Summary Klinische neuropsychologie

-
ISBN-10 9461054440 ISBN-13 9789461054449
3896 Flashcards & Notes
56 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Klinische neuropsychologie". The author(s) of the book is/are Roy Kessels. The ISBN of the book is 9789461054449 or 9461054440. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Klinische neuropsychologie

 • 1 Klinische neuropsychologie: een historische schets 23

 • wat is geen taak van de klinisch neuropsycholoog
  het bepalen van anatomische afwijkingen in de hersenen mbov beeldvormend onderzoek
 • De WHO heeft een classificatie van de gevolgen van ziekten,w waarin stoornissen,beperkingen in activiteiten en sociale participatie worden onderscheiden. Als iemand door de ziekte van alzheimer niet meer zelfstandig kan wonen, welk niveau hanteert de WHO dan? gedragsmogelijkheden van het individu
 • wanneer een patiënt een functiestoornis vertoont op taak A maar niet op taak B dan spreken van een enkelvoudige dissociatie
 • Waakzaamheid en aandacht is dat:
  • subcorticaal
  • posterieur
  • anterieur 
  subcorticaal
 • Luria, had veel invloed op het vak neuropsychologie. Hij vatte de functionele architectuur van de hersenen samen aan de hand van drie globale indelingen. Noem deze drie globale indelingen.
  - drie voortdurend interacterende functionele eenheden, gerelateerd aan respectievelijk subcorticale posterieure en anterieure hersengebieden (respectievelijk, activatie, input en output);
  - drie hiërarchisch geordende niveau's van verwerking gerelateerd aan primaire, secondaire en tertiaire zones in de hersenen. 
  - gedrag dat wel of niet gereguleerd wordt door taalprocessen, gerelateerd aan respectievelijk de linker- en de rechterhemisfeer.
 • stelling 1: er is ook sprake van lokalisatie bij enkelvoudige associatie
  stelling 2: wanneer een persoon goed scoort op een verbale taak en slecht op de visio motorische is er sprake van enkelvoudige dissociatie.

  stelling 2 is juist
 • Informatieverwerking, waarneming, verwerking en opslag is dat:
  • subcorticaal
  • posterieur
  • anterieur 
  posterieur
 • stelling 1: Luria legde de meeste nadruk op de verreikende betekenis van taal en met name interland speech voor de regulatie van cognitieve,emotionele en planningsfuncties.

  stelling 2: Voor Luria werk daarmee de taaldominant hemisfeer (meestal de linker) de dominante hersenhelft.

  beide stellingen zijn juist
 • Gedrag; planning, regulatie en monitoring is dat:
  •  subcorticaal
  • posterieur
  • anterieur
  Anterieur
 • is de linker of rechterhersenhelft dominant bij taal?
  Linker
 • zorgt het subcorticale gebied voor:
  • activatie
  • input
  • output 
  activatie
 • zorgt het posterieure deel voor:
  • activatie
  • input
  • output 
  input
 • zorgt het anterieure deel voor:
  • activatie
  • input
  • output 
  output
 • wat is dissociatie?
  selectieve uitval (niet muzieknoten kunnen lezen wel gewoon lezen)
 • Wat is enkelvoudige dissociatie?
  Patiënt valt uit op B (schrijven) maar niet op A (lezen)
 • Wat is dubbele dissociatie?
  Patiënt valt uit op twee onafhankelijke processen
 • Wat is fase 1 van de diagnostische cyclus?
  • diagnosestelling
  • probleemanalyse
  • klachtenanalyse
  • indicatiestelling 
  klachtenanalyse
 • Op welke twee niveau's kan herstel plaatsvinden?
  neurologisch niveau, psychologisch niveau
 • is functieverlies een negatief of een postief symptoom?
  negatief
 • Wat betekent de restauratieve stroming als het gaat om herstel?
  gaat uit van herstel op hersenniveau
 • Wat betekent de compensatoire storming als het gaat om herstel?
  herstel op psychologisch niveau
 • Wat is het procedureel geheugen?
  het gaat om vaardigheden leren
 • Wat is een farmacon?
  geneesmiddel
 • Waar gaat farmacokinetiek over?
  toediening (wat het lichaam met het geneesmiddel doet)
 • Waar gaat farmacodynamiek over?
  werking (wat het geneesmiddel met het lichaam doet)
 • Wat is buccaal toedienen van medicatie
  onder de tong
 • Wat is oraal toedienen van medicatie?
  doorslikken
 • Wat is rectaal toedienen van medicatie?
  anus
 • Wat is subcutaan medicatie toedienen?
  onderhuidsbindweefsel (staafje)
 • wat is intramusculair toedinen van medicatie?
  in skeletspier spuiten
 • Wat is intraveneus toedienen van medicatie?
  in ader spuiten
 • Wat is spinaal toedienen van medicatie?
  in ruggemerg (=ruggeprik)
 • Wat is transdermaal toedienen van medicatie?
  via pleisters
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe zag Luria de hersenen:
Als één complex systeem, waarbinnen d
Welke veranderingen betreffende ASS hebben plaatsgevonden in de DSM 5 t.o.v. de DSM 4?
- Geen onderscheid meer tussen klassiek autisme, Asperger of PDD-NOS -> nu autismespectrumstoornis. Binnen ASS wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus van ernst, gebaseerd op de mate van ondersteuning die nodig is.
- De drie domeinen van gedragssymptomen worden teruggebracht tot 2: 
 1. sociale en communicatieve beperkingen
 2. stereotiepe interesses en gedragingen (sensorische hyper- of hyposensitiviteit worden nu expliciet benoemd als autistisch kenmerk)
- Taalachterstand is niet meer typerend voor autisme en is uit de criteria verwijderd.
Uit welke 2 factoren is cc opgebouwd?
- goede analytische waarneming
- zwakke betekeniswaarneming

Hierdoor is centrale coherentie geen homogeen concept, maar heterogeen.
Welke ontwikkeling staat er tegenover de groei van het hersenvolume?
Een afname in het volume van het corpus callosum, wat mogelijk de informatie-uitwisseling tussen de beide hersenhelften beperkt bij mensen met ASS.
Welke chromosomen zijn gelinkt aan rigiditeit en obsessief-compulsief gedrag?
Chromosoom 1, 15 en 17.
Welke chromosomen zijn gelinkt aan taalontwikkelingsproblemen bij ASS?
Chromosoom 2 en 7.
Welke redenen worden genoemd voor de aanmelding voor onderzoek naar ASS?
Een aantal jaren terug: het optreden van gedragsproblemen of een duidelijke stagnatie in de ontwikkeling.

Nu: volwassenen lopen steeds vaker vast in werk of relatie. Mede hierdoor is er vooral een toename van mensen met een normale begaafdheid en relatief lichte symptomen (Asperger en PDD-NOS). 
Onderzoek kan ook gedaan worden uit financiële overweging (financiële voordelen, die anders buiten bereik blijven)
Wat is atrofie?
Een afname van weefsel- of orgaanmassa. Er zijn twee soorten atrofie: numerieke atrofie (afname van het aantal cellen) en eenvoudige atrofie (afname van de celfunctie).
Welke afwijkingen in de hersenstructuren bij patiënten met een unipolaire stoornis heeft beeldvormend onderzoek aangetoond?
- wittestofhyperintensiteiten (zij het in mindere mate dan bij de bipolaire stoornis)
- volumereductie van de hippocampus (geassocieerd met chronisch beloop)
- atrofie van de orbitofrontale cortex
- atrofie van de anterieure cingulate cortex
- atrofie van het putamen
Aanwijzingen voor:
Volumeafname van de prefrontale cortex, de hippocampus en het putamen, de nucleus caudatus en de amygdala.
Wat is een cyclothyme stoornis?
Het frequent optreden van perioden van depressieve en hypomane verschijnselen.