Summary Klinische psychologie

-
1395 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Klinische psychologie". The author(s) of the book is/are NHA. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Klinische psychologie

 • 1.1 Waarover gaat de klinische psychologie

 • Hoe wordt het studieobject van de K.P vaak getypeerd?

  Als abnormaal of pathologisch menselijk gedrag

 • Wat wordt daar mee bedoeld?

  Dat het bedoelde gedrag fors afwijkt van een norm die voorschrijft hoe mensen van een bep. leeftijd en maatschappelijke klasse zich dienen te gedragen.

 • Wat is de definitie van K.P.

  Psychologische studie van problematisch menselijk gedrag (voor zichzelf of voor zijn naaste omgeving of gemeenschap)

 • Noem een voorbeeld van problematisch gedrag voor iemand zelf

  overmatig aangepast gedrag (eigen behoefte en persoonlijke ontplooiing tekortdoen)

  Is niet-pathologisch maar wel ongezond

 • Noem een voorbeeld van problematisch gedrag voor zijn naasten

  Overmatige agressie zoals voetbalhooligans.

  Dit zijn abnormale gedragingen

 • Noem een voorbeeld van problematisch gedrag voor zichzelf en zijn naasten.

  Smetvrees

  Dit zijn abnormale gedragingen

 • Noem nog een aantal abnormale gedragingen

  langdurige depressie, manische toestanden, langdurig intense rouw, obsessies, fobieën

 • 1.1.1 Wat is abnormaal?

 • Waarom wordt het begrip 'abnormaal' vanaf de jaren 70 kritisch bezien?

  Iemand kan wel afwijken van de maatschappelijke norm, maar wie zegt dat die norm deugd?

 • 1.1.2 Verschil met de psychiatrie

 • Waar ligt het accent meer op bij de psychiatrie

  Op pathologisch gedrag

 • Wat is het verschil tussen psychiatrie en klinische psychologie?

  Psychiatrie is een medische discipline

  Klinische psychologie is een sociaal-wetenschappelijke discipline

 • Bij psychiatrie is veel aandacht voor...

  De rol van het lichamelijke in psychologische stoornissen.

  De rol van het lichamelijke in het ontstaan , voortduren en verslechteren van problematisch gedrag en ook het verlichten van de klachten.

 • De psychiatrie gaat meer over...

  De rol die het zenuwstelsel speelt in abnormaal gedrag

  De invloed van hormonen

  Toxische (giftige) stoffen

  Medicijnen

 • Waar wordt bij de klinische psychologie vanuit gegaan?

  De rol van de omstandigheden

  Sociale relaties

  Levensgeschiedenis

  Toekomstperspectief

  Eigen denken en andere factoren in problematisch gedrag (inzicht geven)

   

 • Welke studie hebben psychiaters gedaan?

  Een medische studie

 • 1.1.3 Hoezo klinisch?

 • Waar komt het woord klinische vandaan?

  van het woord kliniek, maar dit woord is eigenlijk allang uit de tijd.

 • Wat betekent NIP

  Nederlands instituut voor psychologen

 • Psychologen in de gezondheidszorg noem je...

  GZ-psycholoog

 • Wat is een eerstelijns psycholoog?

  Een soort huisarts, maar dan voor psychologische problemen en klachten

 • Wat doet een eerstelijnspsycholoog?

  Die helpt met ondersteunende en verhelderende gesprekken, aangevuld met behandeltechnieken in een aantal zittingen, meestal in samenwerking met de huisarts.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

21. Door uitputting worden activiteiten een kwelling, en die putten je dus verder uit. Door uitputting heb je geen plezier meer in activiteiten, dus doe je ook geen nieuwe psychologische energie op. Wat is het probleem van deze vicieuze cirkels?a. Ze bestendigen of verergeren burn-out en chronisch vermoeidheidssyndroom.b. Ze verstoren je dag-nachtritme.c. Ze versterken je gerichtheid op ondeugdelijke doelen en middelen.d. Ze doen een geweldige oververzadiging ontstaan.
.
20. Wat belemmert juist het herstel van burn-out en overspannenheid?a. Planloos 'lummelen'b. Als er wat energie over is: licht inspannende maar bevredigende activiteit ontplooienc. Meer slapen dan andersd. Doorgaan met activiteiten tot de energie weer helemaal op is
.
19. Om het wegebben van de oververzadiging te bevorderen en te versnellen, lijkt het volgende zinvol:a. Beredeneren welke doelen een goed substituut voor de geblokkeerde kunnen zijn.b. Kunstmatig extra beloningen verbinden aan nieuwe activiteit.c. Heel andere dingen te gaan doen dan die waar je de laatste tijd mee bezig was.d. Beloningsarme activiteit te minimaliseren.
.
18. Om bij jezelf of bij je depressieve cliënt de scheve balans tussen investering en resultaat recht te trekken, is het onder meer belangrijk om:a. Heel andere dingen te gaan doen dan die waar je de laatste tijd mee bezig was.b. Een assertief gesprek aan te gaan of je emoties laten zien.c. Beloningsrijke activiteit te maximaliseren.d. Zich te forceren om toch maar weer iets leuks of zinvols te doen.
.
17. Hoe wordt de aanleiding tot depressie heel algemeen geformuleerd?a. Als mislukking van je levensprojectb. Als verlies van je maatschappelijke functiec. Als een bestaansaantastingd. Als een wanverhouding tussen investering en resultaat
.
16. Om meerdere redenen kreeg Dr. Kuperus het moeilijk met deze verandering van omstandigheden.Welke reden geldt niet?a. Hij moet zijn tijd gedwongen vullen met een overmaat aan schamel beloonde activiteit.b. De eenzijdigheid van de resterende activiteit doet oververzadiging ontstaan.c. Alle eerdere geboekte resultaten verloren met terugwerkende kracht als nog hun functie.d. Zijn huidige bevredigingsniveau ligt zwaar onder het vroegere dat hij onwillekeurig blijft verwachten.
.
15. Wat voor bestaansaantasting is zichtbaar bij Dr. Kuperus?Toen Dr. Kuperus door de mensen van het stadje van de moord op zijn vrouw verdacht werd (terecht,  maar  onbewijsbaar),  verloor  hij  zijn  patiënten  en  zijn  voorzitterschap  van  de  biljartvereniging. (G. Simenon: L' assassin)a. Verlies relatieb. Roofbouw op zichzelfc. Mislukking projectd. Verlies maatschappelijke functie
.
14. Om welke reden is er zwaar motivatieverlies in het volgende voorbeeld?Na een maand tegen de ongeïnteresseerde koppen van zijn vijfdeklassers aangekeken en aangepraat te hebben, ging de leraar Engels 's ochtends met lood in zijn schoenen naar school.a. Gebrek aan compensatieb. (generalisatie van) oververzadigingc. Wegvallen doel (functionele relaties)d. (generalisatie van) uitdoving
.
13. Om welke reden is er zwaar motivatieverlies in het volgende voorbeeld?Toen Frits hoorde dat Truus die avond in strijd met de afspraken niet zou komen, kon hij het meteen niet meer opbrengen het vuil van twee weken te stofzuigen en de afwas van de laatste week te doen.a. (generalisatie van) oververzadigingb. Gebrek aan compensatiec. (generalisatie van) uitdovingd. wegvallen doel (functionele relaties)
.
12. Om welke reden is er zwaar motivatieverlies in het volgende voorbeeld?Als 's winters zijn twee tennisavonden wegvallen, kan Klaas het nog moeilijker dan anders opbrengen om zijn kantoorwerk te doen.a. (generalisatie van) uitdovingb. (generalisatie van) oververzadigingc. Gebrek aan compensatied. Wegvallen doel (functionele relaties)
.