Summary L&B

-
210 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - L&B

 • 1 Begrippen en tijdskader

 • Petrologie
  Samenstelling en herkomst van gesteenten
 • Micromorfoloog
  Bodemprocessen door middel van slijppalen
 • Palynologie
  Microfossielen
 • Paleobotanie
  Zaden
 • Paleozoölogie
  Dierengemeenschappen
 • Historische geografie
  historische ontwikkeling van het landschap
 • Sediment
  betreft materiaal dat van elders in aangevoerd
 • Sedentaat
  Is op de plaats zelf ontstaan.
 • Peri-marien
  Riviermilieu dat onder invloed staat van getijden
 • Fluvioglaciaal
  Smeltwaterafzettingen die direct gekoppeld kunnen worden aan landijs
 • Fluvio-periglaciaal
  Afzettingen die door smeltwaterstromingen tot stand zijn gekomen tijdens een ijstijd waarin geen landijs voorkwam
 • Geochronologische indeling
  Vroeg of laat
 • Chronostatigrafische indeling
  Boven of onder
 • Phanerozoicum
  Periode van het zichtbare leven
 • Paleozoïcum
  Het leven evalueert -> eerste landdieren en landplanten.
 • Mesozoïcum
  -De periode van de Dinosauriërs
  -Varens en coniferen
  -Zoogdieren
  -Massa extinctie
 • Kenozoïcum
  -Zoogdieren en de mens
  -Bloeiende planten
  -Geleidelijke afkoeling van de aarde.
  -Onderverdeeld in het Tertiair en het Kwartair
 • Iepenval
  -Direct gevolg van de mens: iepentakken worden verzameld voor wintervoer voor het rundvee -> minder takken -> verspreid minder of geen pollen
  -Indirect gevolg: weiden van vee in het bos -> open bos met minder plaats voor de iep -> iep gevoeliger voor insectenvraat.
  -Natuurlijke oorzaak: stijgende grondwaterspiegel.
 • Kwartairgeologie
  Gespecialiseerd in het Kwartair
 • 1.1 HC

 • Fysische geografie
  De wetenschap die zich bezig houdt met de bestudering van de fysische of natuurkundige processen die het landschap vormen en hebben gevormd.
 • Biologie
  De wetenschap die levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen bestudeert
 • Bodemkunde
  De wetenschap die zich bezighoudt met de samenstelling en vorming van bodems
 • Bodem
  De bovenste laag van de aardkorst, waarin zich bodemvormende processen afspelen
 • Geologie
  De wetenschap die de aarde, haar geschiedenis en de processen die haar gevormd hebben, bestudeert
 • Geomorfologie
  De wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert
 • Lithologie
  Kennis van gesteente
 • Lithogenese
  Ontstaanswijze van gesteente
 • Lithostatigrafie
  Beschrijving van de opeenvolging van gesteente
 • Uniformitarianisme
  De processen zoals deze zich vandaag de dag afspelen, hebben zich in het verleden op deze manier afgespeeld
 • Superpositie
  Jongere gesteenten worden afgezet op oudere gesteenten
 • Glacialen
  Koude perioden
 • Interglacialen
  Warme perioden
 • Stadialen
  Hele koude perioden
 • Interstadialen
  Minder koude perioden
 • Eolisch
  Wind
  -Fijn
  -Goed afgerond
  -Goed gesorteerd
  -Geen gelaagdheid
 • Fluviatiel
  Water (rivier)
  -Grof tot fijn
  -Matig afgerond
  -Goed tot slecht gesorteerd
  -Waarneembare gelaagdheid
 • Marien
  Water (zee)
  -Fijn
  -Matig afgerond
  -Goed gesorteerd
  -Waarneembare gelaagdheid
 • Glaciaal
  IJs
  -Uiterst grof tot uiterst fijn
  -Slecht afgerond
  -Slecht gesorteerd
  -Gelaagdheden vervormd
 • Lacustrien
  Water (meer)
  -Fijn
  -Goed afgerond
  -Goed gesorteerd
  -Horizontale gelaagdheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Formatie van Nieuwkoop
Organische lokale afzettingen gevormd in het Holoceen
-Laagpakket van Griendstveen: Veen ontstaan buiten de kustveenmoerassen
-Hollandveen Laagpakket: veen dat een laag afdekt of wordt afgedekt
Formatie van Naaldwijk
Mariene afzettingen uit het Holoceen
Laagpakket van Zandvoort: strandafzettingen
Laagpakket van Schoorl: Kustduinafzettingen
Laagpakket van Wormer: afzettingen in de kustvlakte gevormd voordat de kust zich sloot
Laagpakket van Walcheren: bovenop gevormd in kustvlakte
Formatie van Kreekrak
Holocene afzettingen van de Schelde
Formatie van Echteld
Rivierafzettingen van Maas en Rijn onder gematigde omstandigheden in het Holoceen
Formatie van Woudenberg
Eemien
Veen
Eem Formatie
 Eemien
Glaciale bekkens opgevuld met mariene afzettingen
Formatie van Boxtel Holoceen
Alle afzettingen niet gevormd door de Maas en Rijn
Laagpakket van Kootwijk: stuifzandafzettingen
Laagpakket van Singraven: beekdalen
Laagpakket van Delwijnen: zand van vlechtende rivier dat is opgewaaid tot een rivierduin
Formatie van Boxtel Weichselien

Alle afzettingen niet gevormd door de Maas en Rijn
Laagpakket van Liempde (“natte” loss)
Laagpakket van Best (komafzettingen van beken)
Laagpakket van Tilligte (kom- en meerafzettingen kleine rivieren)
Laagpakket van Wierden (dekzand)
Formatie van Boxtel Saalien, Eemien
Alle afzettingen niet gevormd door de Maas en Rijn
Laagpakket van Schimmert: löss
Formatie van Koewacht
Saalien
Afzettingen van de Schelde