
  Besturen is het ordenen, reguleren en sturen van activiteiten, dan wel het beïnvloeden van rechtsposities van burgers in het algemeen belang
 • Wat is de samenstelling van de regering?
  art. 42 GW Lid 1
  De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers
 • Wat is en waar bestaat de Staten Generaal uit?
  art. 50 GW
  De Staten-Generaal vertegenwoordigt het gehele Nederlandse volk en bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer
 • Leg uit wat centraal en decentraal bestuursniveau's inhouden en welke zijn er in Nederland?
  Regering bestuurt op centraal/ rijksniveau
  Koning en Ministerraad (Grondwet)
  Provincie en gemeente en waterschappen op decentraal niveau
  Provincie
  Provinciale Staten ( algemeen bestuur), Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur) en Commissaris van de Koning (Provinciewet)
  Gemeente
  Gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders (Gemeentewet)
  Waterschap
  Gekozen bij een Besluit van de Provinciale Staten en bestaat uit een algemeen bestuur en dagelijks bestuur en een dijkgraaf of watergraaf  (Waterschapswet)
 • 1.1.1 Wat doet het bestuur?

 • Wat doet het bestuur van Nederland?
  Het bestuur regelt en stuurt via het nemen van besluiten. Besluiten betekenen een rechtshandeling verrichten. ( handeling met beoogd rechtsgevolg)
  Publieke taken -> feitelijke handelingen bijv. aanleggen van riolering
  Belasting heffen, welzijnsbeleid, bijstand, kinderbijslag.
 • 1.1.2 De ontwikkeling van het openbaar bestuur in vogelvlucht

 • Ontwikkeling twintigste eeuw openbaar bestuur.
  1)In de twintigste eeuw tot volle wasdom ontwikkeld
  2)Na de Tweede Wereldoorlog nog meer ontwikkeling, forse uitbouw van de bestuurlijke 
      organisatie ( van wieg tot graf)
  3)Vanaf de jaren tachtig ontstaan tegenkrachten tegen deze uitbouw
  4)Gevolg: privatisering en deregulering ( minder regels en vereenvoudiging van procedures)
 • Wie was Prof. dr. A.M. Donner?
  Staatsgeleerde die in zijn handboek de geschiedenis van het Nederlands bestuursrecht onderscheidt in drie perioden:
  1) Tot 1795
  Ned. gewesten  (eerste helft zestiende eeuw) onder één landsheer --> behoefte aan centrale regie: centrale regelingen gerelateerd aan economie/ onderwijs/ ketterij/ landloperij etc.
  Deze behoefte werd gestuit door de opstand van de Nederlanden tegen het Spaanse gezag/ Onder de Republiek der Verenigde Nederlanden ging de aandacht niet uit naar het realiseren van centraal gezag
  Armenzorg en verzorging van de zieken verschoof van de kerk naar de stedelijke overheden
  Al in de viertiende eeuw waterschappen op het platteland, maar afstemming met stedelijk bestuur was gebrekkig
  2) 1795-1848
  Na vestiging van de eenheidsstaat weer een versnelling van bestuursfunctie op centraal niveau. Opbouw heeft invloeden gehad van De Bataafse Republiek (1795-1806)/ Koninkrijk Holland/ grootste invloed was inlijving van Frankrijk (1810-1813) Onder Koning Willem I: Eerste Rijksdiensten ( bijv. belastingdienst) en inspecties ( bijv. voor het onderwijs), goede bevolkingsadministratie, stelsel van departementen kwam tot ontwikkeling.
  3) Na 1848
  De macht van de Koning Willem I was zo groot, dat wetmatigheid van bestuur erg zwak was, MEERENBERG ARREST van 1879
  Parlementair stelsel en politieke ministeriele verantwoordelijkheid. Realiseren van infrastructuur, sociale zekerheidswetten, sociale zekerheidsstaat, klassieke grondrechten, interventie of verzorgingsstaat, opkomst invloed Europese Unierecht
 • 1.1.3 Bevoegdheden en wetmatigheid van bestuur

 • Wat zijn algemeen verbindende maatregelen/ voorschriften?
  Wetten ( wet in formele zin gemaakt door regering en Staten Generaal art. 81 GW),  maar ook algemene maatregelen van bestuur ( bij koninklijk besluit) en diverse verordeningen( bijv. ministeriële verordeningen) Door bestuursorganen vastgestelde avv moeten op de wet steunen of daartoe herleidbaar zijn
 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  = rechtszekerheidsbeginsel. Het beginsel van wetmatigheid van het bestuur/ mag alleen handelen volgens de wet
 • Wat is het specialiteitsbeginsel?
  Door de wetgever toegekende bevoegdheden aan het bestuur naar doel afgebakend
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Kern van het bestuursrecht
 • Raymond Johannes Nicolaas Schlössels
 • 9789089748065 or 9089748067
 • 2013

Summary - Kern van het bestuursrecht

 • 1 Introductie en overzicht

 • Wat wordt bedoeld met 'formele rechtskracht'?
  Dit doet zich voor als de eiser het beroepstermijn heeft laten verstrijken.
  De burgerlijk rechter gaat in beginsel uit van de rechtmatigheid van het besluit indien de eiser de bestuursrechtelijke rechtsgang onbenut heeft gelaten.
 • 1.1 Besturen en bestuursrecht

 • door welk bestuur wordt Nederland bestuurt
  een openbaar bestuur
 • wat is het openbaar bestuur
  dat deel van de overheid dat zich bezig houdt met besturen.
  het openbaar bestuur is actief op verschillende overheidsniveaus
 • hoe is de controle van het openbaar bestuur georganiseerd
  controle vindt plaats door vertegenwoordigende organen:
  • college van burgemeester en wethouders wordt gecontroleerd door de gemeenteraad
  • ministers en de regering worden gecontroleerd door het parlement van de eerste en tweede kamer
 • Bestuursrecht kan opgesplitst worden in twee functies. Welke zijn dit, en wat houden ze in?
  1. Instrumentele functie: De overheid bemoeit zich actief met de samenleving en verschaft hiervoor de juiste middelen.


  2. Waarborgfunctie: De overheid biedt bescherming van de burger tegen de overheid.
 • hoe is het openbaar bestuur opgebouwd
  • bestuur op rijksniveau - de regering
  • bestuur op decentraal niveau - de gemeente, de provincie
  • de Waterschappen
 • Wat is de leidraad van het openbaar bestuur
  het openbaar bestuur behartigt het algemeen belang.
  het openbaar bestuur heeft een dienende functie.
 • wie bepaalt waar de behartiging van het algemeen belang op moet zijn gericht
  de wetgever. bv verboden een bouwwerk te bouwen zonder een vergunning
 • hoe worden algemene belangen ook wel genoemd
  publieke belangen
  bv het bieden van sociale zekerheid, het bewaken van de openbare orde, het beschermen van de natuur
 • 1.1.1 Wat doet het bestuur?

 • wat doet het openbaar bestuur
  • het openbaar bestuur reguleert en stuurt onder meer activiteiten van burgers.vaak door het nemen van besluiten.
  • het openbaar bestuur behartigt diverse publieke taken (bv defensietaak)
 • op welke niveaus opereert het openbaar bestuur
  • gemeente bestuur - verlenen van vergunningen, hondenbelasting, vaststellen bestemmingsplannen, etc.
  • provincie bestuur - toezicht op gemeentelijke begroting, ruimtelijke ordening/inpassingsplan, etc
  • rijksniveau - studiefinanciering, besluiten over luchthavens, etc
 • wat zijn zelfstandige bestuursorganen
  onderdelen van het openbaar bestuur (op rijksniveau), die relatief los staan van de ministeries.
  bv het UWV ( wia uitkeringen), de sociale verzekeringsbank (kinderbijslag)
 • 1.1.2 De ontwikkeling van het openbaar bestuur in vogelvlucht

 • wat houdt de interventiestaat of verzorgingsstaat in
  de overheid bemoeit zich met vrijwel alle aspecten van het maatschappelijk leven (van de wieg tot het graf)
 • welke tegenkrachten ontstonden op reactie van overmatig overheidsbemoeienis
  • privatisering: het overlaten van bepaalde overheidsactiviteiten aan particulieren
  • deregulering: het streven naar minder regels
 • beschrijf in het kort de geschiedenis van het Nederlands bestuursrecht
  • < 1795:bestuursfunctie vooral op plaatselijk niveau. stedelijke heffingen. stedelijke overheden namen taken van de kerk over, zoals armenzorg, ziekenzorg. goede drinkwatervoorziening. daarna ontstaan van centrale regelingen (plakkaten) tegen bv bedelarij, ketterij, onderwijswetgeving, inpoldering.
  • 1795-1848: vestiging centrale eenheidsstaat (de Bataafse republiek, het koninkrijk Holland, inlijving bij Frankrijk). bevolkingsadministratie, financieel beheer, handhaving openbare orde. aanleg van bruggen en kanalen (Willem I). ontwikkeling parlementaire stelsel (aan banden leggen zelfstandige bevoegdheden van de koning)
  • > 1848: voortdurende groei van de bestuurswetgeving. van nachtwakersstaat tot sociale rechtsstaat
 • wat houdt de nachtwakersstaat in
  de overheid heeft een terughoudende visie op de taken die zij moet verrichten. veel ruimte voor particulier initiatief. slechts beperkte overheidstaken: defensie, orde en veiligheid, realiseren van infrastructuren
 • wat houdt de sociale rechtsstaat in
  de overheid bemoeit zich steeds meer met het sociaal leven. ontstaan van wetten zoals de Hinderwet, woningwet. de overheid garandeert de rechten van burgers door algemene regels en door rechspraak.
  sociale rechtsstaat werd na WO II gerealiseerd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 4:

 • Kern van het bestuursrecht
 • R J N Schlössels, F A M Stroink van C L G F H Albers, S Hillegers
 • 9789089743183 or 9089743189
 • 3e [geactualiseerde] dr.

Summary - Kern van het bestuursrecht

 • 1 Introductie en overzicht

 • Wat is het verschil tussen overheid en openbaar bestuur?
  Het openbaar bestuur is een onderdeel van de overheid dat zich bezig houdt met besturen. Je vindt openbaar bestuur op verschillende overheidsniveaus. 
 • Wanneer krijg je bevoegdheden?
  1. Legaliteitsbeginsel
  2. Specialiteitsbeginsel
  3. Detournement de pouvoir
 • Door wie wordt het openbaar bestuur direct of indirect gecontroleerd?
  Door een vertegenwoordigend orgaan, zoals bv de gemeenteraad.
 • Hoe verkrijg je bevoegdheden?
  1. Attributie art. 10:22 Awb jo art. 143 GW
  2. Delegatie art. 10:13 Awb jo 10:15 Awb jo 10:14 Awb
  3. Mandaat art. 10:1 jo 10:2 jo 10:3 jo 10:7 Awb
 • Welke openbare besturen ken je?
  Regering.
  College van B&W
  College van GS
  Dagelijks bestuur Waterschap
 • Wat betekent beslissingsmandaat?
  De bevoegdheid om in naam van een ander besluiten te nemen.
 • Wat doet het openbaar bestuur?
  Het regelt en stuurt het maatschappelijk leven.  Dit doet zij op basis van wetten waarin bevoegdheden en regels gesteld zijn.
 • Wat betekent algemeen mandaat?
  Art. 10:5 Awb. Je krijgt algemene toestemming (non-stop) dat gemeente feestje mag organiseren. Dit moet schriftelijk en gaat niet op functie maar op naam
 • Wat is het verschil tussen het openbaar bestuur en besturen van bv stichtingen.
  Het bestuur van een stichting behartigt een privaatrechtelijk belang van de rechtspersoon. Het openbaar bestuur behartigt het algemeen belang. Hier ligt het publiekrecht aan ten grondslag. De besturen van Stichtingen en verenigingen baseren zich meer op privaatrecht. Wat het algemeen belang is wordt bepaald door democratisch gekozen groep (regering en staten generaal).
 • Welke 2 soorten bestuursrechten heb je?
  1. Algemeen bestuursrecht
  2. Bijzonder bestuursrecht
 • Wat betekent algemeen bestuursrecht?
  Hier worden onderwerpen behandeld die in het hele bestuursrecht van toepassing zijn.
 • Wat betekent bijzonder bestuursrecht?
  Rechtsregels zijn gericht op specifieke gebieden binnen het rechtsgebied en staan in speciale wetten. Dit gaat voor algemeen bestuursrecht
 • Wanneer is een bestuursorgaan publiekrechtelijk bevoegd?
  In de meeste gevallen is de bevoegdheid van een bestuursorgaan terug te vinden in een wet in materiële zin of in beleidsregels (arrest Kromhout/Rijkswaterstaat). Ook heeft een bestuursorgaan een bestuursbevoegdheid als de beslissing is gebaseerd op een ongeschreven publiekrechtelijke rechtsbeginsel.
 • Rechtsregel arrest Kromhout/Rijkswaterstaat?
  Er moet sprake zijn van op een beleidsregel gebaseerde beslissing waaraan algemene bekendheid is gegeven in een door een bevoegd gezag publicatieblad kan worden aangemerkt als een publiekrechtelijke rechtshandeling.
 • Rechtsregel arrest Long Lin?
  Toepassing van het publieke taakcriterium zorgt ervoor dat er sprake is van een beschikking ook als er geen publiekrechtelijk bevoegdheid is .
  VB wateren zijn eigendom van de staat
 • Wat is een openbaar lichaam?
  Art. 2:1 BW. Ookwe publiekrechtelijke rechtspersoon genoemd. Ze hebben rechtspersoonlijkheid. 
  1. Staat
  2. Gemeente
  3. Waterschap
  4. Provincie
 • Wat is een bestuursorgaan?
  Art 1:1 Awb. Alleen hun mogen publiekrechtelijke rechtshandelingen verrichten. Is alleen zelfstandig als er geen sprake is van ondergeschiktheid aan de minister.
 • Welke soorten bestuursorganen zijn er?
  1. A-orgaan art. 1:1 lid 1 sub a Awb
  2. B-orgaan art. 1:1 lid 1 sub b Awb
 • Wanneer ben je geen bestuursorgaan?
  Art. 1:1 lid 2 Awb. Hierin staan de uitzonderingen
 • Rechtsregel arrest stichting bevordering kwalitatieve leefomgeving schiphol?/ arrest stichting sillicose
  Organen van publiekrechtelijke rechtspersonen die geldelijke uitkeringen of op geld waardeerbare voorzieningen aan derden verstrekken kunnen ook b-organen zijn als ze voldoen aan twee cumulatieve vereisten:
  1. Financiële vereisten
  2. Inhoudelijke vereiste
 • Rechtsregel arrest LTO Noord?
  Art. 1:2 lid 3 Awb. Als een belangenorganisatie opkomt voor de belangen van haar leden, dan komt ze daarmee op voor het collectieve belang van de organisatie tenzij het tegendeel blijkt. Dit moet wel in de statuten staan!
  voorwaarden:
  1. Rechtspersoon art. 2:3 BW
  2. Algemeen/collectief belang
  3. Statuten staat doelstelling vermeld
  4. Feitelijke werkzaamheden
  5. Specifiek zijn omschreven
 • Rechtsregel arrest stichting openbare ruimte?
  Is een rechtspersoon belanghebbende als bedoeld in art. 1:2 lid 1 jo 3 Awb is bepalend of de rechtspersoon krachtens zijn statutaire doelstelling en blijkens feitelijk werkzaamheden in de zin van art. 1:2 lid 3 Awb
 • Wat is een belanghebbende?
  Art. 1:2 lid 1 Awb. Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken
 • Soorten belanghebbenden?
  1. Direct-belanghebbende
  2. Derde belanghebbende (OPERA)
  3. Afgeleid belanghebbende
  4. Parallel belanghebbende
  5. Actueel belanghebbende
 • Wat betekent normadressaat?
  Men is geadresseerde als het besluit is gericht aan betrokkenen en als de rechtspositie van de geadresseerde door de inhoud van het besluit wordt bepaald.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 5:

 • Kern van het bestuursrecht
 • Raymond Johannes Nicolaas Schlössels
 • 9789462901865 or 9462901864
 • 2017

Summary - Kern van het bestuursrecht

 • 1.1.5 Bestuursrecht: formeel en materieel

 • Het bestuursrecht houdt zich bezig met de rechtsverhouding(en) tussen het bestuur en burgers.
  Onder het bestuursrecht kan meer in het algemeen worden verstaan het recht dat de relatie tussen het openbaar bestuur en burgers normeert.
  Een belangrijk onderdeel van het bestuursrecht ziet vervolgens op de vraag over hoe een belanghebbende burger in rechte kan opkomen tegen een besluit van het bestuur als hij het daar niet mee eens is.
  Evenals bij het burgerlijk recht en het strafrecht wordt in het bestuursrecht onderscheid gemaakt tussen formeel recht en materieel recht.
  Formeel bestuursrecht: het bestuursprocesrecht, procedures van bezwaar en administratief beroep, procedureregels over tot stand komen besluiten.
  Materieel bestuursrecht: regelt de rechten en/of plichten die op grond van de bestuurswetgeving op de burger en het bestuur rusten.
 • Wat is formeel bestuursrecht?
  Het bestuursprocesrecht, procedures van bezwaar en administratief beroep, regels over bezwaar, administratief beroep en bestuursrechtspraak, procedureregels over tot stand komen besluiten.
 • Formeel bestuursrecht:
  het bestuursprocesrecht, procedures van bezwaar en administratief beroep, regels over bezwaar, administratief beroep en bestuursrechtspraak, procedureregels over tot stand komen besluiten.
 • Wat is materiaal bestuursrecht?
  Materiaal bestuursrecht heeft betrekkking op de inhoud. Ofwel regelt de rechten en/of plichten die op grond van de bestuurswetgeving op de burger en het bestuur rusten.
 • Materieel bestuursrecht:
  Regelt de rechten en/of plichten die op grond van de bestuurswetgeving op de burger en het bestuur rusten.
 • 1.1.6 Het bijzonder deel en algemeen bestuursrecht

 • Wat wordt geregeld in het algemene deel van het bestuursrecht?
  Het algemene deel normeert de besluiten die op basis van bijzondere wetgeving kunnen worden genomen. 
  • Besluitvormingsrecht 
  • Rechtsbeschermingsrecht 
  • Overig
 • Algemeen deel bestuursrecht:
  normeert de besluiten die op basis van bijzondere wetgeving kunnen worden genomen.
  - besluitvormingsrecht
  - rechtsbeschermingsrecht
  - overig.
 • Wat wordt geregeld in het bijzonder deel van het bestuursrecht?
   Dit deel van het bestuursrecht houdt zich bezig met de ordening en regulering van een bepaald aspect van het maatschappelijk leven. De Algemene wet bestuursrecht vervangt de bijzondere wetgeving niet.
 • Bijzonder deel bestuursrecht:
  dit deel houdt zich bezig met de ordening en regulering van een bepaald aspect van het maatschappelijk leven. De Awb vervang de bijzondere wetgeving niet. De Awb moet in samenhang met een bijzondere wet worden geraadpleegd.
 • Wat is het doel van de algemene wet bestuursrecht?
  De Algemene wet bestuursrecht heeft tot doel om algemene leerstukken van het bestuursrecht en algemene bestuursrechtelijke normen te codificeren. De Algemene wet bestuursrecht moet in samenhang met een bijzondere wet worden geraadpleegd.
 • 2.1 De rechtsverhouding tussen bestuur en burgers

 • Wat verstaan we onder een bestuursorgaan?
  Een bestuursorgaan is een orgaan van de overheid, niet zijnde een rechtsprekend of wetgevend orgaan, dat is belast met de behartiging van specifieke publieke belangen.
 • Bestuursorgaan:
  een orgaan van de overheid, niet zijnde een rechtsprekend of wetgevend orgaan, dat is belast met de behartiging van specifieke publieke belangen
 • Wat verstaan we in de zin van bestuursrecht onder "belanghebbende"?
  Een belanghebbende is een persoon of entiteit wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is (art. 1:2 Awb)
 • Belanghebbende (1:2 Awb):
  een persoon of entiteit wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is.
 • De rechtsverhouding tussen een bestuursorgaan en belanghebbende wordt meestal beheerst door een bestuursbevoegdheid, de juridische basis voor het nemen van besluiten. Op basis van een bestuursbevoegdheid kan een bestuursorgaan de inhoud van een bestuursrechtelijke rechtsverhouding concreet invullen.
 • Bestuursbevoegdheid:
  de juridische basis voor het nemen van besluiten
 • Noem drie bouwstenen voor bestuursrechtelijke rechtsverhoudingen.

  1. Bij bestuursrechtelijke rechtsverhoudingen is steeds een bestuursorgaan betrokken.

  2. Vaak zijn er ook burgers bij een bestuursrechtelijke rechtsverhouding betrokken. Deze treden vaak op de voorgrond als belanghebbende.

  3. De rechtsverhouding tussen een bestuursorgaan en belanghebbende wordt meestal beheerst door een bestuursbevoegdheid, de juridische basis voor het nemen van besluiten.
 • Wat verstaat het Awb onder besluit?
  Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (Art 1:3 lid 1 Awb)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Concretiserend besluit van algemene strekking (concrete norm)
 • Een beslissing waarbij een avv naar plaats en/of tijd nader wordt ingevuld. Voorbeeld: het besluit tot plaatsing van een verkeersbord.
 • Het avv bepaalt dat de verkeersnorm zal gelden gedurende een bepaalde tijd en/of plaats, hetgeen bij nader besluit zal worden vastgesteld.
 • Dit nader besluit is een concrete norm. Concrete normen zijn, in tegenstelling tot beleidsregels en avv, wel appellabel bij de bestuursrechter., doordat ze niet worden uitgezonderd in art. 8:3 en 8:4 Awb.
 • Een concrete norm bevat geen zelfstandige normstelling, in tegenstelling tot het avv.
Rechterlijke toetsing vage begrippen beoordelingsruimte
In geval van beoordelingsruimte moet de rechter afstandelijk toetsen en het oordeel van het bestuur respecteren.

Als er alleen sprake is van vage begrippen in een wetsbepaling is daarentegen een volle toets aangewezen. ('werkloos, 'bouwwerk', 'woonschip', 'gezamenlijke huishouding')
Het is uiteindelijk aan de rechter om bindend uit te maken hoe een dergelijk begrip moet worden uitgelegd.
Welke rol speelt de discussie over de tweewegenleer en de doorkruisingsleer bij het publiek domein?
Deze vraag speelt onder meer bij de vraag of een privaatrechtelijke toestemming kan worden bedongen voor (bijzonder) gebruik van publieke zaken zoals (delen) van waterlopen, straten en/of pleinen. Een goed voorbeeld hiervan vormt de zaak HR 5 juni 2009, JB 2009/171 (Amsterdam/Geschiere). Uit dit arrest vloeit voort dat als er een (publiekrechtelijke) vergunning is verleend, er in veel gevallen in beginsel aan in de weg staat dat een privaatrechtelijke toestemming geweigerd wordt. Dit betekent echter niet dat deze privaatrechtelijke toestemming niet – zoals in het Parlevinker-arrest aan de orde is – afhankelijk zou mogen worden gesteld van een (reële acceptabele) financiële vergoeding, zolang de publiekrechtelijke regeling daar niet in voorziet.
Welke juridische vraag zal zich ten aanzien van het publiek domein regelmatig voordoen?
Belangrijkste kwesties met betrekking tot het publiek domein zijn de vraag welke rechten burgers hebben op het gebruik van openbare wegen en wateren en het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen ‘normaal’ (voor een ieder openstaand) gebruik en ‘bijzonder’ gebruik.
Wat wordt verstaan onder het publiek domein?
Met de term ‘publiek domein’ doelen we op de zaken die een openbare (publieke) bestemming hebben en veelal het eigendom zijn van de overheid. Het duidelijkste voorbeeld zijn de openbare wegen, parken, bossen, stranden, wateren enzovoort. Maar ook het gemeentehuis is een zaak met een publieke bestemming.
Wat is de verhouding tussen de artikelen 2:3 en 6:15 Awb?
De artikelen hebben beiden betrekking op de situatie waarin een onbevoegd bestuursorgaan wordt benaderd. Artikel 2:3, eerste lid, Awb regelt in algemene zin een doorzendplicht, terwijl artikel 6:15 Awb alleen ziet op verkeerd geadresseerde bezwaar- of beroepschriften. Artikel 6:15 Awb is ten opzichte van artikel 2:3 Awb een lex specialis: een verkeerd geadresseerd bezwaar- of beroepschrift moet worden doorgezonden naar het wél bevoegde orgaan.
Verschil specialiteitsbeginsel en verbod détournement de pouvoir

Bij een overtreding van het verbod op détournement de pouvoir is (eveneens) sprake van een situatie waarin een publiekrechtelijke bevoegdheid voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de wet of wettelijke regeling is bedoeld. In tegenstelling tot bij het specialiteitsbeginsel moet daarbij sprake zijn van opzet.

 • Anders gezegd: alleen als een publiekrechtelijke bevoegdheid opzettelijk voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor die bevoegdheid is bedoeld is sprake van détournement de pouvoir.
Belastende / begunstigende intrekking of wijziging
 • Een begunstigende intrekking of wijziging levert meestal weinig problemen op. Bv. lagere belastingaanslag.
 • Bij belastende intrekking speelt onderscheid tussen terugnemen en opzeggen een belangrijke rol. Opzegging geldt slechts voor de toekomst, terwijl terugnemen met zich brengt dat de beschikking geacht wordt nooit te hebben bestaan. Bij terugnemen kan het rechtszekerheidsbeginsel in het geding (aard en reden terugnemen van belang).
Materieel zorgvuldigheidsbeginsel
Overheidsmaatregelen mogen zo min mogelijk schade veroorzaken. Het is soms onvermijdelijk dat belangen van individuen schade ondervinden door maatregelen voor het algemeen belang. Het bestuursorgaan moet alle relevante factoren in de besluitvorming betrekken en afwegen. (art. 3:4 lid 1)
Evenredigheidsbeginsel
Een besluit zo moet min mogelijk negatieve of nadelige gevolgen voor betrokken personen of partijen. (art. 3:4 lid 2)
Soms moeten de belangen van een (rechts)persoon worden geschaad om het algemeen belang te dienen. Echter moeten die nadelige gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt en evenredig zijn aan de noodzakelijke handelingen.