Summary Kinderopvang SAW 4 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

-
ISBN-10 9085241405 ISBN-13 9789085241409
1056 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kinderopvang SAW 4 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker". The author(s) of the book is/are Angerenstein. The ISBN of the book is 9789085241409 or 9085241405. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Kinderopvang SAW 4 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

 • 1.1 Inleiding

 • Wat zijn de 2 belangrijkste functies in het kader van jeugdbeleid?
  1. Het voorkomen van achterstanden van jonge kinderen 
  2. Het volgen van kinderen in hun ontwikkeling in een doorlopende lijn van 0 tot 18 jaar
 • 1.2 Feiten en cijfers

 • Sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 vallen de volgende 4 voorzieningen onder deze wet.
  1. Kinderdagverblijvenof crèches, hele- of halve- dagopvang, 24 uurs opvang (0-4 jaar)
  2. Ouderparticipatiecrèches(0-4 jaar) 
  3. Buitenschoolse opvang(voor leerlingen van de basisschool) 
  4. Gastouderopvang(0-13 jaar) 
 • Geef 5 voorbeelden van de zogenoemde ‘formele opvang'
  1. Kinderdagverblijvenof crèches, hele- of halve- dagopvang, 24 uurs opvang (0-4 jaar)
  2. Ouderparticipatiecrèches(0-4 jaar) 
  3. Buitenschoolse opvang(voor leerlingen van de basisschool) 
  4. Gastouderopvang(0-13 jaar) 
  5. Peuterspeelzalen
 • Geef 4 voorbeelden van de zogenoemde 'informele opvang'
  1. Tussenschoolse opvang
  2. Opvang aan huis
  3. Aupair
  4. Tieneropvang
 • 1.3.1 Buitenschoolse opvang en basisonderwijs

 • De buitenschoolse opvang kan ontstaan uit welke 4 onderdelen?
  1. Voorschoolse opvang 
  2. Naschoolse opvang
  3. Opvang op vrije dagen en vakantie 
  4. Combinatie 
 • De regels waaraan de opvang moet voldoen zijn niet veranderd. De minimale kwaliteitseisen staan in welke 3 wetten?
  1. Wet kinderopvang 
  2. Kwaliteitseisen peuterspeelzalen
  3. CAO kinderopvang 
 • De capaciteit van de kinderopvang schiet vooral in de grote steden tekort. Wat is de belangrijkste oorzaak?
  Dat ouders hun kinderen niet plaatsen op de woensdag en vrijdag. Dat betekent dat er teveel vraag is naar plaatsingen op maandag, dinsdag en donderdag. 
 • 1.3.2 Brede scholen

 • Wat is een brede school?
  Een samenwerkingsverband op 1 locatie tussen een school en andere voorzieningen 
 • Een brede school is een samenwerkingsverband op 1 locatie tussen een school en andere voorzieningen, geef 5 voorbeelden van ‘andere voorzieningen'
  1. Zorginstellingen
  2. Cultuur
  3. Sport 
  4. Kinderopvang 
  5. Peuterspeelzaalwerk
 • Wat zijn 4 doelen van een 'brede school'?
  1. Deactieve deelnamevan kinderen aan de samenleving bevorderen. 
  2. Eengoede ‘dagindeling’bieden. 
  3. Mogelijke achterstandenvan kinderen wegnemen en voorkomen. 
  4. Desociale competentie vergroten. 
 • 1.3.3 Meer ondersteuning bij de opvoeding

 • De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) heeft onderzoek laten doen naar de opvoedingsonzekerheid van ouders. Zij stelt voor om ‘villages’ te creëren. Wat zijn dat?
  Sociale omgevingenwaarin kinderopvangorganisaties en scholen inzetten op een intensiever contact met de ouders en tussen ouders onderling 
 • Kinderopvangorganisaties en scholen hebben in een ‘village’ 3 rollen in de opvoedingsondersteuning. Wat zijn die 3?
  1. Faciliteren van een netwerk tussen ouders.
  2. Overdracht van pedagogische kennis.
  3. Directe preventie en interventie.
 • Kinderopvangorganisaties en scholen hebben in een ‘village’ 3 rollen in de opvoedingsondersteuning. 1 van die rollen is: ‘Faciliteren van een netwerk tussen ouders’. Leg uit 
  De school/kinderopvangorganisatieorganiseert activiteitenwaarbijouders met elkaar in contact kunnen komen. Op deze manier ontstaat er een sociaal netwerk tussen ouders, waardoor ouders laagdrempelig opvoedkundig advies bij elkaar kunnen inwinnen.
 • Kinderopvangorganisaties en scholen hebben in een ‘village’ 3 rollen in de opvoedingsondersteuning. 1 van die rollen is: ‘Overdracht van pedagogische kennis’. Leg uit 
  De school/ kinderopvangorganisatie organiseertactiviteiten waarbij actieve pedagogische informatie-uitwisseling plaatsvindt, al dan niet verstrekt door professionals. De activiteiten zijn veelal gericht op de groep ouders in zijn geheel en de deelname hieraan is vrijwillig.
 • Kinderopvangorganisaties en scholen hebben in een ‘village’ 3 rollen in de opvoedingsondersteuning. 1 van die rollen is: ‘Directe preventie en interventie’. Leg uit 
  Activiteiten in het kader van preventie en interventie zijn gericht op individuele (probleem)situaties. Deels gaat het om actieve signalering, maar ook om interventie als dat nodig is. In de meeste gevallen zijn hier externe organisaties en specialisten bij betrokken.
 • Kinderopvangorganisaties en scholen hebben in een ‘village’ 3 rollen in de opvoedingsondersteuning. Er is aandacht voor de betrokkenheid van ouders. Geef 4 voorbeelden waar de aandacht voor de betrokkenheid van ouders aan valt te zien; 
  1. Oudercommissies. 
  2. Themabijeenkomsten. 
  3. Contacten bij het halen en brengen. 
  4. Ouderparticipatie. 
 • Waar vindt de overdracht van pedagogische kennis vooral plaats?
  Tijdens oudergesprekken en inhoudelijke themabijeenkomsten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

7 belangrijke wetten in de kinderopvang
 1. Wet clliëntenrechten zorg 
 2. Wet bescherming persoonsgegevens 
 3. Wet milieubeheer 
 4. Infectieziektenwet 
 5. Warenwet 
 6. Kwaliteitswet zorginstellingen 
 7. Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wat doet de wet maatschappelijke ondersteuning?
 Hij regelt de maatschappelijke ondersteuning van de bevolking en versterkt de rol die gemeente daarbij hebben.
Wat doet de kwaliteitswet zorginstellingen?
Hij regelt dat de kwaliteit van zorg die door de instellingen verleend wordt, gewaarborgd is. 
Er zijnglobale kwaliteitseisenopgenomen. De wet gaat ervan uit dat instellingen in eerste instantie zal verantwoordelijk zijn voor het beleid 
Wat doet de warenwet?
In de warenwet staan eisen aan levensmiddelen en andere producten. Deze mogen de gezondheid en veiligheid niet in gevaar brengen 
Wat doet de infectieziektewet?
Hij kijkt naar gevaren die voortvloeien uit het optreden van infectieziekten bij mensen. 
Ook regelt hij een meldingsplicht van artsen en de bijzondere maatregelen die bij besmettelijke infectieziekte moeten worden getroffen 
Wat doet de wet milieubeheer?
Deze wet stelt regels op het gebied van milieuhygiëne en een aantal algemene onderwerpen op dat gebied. De wet bepaalt dat iedereen voldoende zorg voor het milieu in acht moet nemen 
Wat doet de Wet bescherming persoonsgegevens? 
Deze beschermt personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens 
In elke instelling dient er een klachtencommissie te zijn. Wat doet die klachtencommissie? 
Maakt jaarlijks een verslag dat aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd wordt. Ernstige klachten moet de klachtencommissie meteen melden bij de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
Wat staat er in de klachtenregeling van wet cliëntenzorg?
Hierin staat hoe een klacht ingediend kan worden en hoe die behandeld wordt. 
Wat doet de wet clientenzorg?
Deze wet regelt de medezeggenschap en de behandeling van klachten van cliënten van zorgaanbieders en dan op het terrein van de maatschappelijke zorg, de gezondheidszorg en de kinderopvang.