Summary Key Concepts in Health Psychology

-
ISBN-10 1849204969 ISBN-13 9781849204965
293 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Key Concepts in Health Psychology
 • Ian Albery Marcus Munafo
 • 9781849204965 or 1849204969
 • 2008

Summary - Key Concepts in Health Psychology

 • 3 Social Cognitive models

 • Wat omvat sociale cognitie (social cognition)?
  Sociale cognitie omvat hoe mensen reageren op en de zin van maatschappelijke situaties.
 • De sociale cognitieve benadering zegt dat het 't best wordt beschreven door de perceptie van mensen over de realiteit in plaats van een objectieve beschrijving.
 • 3.1 Social cognitive theory

 • Wat is de Social Cognitive Theory (SCT)?
  De Social Cognitive theory (sociale cognitieve theorie) is een benadering die benadrukt welke rol het 'social modelling' of plaatsvervangend leren, heeft op de menselijke motivatie, denken en gedrag.
 • Wat is self-efficacy?
  Self-efficacy is het geloof in het vermogen om een bepaalde actie te ondernemen om een oproep of een gewenst resultaat te realiseren.
 • Welke twee sleutelconcepten zijn er binnen de social cognitive theory?
  1. Self-efficacy
  2. Outcome expectancies
 • Wat zijn outcome expectancies? (uitkomst verwachtingen)
  Outcome expectancies zijn de waargenomen consequenties van een geplande actie.
 • Outcome expectancies:
  Als situatie X gebeurt, dan gedraag ik me Y en dan zal X het resultaat zijn.
 • Welke vormen van (anticipated) 'outcome expectancies' bestaan er?
  Je hebt drie verschillende vormen van 'outcome expectancies'
  1. Physical (lichamelijk): moeite met ademhalen na een zware sport te hebben beoefent
  2. Social (sociaal): veranderingen in sociale antwoorden met uitwerking van gedrag
  3. Self-evaluative (zelf-evaluatie): opvattingen over het zelf als gevolg van het op een bepaald manier gedragen.
 • Wat zijn directe voorspellers van gedrag?
  De directe voorspellers van gedrag zijn doelen (goals)
 • Self-efficacy en 'outcome expectancies' zijn geen directe voorspellers van gedrag. Zij oefenen slechts invloed uit.
 • Welke rol spelen de 'outcome expectancies' (bij gedrag)?
  De 'outcome expectancies' worden gebruikt in de eerste vorming van het voornemen om een bepaald gedrag te ondernemen.
 • Welke rol speelt de 'self-efficacy' (zelf-effectiviteit) bij gedrag?
  De 'self-efficacy' lijkt belangrijk bij de beginfase maar ook bij de fase na de besluitvorming, wanneer gedragsintentie wordt omgezet in actie.
 • 3.1.1 Origins

 • Voordat de SCT bestond, dacht men dat men alleen leerde ten gevolg van stimulus-respons relaties. Men dacht dat leren door 'trial-and-error' de belangrijkste vorm was.
 • Wat staat centraal bij de SCT?
  Bij de Social Cognitive Theory staat centraal dat de cognitieve representatie, de benodigde brug is tussen iemands observatie en hun actie.
 • 3.1.2 Current Usage

 • Welke constructen binnen het SCT van gezondheidsgedrag zijn er?
  Door de bijdrage van SCT, zijn er constructen in gezondheidsgedrag, met inbegrip van:
  • Seksueel risico gedrag
  • Lichamelijke oefening
  • Vast houden aan medicatie
  • Verslavingsgedrag
 • Welke verschillende stadia heb je van het SCT?
  1. Precontemplantion stage: Willen hun gedrag niet veranderen
  2. Contemplation stage: Denken na over gedragsverandering
  3. Preparation stage: Zijn bereid om te veranderen en vormen een beslissing om dit te doen
  4. Action stage: Mensen die het gedrag uitvoeren (en blijven uitvoeren)
 • Waarom is de SCT fundamenteel belangrijk voor de gezondheidspsychologie?
  De SCT is fundamenteel gezien belangrijk voor de gezondheidspsychologie omdat het de basis heeft gevormd van veel modellen van gezondheidsgedrag.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Key concepts in health psychology
 • I Albery & A Munfaro
 • or
 • 1st

Summary - Key concepts in health psychology

 • 1.1.1 Meaning

 • Wat is gezondheidspsychologie?
  Gezondheidspsychologie (Health psychology) is het interdisciplinaire veld met als doel de toepassing van psychologische kennis en technieken op gezondheid, ziekte en gezondheidszorg.
 • 1.1.2 Origins

 • Waarin zijn gezondheidspsychologen geïnteresseerd?
  Gezondheidspsychologen zijn geïnteresseerd in de interactie tussen lichaam en geest.
 • Gezondheidspsychologie kwam op na de Tweede Wereldoorlog.
 • 1.1.3 Current usage

 • Wat is het bio-medical model?
  Het bio-medisch model is dat lichaam en geest volledig zijn gescheiden. Het lichamelijk systeem kan het mentale systeem niet beïnvloeden en vice versa. Medici richten zich voornamelijk op het lichamelijke aspect.
 • Wat is psychosomatische geneeskunde?
  Psychosomatic medicine is een medisch gebied dat zich bezighoudt met ziektebeelden die zich vooral lichamelijk uiten, maar waarbij psychische factoren een duidelijke factor zijn.
 • Wat is het biopsychosociaal model?
  Het biopsychosociaal model is een model dat ervan uit gaat dat de mens naast zijn lichaam ook zijn omgeving en psyche is.
  Het model kijkt naar de biologische, psychische en sociale omgeving van de mensen.
 • 1.1.4 Significance to health psychology

 • Welke twee dualistische houdingen heb je bij het de interactie tussen lichaam en geest?
  • Medische (biologische) houding
  • Monistische (biopsychosociale) houding    
 • 1.2.2 Origins

 • Gezondheidspsychologie heeft een biopsychosociaal perspectief aangenomen en benadrukt dat gezondheid en ziekte beide het resultaat zijn van complex systeem die te wijten is aan biologische, psychologische en sociale oorzaken.
 • 1.2.3 Current usage

 • Welke twee thema's zijn belangrijk binnen de gezondheidspsychologie?
  • Proberen te begrijpen hoe mensen reageren op (hun) ziekte
  • De oorzaken van lichamelijke ziekten proberen te begrijpen
 • 1.2.4 Significance to health psychology

 • Bij gezondheidspsychologie is het belangrijk om te proberen om zijn onderscheidend vermogen te rechtvaardigen vanwege de nauwe relatie heeft met andere gebieden van onderzoek, zoals die in verband met de klinische psychologie en gedrags-geneeskunde.
 • 1.3.2 Origins

 • Wat zijn social inequalities (sociale ongelijkheden)?
  Social inequalities (sociale ongelijkheden): De constatering dat er reële verschillen in de gezondheidstoestand van individuen zijn volgens socio-demografische kenmerken.
 • Wat zijn mortality rates (sterfte cijfer)?
  Mortality rates (sterfte cijfer): Het aantal mensen binnen een populatie die sterven aan een bepaalde ziekte of aandoening.
 • Wat zijn psychosocial risk factors (psychosociale risico factoren)?
  Psychosocial risk factors (psychosociale risico factoren) zijn mensen in verschillende sociale klassen die al dan niet bepaalde gezondheidseffecten ondervinden vanwege de verschillende manieren waarop zij zich in hun sociale situaties gedragen.
 • Wat is social support (sociale steun)?
  Social support (sociale steun) is de beschikbaarheid en het gebruik van emotionele en instrumenteel advies bij het omgaan met op dit moment ervaren omgevingsstressoren.
 • sociale steun is fundamenteel in het voorkomen van negatieve gezondheidsuitkomsten bij mensen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is hardiness?
Hardiness is een type persoonlijkheid gekenmerkt door het leren door middel van het herhalen van gedrag onder dezelfde omstandigheden dat na verloop van tijd de blootstelling aan een bepaalde cue of stimulus een automatische cognitieve proces dat tot gedrag leidt zal activeren. Negatieve en positieve versterkingsprocessen kunnen dienen om gewone gedrag te behouden.
Wat is negative affectivity?
Negative affectivity is een neiging tot aanhoudende en doordringende negatieve stemming en het ervaren van een negatief zelfbeeld.
Wat is Type-C personality?
Type-C personality is een persoonlijkheidstype dat wordt gekenmerkt door: coöperatief, sussend, meegaand, passief, stoïcijns, onassertief, opofferend en een remmende emotionele expressie.
Het heeft een aanzienlijke potentieel effect op de verdere ontwikkeling van kanker.
Zij ervaren negatieve emoties, maar remmen expressie van deze en tegelijkertijd het vermijden van sociale interactie om gevoelens of afkeuring te vermijden
Welke drie soorten persoonlijkheidstypen heb je?
 • Type A persoonlijkheid
 • Type C persoonlijkheid
 • Type D persoonlijkheid
Hoe heeft 'hostility' (vijandigheid) invloed op ziekten? Deze individuen...
 1. Worden niet beschermd tegen de door stressoren opgelegde toegang tot systemen - de psychologische kwetsbaarheid hypothese
 2. Houden zich vaker bezig met gezondheidsrisico gedrag (zoals roken)
 3. Hebben meer fysiologische stress reactiviteit (verhoogde bloeddruk etc.)
Welke gedragingen uiten zich in een hoge 'hostility' (vijandigheid)?
 • Cynische kijk op hun sociale leven
 • Negatieve verwachtingen van anderen om hen heen
Wat is Type-A behaviour (TAB)?
TAB is een persoonlijkheid die concurrentievermogen, prestatiegericht gedrag, ongeduld, gemakkelijk geïrriteerd, vijandig en boos omvat. Ook proberen zij te veel in te weinig tijd.
Wat is personality-illness relationship?
Personality-illness relationship omvat het idee dat de persoonlijkheid, gezondheidsuitkomsten voorspelt omdat bepaalde persoonlijkheidstypes meer kans hebben om gedrag te vertonen die de gezondheid in gevaar kan brengen, zoals roken of drinken.
Waar zijn gezondheidspsychologen in geïnteresseerd met betrekking tot persoonlijkheid?
Gezondheidspsychologen zijn geïnteresseerd in de link tussen persoonlijkheidsfactoren en de gezondheidservaring of ziekte-ervaring
Hoe worden persoonlijkheidseigenschappen ingedeeld?
Persoonlijkheidseigenschappen worden gecategoriseerd in één overkoepelende term (bijvoorbeeld extravert - introvert etc.)