Summary Leerboek HRM

-
866 Flashcards & Notes
49 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leerboek HRM". The author(s) of the book is/are Frits Kluijtmans. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Leerboek HRM

 • 1 Human Resource Management: samenhang en context

 • Wat is een arbeidsrelatie?
  De relatie tussen werknemer en werkgever.
 • Wat zijn de voorwaarden voor/aspecten van een arbeidsrelatie?
  Ruilrelatie, onderschikkingsrelatie, samenwerkingsrelatie
 • Wat is de definitie van HRM?
  HRM betreft alle activiteiten die in een organisatie ondernomen worden om die arbeidsrelaties zo te reguleren dat ze productief zijn, voor beide partijen in evenwicht zijn en voldoen aan maatschappelijke normen en verwachtingen
 • Wat is een arbeidsrelatie?
  Een verhouding tussen werkgever en werknemer
 • Wat is HRM?
  HRM betreft alle activiteiten die in een organisatie ondernomen worden om die arbeidsrelaties zo te reguleren dat ze productief zijn, voor beide partijen in evenwicht zijn en voldoen aan maatschappelijke normen en verwachtingen. 
 • Welke perspectieven zijn er?
  Bedrijfseconomisch perspectief: organisatie, effectiviteit en efficientie
  Maatschappelijk perspectief: Overheid, actiegroepen, Legitimiteit
  Sociaal perspectief: Medewerkers, vier A's
  politiek/belangenperspectief: OR/vakbonden, verdeling van middelen, rechtvaardigheid en zeggenschap
 • Noem 3 dimensies van HRM
  1. Ruilrelatie
  2. Gezagsrelatie
  3. Samenwerkingsrelatie
 • Wat zijn arbeidsverhoudingen?
  Het geheel van afspraken waar op de arbeidsrelatie vorm wordt gegeven.
 • Wat wordt er bedoeld met productief?
  Het gaat er bij HRM in eerste instantie om arbeidsrelaties zo in te zette dat organisatiedoelen bereikt worden. Anders gezegd, arbeidsrelaties moeten in de eerste plaats productief zijn; ze moeten iets opleveren voor de organisatie.
 • Wat is HRM?
  Het deel van het management dat de arbeidsrelaties reguleert, op die manier zodat ze productief, evenwichtig en aanvaardbaar zijn.
 • Wat houdt een ruilrelatie in?
  Werknemer verricht arbeid in ruil voor beloning zoals salaris en opleiding
 • Wat is de gezagsdimensie van een arbeidsrelatie?
  Betreft het feit dat de werknemer opdracht van de werkgever moet uitvoeren.
 • Daarnaast moet een organisatie maatschappelijk acceptabel zijn.
 • Welke theorieën over persoonlijkheid zijn er?
  Biologische benadering: erfelijkheid
  Behavioristische benadering: stimuli bepalen je persoonlijkheid/gedrag
  Cognitieve benadering: actief wezen, interne processen. Door observeren
  Psychodynamische benadering: ID, EGO, SUPEREGO. Freud.
  Humanistische benadering: zelf en ideale zelf. Rogers.
 • Wat houdt een gezagsrelatie in?
  Werkgever heeft het recht om aanwijzingen te geven aan de werknemer
 • Wat is HRM en welke aspecten?
  HRM is het onderdeel van een management dat gericht is op het reguleren van arbeidsrelaties, zodat deze productief, evenwichtig en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.
 • Wat wordt er bedoeld met evenwichtig?
  Een werknemer wil zijn inspanningen naar behoren beloond zien hij of zij wil correct behandeld worden. De werkgever daartegenover wil dat werknemers loyaal zijn en zich inzetten voor zijn zaak. 
 • Welke trends/ontwikkelingen zijn er in de psychologie?
  1. Introspectie. Personen beschrijven eigen gevoel en emotie. Subjectief
  2. Behaviorisme. Klassiek + operant conditioneren. Reactief en actief gedrag.
  3. Cognitieve psychologie. Interne processen, actieve informatieverwerker. Leren gaat van gecontroleerd naar automtatisch.
  4. Neuropsychologie, Interne fysiologische processen.
  5. Van zuiver naar toegepast. Meer veldonderzoek. Empirische wetenschap.
 • Er is altijd een SPANNING tussen de relatie van werkgever en werknemer, dit omdat ze afhankelijk van elkaar zijn en verschillende rollen dragen. 
  Er moet bijvoorbeeld een vertrouwen zijn in elkaar maar er is ook sprake van onderschikking.
 • Wat is operationeel HRM?
  Het deel van HRM dat betrekking heeft op het dagelijks aansturen van het werknemersgedrag.
 • Wat wordt er bedoeld met een ruilrelatie?
  De werknemer stelt zijn tijd, kwaliteiten en inzet ter beschikking, niet alleen in ruil voor een rechtvaardige financiële beloning, maar bijvoorbeeld ook voor scholings- en loopbaanmogelijkheden.
 • De manier van vast belonen werkt het best bij het aanleren van gedrag. De persoon krijgt dan iedere keer bij het gewenste gedrag de beloning. Later als het eenmaal is aangeleerd dan werkt onderbroken beloning het beste (50% van de tijd). Iemand blijft dan namelijk gemotiveerd. Anders dan denkt iemand: de beloning komt toch nooit of komt toch altijd. 

  Interval is na een bepaalde periode (tijd)
  Ratio is na een aantal keren
 • Noem 3 niveaus over de sturing van arbeid
  1. Operationeel hrm
  2. strategische regulering
  3. Organisatorisch/tactisch HR beleid
 • Wat is organisatorisch of tactisch HRM?
  De beslissingen over de wijze waarop de strategische doelen nagestreefd kunnen worden.
 • Wat houdt een gezagsrelatie in?
  De werknemer stelt zich onder het gezag van de werkgever, want die heeft het recht hem of haar aanwijzingen te geven. 
 • Welke begrippen zijn belangrijk bij operant conditioneren?
  - Positieve beloning, negatieve beloning, straffen en uitdoven.
  - Voorwaarden: een persoon  moet verschillende gedragingen vertonen en een persoon moet tegen corrigeren kunnen, en dat gedrag niet altijd beloond wordt.
  - Bij operant conditioneren moeten er eerst gedragingen optreden, daarna kunnen deze gedragingen bijgeschaafd worden door het toepassen van de consequenties.
  - Is verwant aan ABC principe.

 • Leg uit wat er met Operationeel HRM wordt bedoeld en welk cyclus hoort er bij?
  Bij operationeel HRM moeten arbeidsrelaties op het laagste niveau goed gemanaged worden.
  - HR-cyclus
  - Directe gedragsregulering: medewerkers worden direct aangestuurd door een leidinggevende
  - Human Capital Management: zoveel mogelijk uit je medewerkers willen halen en bereid hierin te investeren. 
  - Gaat dus over een korte termijn
  - HRM is gericht op aantrekken en benutten van medewerkers.
 • Wat is het politieke aspect op HRM?
  Hoe worden de lusten en de lasten verdeeld? Is dat politiek correct?
 • Wat wordt er bedoeld met een samenwerkingsrelatie?
  De werknemer wordt geacht samen te werken met anderen. Hij of zij heeft daarbij geen vrije keuze: de wijze waarop de organisatie wordt ingericht bepaalt met wie moet worden samengewerkt.
 • Wat is ABC en wat doe je bij de analyse?
  Antecedent: iets dat gedrag uitlokt
  Behavior: gedrag
  Consequence: gevolg van gedrag 

  Bij de analyse ga je bij een specifieke prestatie na wat de antecedenten waren en welke consequenties er waren. Hierdoor kan het gedrag verklaard worden.
 • Leg uit wat er met Strategisch Niveau wordt bedoeld. 
  Is gericht op het behoud van continuïteit en concurrentiekracht van de onderneming als geheel. Is afhankelijk van de omgeving:
  - Afzetmarkt vinden om producten en diensten te verkopen
  - men moet over voldoende financiële middelen beschikken
  - men moet aantrekkelijk zijn voor werknemers op de arbeidsmarkt.
 • Wat is de ruildimensie van een arbeidsrelatie?
  Er staat iets tegenover de inspanningen (loon).
 • De HR cyclus:

  - Operationeel niveau
  Eerst worden er mensen geselecteerd waarvan men verwacht dat dat zij bepaalde prestaties kunnen leveren. -> selectie
  - Daarna wordt die prestatie beoordeeld en dat heeft in veel gevallen beloningsconsequenties. -> positief of negatief
  - Ook kan men constateren dat met een stukje ontwikkeling de prestatie zou kunnen verbeteren of dat misschien doorstroom naar een andere functie zou kunnen plaatsvinden. 
  - Ook kan er uitstroom plaats vinden. Gewild en ongewild. Of wanneer de werkgever onvoldoenden functioneert. 
 • Wat zijn drie dimensies van consequenties?
  Positief en negatief
  Direct en toekomstig
  Zeker en onzeker 

  Zeker en direct werkt het beste

 • leg uit wat er met organisatorisch HRM of tactisch HR-beleid wordt bedoeld.
  Organisatie moet zo worden ingericht dat de gestelde doelen ook daadwerkelijk bereikt kunnen worden.
  - Focus is op de inrichting van de organisatie
  - Middellange termijn
  - Hoofddoel is het creëren van voordelen door organisatieprocessen en arbeid slim in te richten
  - Dominant criterium is efficiënte en evenwicht in belangen tussen individuen en organisatie
 • Wat is de samenwerkingsdimensie van een arbeidsrelatie?
  Dat er samen gewerkt moet worden.
 • Welke verschillende niveaus zijn er in de organisatie?
  1. Operationeel: De organisatie van verrichtingen, korte termijn.
  2. Strategisch niveau: De koers van de organisatie, lange termijn
  3. Organisatorisch niveau: De inrichting van de organisatie , middellang termijn
 • Uit welke stappen bestaat de op de operante gedragsaanpassing gebaseerde procedure?
  1. Identificeren kritieke gedragingen (gedragingen die invloed hebben op bedrijfsresultaat) door gesprekken/observaties.
  2. Meten van deze gedragingen (hoe vaak?)
  3. Uitvoeren van functionele analyse  van deze gedragingen. Probleem ja of nee?
  4. Ontwikkelen interventiestrategie
  5. Beoordelen of dit tot verandering heeft geleid. 
 • Noem nog een vorm van regulering van arbeidsrelaties die zich BUITEN de organisaties afspeelt
  Institutionele regulering of maatschappelijke regulering. 

  Voorbeelden:
  SER
  vakbonden en werkgevers(overleg daartussen)
  Overheid: stelsel van arbeidsverhoudingen
 • Wat is de SER?
  De raad waar aan de oberheid over allerlei maatschappelijk kwesties advies vraagt, waaronder ook zaken op het terrein van arbeidsverhoudingen. In deze raad zijn werkgevers en werknemer vertegenwoordigd. De overheid benoemt in dit college ook onafhankelijke experts. Kroonleden genoemd.
 • Welke instituties houden zich in de loop van de tijd bezig met arbeidsrelaties?
  - Vakbonden en werkgevers ( CAO )
  - Organisaties genereren ook allerlei maatschappelijke effecten: inkomensniveau, werkgelegenheid, 
  - De overheid 
 • Wat is de HR-cyclus?
  Instroom: werven en selecteren
  Presteren
  beoordelen - uitstroom
  Beoordelen - belonen
  Beoordelen - opleiden/ontwikkelen
  opleiden/ontw. - doorstroom
 • HRM-Beleid kan met verschillende perspectieven worden beoordeeld. Noem deze 4 perspectieven
  1. Bedrijfseconomisch perspectief
  2. Sociaal psychologisch
  3. politiek
  4. maatschappelijk
 • Wat is het sociaalpsychologisch perspectief van HRM?
  Beziet de organisatie en haar personeel als een gemeenschap van mensen.
 • Een antwoord op de vraag wat een goed HR-beleid is, is niet mogelijk. 
 • Wat is arbeid- en organisatie psychologie?
  Probeert het menselijk gedrag in arbeidssituaties te verklaren en te voorspellen
 • Benoem de criteria voor het bedrijfseconomisch perspectief
  Effectiviteit en efficiëntie
  Mens is kapitaal
  belangrijk voor werkgevers/management/aandeelhouders
 • Wat is de stichting van de arbeid?
  Orgaan waarin werknemers- en werkgevers vertegenwoordigers overleg plegen over allerlei arbeidskwesties.
 • HRM is dat aspect van management dat is gericht op het reguleren van arbeidsrelaties, zodat deze productief, evenwichtig en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. 
 • Hoe is HRM ontstaan?
  Scientific management
  Human relations
  Werkstructurering
  Strategisch HRM
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de betrokkenheidstheorie?
- Een organisatie probeert bij deze strategie zoveel mogelijk functies te maken die op zichzelf aantrekkelijk zullen zijn voor de medewerker.
- Vaak is de organisatie plat georganiseerd.
- Vaak hebben de punten voor de prestatie een vorm van een streefdoel.
- De organisatiecultuur zal groepsgericht en taakgericht zijn.
- De arbeidsverhoudingen zullen minder collectief van karakter zijnen meer individueel.
Wat is de onderschikkingstheorie?
- Het werk zal in de meeste gevallen opgedeeld zijn in bezigheden waarbij verantwoordelijkheden voor de persoonlijke werknemer, duidelijk zijn.
- Het werk zal gecoordineerd worden. Dit komt doordat de wijze waarop het werk uitgevoerd dient te worden, al vast staat.
- Prestatiecriteria liggen vast en zijn beschreven
- De cultuur zal bestaan uit uitvoeren van de opdrachten die de baas geeft.
- Bij een arbeidsrelatie zal men uitgaan van hetgeen, dat de medewerker en werkgever allebei iets anders willen.
Welke drie werknemers zijn er volgen Lepak en Snell?
- Kern medewerkers: Zijn organisatie specifiek. Zijn schaars. Probeer hier de relatie goed mee te houden.
- Proffesionals: relationeel en transactioneel.  Zijn belangrijk maar ook vervangbaar.
- Ondersteunend personeeel: Niet belangrijk voor strategie. Hebben transactioneelcontract.
Wat is een relationeel contract?
Onderdeel van een psychologisch contract. Gericht op de relatie.
Wat is een transactioneel contract?
Het onderdeel van het psychologische contract, gericht op de taak.
Wat is een psychologisch contract?
De verwachting van de wg en wn tegenover elkaar.
Wat is een verbonden medewerker?
Verbonden aan zijn organisatie, maar niet specifiek aan het werk.
Wat is een geboeide werker?
Geboeid is aan zijn werk, maar niet aan zijn organisatie.
Wat zijn de vijf soorten arbeidsorientatie?
1. De sociale arbeidsorientatie: de relaties tussen de mens.
2. De gemaksorientatie: Hoeveel moeite kost het?
3. Cariere orientatie: Wat zijn de groei en ontwikkelingsmogelijkheden?
4. Extrinsieke orientatie: Motivatie van buitenaf, waar je geen invloed op hebt.
5. Intrinsieke orientatie: Motivatie vanuit je eigen werk..
Wat is arbeiedsorientatie?
Wat vinden mensen belangrijk in hun werk? Wat zijn de drijfveren?