Summary Klinische psychologie : theorieën en psychopathologie

-
1676 Flashcards & Notes
30 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Klinische psychologie : theorieën en psychopathologie". The author(s) of the book is/are Henk van der Molen, Sandra Perreijn, Marcel van den HoutT. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Klinische psychologie : theorieën en psychopathologie

 • 1 het terrein van de klinische psychologie

 • Welke kritiek bestaat er op de verklaringen die voortkomen uit het onderzoek naar de rol van neurotransmitters bij psychische stoornissen?
  afwijkingen in neurotransmitterssystemen hangen samen met een tal van syndromen
 • Volgens hoogleraar Duijker dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen 2 disciplines, welke? 
  basisdiscipline en toepassingsgerichte discipline
 • Welke van de volgende woorden hoort niet thuis bij de theorie van Beck van depressie?  Schemata, logische fouten, cognitieve triade, aangeleerde hulpeloosheid
  aangeleerde hulpeloosheid
 • Welke 5 basisdisciplines zijn er volgens Duijker? 
  De psychologische functieleer, de ontwikkelingspsychologie, gedragsleer (sociale psychologie), persoonlijkheidspsychologie en methodenleer
 • Wat hoort bij een complementair interactiepatroon?
  Mensen nemen verschillende posities in en wisselen andersoortige berichten uit.
 • Welke toepassingsgerichte disciplines zijn er?
  klinische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, onderwijspsychologie 
 • Tweede, meest voorkomende vorm van dementie
  vasculaire dementie
 • Geef een samenvatting van verschillende definities van klinische psychologie 
  De psychologie die zich bezig houdt met elke vorm van 'abnormaal' of 'afwijkend' gedrag (vooral psychische stoornissen). Het diagnosticeren, maar ook het behandelen, preventie en onderzoek. 
 • Wat is dissociatieve fugue?
  huis en haard plotseling verlaten en elders een ander leven beginnen, zonder het verleden te kunnen herinneren
 • Mensen kunnen individuele afwijkingen hebben op 3 gebieden, welke?
  gedrag (bijv. overmatig alcoholgebruik) gedachten (bijv. dwanggedachten), beleving (bijv. extreme angst) 
 • Wat is het gelijktijdig aanbieden van een angstige stimulus met een leuke?
  contraconditionering
 • Mensen kunnen afwijkingen hebben t.o.v. van relaties met anderen, zoals: 
  agressie, extreme teruggetrokkenheid, hechting problematiek 
 • Wat is boulimia
  Herhaaldelijk optredende eetbuien
  Herhaaldelijk overgaan tot compensatiegedrag, gemiddeld 2x per week gedurende 3 maanden
  lage zelfwaardering over eigen lichaam
 • Wat is het verschil tussen klinisch psychologen en psychiaters? 
  Klinisch psychologen: Vaak methodologisch beter onderlegd, hebben psychologische achtergrond. Psychiaters: medische achtergrond, mogen medicatie voorschrijven, meer gespecialiseerd in biologische aspect van stoornissen. 
 • Wat doen geneesmiddelen bij angststoornissen?
  tricyclische antidepressiva - noradrenaline - angstdempend
  serotonerge middelen - serotonine - paniekremmend
  benzodiazepinen - ondersteunen de remmende werking op GABA - angstreducerend en rustgevend
 • Wie onderscheiden 7 factoren die bepalen of gedrag 'abnormaal' of 'pathologisch' is 
  Seligman, Walker en Rosenhan (2001)
 • Waar leidt een overmaat aan dopamine toe?
  schizofrenie
 • Welke 7 factoren onderscheiden Seligman e.a.? 
  1. Persoonlijk lijden
  2. Disfunctionaliteit van het gedrag (niet normaal kunnen functioneren) 
  3. Irrationeel en onbegrijpelijk gedrag
  4. Onvoorspelbaarheid en controleverlies
  5. Opvallend en onconventioneel gedrag (indien ook sociaal onwenselijk) 
  6. Gedrag dat anderen een ongemakkelijk gevoel geeft (restregels/ongeschreven regels overtreden) 
  7. Het overtreden van morele normen 
 • Wat is het gevolg van een beschadiging aan de linker hemisfeer?
  Initiatiefverlies, affectvervlakking en sociale teruggetrokkenheid
 • De Jong formuleert 2 typen fouten, bij classificatie vanuit de DSMIV, namelijk fout-positieve diagnosen en fout-negatieve diagnosen. Wat betekent dit?
  Fout-positieve diagnosen: De hulpverlener is onvoldoende op de hoogte van culturele verschillen bij allochtonen. Hij/Zij kan iemand als 'schizofreen' bestempelen door bepaalde uitlatingen, terwijl dit in een andere cultuur heel 'normaal kan zijn'. 
  Fout-negatieve diagnosen: De hulpverlener is onvoldoende op de hoogte van culturele verschillen, waardoor hij kan denken ' het zal wel bij de cultuur horen' en daardoor een patiënt onterecht niet pathologisch verklaren. 
 • Welke stelling past bij Beck?
  Disfunctionele opvattingen: opvattingen die aanleiding geven tot onnodig veel emotionele en/of gedragsmatige problemen
 • transculturele diagnostiek = diagnostiek die plaatsvindt tussen 2 mensen met een verschillende culturele achtergrond
 • Wat is onderscheid tussen Freud en egopsychologie?
  Ego veronderstelt dat de ontwikkeling van de persoonlijkheid niet na de jeugd is afgerond
 • outline for cultural formulation = bijlage in DSM (opsomming van culturele aandachtspunten die helpen bij het stellen van de juiste diagnose) 
 • Wanneer is er volgens Maslow zelfverwerkelijking bereikt?
  Niet kijken naar beperkingen maar naar de mogelijkheden van een individu. Als deze allemaal zijn bereikt
 • Wat is kenmerkend aan het statisch model t.o.v. het medisch of leer/onderwijs model? 
  Dit model heeft vooral betrekking op het afgrenzen van normaal vs. abnormaal gedrag 
 • Wat is geen kenmerk van de theorie van Nagy?
  -rigide coalitie
  -feitelijke kenmerken
  -psychologische processen
  -interactie patronen
  -relationele ethiek
  rigide coalitie
 • Noem 3 bezwaren tegen het statisch model
  1. Waar wordt precies de grens naar pathologisch getrokken? Bij hoog of bij zeer hoog, IQ van 80 of 90 etc. 
  2. Hoe ongewoon moet gedrag zijn? Bijv. transgender stoornis 
  3. Een extreme score hoeft niet altijd persoonlijk lijden te veroorzaken 
 • Wat is de overeenkomst tussen een persoonlijkheids vragenlijst en klachtenlijst?
  Persoonlijk: stabiele kenmerken
  Klachten: meten verschijnselen die toestand gebonden zijn en die in de loop van de tijd kunnen veranderen.
  Overeenkomst: wordt door de patiënten zelf ingevuld
 • Somatogene mechanismen = lichamelijke aandoening die aan psychische stoornis ten grondslag ligt
 • Psychologie en een stelling dat de theorieën onvergelijkbaar zijn (relativisme)
  Verschillende theorieën leveren verschillende verklaringen op. De geldigheid van een verklaring hangt ook samen met de geldigheid van de gebruikte theorie.
 • Scientist-practitioner model = Binnen de klinische psychologie kun je zowel werkzaam zijn als wetenschapper en als therapeut 
 • Wat is het verschil tussen een gegeneraliseerde angststoornis en een obsessief-compulsieve stoornis?
  gegeneraliseerd: inhoudelijk, angstige gedachten voor alles wat met onfortuinlijke wendingen die het leven kan aannemen te maken heeft, gedachten gericht op de toekomst.
  obsessief-compulsief: telkens terugkerende beelden ipv verschillende, de gedachten worden als opgedrongen en misplaatst ervaren
 • Nadeel van het leer/onderwijsmodel
  Alleen toepasbaar als de patiënt nog 'aanspreekbaar' of 'verantwoordelijk' is
 • Waar kan een vrouw die gescheiden is last van hebben?
  aanpassingsstoornis
 • Noem 3 voordelen van het leer/onderwijsmodel
  1. Het voorkomt stigmatisering door niet te labelen
  2. Het doet meer recht aan eigen verantwoordelijkheid van de patiënt
  3. Onderwijsterminologie sluit beter aan bij de behandeling
 • Hoe meet je BMI?
  Gewicht delen door lengte in het kwadraat
 • Hoe probeert men publiekelijke stigmatisering aan te pakken?
  Door voorlichting en door mensen met elkaar in contact te brengen
 • Wat is het verband tussen de serotoninehypothese en vreetbuien van boulimia?
  Indien men tekort aan serotonine heeft zal men koolhydraatrijk voedsel gaan eten. Hierdoor wordt het serotoninepeil verhoogd en het humeur wordt beter. Zelfmedicatie.
 • Psychogene mechanismen = psychologische grondslag van de psychische stoornis 
 • vraag over 3 stellingen over bipolaire-I-stoornis
  Kenmerken zich door klachten die voldoen of gedaan hebben aan de criteria van zowel een depressieve als een manische of gemengde episode (uitz. weinig voorkomende alleen manische of hypomane periode)
 • Noem 2 bezwaren tegen het medisch model

  1. De patiënt is afhankelijk van de therapeut bij de gekozen therapie, terwijl veel somatogene mechanismen nog helemaal niet bekend zijn, waardoor er onterecht gesproken kan worden van psychogene mechanismen 
  2. Met het 'labelen' van psychische stoornissen stigmatiseert men een bepaalde doelgroep en werkt met 'self fulfilling prophecy' in de hand bij de patiënten 
 • 3 stellingen over parafilieën
  als hij of zij steeds terugkerende intense seksuele drang en seksueel opwindende fantasieën heeft of seksuele gedragingen vertoont die gericht zijn op: niet-menselijke objecten, het lijden of vernederen van zichzelf of een partner en/of kinderen of niet-instemmende volwassenen
 • Casus over cyclothyme stoornis
  Gedurende min. 2 jaar last van talrijke episoden met hypomane kenmerken, afgewisseld met al even talrijke episoden waarin enige depressieve kenmerken optreden. Nimmer wordt echter de criteria voor een manische of depressieve episode gehaald. Symptoomvrije perioden duren nooit langer dan 2 maanden (=chronische aandoening)
 • Alter en DIS
  bestaan uit twee of meer verschillende persoonlijkheidstoestanden, ook wel alter genoemd, die het gedrag wisselend van elkaar overnemen. Alters hebben vaak een beschermende functie na een traumatische ervaring. Zo blijven deze herinneringen in gedissocieerde vorm voortbestaan.
 • Mensen met welke persoonlijkheidsstoornis zijn het meest onder behandeling?
  Borderline
 • Wat houdt waanstoornis, jaloesheidtype in?
  de onrechtvaardige zekerheid dat je partner ontrouw is
 • Stelling over delirium
  Ontstaan tijdens de intoxicatie of onthouding. Meestal acute psychose waarbij de vuurrode zwetende patiënt een sterk verlaagd bewustzijn heeft, een verhoogde lichaamstemperatuur en bloeddruk en een snellere pols. De vaak extreem angstige patiënt trilt hevig en maakt steeds allerlei denkbeeldige handelingen die meestal te maken hebben met zijn werk. Bij alcohol hebben de patiënten vaak hallucinaties over kleine diertjes.
 • Bij welke middelen komen onthoudings- en intoxicatieverschijnselen overeen?
  cocaïne en amfetamine
 • Noem een stimulerend middel
  amfetamine
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.