Summary KGH

-
298 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - KGH

 • 4.1 Stap 1: Summiere aangifte bij binnenkomst

 • Summiere aangifte bij binnenkomst (ook wel:
  Entry Summary Declaration / ENS) Voor welke goederen?
  Voor alle goederen, die vanuit een derde land in de eerste haven/internationale luchthaven van
  het douanegebied van de EU worden binnengebracht.

  Uitzonderingen : voor een aantal goederen hoeft geen
  summiere aangifte bij binnenkomst te worden gedaan . B.v.
  voor elektr ische energie , goederen die door middel van een
  pijpleiding binnenkomen en goederen , die deel uitmaken van
  de persoonlijke bagage van reizigers en voor goederen
  rechtstreeks uit Noorwegen , Zwitserland , Liechtenste in en
  Andorra (o.b.v. internationale overeenkomst) aangezien
  Noorwegen tot het veiligheidsgebied van de EU behoort .
 • Summiere aangifte bij binnenkomst ENS Door wie moet de ENS worden gedaan?
  Door de persoon
  die de goederen het douanegebied van de EU binnenbrengt.
  Dit is dus de kapitein van het schip of de gezagvoerder van
  het vliegtuig .


  In zijn plaats mag de aangifte echter ook worden gedaan door :
  • de persoon , die aansprakelijk is voor het vervoer in het
  douanegebied van de EU. Dit is in feite degene die de
  goederen afhaalt in of op de (lucht)haven waar de
  goederen binnengekomen zijn ;
  • de (rechts)persoon , in wiens naam degene die de
  goederen binnenbrengt of vervoert , handelt. Dit is b.v.
  de rederij of luchtvaartmaatschappij ;
  • elke persoon , die in staat is de goederen bij de Douane
  aan te brengen of te laten aanbrengen . Aanbrengen
  betekent dat de goederen bij de douane getoond
  kunnen worden , zodat deze gecontroleerd kunnen
  worden . Dat betekent dat de Douane medegedeeld
  wordt waar de goederen zich bevinden ;
  • een vertegenwoordiger van één van de hiervoor
  genoemde personen . In de scheepvaart wordt b.v. met
  agentschappen gewerkt, die een bepaalde rederij
  vertegenwoordigt.
 • Summiere aangifte bij binnenkomst ENS Wat zijn de termijnen voor het doen van aangifte per vervoerdersmodaliteiten: Container deep Sea, Bulk, Specifieke landen? ZEEZIJDEN
  Termijnen voor het indienen van een summiere aangifte voor
  binnenbrengen via zeezijde :
  Vervoersmodaliteit Termijn _____________ _ _
  a) Containers Oeep Sea
  Tenminste 24 uur
  voor het laden in de
  haven van vertrek --- ---------- ·- ·---------------- -


  b) Bulk-lstukgoederen
  tenminste 4 uur voor aankomst in de eerste haven EU

  c) Bij vervoer tussen de volgende
  landen en de EU:
  Groenland , de Faeröer , Ceuta,
  Me/il/a, Noorwegen , IJsland of de
  havens aan de Oostzee, de
  Noordzee, de Zwarte Zee, de
  Middellandse Zee of alle Havens in
  Marokko .


  Tenminste 2 uur voor aankomst in de eerste haven EU
 • ENS Wat zijn de termijnen voor het doen van aangifte per vervoerdersmodaliteiten: Korte vlucht of lange vlucht? Luchtzijden
  Vervoersmodaliteit ____________________T_e_r mijn ____________
  Korte vluchten (een vlucht van minder
  dan 4 uur vanaf de laatste luchthaven
  van vertrek in een derde land tot de 
  aankomst in de eerste luchthaven in
  de EU)

  Uiterlijk wanneer het  luchtvaartuig feitelijk opstijgt  Lange vluchten (een vlucht van meer
  dan 4 uur vanaf de laatste luchthaven
  van vertrek in een derde land tot de
  aankomst in de eerste luchthaven in
  de EU)
  Tenminste 4 uur voor
  het landen op de
  eerste haven van
  binnenkomst in de EU


  Uitzonderingen in een aantal gevallen gelden de termijnen
  niet, b_ v. als er sprake is van overmacht.
 • Waar moet de ENS ingediend worden?
  Deze moet ingediend worden bij het douanekantoor van eerste
  binnenkomst in de EU. Dit is het kantoor , dat bevoegd is voor
  de eerste (lucht)ha ven, die het schip of vliegtuig aandoet in de
  EU.

  In Nederland verwerkt het Regiokantoor Rotterdam Haven
  summiere aangiften bij binnenkom st zee Het Regiokantoor
  Schiphol Cargo verwerkt summiere aangiften bij binnenkomst
  lucht.
 • Wat veranderd er bij de ENS als we uitwijken naar een andere haven?
  Als een schip uitwijkt naar een andere haven dan de haven
  die voorzien was, dan moet dit gemeld worden aan de
  Douane waar het schip in eerste instantie naartoe zou gaan.
  De haven , die eerst als eerste haven van binnenkomst was
  voorzien, stuurt dan de gegevens van de risicoanalyse door
  naar de haven waar het schip daadwerkelijk zal binnenkomen.
 • wat is een IMO-nummer?
  Het IMO-nummer is een scheepsidentificatienummer, dat bestaat uit de drie letters "IMO"
  gevolgd door een zevencijferig getal . Dit getal wordt verstre kt door Lloyd's Register - Fairplay bij
  de bouw van een zeeschip , Dit unieke zevencijferige nummer wordt toegekend aan schep en
  met mechanische voortstuw ing, zeegaande handelsvaartuigen van 100 ton en groter, bij het
  leggen van de kiel.
 • Waarvoor gebruiken we het IMO Nummer?
  De summiere aangifte bij binnenkomst kan worden ingediend
  samen met het bericht van aankomst. In dit bericht van
  aankomst staat het IMO-nummer van het schip en een code (entry key) voor de geplande datum van de aankomst in de
  haven van binnenkom st. Het IMO-nummer en deze code
  koppelt alle afzonderlijke summiere aangiften bij binnenkomst
  aan het schip. Door deze koppeling kan de Douane een relatie
  leggen tussen alle ingediende summiere aangiften bij
  binnenkomst en het binnenkomend e schip .
  Dit gebeurt door een code (entry key). Zo legt de Douane een
  relatie tussen alle (per zending) ingediende summiere
  aangiften bij binnenkomst en het binnenkomende schip .
  .
 • Hoe moet de ENS worden ingediend ?
  De "summiere aangifte bij binnenkomst" moet elektronisch (middels het
  Douane Manifest: DMF) worden ingediend .
 • Welke gegevens moeten in de ENS staan?
  De summiere aangifte bij binnenkomst moet de gegevens bevatten van de bijlage UVo. DWU en moet overeenkomstig die bijlage ingevuld zijn. Bij die gegevens speelt de goederenomschrijving een belangrijke rol. Daarom moet de
  goederenomschrijving voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen .
  Een algemene omschrijving is daarom niet toegestaan. In de
  bijlage is een lijst opgenomen van de beschriJving van
  goederen die wel en die niet is toeges taan .
 • Moet er zekerheid worden gesteld voor de ENS?
  Voor de summiere aangifte bij binnenkom st hoeft geen
  zekerheid te worden gesteld.
 • Wat gebeurt er bij de douane bij het indienen van de ENS?
  Nadat de ENS is ingediend bij de Douane voert de douane
  een risicoanalyse uit. De uitkomst van deze risicoanalyse kan
  3 verschillende niveaus van risico aangeven . Dit zijn:
  • type A, als de goederen een zodanig veiligheidsrisico
  inhouden dat de binnenkomst in het douanegebied van
  de EU een onmidde liijk optred en vereist. Aan de
  indiener , en aan de vervoerd er indien dit een ander is,
  wordt doorgegeven dat de goederen niet geladen
  mogen worden. Dit risico kan alleen bij deepsea
  containervervoer voorkomen ;
  • type B, een risico dat moet worden gecontro lee rd in de
  eerste haven van de EU. Dit risico komt bij deepsea
  containervervoer niet voor ;
  • type C, controle in de loshaven
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kan je tegen een FSB bezwaar maken ?
Nee, maar je kan wel in verzet, gezien het strafrecht gaat dit via de officier van justitie Uiterlijk binnen twee weken. Verzet heeft een opschortende werking.
Wat is een fiscale strafbeschikking?> sinds wanneer actief ?
sinds 2011, Bij overtreding van strafrecht, door het betalen. van een FSB beken je schuld. 

Overtredingen, misdrijven, en opzet. 
Kan je bezwaar maken op een bestuurlijke boete ?
Ja !
Wat is AVAS? en hoe wordt er gehandeld bj AVAS?
Afwezigheid van alle schuld, maar toch een onregelmatigheid gevonden. Dat nietverwijtbaar is. Dan worden de belastingen wel nagevorderd maar geen boeten.
vergrijpboete?
Schuld bij de douane met opzet of grove schuld. Boetes komen boven op navorderingen
Wanneer  een verzuimboete, ?
Maximaal 321 euro. 
als aan bepaalde verplichtingen niet is voldaan.
Welke vormen van bestuurlijke boete kennen we ?
Verzuimboetes en Vergrijpboetes
Wat zijn de kenmerken van een bestuurlijke boete ?
Krijg je opgelegd door: Niet tijdig naleven van formaliteiten, :

VB:
Niet tijdig voldoen aan de regels bij tijdelijke opslag
Het niet op de juiste wijze beëindigen van een douaneregeling
Vermis in entrepot ( onttrokken )
Cassatie?
Hoogste recht sprekende orgaan van NL.  De hoge raad.
Hoger beroep ?
Douanekamer Van het Gerechtshof.