Summary Koop en consumentenkoop

-
ISBN-10 9013061656 ISBN-13 9789013061659
430 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Koop en consumentenkoop". The author(s) of the book is/are Peter Klik. The ISBN of the book is 9789013061659 or 9013061656. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Koop en consumentenkoop

 • 1 Verplichtingen van de verkoper (h3)

 • Als je iets online koopt heb je precies hetzelfde rechten als wanneer je iets in de winkel koopt?
  Nee, als je iets in de winkel koopt heb je niet het recht om iets te terug te brengen, maar ruilen is wel mogelijk. Art. 6:230 BW
 • n Europa geldt een wettelijke garantie van twee jaar. In Nederland geldt deze regel niet altijd?
  Ja klopt wij wijken er vanaf want wij beschermen extra. We kijken naar het levensduur van het product. Zoals wasmachine 4-5 jaar.
 • Als je een probleem hebt met een bedrijf of een winkel waar je niet uitkomt, kun je altijd terecht bij de Geschillencommissie?
  Mag alleen als een bedrijf daarbij is aangesloten. Bij een kantonrechter heb je niet altijd deskundige.
 • Als stofzuiger binnen een jaar kapot gaat heb je recht op een ander, nieuw exemplaar?
  Nee, want als een reparatie goedkoper is voor een bedrijf dan doen ze eerst het product herstellen.
 • Ingeval van consumentenkoop kun je altijd bij de kantonrechter terecht?
  Art. 93 rv. Ja altijd.
 • Bijkopen van garantie is overbodig?
  Nee
 • Je hebt het recht om een product dat je hebt gekocht te ruilen of terug brengen als het product je niet bevalt?
  ?Nee in principe heb je daar geen recht op. Alleen als er iets in gebreke is. Online mag dit wel!
 • Waarom is het van belang om te weten dat in BW artikelen zijn opgenomen ter implantatie van Europese richtlijnen?
  De rechter moet niet kijken naar de bedoeling van het nationaal recht en Hoge raad maar naar de Europese uitspraken en recht.
 • Wat staat er in het arrest Peters/Blokker?
  7:4 BW is geschreven voor situaties waar partijen zich niet bekommeren over de prijs.
 • Wanneer is er sprake van een overeenkomst?
  Art. 7:1 BW. je moet de zaak geven (art. 3:2 BW) en prijs in geld betalen. Geen prijs overeengekomen? Dan redelijke prijs verschuldigd art. 7:4 BW.
 • Wat staat er in het arrest Tickets 4U BV/ X?
  behoort bij art. 7:4 BW,verjaring art. 7:28 BW bij consumentenkoop. Kaartje vond de rechtbank vermogensrecht dus 7:47 BW. de regels met betrekking tot consumentenkoop zijn overeenkomstig van toepassing zover in de overeenstemming is met de aard van de wet. Dus verjaart op grond van 7:28 BW.
 • Wanneer is er sprake van een consumentenkoop?
  Art. 7:5 BW
  1.Koop (art. 7:1 BW)
  2.Roerende zaken ( art. 3:3 lid 2 BW jo 7:1 lid 3 en 5 BW. )
  3.Professionele verkoper
  4.Consument
 • Rechtsregel arrest Costea?
  Bij een consument moet er sprake zijn van een objectieve benadering (opgewekte schijn). Dit moet van de EU, voor extra bescherming voor de consument. Ook in dualistische staten heeft het Europese recht voorrang boven het nationale recht. Want NL keek eerst naar subjectieve benadering (doel van de overeenkomst), maar mag niet van EU.
 • In welk artikel staat dat alle wetten die betrekking hebben op consumentenkoop dwingend zijn?
  art. 7:6 lid 1 BW. In lid 2 staan de uitzonderingen hierop. Altijd combineren met consumentenkoop art. 7:5 BW.
 • Mevrouw Kremer heeft een schoolgaand kind. Op een gegeven moment komt er een schoolfotograaf op school die alle leerlingen fotografeert. De kinderen krijgen een paar weken later allemaal een setje foto’s mee naar huis om deze thuis aan de ouders te laten zien. Het setje foto’s gaat vergezeld van een machtigingsformulier, een bestelformulier en een retourenvelop. De bedoeling is dat de ouders de foto’s bekijken en vervolgens beoordelen of zij deze behouden of teruggeven. Als de ouders de foto’s niet willen hebben dan kunnen zij de foto’s kosteloos terugsturen door middel van de retourenvelop. Als zij niet willen retourneren dan moeten zij een bedrag van € 16,50 betalen. In de bijgaande brief staat verder ‘binnen 10 dagen terugsturen anders verplicht u zich tot afname!’.

  Mevrouw Kremer heeft de foto’s niet teruggezonden. Evenmin heeft zij hiervoor betaald. Nu heeft zij een brief van de schoolfotograaf ontvangen waarin staat dat zij moet betalen aangezien er een koopovereenkomst zou zijn ontstaan. Mevrouw Kremer vraagt zich af of zij daadwerkelijk moet betalen.
  Is er een overeenkomst ontstaan? motiveer je antwoord.
  Een overeenkomst komt tot stand doormiddel van aanbod en aanvaarding art. 6:217 BW. aanbod is er de foto’s. Maar de aanvaarding is er niet want ze heeft niks gedaan. Hier geldt art. 7:7 lid 1 BW (dwingend recht en niet uitgezonderd in art. 7: 6 lid 2 BW want het is een consumentenkoop art. 7:5 lid 1 BW (voorwaarden) en er is hier sprake van ongevraagde toezending.
  Het gevolg van art. 7:7 lid 1 is dat het uitblijven van een reactie van de consument op de ongevraagde toezending niet als een stilzwijgende aanvaarding kan worden opgemerkt. Dus ze hoeft niet te betalen.
 • Wat zijn de drie hoofdverplichtingen van de verkoper?
  Eigendomsoverdracht, aflevering van de zaak en conformiteits-eis.
 • Wat betekent eigendomsoverdracht?
  Art. 7:9 lid 1 BW. De verkoper is verplicht om de zaak met toebehoren in eigendom over te dragen. Denk hierbij aan garantiebewijzen, aankoopbon, stamboom etc. Dit is vrij van lasten en beperkingen met uitzondering van die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard art. 7:15 lid 1 BW.
 • Wat betekent aflevering van de zaak?
  Art. 7:9 lid 1 en 2 BW. het stellen van de zaak in het bezit van de koper. Geldt alleen bij roerende zaken doormiddel van bezitsverschaffing art. 3:90 lid 1 jo 3:114 jo 3:115 BW. Vergeet het termijn niet.
 • Wat is het termijn voor aflevering bij consumentenkoop?
  Moet binnen 30 dagen tenzij anders is bedongen. Art. 7:9 lid 4 jo 6:38 jo 6:39 BW.
 • Waarom is aflevering bij consumentenkoop zo belangrijk?
  Art. 7:10 lid 1 BW. het risico gaat op de koper over op moment van aflevering art. 7:9 lid 2 jo 3:90 jo 3:114 of 3:115 BW.
  1.Wat houdt overdragen van risico in? koper blijft koopprijs verschuldigd ook al gaat de zaak teniet of achteruit.
  2.Koper heeft in algemeen geen rechten tegenover de verkoper op grond van tekortkoming.
 • Wanneer gaat risico over bij consumentenkoop bezorging?
  De risico-overgang bij bezorging art 7:11 BW. De risico gaat pas over als het bezorgd wordt. Geen afwijking toegestaan art. 7:6 lid 2 BW.
 • Mag je bij een consumentenkoop de bezorgkosten doorbereken?
   Alleen als afzonderlijk aan de consument is opgegeven. Art. 7:13 jo 7:6 lid 2 BW (afwijking mag bij individueel beding).
 • Wat betekent conformiteits-eis?
  Art. 7:17 BW. de afgeleverde zaak dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Dit wordt gemeten op moment van aflevering.
 • Wanneer is er geen sprake van conformiteit art. 7:17 BW?
  a.Normaal gebruik: Alle eigenschappen van de zaak. Aard van de zaak, merk, hoogte van de prijs.
  b.Bijzonder gebruik: Indien daarin de overeenkomst is voorzien. Voorbeeld : scheerapparaat gebruiken voor je schaap.
  c.Een andere zaak dan is overeengekomen wordt geleverd
  Wijkt af van het monster of model, tenzij uit overeenkomst anders voortvloeit.
 • Heeft de koper onderzoeksplicht bij de conformiteits-eis?
  De koper heeft hier onderzoeksplicht art. 7:17 BW, onder omstandigheden. Arrest Van Dalfsen/gemeente Kampenà De prioriteitsregel is dat de mededelingsplicht zwaarder weegt dan de onderzoeksplicht. Dit wilt niet zeggen dat de koper nooit onderzoeksplicht heeft.
 • Moet de koper bewijzen dat het product ondeugdelijk was?
  Ja art. 150 RV. Dit is de hoofdregel. Voor consumentenkoop geldt een omkering van bewijslast (ook wel wettelijke garantie genoemd) art. 7:18 lid 2 BW. Hierin staat vermoeden van non-conformiteit indien de afwijking zich binnen zes maanden na aflevering openbaart en tenzij de aard van de zaak.
 • Welke garanties heb je nog meer naast art. 7:6a lid 5 jo lid 1 BW?
  exonoratiebeding (uitsluiten), commerciële garantie (bedrijf bedenkt zelf) , wettelijke garantie art. 7:18 lid 2 BW (exonoratiebeding) en fabrieksgarantie(leuk extraatje).
 • Wat is de verplichting van de koper?
  Betalen van de koopprijs art. 7:26 jo 7:28 BW.
 • Wat is het gevolg als je erachter komt dat het non-conform is?
  Art. 7:17 BW jo 7:23 BW jo 7:29 BW. Tijdig klagen. Het gevolg van niet tijdig klagen is het verlies van het recht op beroep te kunnen doen op de non-conformiteit. Dus na de feitelijke ontdekking binnen twee maanden klagen. De consument heeft geen inspectieplicht hier, de gewone koper wel. Bijbehorend arrest Van de Steeg/Rabobank Noord-Holland.
 • Wat staat er in het arrest Van de Steeg/Rabobank Noord-Holland?
  Er worden een aantal uitgangspunten gegeven die in eerdere arresten zijn geformuleerd met betrekking tot toepassing van art. 7:23 jo 6:89 BW. klachtenplichtenrecht is hier van toepassing dus. koop is een met art. 6:89 BW vergelijkbare regel die dezelfde ratio heeft. Art. 6:89 BW vergt een waardering van belangen naar alle omstandigheden van het geval, in het bijzonder naar de aard en inhoud van de rechtsverhouding, de prestatie en het gebrek. De tijd tussen het moment waarop het gebrek in de prestatie is ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt en de klacht betreffende dit gebrek speelt in deze waardering een belangrijke, maar geen doorslaggevende rol.
 • Wat staat er in het arrest ABN/Botersloot?
  Art. 150 RV. : Als een koper een aanvankelijk geconstateerd gebrek aan een door hem gekochte zaak voor lief neemt, en later ontdekt dat het gebrek van groter omvang of van andere aard is dan hij aanvankelijk dacht, kan aan een beroep op dat gebrek in de weg kan staan dat hij na zijn aanvankelijke ontdekking geen nader onderzoek heeft gedaan of laten doen, terwijl dat in de omstandigheden van het geval redelijkerwijs van hem kon worden verwacht. Het is aan de verkoper zich daarop te beroepen.
 • Rechtsregel arrest Far trading/EDCO?
  Wanneer een schuldenaar (verkoper) zich beroept op de rechtsgevolgen van de klachtplichtregelingen van art. 6:89 en 7:23 BW, ligt het op de weg van de schuldeiser (koper) om te bewijzen dat en wanneer hij heeft geklaagd over gebreken in de prestatie. Het is vervolgens aan de verkoper om te bewijzen dat daarmee niet tijdig is geklaagd. Deze bijzondere regel van bewijslastverdeling wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat de klachtplichtregelingen de strekking hebben de verkoper te beschermen. Als op de verkoper ook het bewijsrisico ter zake van de klacht zelf en het tijdstip daarvan zou rusten, zou aan deze strekking van de klachtplichtregeling te zeer afbreuk worden gedaan.
 • Karel koopt bij Dixons een nieuw fototoestel voor hobbymatig gebruik. In de garantie is de volgende bepaling opgenomen: ‘als consument heeft u recht op drie maanden garantie op uw productaankopen bij ons’.

  Kan deze garantiebepaling worden gekwalificeerd als a) een commerciële garantie, b) een exoneratieclausule, c) een fabrieksgarantie, of d) een wettelijke garantie? Motiveer je antwoord.
  Het is een exonoratieclausule. Dit is een negatief garantie ook wel exonoratieclausule want bij een consumentenkoop art. 7:5 BW :
  1.Koop art. 7:1 BW zaak tegenover prijs.
  2.Roerende zaak art. 3:3 BW( camera is roerend)
  3.Professionele verkoper ( Dixons is een professionele verkoper)
  4.Consument ( Karel)
  Dus er is sprake van een consumentenkoop. Art. 7:6 lid 1 maakt dit dwingend recht. Afwijken mag niet, tenzij art. 7:6 lid 2 BW ( 12,13,26,35). Maar die zijn niet aan de orde.
  Art. 7:17 BWà bij een non conforme zaak. Lid 2 : heeft het niet de eigenschappen die je er van mag verwachten en bij een consumentenkoop geldt 7:18 lid 2 BW.
  Art. 7:18 lid 2 BWà Als de afwijking zich binnen zes maanden heeft geopenbaard dan wordt vermoedt dat de zaak bij aflevering niet de overeenkomst beantwoord.
  Wettelijk gezien is de garantie zes maanden. Dus wat Dixons doet is fout.
 • In het arrest Dalfsen/gemeente Kampen wordt ingegaan op de verhouding tussen de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper in het kader van de beoordeling van non-conformiteit. Welke regel wordt hierover in dit arrest (nogmaals) geformuleerd?
  Uitzondering prioriteitsregel. Hoge raad heeft de prioriteitsregel hier bevestigd. Dit houdt in: de mededelingsplicht weegt zwaarder dan de onderzoeksplicht, maar in bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken. Ook de aard van de zaak en de hoedanigheid van partijen kunnen hierbij een rol spelen.
 • Soorten acties koper bij niet nakoming verkoper en productaansprakelijkheid?
  1. Nakoming eisen
  2. Nakoming eisen bij non-conformiteit
  3.  ontbinding eisen dan wel prijsvermindering
  4. Schadevergoeding eisen en of de producent aansprakelijk stellen
 • Wat betekent nakoming eisen bij niet nakoming verkoper en productaansprakelijkheid?
  In beginsel denken art. 6:38 en 6:39 BW. de standaard regels voor nakoming eisen.
  Voor kooptitel speciale eisen: art. 7:15 jo 7:20 BW. Denk hierbij aan recht van erfpacht of erfdienstbaarheid. Dit moet vrij van rechtsgebreken zijn ander opheffing eisen.
 • Wat betekent nakoming eisen bij non-conformiteit bij niet nakoming verkoper en productaansprakelijkheid?
  Keuzevrijheid bij non-conformiteit, maar is uitzondering bij consumentenkoop (getrapt stelsel). Eerst 7:21 BW proberen dan 7:22 BW proberen. Art. 7:17 jo 7:18 BW bij betrekken!
 • Wat staat er in het arrest Quelle?
  mag je van de richtlijn afwijken? Dus mag je gebruikersvergoeding vragen voor de jaren dat het product het wel deed. Nee dit mag niet! je hebt meteen recht op een goed product. Dit wel alleen bij consumentenkoop!
 • Wat staat er in het arrest Weber/Wittmer?
  op de tegelvloer zaten donkere vlekken. Alleen vervanging kon nog maar stond niet in verhouding met prijs vloer. De hoofdregel: Geen van beide contractpartijen foutief hebben gehandeld dan betaling voor verkopende partijen. koper heeft meteen recht op een goed product.MAAR nationale recht mag wel in specifieke gevallen dan kunnen de kosten van de verkoper worden gematigd.
 • Wat betekent ontbinding eisen dan wel prijsvermindering bij niet nakoming verkoper en productaansprakelijkheid?
  Art. 7:22 lid 1 BW. Ontbinding (sub a) maar de(lid 2) de bevoegdheid ontstaat pas wanneer herstel of vervanging onmogelijk zijn of niet van de verkoper kunnen worden gevergd. Voor ontbinding gelden wel andere vereisten!!!
  Of prijsvermindering (sub b). Een tegoedbon in plaats van ontbinding mag niet! lid 2 en 3 kijken. Prijs mag worden verminderd in evenredigheid met de mate van afwijking.
 • Wat betekent schadevergoeding eisen en of de producent aansprakelijk stellen bij niet nakoming verkoper en productaansprakelijkheid.
  Art. 7:19a BW Gevolgen bij niet tijdige levering bij consumentenkoop. Voorwaarden:
  a.Steeds ingebrekestelling vereist voor verzuim (redelijk termijn voor aanmaning(lid 4) en verkoper aanmanen maar geen vormvereiste)
  b.Verzuim treedt direct in indien zonder aanmaning (lid 2)
  c.Terugbetalingsvordering direct opeisbaar (lid 3). Dan mag je ontbinden. Verkoper moet meteen geld terugstorten.
 • Met kerst heeft mijn dochter een knutselpakket cadeau gekregen om zelf kaarsen te maken. Naast korrels en lontjes zaten er glazen potjes bij. Toen we de zelfgemaakte kaarsen aanstaken, spatten na een tijdje twee van de glazen potjes uit elkaar. Gelukkig is niemand gewond geraakt, maar mijn vloerbedekking is wel beschadigd (schade € 600,-). Wie kan ik daarvoor aansprakelijk stellen? De verkoper stelt dat hem geen schuld treft, hij heeft die potjes niet gefabriceerd. Moet ik dan bij de producent zijn?
  Art. 7:24 BW heeft als doel gevolgschade op een evenwichtige manier over consument, verkoper en producent te verdelen. Voor schadevergoeding art. 6:74 BW (lid 1). (lid 2) sprake van veiligheidsgebrek bij consumentenkoop dan is de verkoper niet aansprakelijk. Dus in beginsel verkoper aansprakelijk voor alle schade tenzij veiligheidsgebrek (lid 2 jo 6:185 BW)
 • Wat staat er in het arrest Brok Huberts?
  Is er sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Brok? Indien een zaak niet voldoet aan de overeenkomst is daarmee een tekortkoming gegeven. Voor het toekennen van schadevergoeding, moet deze tekortkoming echter wel toerekenbaar zijn. Het enkele feit van non-conformiteit leidt dus niet meteen tot aansprakelijkheid van de verkoper. Bijbehorende artikel 6:74 BW.
 • Wat staat er in het arrest Oerlemans Driessen?
  De verkeersopvattingen brengen mee dat in een geval als onderhavige een tekortkoming bestaande in een gebrek van een verkocht product in beginsel voor rekening van de verkoper komt, ook als deze het gebrek kende noch behoorde te kennen. Dit zal slechts anders kunnen zijn in geval van bijzondere omstandigheden. Deze bijzondere omstandigheden zullen niet snel mogen worden aangenomen. Dus volgens verkeersopvatting toerekenbaar. Behoort bij arrest Brok Huberts.
 • Wanneer is de producent aansprakelijk?
  Art. 6:185 BW: voor schade veroorzaakt door een gebrek (specifiek veiligheidsgebrek) in zijn product tenzij uitzonderingen in sub a t/m f
 • Wat is een gebrekkig product?

  Art. 6:186 BW: een product is gebrekkig indien deze niet de veiligheid biedt die men ervan mag verwachte, alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder sub a,b,c
 • Wie is de producent?

  art. 6:187  Lid 2 BW geeft definitie producent. Diegene die in het verkeer heeft gebracht
 • Wat valt onder product?
  Art. 6:187 lid 1 BW. Roerende zaken en elektriciteit.
 • Voor welke gevolgschade is de producent in dat geval aansprakelijk?
  1. Art. 6:190 BW: dood en lichamelijk letsel en schade aan zaken die gebruikt worden in de privésfeer met franchise (drempelbedrag) van minimaal €500.Onder de 500 euro? Dan naar verkoper
  2. Art. 7:24 lid 2 sub c BW bij veiligheidsgebrek producent aansprakelijk maar verkoper is ook aansprakelijk wanneer terzake waarvan krachtens afdeling 3 van titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6. Ook is de verkoper aansprakelijk voor transactie.
 • Wanneer verkoper naast producent aansprakelijk?
  Art. 7:24 lid 2 sub a en b
  BW
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.