Summary Laagland, literatuur & lezen (Theorieboek vwo)

-
309 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Laagland, literatuur & lezen (Theorieboek vwo)

 • 3.1 Literaire teksten en zakelijke teksten

 • Wat is het verschil tussen zakelijke of informatieve teksten en literaire teksten?
  Literaire teksten zijn niet zozeer gericht op informatieoverdracht en eenduidigheid, maar meer dan bij andere teksten is de bewuste verwoording belangrijk: de manier waarop iets onder woorden is gebracht.
 • In literaire teksten krijgt, meer dan in andere teksten, de bewuste verwoording nadruk om het literaire karakter van de tekst te benadrukken.
 • 3.3 Beeldspraak

 • Wat is een metafoor?
  - Alleen het beeld, het object ontbreekt. 
  - Er bestaat tussen het object en beeld iets gemeenschappelijks.
 • Wat is een metonymia?
  - Alleen het beeld, het object ontbreekt. 
  - De relatie tussen beeld en object is gebaseerd op iets anders dan iets gemeenschappelijks, zoals het is de maker van iets, het materiaal voor iets, een deel van het geheel, etc.
 • Wat is synesthesie?
  Waarnemingen uit verschillende zintuiglijke gebieden worden met elkaar gecombineerd.
 • 3.4 Symbolen

 • Wat is een symbool?
  Bij symbolen krijgen woorden die voor jou als lezer letterlijk bedoeld zijn, een andere, diepere of figuurlijke betekenis.
 • Waarom is een symbool geen beeldspraak?
  Het gebruik van symbolen is geen vorm van beeldspraak. Bij beeldspraak staat iets figuurlijk in de tekst wat letterlijk wordt bedoeld. Dat is bij het symbool niet het geval: een woord of woordgroep is letterlijk bedoeld en krijgt voor jou als lezer tegelijkertijd een diepere betekenis.
 • 3.5 Stijlbreuken en ironie

 • Wat is een stijlbreuk?
  Bij een stijlbreuk wordt een bepaalde stijl doorgebroken. Na een plechtige passage bijvoorbeeld komt opeens een volkse uitdrukking in spreektaal.
 • Wat is ironie?
  Ironie is een vorm van milde, niet kwetsende of beledigend bedoelde (zelf)spot.
 • Hoe komt ironie vaak (in een tekst) voor?
  Bij ironie wordt vaak het tegenovergestelde gezegd van wat wordt bedoeld: een impliciete, maar bedoelde betekenis van een taaluiting wijkt af van wat letterlijk wordt gezegd of geschreven.
 • 4.1 Presentatie

 • Wat is een enjambement?
  Bij een enjambement wordt een versregel (soms midden in een woord) afgebroken op een plaats waar geen vanzelfsprekend einde van de versregel is.
 • Wat is het gevolg van een enjambement?
  Het gevolg is dat de woorden voor en na het afbreken door enjambement nadruk krijgen, of dat er een extra betekenis wordt geactiveerd.
 • 4.2 Samenhang door herhaling

 • Op basis van welke twee dingen kan rijm zijn?
  Op basis van plaats en op basis van vorm.
 • Wat is rijm op basis van vorm?
  Er kan sprake zijn van volrijm of halfrijm.
 • Wat is het verschil tussen halfrijm en volrijm?
  - Er is sprake van volrijm als van de rijmende woorden de beklemtoonde klinker en de daaropvolgende medeklinker(s) gelijk luiden.
  - Bij halfrijm rijmen alleen de klinkers of alleen de medeklinkers.   
  - Halfrijm doet zich voor bij assonantie en alliteratie.
 • Wat is het verschil tussen assonantie en alliteratie?
  - Bij assonantie luiden de beklemtoonde klinkers gelijk, terwijl de medeklinker(s) verschillen. 
  - We spreken van alliteratie als de beginmedeklinkers van beklemtoonde woorden gelijk zijn.
 • Wat is de bekendste vorm van rijm op basis van plaats?
  Eindrijm.
 • Wat is eindrijm?
  De laatste woorden van de versregels rijmen op elkaar. Als er eindrijm is, kun je een rijmschema opstellen.
 • Hoe kan je een rijmschema opstellen?
  Woorden die op elkaar rijmen, geef je eenzelfde letter.
 • Welke drie soorten rijmschema's zijn er?
  - Gekruist rijm: abab
  - Gepaard rijm: aabbcc...
  - Omarmend rijm: abba
 • Wat is een metrum?
  Hiermee wordt de afwisseling van sterker en zwakker beklemtoonde lettergrepen bedoeld. Het metrum is regelmatig.
 • Wat is de jambe?
  - Een veel gebruikte soort metrum.
  - De opeenvolging van een onbeklemtoonde (∪) door een beklemtoonde (-) lettergreep; ∪ - ∪ - ∪ - ∪ -
 • Wat is antimetrie?
  Dit ontstaat als er in een versregel bewust van het gehanteerde metrum wordt afgeweken. Het kan zijn dat je hierdoor 'stokt', waardoor je je extra bewust wordt van het woord waardoor antimetrie ontstaat.
 • Wat is een ritme?
  Een afwisseling zonder vaste regelmaat van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een lyrisch-ik?
Als je als lezer in een gedicht een ik-figuur treft, kan die min of meer zakelijke standpunten en gedachten, waarnemingen en handelingen verwoorden. Een andere mogelijkheid is dat de ik-figuur duidelijk voor jou zijn emoties en gevoelens verwoordt. Zo'n ik-figuur noem je een lyrisch-ik.
Wat is het verschil tussen de dichter en de ik-figuur?
- De dichter is een echt persoon en geen element van het gedicht. 
- De ik-figuur is wel een element van het gedicht. 
- Dichter en ik-figuur hoeven niet samen te vallen. Bovendien zijn er ook gedichten zonder ik-figuur.
Wat zijn vrije versen?
Vrije verzen zijn gedichten zonder een bepaalde vaste gedichtvorm. Het aantal strofen en de strofevormen zijn variabel.
Welke andere gedichten zijn er met een vaste vorm? (3)
Bijvoorbeeld de limerick, het oosters kwatrijn of de haiku.
Wat is bekend over de inhoud van een sonnet?
Een sonnet is meestal gebaseerd op een inhoudelijke tegenstelling. Deze tegenstelling wordt meestal duidelijk bij de overgang van octaaf naar sextet (vs. 8 - 9), maar dat hoeft niet per se. De inhoudelijke wending wordt ook val of chute genoemd. Als de tegenstelling in het sonnet ligt bij vs. 8 - 9, gaat de inhoudelijke tegenstelling gepaard met een verschil in rijmschema.
Wat voor soort rijmschema heeft een sonnet?
Octaaf en sextet verschillen in rijmschema van elkaar.
Hoe worden de versregels van een sonnet verdeeld?
- Een sonnet heeft altijd veertien versregels.
- Deze worden verdeeld over een octaaf en een sextet. 
- Het octaaf kan in de regel verdeeld worden in twee kwatrijnen en het sextet in twee strofen van drie (bij een sonnet een terzet genoemd).
Welke strofevormen zijn er wanneer je het benoemt naar het aantal versregels? (7)
- Distichon: twee versregels.
- Terzine: drie versregels.
- Kwatrijn: vier versregels.
- Kwintet: vijf versregels.
- Sextet: zes versregels.
- Septet: zeven versregels. 
- Octaaf: acht versregels.
Wat is een ritme?
Een afwisseling zonder vaste regelmaat van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen.
Wat is antimetrie?
Dit ontstaat als er in een versregel bewust van het gehanteerde metrum wordt afgeweken. Het kan zijn dat je hierdoor 'stokt', waardoor je je extra bewust wordt van het woord waardoor antimetrie ontstaat.