Summary Klinische psychologie 1 : persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie.

-
ISBN-10 903582394X ISBN-13 9789035823945
1528 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Klinische psychologie 1 : persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie.". The author(s) of the book is/are Sandra Perreijn Jan Hendriks. The ISBN of the book is 9789035823945 or 903582394X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Klinische psychologie 1 : persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie.

 • 1 Over klinische psychologie en abnormaal gedrag

 • Hoe deelt Duijker de disciplines psychologie in?
  • Basisdisciplines
  • Toepassingsgerichte disciplines

 • Welke disciplines behoren tot de basisdisciplines
  • Functieleer
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Sociale psychologie
  • Persoonlijkheidspsychologie
  • Methodenleer

 • Welke disciplines behoren tot de toepassingsgerichte disciplines?
  • Klinische en gezondheidspsychologie
  • Arbeids- en organisatiepsychologie
  • Onderwijspsychologie
 • Wie wees erop dat term ‘klinisch’ gemakkelijk foute indruk kan wekken
  Roelf J. Takens (1984)
 • 1.1 Inleiding

 • Omschrijving vakgebied klinische psychologie 
  1.1 Klinische psychologie is een subdiscipline binnen de psychologie (Ned. hoogleraar Duijker, 1959)
  5 Basis disciplines:
  1. Psychologische functieleer (waarnemen, denken, geheugen, etc.)
  2. Ontwikkelingspsychologie
  3. Gedragsleer of sociale psychologie
  4. Persoonlijkheidspsychologie
  5. Methodenleer
   
   
  3 Toepassingsgerichte disciplines:
  1. Klinische psychologie (evt. in combinatie met gezondheidspsychologie)
  2. Arbeids- en organisatiepsychologie
  3. Onderwijspsychologie
 • 1.2 Het terrein van de klinische psychologie

 • Welke aspecten individu. persoon:
  en in  relatie met anderen ?
  Gedrag (bvb. excessief drinken), gedachten (bijvb. dwanggedachten) en belevingen(bvb. extreme angsten)
 • Waarom is kennis van de basisdisciplines binnen de psychologie van belang voor klinisch psychologen
  Kennis van de basisdisciplines is van belang om 'abnormale 'gedragingen, gedachten en gevoelens te kunnen verklaren tegen de achtergrond van normale processen.

  Kennis van de  'normale'psychologische functie (waarnemen, denken en geheugen) van de 'normale 'ontwikkeling. van de sociale psychologie en de persoonlijkheidspsychologie is nodig om afwijkingen van de norm te kunnen vaststellen en begrijpen. 
 • 1.3 Aspecten v abnormaal gedrag

 • Bij abnormaliteit doen welke aspecten zich minimaal 1x voor?
  7 aspecten van Seligman
  1. persoonlijk lijden
  2. de (dis)functionaliteit van gedrag
  3. irrationeel en onbegrijpelijk gedrag
  4. onvoorspelbaarheid en controleverlies
      a. gedrag is ontremd (regels werken niet meer)
      b. oorzaak/aanleiding van gedrag niet te achterhalen
  5. opvallend en onconventioneel gedrag
  6. gedrag dat een ongemakkelijk gevoel bij anderen te weeg    brengt(observer discomfort), wijkt af van ongeschreven/impliciete regels(restregels)
  7. overtreden morele normen
 • Wat is de DSM-definitie van mentale stoornissen?
  Definierende kenmerken:
  een gedragen-of psychologisch syndroom dat samengaat met:
  1. actueel lijden
  2. onvermogen
  3. of een significant toegenomen risico om dood te gaan, pijn te lijden, of persoonlijke vrijheid te verliezen
 • Wat zijn uitsluitende omstandigheden bij DSM-definitie ?
  Het syndroom moet niet louter:
  1. een te verwachten of cultureel aanvaarde reactie zijn op een bepaalde gebeurtenis (rouw na dood familielid)
  2. bestaan uit deviant gedrag (acties van polit., reling. of seksuele     minderheden.)
  3. uitvloeisel zijn van conflicten tussen individu ende maatschappij
 • Wat classificeert DSM?
  Stoornissen die mensen hebben
 • Wat is een fout-positieve diagnose?
  gedragingen/belevingen worden ten onrechte opgevat als een symptoom van psychopathologie (toverij/hekserij   , culturele verschillen in in tonen van emoties, lichaamstaal en initiatief)
 • Wat is een fout-negatieve diagnose ?
  Men interpreteert symptomen van psychopathologie als een niet-pathologisch cultureelgebonden reactie.(door interpretatie van familieleden)
 • Wat is transculturele diagnostiek?
  Clinicus en client hebben een verschillende culturele achtergrond.
 • Culturele verschillen en de beoordeling van ‘abnormaal ‘gedrag. (De Jong (1990)
  Voetangels en klemmen die de diagnostiek van psychische problemen bij migranten en vluchtingen bemoeilijken en tot twee typen fouten kunnen leiden:

  1. Fout-positievediagnose = gedrag en beleving ten onrechte opvatten als symptoom. Fout-positieve diagnosen kunnen ontstaan door culturele verschillen, zoals verschillen in het tonen van initiatief, lichaamstaal en in de uiting ban emoties.

  2. Fout-negatieve diagnose = gedrag ten onrechte niet opvatten als symptoom. Een onjuiste inschatting van normaliteit resulteert in een fout-negatieve diagnose bij allochtonen: de hulpverlener interpreteert symptomen van psychopathologie als een niet-pathologische cultuurgebonden reactie.
  Westerse classificatiesystemen, zoals DSM, zijn onvoldoende gedifferentieerd om psychische stoornissen bij allochtonen adequaat te kunnen diagnosticeren.

  Onvoldoende bekendheid met religieuze, etnische of culturele achtergrond kan lijden tot onjuiste diagnose
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Beweringen:Een van de doelen van neuropsychologische diagnostiek is het met behulp van gedragsgegevens opsporen van afwijkingen in de hersenen. Neuropsychologische diagnostiek is vaak gericht op de informatie verwerking en op de stoornissen die daarin kunnen optreden. Het vaststellen van gedragsstoornissen. 
Juist 
xxxx
xxxx
xxx
xxx
xx
xxx
x
x
x
x
x
x
x
 x
x
x
x
x