Summary Klinische psychologie : diagnostiek en therapie

-
ISBN-10 9001763766 ISBN-13 9789001763763
2601 Flashcards & Notes
493 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Klinische psychologie : diagnostiek en therapie". The author(s) of the book is/are Guus Smeets. The ISBN of the book is 9789001763763 or 9001763766. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat kan je zeggen over de effectiviteit van de behandelingen bij autisme en verstandelijke beperkingen?
Te weinig onderzoek hiernaar vanwege
 • Ethische aspecten (je kan de kinderen geen zorg onthouden)
 • Grote individuele verschillen.
Waar vindtde behandeling plaats van autisme?
 • Thuis (hometraining) door regionale autismeteams
 • Residentiele instelling wanneer autisme gepaard met verstandelijke beperking. 
 • Medisch Kleuterdagverblijf (MKD) speciale autistenafdeling
 • Psychiatrische instelling
Waar vindt de behandeling plaats van de verstandelijke beperking?
 • Thuisbegeleiding(hometraining), ook ouders in de gezinssituatie. (Naar school met een rugzakje of speciaal (cluster 3) onderwijs)
 • Residentiele instelling/logeerhuizen: Bij wie thuis wonen niet mogelijk is 
 • Centra voor Consultatie en Expertisehelpen ouders en instanties met problemen met deze kinderen
Hoe denken kinderen met autisme?
 • Ze hebben moeite met integreren van waargenomen details tot een betekenisvol geheel. 
 • Ze blijven hangen in losse fragmenten. 
 • Dit heeft tot gevolg, dat ze vaak op het presentatieniveau blijven steken. 
 • Ze koppelen woorden aan voorwerpen die concreet aanwezig zijn. 
 • Ze komen niet of met moeite tot representatie, tot symbolisch denken. 
Wat zijn behandeldoelen bij behandelingen voor autisme?
 • Draaglastvermindering opvoeders
 • Stimuleren ontplooiing kind
 • Reduceren probleemgedrag
 • Elimineren van non-specifieke problemen 
 • Inzicht even in problematiek en leren handelen ernaar 
Welke behandelmogelijkheden zijn er bij autisme? 
 • Hometraining. Ouders leren wat autisme is en wat zij kunnen doen. Ook de leraren worden betrokken (TEACCH).
 • GT kan kinderen met autisme helpen. 
 • CGTwordt gebruikt om beter presterende autisten te behandelen (oorzaak- gevolg relaties duidelijker maken). 
 • Psycho-educatie:Voor de beter presterende autisten(Ik ben Speciaal) om te leren wat autisme is en wat er met hen aan de hand is.
 • Sociale vaardigheidstraining (Nietes- Welles- programma) is goed, als het kind niet trucjes leert toepassen, maar snapt wat hij leert. 
 • Communicatietrainingen: Autisten nemen alles letterlijk en hebben moeite met symbolisch denken. 
 • Werken met pictogrammen, objecten etc. 
 • Speltraining wordt toegepast om de fantasie te ontwikkelen.
Welke behandelmogelijkheden zijn er bij een verstandelijke beperking? 
 • Niet te genezen
 • Gericht op maximale ontplooiing dmv sterke-zwakte analyse en haalbare uitdagingen
 • Sociaal emotionele ontwikkeling is erg belangrijk. Dit kan door:
 1. Hometraining(pedagogische thuisbegeleiding). De opvoeders krijgen ondersteuning. 
 2. Programma’s gebaseerd op gedragstherapeutische principes: het leren van nieuwe dingen d.m.v. beloning. De resultaten zijn goed, maar het kost veel tijd en energie (ouders moeten thuisblijven).
 3. Floortimeprogramma is vooral gericht op de sociaalemotionele ontwikkeling dmv ouder/kind interactie. 
 • Verder zijn er individuele behandelingen: logopedie, speltraining (kan ook gebruikt worden om andere dingen aan te leren) en fysiotherapie. Alle behandelingen hebben het doel om de kinderen te helpen ontwikkelen en hen dingen te leren.
 • Per kind moet gekeken worden wat het beste is, vaak combineert men meerdere behandelingen. 
Welke diagnostische tests kunnen gebruikt worden bij de diagnosestelling van autisme
 • Meet autisme dmv semigestructureerde observatie: ADOS 
 • Ontwikkelingniveau oog- hand coördinatie, waarneming, imitatie, grove en fijne motoriek, verbale, cognitieve en performale vaardigheden: PEP-R
 • PEP3 is meer betrouwbaar. 
 • Extra info, geen diagnose: wechslerintelligentie test 
 • Executieve functies: neuropsychologische tests
 • De centrale- coherentie wordt gemeten met de EFT en SIT.
 • ToM wordt gemeten met de Strange Stories test, het ToM- takenboek en de ToM- test.
Welke observatieschalen, vragenlijsten en interviews kunnen gebruikt worden bij de diagnosestelling van autisme?
Vaststellen autisme:
 • Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R): onderkent alleen autisme. 
 • Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders (DISCO): onderkent verschillende diagnosen binnen het autismespectrum. 
Voor het observeren van gedrag:
 • Korte vragenlijst: De SCQ 
 • Schalen van observatie: De AVZ-R en AUTI-R  
 • Vragenlijsten: De ABC, CARS en PDD-screeningslijst
 • Bij zeer jonge kinderen: De M-CHAT
 • Sociale bekwaamheid: De VISK 
 • Al deze screeningen geven extra
Hoe ziet de diagnostiek van autisme eruit?
 • Gedrag als basis voor classificatie
 • Verschillende bronnen geraadpleegd: ouders, leerkrachten, groepsleiding. 
 • (Hetero)anamnese, mn eerste levensjaren
 • De individueel descriptieve diagnostiek, omvat veel meer domeinen, waaronder onderzoek naar:
 1. Intelligentie - de sociaalemotionele ontwikkeling 
 2. Communicatieve ontwikkeling - de zelfredzaamheid
 • Niet geclassificeerd voor de leeftijd van 2,5 à 3 jaar. Bij vermoeden kunnen stimulerende behandelingen toegepast worden.
 • Andere vormen van autisme worden meestal pas later herkend