Summary leeg

-
65 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "leeg". The author(s) of the book is/are leeg. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - leeg

 • 1 M&O 1

 • Wat is een commerciële organisatie?
  Een organisatie met als doel winst maken
 • Wat is een niet-commerciële organisatie?
  Een organisatie met een ideëel doel niet het maken  van winst maar het realiseren van het doel is hun belangrijkste staangrond (ze staan hierdoor ook wel bekend als non-profitorganisaties)
 • Welke rechtsvormen voor commerciële organisaties komen er in Nederland het meest voor? (3)
  1. de Naamloze vennootschap (nv)
  2. de Besloten vennootschap (bv)
  3. de eenmanszaak
 • Welke rechtsvormen voor niet-commerciële organisaties komen er in Nederland het meest voor? (2)
  1. Vereniging
  2. Stichting
 • Wat zijn de wettelijke regels voor een commerciële organisatie? (6)
  1. Wie de leiding heeft
  2. wie er aansprakelijk is voor schulden
  3. hoe er besluiten worden genomen
  4. of er belasting betaalt moet worden over de winsten
  5. hoe de organisatie word opgericht
  6. hoe de organisatie beëindigd word
 • Welke commerciële organisaties hebben rechtspersoonlijkheid?
  Besloten vennootschap Naamloze vennootschap de Coöperatie de stichting verenigingen
 • Welke commerciële organisatie(s) hebben GEEN rechtspersoonlijkheid?
  eenmanszaak
 • Wat zijn rechtspersonen?
  geen mensen van vlees en bloed maar organisaties met een rechtspersoonlijkheid Dit betekent dat deze organisaties mensen in dienst kunnen nemen leningen kunnen aangaan en koopcontracten kunnen afsluiten
 • Waarom mag een vereniging als ze winst maken geen geld verdelen?
  Omdat ze een organisatie zijn en die mag alleen een ideëel doel nastreven en niet het om winst doen
 • Wat is het algemeen bestuur?
  Een bestuur dat gaat over de belangrijke zaken
 • Wat is het dagelijks bestuur?
  Een bestuur dat gaat over minder de belangrijke zaken
 • Hoe worden er beslissingen genomen in een stichting?
  Door democratisch te stemmen waarin de meerderheid wint
 • Waar moeten statuten minstens voorzien van zijn?
  1. De naam van de stichting
  2. het doel van de stichting
  3. de wijze van benoeming en ontslag van bestuursleden
  4. de gemeente waar de stichting haar zetel heeft
  5. de bestemming van het overschot van de stichting in geval van ontbinding
 • Wat moet het bestuur allemaal doen?
  Het bestuur heeft als taak alles te doen wat kan bijdragen aan het realiseren van de doelstelling. Het bestuur van de stichting is wettelijk verplicht een boekhouding bij te houden en na afloop van elk boekjaar een jaarrekening op te maken die in ieder geval een balans een winst-en verliesrekening en een toelichting op beide omvat.
  Hiernaast vertegenwoordigd het bestuur de stichting ook naar buiten toe
 • Wat moet een bestuur als er een directie is?
  Dan moet het bestuur taken en bevoegdheden geheel behouden maar laat hde feitelijke uitvoering voor een deel over aan de directie/directeur (de directeur handelt dat in verantwoordelijkheid van het bestuur)
 • Wat is een vereniging?
  Een samenwerkingsvorm tussen 2 of meerdere personen die een bepaald niet-commercieel doel willen realiseren
 • Wat zijn verenigingen (voorbeelden)?
  Natuurmonumenten
  Lekker dier
  FNV-Bondgenoten 
  Vereniging Eigen Huis
 • Wat is een formele vereniging?
  (VVR) Verenigingen met een volledige rechtsbevoegdheid waarvan statuten in de notariële akte worden opgenomen. En ze zijn verplicht hun vereniging in te schrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
 • Wat is een informele vereniging?
  (VBR) Verenigingen met een volledige rechtsbevoegdheid waarvan statuten alleen niet in de notariële akte worden opgenomen. De bestuurders hiervan zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die de vereniging maakt
 • Waarmee is het bestuur allemaal belast?
  1. Financiële beheer van de vereniging
  2. Het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten toe
  3. Het voorbereiden van de besluitvorming binnen de vereniging en de zorg voor het goede functioneren van de vereniging
  4. Het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering
 • Wat is de algemene ledenvergadering?
  Het belangrijkste besluitvormingsorgaan in een vereniging (kenmerk Zeggenschap en democratische besluitvorming) Zij benoemen schorsen en ontslaan bestuursleden e nemen van besluiten tot wijzigingen van de statuten en het ontbinden van de vereniging (alleen geen besluit tegen de statuten)
  En ze bepalen de hoogte van de contributie schorsing van leden het aannemen van leden vaststellen van de begroting etc.
 • Wat is het verschil tussen een vereniging en een stichting?
  In een vereniging worden bestuurders gekozen door de algemene ledenvergadering. en er worden in grote lijnen het beleid bepaald door de algemene ledenvergadering

  In een stichting benoemt het bestuur zichzelf en bepalen ze zelf het beleid  ze kennen in tegenstelling tot een vereniging geel leden alleen een bestuur
 • Wat is een inputfinanciering?
  Een financiering waarbij men eerst kijkt naar wat er nodig is om iets te verzorgen en daarna word er geld beschikbaar voor gesteld
 • Wat is een outputfinanciering?
  Het feit dat niet-commerciële organisaties een vergoeding krijgen van het rijk op basis van de prestaties die zij leveren
 • Wat is een lumpsumfinanciering?
  Een financiering op basis van de prestatienorm een bepaald bedrag krijgen en ze zijn efficiënt het werkt doelgericht en kijkt aan het eind van het jaar of het doel is bereikt.
 • Wat is een Budgetfinanciering?
  Hierbij stelt de geldgever vast welk bedrag de instelling krijgt en welke prestaties/activiteiten hier tegenover staan
 • Kijk naar dit schema voor de subsidies.
  kijk hier
 • Welke organisaties zijn niet-commercieel?
  Stichtingen Verenigingen overheidsorganisaties en semi-overheidsorganisaties.
 • Wat gebeurd er als een een niet-commercieel bedrijf winst maakt?
  Dan, Omdat dat niet mag, kan de subsidiegever minder subsidie geven
 • Wat is operational lease?
   Een lease waarbij:
  De verhuurder eigenaar is van het object
  opzegtermijn van het contract kort is
  onderhoud van het object door verhuurder moet worden betaald
  het geleasede object staat op balans van de verhuurder
 • Wat is een financial lease?
  Een lease waarbij:
  De huurder eigenaar is van het object
  opzegtermijn van het contract lang is
  onderhoud van het object door huurder moet worden betaald
  het geleasede object staat op balans van de huurder
 • Wat is leasen?
  Leasen is het huren van producten voor bepaalde tijd
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.