Summary Kwaliteitsmanagement in beweging

-
ISBN-10 9014080891 ISBN-13 9789014080895
892 Flashcards & Notes
33 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Kwaliteitsmanagement in beweging
 • Hans van der Bij, Manda Broekhuis, José Gieskes
 • 9789014080895 or 9014080891
 • 2e herz. dr.

Summary - Kwaliteitsmanagement in beweging

 • 1 Introductie

 • Waardoor is volgens de schrijvers het belang van kwaliteitsmanagement toegenomen?
  Terugloop economische groei in VS, West-Europa en Nederland eind jaren 70 en het succes van Japan toentertijd dat werd toegeschreven aan kwaliteitsmanagement.
 • Van der Loo en Giljam (1995) noemen twee voordelen van kwaliteitsmanagement. Welke?
  betere producten en kostenbesparing
 • Welke factoren hebben het belang van kwaliteitsmanagement beïnvloed?
  De consument die kritischer en mondiger werd en de technologische ontwikkelingen.
 • Noem een platform om kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement uit te wisselen en voor vergroten van onderzoek.
  EFQM = European Foundation for Quality Management
 • Welke beroepsgroep kennen we voor kwaliteitsmanagement?
  NNK = Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement
 • Wat is het INK ?
  Instituut Nederlandse Kwaliteit: opleiding, onderzoek en consultancy
 • Noem een opleidingsinstituut (niet INK).
  Stichting KDI
 • Waarom is kwaliteit relevant voor de totale bedrijfsprestaties?
  Kwaliteitsverbetering leidt tot groter verkopen en  groter marktaandeel.
  Toename van betrouwbaarheid van een product leidt tot lagere kwaliteitskosten en aangenomen wordt dat dit tot grotere winst leidt.
 • Wat is het belang van kwaliteitsmanagement?
  Kwaliteitsmanagement kan van belang zijn
  - als concurrentiemiddel
  - als element van economisch structuurbeleid
  - bij voldoen aan eisen van de consument
  - voor realisatie van mechaniserings/automatisering
  - ivm wetgeving op gebied van productaansprakelijkheid
  - voor de totale bedrijfsprestaties: grotere winstgevendheid, stijgende verkopen en een groter marktaandeel of een minder elastische vraag en hogere prijs
  - imago
 • Wat is de betekenis van ontologie
  Ontologie is de leer van de werkelijkheid

 • Welke 3 theorieen voor kwaliteit kent de wetenschapsfilosofie?
  N = oo theorieen: in alle gevallen geldig
  N = k theorieen: in een bepaalde klasse geldig
  N = 1 theorie: in slechts 1 geval geldig

 • Welke 5 fasen kent de regulatieve cyclus van Van Strien (1986)?
  Stellen van probleem
  Diagnose
  Plan voor verbetering
  Ingreep / implementatie
  Evaluatie

 • Wat zijn de stappen van de empirische onderzoekscyclus om de omvang van klasse k theorieen vast te stellen?
  Observatie
  Hypothesevorming
  Hypothesetoetsing
  Evaluatie

 • Kan kwaliteitsmanagement in gezondheids en industrie op dezelfde wijze aangepakt worden?
  Nee. Vanuit historie ligt nadruk bij industrie op product en proceskwaliteit en in de gezondheidszorg bij inhoudelijke, professionele kwaliteit. Dit beinvloedt de ontwikkeling naar systeem en ketenkwaliteit per sector.

 • Wat is de regulatieve cyclus?
  Een cyclus die resulteert in de oplossing van 1 specifiek probleem N=1

 • Wat is de empirische cyclus?
  Een cyclus die resulteert in een getoetste theorie op basi van een groot aantal waarnemingen N= oo
 • 1.2 Het belang van kwaliteitsmanagement

 • Wat is het belang van kwaliteit(smanagement)?
  Kwaliteitsmanagement kan van belang zijn
  - als concurrentiemiddel
  - als element van economisch structuurbeleid
  - bij voldoen aan eisen van de consument
  - voor realisatie van mechaniserings/automatisering
  - ivm wetgeving op gebied van productaansprakelijkheid
  - voor de totale bedrijfsprestaties: grotere winstgevendheid, stijgende verkopen en een groter marktaandeel of een minder elastische vraag en hogere prijs
  - imago
 • Waarom is er een steeds verder toenemend belang van kwaliteit(smanagement)?
  - teruglopen van de economische groei in de VS, West-Europa en Nederland eind jaren 70, gepaard met het toenmalige succes van de Japanse bedrijven
  - het succes van Japan , ondanks het gebrek aan ruimte, grondstoffen, geld en militaire industrie en ver weg van belangrijke exportmarkten, werd voor een groot deel toegeschreven aan het kwaliteitsmanagement aldaar.
  - betere producten 
  - ingrijpende kostenbesparingen
  - kritischer consument (door toegenomen opleidingsniveau)
  - technologische ontwikkelingen (meer afhankelijk van de techniek)
  - geautomatiseerde productieprocessen (reageren minder flexibel op afwijkingen)
  - productaansprakelijkheid begin jaren 90 (producent moet aantonen dat de schade geen gevolg kan zijn van het 'normale' gebruik van het product. 

 • Kan kwaliteitsmanagement in gezondheids en industrie op dezelfde wijze aangepakt worden?
  Nee. De historie van beide sectoren is te verschillend.
   
  In industrie is kwaliteit al jaren een erkend onderwerp, met een belangrijke plaats voor meetbaarheid mbv statistische technieken (product- en proceskwaliteit).
  In de gezondheidszorg ligt het accent op inhoudelijke, professionele kwaliteit.
  Dit beinvloedt de manier waarop de ontwikkeling naar systeem- en ketenkwaliteit in een sector kan worden aangepakt.
 • Waaruit blijkt dat kwaliteit(smanagement) meer maatschappelijk draagvlak heeft gekregen?
  Eind jaren 80: EFQM (European Foundation for Quility Management) Opgericht door 14 ondernemingen, zoals Fiat, KLM Philips, Renault. Platform om kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement uit te wisselen en door onderzoek te vergroten.
  NNK = Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement.
  Naast stichting KDI, maakt onderdeel uit van Schouten & Nelissen, is het INK (Instituut Nederlands Kwaliteit) opgericht. Heeft opleidings-, onderzoeks-, en consultancytaak.   
 • Waarom zou men kwaliteitsmanagement als modeverschijnsel kunnen zien?

  Doordat het begrip kwaliteit te pas en te onpas - en vaak oneigenlijk - wordt gebruikt.
 • Waarom zou men kwaliteitsmanagement als modeverschijnsel kunnen zien?
  Doordat het begrip kwaliteit te pas en te onpas - en vaak oneigenlijk - wordt gebruikt.
  managers worden bijgestaan door drukbezette organisatieadviseurs in een niet aflatende stroom van publicaties en seminars. 

  Het is geen modeverschijnsel omdat er teveel traditie is in kwaliteitsdenken, maatschappelijk draagvlak is te groot, maar verwetenschappelijking van het kwaliteitsdenken is hoog nodig. 

 • Kan kwaliteitsmanagement in gezondheidszorg en industrie op dezelfde wijze aangepakt worden?

  Nee. De historie van beide sectoren is te verschillend.
  In industrie is kwaliteit al jaren een erkend onderwerp, met een belangrijke plaats voor meetbaarheid mbv statistische technieken (product- en proceskwaliteit).
  In de gezondheidszorg ligt het accent op inhoudelijke, professionele kwaliteit.
  Dit beinvloedt de manier waarop de ontwikkeling naar systeem- en ketenkwaliteit in een sector kan worden aangepakt.
 • Men is op weg naar systematisch, integraal kwaliteitsmanagement. Met andere woorden, men heeft een ontwikkeling doorgemaakt van productkwaliteit naar proceskwaliteit en is nu op weg naar systeemkwaliteit en ketenkwaliteit

 • In de gegevensverwerkende dienstverlening (belasting, verzekering), geldt dat veel processen sterk zijn geautomatiseerd en kwaliteit mede is ingebouwd in deze geautomatiseerde processen. 
 • Is kwaliteit relevant voor de totale bedrijfspresentatie?
  Indien kwaliteit onderdeel uitmaakt van een meerdimensionaal begrip bedrijfspresentatie is het antwoord ja. Ook als het wordt opgevat als 'winstgevendheid'.
  - kwaliteitsverbetering leidt tot stijgende verkopen en een groter marktaandeel of tot een minder elastische vraag en een hogere prijs (bewijs: PIMS database).
  - toename betrouwbaarheid van een product leidt tot lagere kwaliteitskosten.
  - lagere kwaliteitskosten leiden tot grotere winstgevendheid.  
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Kwaliteitsmanagement in beweging
 • Johannes Dick Bij Hermanna Broekhuis Josephine Fransisca Bernadette Gieskes
 • 9789462760127 or 9462760128
 • 2014

Summary - Kwaliteitsmanagement in beweging

 • 1 Introductie


 • Is kwaliteit relevant voor de totale bedrijfsprestatie? leg uit.

  Ja:zowel als onderdeel van meerdimensionaal begrip bedrijfsprestatie en ook met betrekking tot winstgevendheid.
  1e: kwaliteitsverbetering leidt tot stijgende verkopen en groter marktaandeel, of tot minder elastische vraag en een hogere prijs. 
  2e: toename betrouwbaarheid product leidt tot lagere kwaliteitskosten, hetgeen weer leidt tot grotere winstgevendheid.
 • Ontwikkeling kwaliteitsmanagement:
  Kwaliteit heeft niet meer alleen betrekking op de operationele bedrijfsvoering. De evolutie naar systeem- en organisatiekwaliteit laat zien dat kwaliteit ook betrekking heeft op de tactische en strategische bedrijfsvoering.
  voorheen was evaluatiecriterium steeds de productkwaliteit (als productkwaliteit goed, dan proces/systeem goed). Nu wordt ook gekeken naar organisatiekwaliteit, daarmee is evaluatiecriterium verbreed. Nu naast productkwaliteit ook logistieke en financiele aspecten een rol. Hiermee is
  kwaliteitsmanagement geevolueerd van aspectbenadering naar totale benadering.
 • Omschrijf puntsgewijs het belang van kwaliteitsmanagement (7)
  1. als concurrentiemiddel
  2. kwaliteit als belangrijk element van economisch structuurbeleid
  3. voldoen aan eisen consument
  4. voor het realiseren van mechanisering/automatisering
  5. in verband met wetweging op het gebied van productaansprakelijkheid
  6. kwaliteit(smanagement) heeft steeds meer maatschappelijk draagvlak gekregen (oprichten platforms, opleidingen)
  7. voor de totale bedrijfsprestatie: grotere winstgevendheid, stijgende verkopen en een groter marktaandeel of een minder elastische vraag en een hogere prijs.
 • Uit welke fasen bestaat de empirische onderzoekscyclus
  1. observatie
  2. hypothesevorming
  3. hypothesetoetsing
  4. evaluatie
 • Waarvoor wordt de empirische onderzoekscyclus gebruikt
  Om de omvang van de klasse k precies vast te stellen (bij N=k-theorieën).
 • Waarbij wordt de regulatieve cyclus gebruikt?
  Wanneer er voor 1 bedrijf of instelling een probleem wordt opgelost (N=1 theorie)
 • Uit welke fasen bestaat de regulatieve cyclus
  1. stellen van het probleem
  2. diagnose
  3. plan voor verbetering
  4. ingreep/implementatie
  5. evaluatie
 • Wat zijn de uitgangspunten van de auteurs op kwaliteitsmanagement? (4)
  FP-A-C-V
  1. een funtionalistisch paradigma: een organisatie of systeem is stuurbaar. Maar er wordt ook aandacht besteed aan factoren die de stuurbaarheid van organisaties en processen bemoeilijken en beperken.
  2. kwaliteitsmanagement als aspectsysteem: het gaat om de sturing op een aspect (kwaliteit)
  3. een contingentiebenadering van kwaliteit: er is geen uniforme, algemeen geldende benadering van kwaliteitsmanagement. De keuze van de invulling van kwaliteitsmanagement is afhankelijk van de situatie waarin een organisatie verkeert.
  4. kwaliteitsmanagement als velddiscipline: de veldgerichte disciplines onderscheiden zich van de meer traditionele aspectdisciplines door een sterke handelingsgerichteid, een probleemgerichtheid en een soort inter-aspecdisciplinariteit (integratie van aspectdisciplines).
 • 1.1 Introductie

 • Het belang van kwaliteitsmanagement:
  • Teruglopen ec. groei VS en West-Eur eind jaren 70 met gelijktijdige succes van Japanse bedrijven (toegeschreven aan kwaliteitsmanagement met bijkomende kostenbesparingen). In 1976 nota Min EZ nota "Selectieve groei" waarin belang van element kwaliteit in ec. structuurbeleid
  • Kritischer wordende consument en technologische ontwikkelingen (is consument steeds afhankelijker van geworden.) Hierdoor ook toename mechanisering en automatisering, waarvoor ook stabielere eigenschappen v materialen nodig. Hieruit volgt wetgeving begin 90er jaren, waarbij bij schade de bewijslast ligt bij de producent en niet meer bij consument.
  • Kwaliteit(smanagement) heeft steeds meer een maatschappelijk draagvlak gekregen. -> European Foundation for Quality Management. Verder Ned.netwerk voor Kwal.mang. Ook oprichting opleidingsinstituten.
  • kwaliteit in industrie betekenis als belangrijk concurrentiemiddel, naast prijs en levertijd. In gezondheidszorg: kwaliteit al jaren inhoudelijke kwaliteit, laatste jaren ook bedrijfsmatige kwaliteit. 5% heeft kwaliteitssysteem.
  • relevantie van kwaliteit voor totale bedrijfsprestatie:
   - kwaliteitsverbetering leidt tot stijgende verkopen en groter marktaandeel
   - toename van betrouwbaarheid product leidt tot lagere kwaliteitskosten -> grotere winstgevendheid.
 • Omschrijf puntsgewijs het belang van kwaliteitsmanagement (7)
  1. als concurrentiemiddel
  2. kwaliteit als belangrijk element van economisch structuurbeleid
  3. voldoen aan eisen consument
  4. voor het realiseren van mechanisering/automatisering
  5. in verband met wetweging op het gebied van productaansprakelijkheid
  6. kwaliteit(smanagement) heeft steeds meer maatschappelijk draagvlak gekregen (oprichten platforms, opleidingen)
  7. voor de totale bedrijfsprestatie: grotere winstgevendheid, stijgende verkopen en een groter marktaandeel of een minder elastische vraag en een hogere prijs.
 • Is kwaliteit relevant voor de totale bedrijfsprestatie? leg uit.
  Ja:zowel als onderdeel van meerdimensionaal begrip bedrijfsprestatie en ook met betrekking tot winstgevendheid.
  1e: kwaliteitsverbetering leidt tot stijgende verkopen en groter marktaandeel, of tot minder elastische vraag en een hogere prijs
  2e: toename betrouwbaarheid product leidt tot lagere kwaliteitskosten, hetgeen weer leidt tot grotere winstgevendheid.
 • Ontwikkeling kwaliteitsmanagement:
  Kwaliteit heeft niet meer alleen betrekking op de operationele bedrijfsvoering. De evolutie naar systeem- en organisatiekwaliteit laat zien dat kwaliteit ook betrekking heeft op de tactische en strategische bedrijfsvoering.
  voorheen was evaluatiecriterium steeds de productkwaliteit (als productkwaliteit goed, dan proces/systeem goed). Nu wordt ook gekeken naar organisatiekwaliteit, daarmee is evaluatiecriterium verbreed.
  Nu naast productkwaliteit ook logistieke en financiële aspecten een rol. Hiermee is kwaliteitsmanagement geëvolueerd van aspectbenadering naar totale benadering.
 • Wat zijn de uitgangspunten van de auteurs op kwaliteitsmanagement? (4)

  FP-A-C-V
  1. een funtionalistisch paradigma: een organisatie of systeem is stuurbaar. Maar er wordt ook aandacht besteed aan factoren die de stuurbaarheid van organisaties en processen bemoeilijken en beperken.
  2. kwaliteitsmanagement als aspectsysteem: het gaat om de sturing op een aspect (kwaliteit)
  3. een contingentiebenadering van kwaliteit: er is geen uniforme, algemeen geldende benadering van kwaliteitsmanagement. De keuze van de invulling van kwaliteitsmanagement is afhankelijk van de situatie waarin een organisatie verkeert.
  4. kwaliteitsmanagement als velddiscipline: de veldgerichte disciplines onderscheiden zich van de meer traditionele aspectdisciplines door een sterke handelingsgerichteid, een probleemgerichtheid en een soort inter-aspecdisciplinariteit (integratie van aspectdisciplines).
 • uit welke fasen bestaat de regulatieve cyclus
  1. stellen van het probleem
  2. diagnose
  3. plan voor verbetering
  4. ingreep/implementatie
  5. evaluatie
 • waarbij wordt de regulatieve cyclus gebruikt?
  wanneer er voor 1 bedrijf of instelling een probleem wordt opgelost (N=1 theorie)
 • waarvoor wordt de empirische onderzoekscyclus gebruikt
  om de omvang van de klasse k precies vast te stellen (bij N=k-theorieen).
  Om vast te stellen hoe vaak een theorie toepasbaar is.
 • Uit welke fasen bestaat de empirische onderzoekscyclus
  1. observatie
  2. hypothesevorming
  3. hypothesetoetsing
  4. evaluatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Fases van een probleemoplossingsproces
1. Probleem inventarisatie
2. Probleemkeuze
3. Probleem analyse
4. Oplossing zoeken
5. Beoordeling van de oplossing
6. Nemen van een beslissing
7. Evaluatie van het proces en het genomen besluit
verschillen kwaliteitscirkels en verbeterteams
verschillen
Kenmerk kwaliteits verbeterteams
Houden zich bezig met afdelingsoverschrijdende problemen (crossfunctioneel). Teamleden komen niet voort uit dezelfde afdeling. Management heeft grote invloed op de samenstelling van een verbeterteam, deelname is niet op basis van vrijwilligheid.
Kenmerk kwaliteitscirkel
kleine groep medewerkers (tot 12 pers) die gelijkwaardig werk doen. Zitten in kwal. cirkel op vrijwillige basis. Dragen problemen die ze zelf signaleren aan en geven een aanbeveling richting het management. Management neemt beslissing die de kwal. cirkel vervolgens weer implementeert.
Kenmerk autonome teams
Groep medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een afgebakende taak.
Doel stuurgroep
verantwoordelijk voor het tot stand brengen en het implementeren van het kwaliteitsbeleid in de organisatie.
Kenmerken stuurgroepen
het topmanagement is in een stuurgroep vertegenwoordigd.
Betekenis Empowerment
Het geven van bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan medewerkers in de organisatie. Empowerment stelt medewerkers in staat eigen doelen te stellen binnen een aangegeven kader en hierdoor zelf beslissingen te nemen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen prestaties. Hierdoor verbetering in organisatie in kwaliteit, productiviteit, motivatie en klantenservice
Voorbeelden van kwaliteitsindicatoren
1. aantal reparaties/herbewerkingen per ordernummer
2. interne uren in verband met werkzaamheden door ondersteunende afdelingen aan de productie
3. contacten met toeleveranciers in verband met slechte zendingen
4. oorzaken van afval en uitval en hoeveelheden hiervan
5. storingsuren naar oorzaak en duur
6. aantallen interne niet goede toeleveringen
7. klachten (aantallen, oorzaken, vervolgacties)
8. afwaarderingen (degradaties) in verband met 2e keus, type foutcoderingen
Stappen bij het invoeren van een kwaliteitskostensysteem volgens Juran (12)
1. verkrijgen van vertrouwen en steun van het management
2. samenstellen van een kwaliteitskostenteam
3. aanwijzen v/e segment van de organisatie als prototype.
4. verkrijgen van medewerking van verstrekkers en gebruikers van informatie
5. definiëren van kwaliteitskosten en kwaliteitscategorieën
6. identificeren van kwaliteitskosten binnen een categorie
7. aangeven van informatiebronnen
8. ontwerpen van kwal. kosten rapporten en grafieken
9. ontwerpen van procedures om kwaliteitskosten te aggregeren
10 verzamelen van informatie en maken en verspreiden van rapporten
11. elimineren van tekortkomingen in het systeem
12. uitbreiden van het systeem.