Summary kosten en kostensoorten (Hfdst 4)

-
147 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - kosten en kostensoorten (Hfdst 4)

 • 1 kosten en kostensoorten (Hfdst 4)

 • Wanneer kan een organisatie besluiten om een productop de markt te brengen?
  als de kosten per een product (=kostprijs) minder bedragen dan de verkoopprijs.
 • wat is de definitie van  afschrijvingskosten?
  de kosten die verband houden met de waardedaling van duurzame productiemiddelen.

  (bij een machine hebben we afschrijving over bijv 10 jaar. Ieder jaar nemen we een deel van de voorraad productiemiddelen op, namelijke het aantal machine uren. Deze opnamen van de machine uren wordt de afschrijving van de gehele machine genoemd)

  bij een auto gaat het om km
  bij arbeid gaat het om arbeidsuren
 • Waarom moeten verzekeringspremies vooraf betaald worden en niet aan het einde van de verzekerende perioden?
  Als de premie achteraf betaald zou kunnen worden, dan bestaat het reele gevaar dat degene die in de achterliggende periode geen schade hebben gehad ook geen premie zullen betalen.
 • Wat is een voorziening
  van iedere reeds verrichte of in de toekomst te verwachten gelduitgave moet vastgesteld worden ten laste van welke periode deze gelduitgaven komen.

  (het betekend dus dat je het X (verwachte_bedrag spreid over de X periode. op de winst-en verliesrekening worden deze geboekt als kosten.)
 • Wat is de definitie van kosten
  Kosten zijn aan perioden, functies of producten toegerekend (toekomstige) gelduitgaven, die verband houden met de opoffering van productiemiddelen.
 • wat is de kostprijs
  alle gelduitgaven die met het voortbrengen van een product of dienst samenhangen. Al deze uitgven worden toegerekend aan het product of dienst en heten kostprijs van het product of dienst
 • Wat betekend opoffering van productiemiddelen
  opoffering vn productiemiddelen wil zeggen dat er productiemiddelen zijn gebruikt voor het productieproces. Dat kan bijv, zijn doordat een duurzaam productiemiddel is gebruikt waardoor het aantal werkeenheden minder wordt, of door verbruik van grondstoffen.
 • Geef enkelen vb  van opoffering van productiemiddelen die samenhangen met gelduitgaven in het verleden.
  Gebruik van (de werkeenheden) een machine
 • Geef enkelen vb  van opoffering van productiemiddelen die samenhangen met gelduitgaven in het heden.
  Energieverbruik, loonkosten
 • Geef enkelen vb  van opoffering van productiemiddelen die samenhangen met gelduitgaven in de toekomst.
  Onderhoudskosten die ten gunste van een voorziening worden geboekt
 • kun je een kostenpost bedenken, die niet leidt tot een gelduitgaven in het verleden, heden of de toekomst?
  Nee, die bestaan niet. Ieder kostenpost leidt vroeg of laat tot een gelduitgave
 • Wat is Different costs for different purposes
  de wijze waarop de kosten berekend worden, afhankeljk is van de beslissing die genomen moet worden
 • Bij welke beslissingen zijn kostenberekeningen nodig?
  1) het produceren van een nieuw product. (hierbij is van belang vast te stellen of de kostprijs van het product of dienst lager ligt dan de prijs die op de verkoopmarkt voor het product of dienst kan worden gevraagd)

  2) het bouwen van een nieuwe fabriek. ( Hier gaat het om  het vaststellen van de totale bouwkosten en de doorberekening van de bouwkosten in de kostprijs van het product of dienst.


  3) het opzetten van een reclamecampagne. (wat zijn de kosten van een reclamecampagne en wegen de kosten ervan op tegen de verwachte groei van de omzet)


  4) het aanpassen van de lonen van de medewerkers. ( welke gevolgen hebben aanpassingen in de CAO voor de loonkosten en de kostrpijs van het product of de dienst


  5) een verandering in de productiemethode ( Wegen de kosten van een verandering in de method van produceren op tegen de verwachte voordelen ervan)
 • Wat is het realisatieprincipe?
  volgens het realisatieprincipe wordt de opbrengst van een verkooptransactie toegerekend aan de periode waarin de goederen worden verkocht, ook al vind de betaling ervan later plaats.

  (boekhoudkeundig gelijkdoen als de verkoop is gedaan en het geld al ontvangen is)
 • Wat is de definitie van opbrengsten
  Opbrengste zijn aan periode, producten enz toegerekende (toekomstige) geldontvangsten die verband houden met de verkoop van producten of levering van diensten.
 • Wat is stuurinformatie
  Informatie ove het ontstaan en de samenstelling van de kosten en opbrengsten is belangrijk voor de managers binnen een organisatie. Deze informatie gebruiken managers voor het besturen van de organisatie waaraan zij leidinggeven.
 • Kun je een opbrengst bedenken die niet samenhangt met een geldontvangst in het verleden, heden of de toekomst?
  Nee. Met iedere opbrengst moet een geldontvangst samenhangen
 • Wat wordt bedoeld met " Cash is a fact, profit is an opinion"?
  De hoogte van de winst is vaak afhankelijk van (deels) subjectieve maatstaven
 • Wat is historische uitgaafprijs?
  De prijs die betaald is bij aanschaf van het productiemiddel
 • Wat is vervangingswaarde?
  de prijs die betaald zou moeten worden  als de productiemiddellen aangeschaft zouden worden op het moment waarop de kosten van het product worden berekend.

  (de prijs als je een product naar periode x terug koopt)
 • Wat is Opbrengstwaarde?
  De prijs die ontvangen zou worden als het productiemiddel op het moment waarop de kosten worden berekend, zou worden verkocht.
 • Wat is minimumwaarderingsregel?
  De opbrengstwaarde wordt gebruikt om de geldwaarde van de opgeofferende productiemiddelen te berekenen.
 • De kosten die binnen een organisatie optreden, kan ingedeeld worden in verschillende gezichtspunten, namelijk:
  1) De wijze waarop de hoogte van de kosten reageert op een verandering in de productieomvang of dienstverlening
       ( kosten worden verdeeld in vaste en variabele kosten)

  2) de relatie tussen het ontstaan van d kosten en een bepaald(e) productie of dienst.
  ( de kosten woden verdeeld in directe en indirecte kosten)

  3) de verdeling van de kosten naar de functie binnen de organisatie waarvoor de kosten worden gemaakt.
  (de ksten owrden ingedeeld in productiekoste, verkoopkosten, rclamekosten, administratiekosten, huisverstingskosten enz.)


  4) de doelmatigheid van de opgeofferde waarde
  (niet alle gelduitgaven die door een onderneming worden verricht leiden  tot kosten. Alleen de gelduitgaven die onvermijdbaar zijn om een bepaald product te maken of een dienst te leveren, leiden tot kosten)


  5) de aard van de productiemiddelen
  (volgt later.... hieronder)
 • Wat zijn directe kosten?
  als er duidelijke aanwijsbaar (oorzakelijk) verband kan worden vastgesteld tussen het ontstaan van de kosten een bepaald (e) product (dienst). De directe kosten kunnen we rechtstreeks aan het product (dienst) toerekenen.

  bijv. verbruik van staal voor het maken van een auto
 • Wat zijn indirecte kosten?
  als een duidelijk aanwijsbaar (oorzakelijk)verband  tussen het ontstaan van de kosten en een bepaalde product niet vastgesteld kan worden spreken we van indirecte kosten.
 • Wat is verspilling?
  (toekomstige) gelduitgaven in verband met ondoelmatig opgeofferde productiemiddelen)

  wordt gelijk ten last gebracht van de winst- en verliesrekening.


  VB: machine is gekocht voor 200 euro, terwijl een ander machine (die hetzelfde even goed kan) 150 euro kost. dan mag er maar 150 euro toegerekend worden aan de producten. 50 euro is dan vermijdbaar en is daarom verspilling.
 • Wat is het enge kostenbegrip?
  enge kostenbegrip leiden uitsluitende de gelduitgaven in verband met de doelmatig opgeofferde productiemiddelen tot kosten

  de gelduitgaven in verband met NIET doelmatig opgeofferde productiemiddelen leiden tot verspilling
 • Wat is het ruime kostenbegrip?
  Dan worden  zowel de uitgaven in verband  met doelmatige en ondoelmatige opgeofferden productiemiddelen tot de kosten gerekend.
 • Mogen de reiskosten van iemand die met de auto van de zaak zijn schoomoeder bezoekt in de kostprijs worden opgenomen? We hanteren het enge kostenbergip?
  Eigenlijk niet. Het betreft een privereisb en is dus geen doelmatige opoffering van de productiemiddelen.
 • Wat zijn toegestane kosten?
  de kosten die voor een bepaalde productie onvermijdelijk zijn.

  Deze worden ook wel standaardkostengenoemd.
 • Wat zijn werkelijke kosten?
  na afloop van het productieproces kanvastgesteld worden welke kosten in werkelijkheid zijn gemaakt voor de betreffende productie. Door de toegestane kosten te vergelijking met de werkelijk kosten kan het verschil ertussen vastgesteld worden en de analyse gedaan worden om mogelijke oorzaken te achterhalen.
 • productiemiddelen waarmee de kosten verband houden kunnen gegroepeerd worden in kostensoorten. Welke 7 kostensoorten zijn er?
  1) kosten van grond- en hulpstoffen
  2) kosten van arbeid
  3) kosten van duurzame productiemiddelen
  4) kosten van grond
  5) kosten van diensten van derden
  6) kostprijsverhogende belastingen
  7) kosten van vermogen 
 • Gelduitgaven die verband houden met opoffering van productiemiddelen (bij deze vraag hanteren we het enge kstenbegrip) leiden tot?
  leiden in dezelfde periode tot kosten of verspilling
 • Kosten houden verband met?
  toekomstige gelduitgaven en/of gelduitgaven die in het verleden zijn verricht en die verband houden met opoffering van productiemiddelen
 • Afschrijving op een bedrijfsauto is een voorbeeld van?
  kosten
 • De in December 2008 vooruitbetaalde jaarpremie betreffende een verzekering die ingaat per 1 januari 2009 leidt tot?
  leidt in 2009 tot kosten

  (de toegerekende gelduitgave zijnkosten voor die periode (2009))
 • Het vormen van een voorziening onderhoud gebouwen is een voorbeeld van?
  kosten die niet direct tot gelduitgaven leiden
 • Opbengsten houden verband met
  toekomstige geldontvangsten en/of geldontvangsten uit het verleden.
 • waar leidt afval tot (ga uit van de enge kostenbegrip)
  leidt tot kosten voor zover afval economische onvermijdelijk is
 • Wat zijn grond- en hulpstoffen?
  grond- en hulpstoffen hebben als bijzonder kenmerk dat het tastbare productemiddelen zijn maar  die bij aanwending in het productieproces in een keer worden verbruikt.

  Grondstoffen (zoals papier) hebben als eigenschap dat ze geheel of grotendeels in het eindproduct terug te vinden zijn


  hulpstoffen (zoals smeerolie machine) zijn wel nodig om het product te maken, maar worden niet in het product zelf opgenomen.
 • wat verstaan we onder afval?
  Er is sprake van afval als er tijdens het porductieproces grondstoffen verloren gaan.
 • wat verstaan we onder uitval?
  Er is sprake van uitval als er na afloop van een fase in het productieproces het eindproduct niet aan de eisen voldoet en afgekeurd wordt.
 • Voorraadkosten kunnen onderverdeel worden in:
  1) opslagkosten (kosten voor magazijnruimte en loonkosten magazijnmedewerker)
  2) bestelkosten (telefoonkosten, transportkosten kosten tbv ontvangst)
  3)  kosten ten gevolgen van diverse risico's ( kosten van brandverzekering voor het magazijn)
 • Wat is technische voorraad?
  de werkelijk aanwezig voorraad.

  het aanhouden van voorraad leid tot opslagkosten. bij het bepalen van de kosten moet rekening gehouden worden met vermogenskosten om de voorradne te financieren.
 • wat is de optimale bestelgrootte
  is de bestelgrootte waarbij de totale kosten van het bestellen en het aanhouden van voorraden zo laag mogelijk zijn.
 • Hoe luidt de formule van Camp
  optimale bestelgroote = wortel van 2x vast bestelkosten x verbruik in een bepaalde periode (delen) door variabele opslagkosten inclusief vermogenskosten.
 • De formule van Camp geeft aan dat de optimale bestelgroot afhangt van 3 factoren, namelijk:
  1) vast bestelkosten per bestelling
  2) het verbruik (afzet)  gedurende een bepaalde periode
  3) de variabele opslagkosten (inclusief vermogenskosten) over dezelfde periode waarvoor het gebruik wordt gemeten. Dus als de afzet per maand is gegeven, dan ook de variabele opslagkosten per maand, en als de afzet per jaar is, dan ook de variable opslagkosten per jaar enz...
 • Leidt de verhoging van de vermogenskosten tot een hogere of lagere bestelgrootte?
  lagere bestelgrootte, omdat de opslagkosten per eenheid product toenemen. tot de opslagkosten behoren ook de vermogenskosten en deze stijgen.
 • wat is de economisch voorraad?
  de voorraad waarover de onderneming risico loopt.

  de economsche voorraad = technische voorraad + voorinkoop - voorverkopen


  technische voorraad (daadwerkelijk aanwezig voorraad)
  voorinkoop (reeds bestelde, maar nog niet ontvangen goederen)
  voorverkoop (reeds verkochte, maar nog niet geleverde goederen)
 • Kan de technische voorraad negatief zijn?
  Nee,
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wanneer kan een organisatie besluiten om een productop de markt te brengen?
3
wat is de definitie van  afschrijvingskosten?
3
Waarom moeten verzekeringspremies vooraf betaald worden en niet aan het einde van de verzekerende perioden?
3
Wat is een voorziening
3
Page 1 of 37