Summary Leerboek inleiding letterkunde

-
284 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Leerboek inleiding letterkunde

 • 1 Blok 1 Middeleeuwen en rederijkers

 • Periode 600 jaar literatuur in NL+Vl =
  religieuze/theologische teksten + eenvoudige romans (volkstaal: berijmde verhalen), liefdesverhalen, heroische gedichten. Gevoel voor humor.
 • Welke 3 klassieke genres
  Proza, drama en poezie
 • 1.1 De middeleeuwen: wanneer was dat?

 • Wanneer begin Middeleeuwen volgens historici?
  rond 500 jaar na Christus: Keizer Constantijn had christendom tot staatsgodsdienst verklaard. Romeinse Rijk was vernietigd door Germaanse aanvallen
 • Wat is het ijkpunt voor het einde vd ME?
  rond 1500
 • Welke 3 belangrijke gebeurtenissen die invloed hebben op de ontwikkelingen van volkeren op het hele continent worden hiervoor genoemd?
  1/ uitvinding boekdrukkunst met lossen letters door Gutenberg (ca1452)
  2/ publicatie van de 95 stellingen van Maarten Luther (1517)
  3/  ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus (1492)
 • Wat waren de voordelen van de nwe boekdrukkunst ?
  Flexibiliteit (letters gecombineerd en hergebruikt), goedkoper, sneller. Resultaat meer boeken tegen lagere prijzen aan meer mensen verkocht.
 • Waar leidde de verpreiding van de revolutionaire ideeen van Maarten Luther toe?
  Dat leidde tot de splitsing van de kerk in een katholieke en een protestantse belijdenis
 • Wat was het gevolg van de ontdekking van Amerika voor het wereldbeeld?
  Het wereldbeeld moest aangepast omdat ze erachter kwamen dat God nog meer had gemaakt dan alleen Europa, Azie en ontdekte kuststroken van Afrika. Er moesten dus ook mensen wonen in Amerika
 • Wat is het belangrijkste argument voor de periodeafbakening  1500?
  De tijd na 1500 verschilde zoveel mbt wereldbeeld, cultuur, wetenschap en geloof dat ze eenvoudig niet meer MEs genoemd kon worden.
 • Hoe heet het begrip van historicus Jauss dat hij mbt periodeafbakening heeft ingevoerd en wat is de betekenis van het woord?
  Alteritat = 'anders zijn'
 • Hoe definieert Jauss Alteritat als belangrijkste kenmerk voor bepaalde periodes?
  men kan pas van nieuw tijdperk spreken wanneer het zozeer van het voorgaande verschilt dat het met bijbehorende instrumentaruim van termen en definities niet meer adequaat kan beschrijven.
 • 1.2 Maatschappelijke orde

 • Op welk beeld is de overeenkomstige maatschappelijke orde in Europa gebaseerd?
  Europese maatschappij is gebaseerd op akkerbouw en veeteelt
 • Wat speelt een grote rol in een cultuur gebaseerd op akkerbouw en veeteelt?
  Landbezit: wie veel land bezit kan veel graan verbouwen en kan zichzelf en zijn familie verzorgen
 • Welke hierarchische verschillen kende de (vroeg)ME maatschappij? Noem 3 standen
  1/ geestelijkheid of clerus (klerikale macht)
  2/ adel  (wereldlijke macht)
  3/ boeren
 • Waarom stond de klerikale macht bovenaan?
  Zij moesten zorgdragen voor de zielenheid van alle mensen door voor hen te bidden en de biecht af te nemen. Daarom was de Bijbel het belangrijkste boek.
 • Waar waren edellieden bekwaam in?
  Politiek en krijgskunst. Vorsten heersten over grondbezit. Hoe meer grond, hoe invloedrijker, meer boeren en dus meer soldaten in oorlog.
 • Hoe waren de regels voor de omgangsvormen tussen hoge adel en lage adel, resp. adel en boeren, geregeld?
  De regels voor omgangsvormen werden vastgelegd in het leenstelstel
 • Wat was de basis van het leenstelsel?
  De verdeling van bezit en de relatie tussen mensen die zich daaruit afleidde
 • Wie had meestal grondbezit en hoe noem je zo'n persoon?
  De leenheer: meestal van hoge adel maar ook ranghoge geestelijken
 • Aan wie gaf de leenheer het grondbezit om in zijn opdracht te beheren?
  Leenmannen of vazallen (meestal lage adel) mochten relatief vrij beslissen wat er op het land gebeurde
 • Wanneer werd een leenman zelf leenheer?
  Wanneer hij een stuk land aan een vrije boer gaf. Hij moest een deel van de opbrengst aan zijn leenheer geven, meestal een tiende deel (de 'tiende')
 • Wat waren horigen?
  Horigen zijn boeren die voor de leenheer op zijn grond werkte. Zij hadden een soort slaven status
 • Hoe waren leenmannen aan hun leenheer verbonden en toe wat waren zij verplicht?
  Leenmannen waren door een eed van trouw aan hun leenheer verbonden en verplicht tot consilium et auxilium: met raad en daad bijstaan. De leenheer moest daarvoor zijn vazallen beschermen en rechtvaardig over hen heersen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is typisch voor de manier van schrijven van middeleeuwse wetenschappelijke literatuur?
alle kennis werd overgenomen uit boeken uit de oudheid, wat er toen geschreven werd werd als waar beschouwd.
Welke drie teksten van van Maerlant zijn zeer bekend?
Der naturen bloeme (ca 1270, vertaling op rijm van Latijnse De natura rerum), Spieghel historiael (ca 1285, wereldgeschiedenis naar Latijns voorbeeld Speculum historiale), Rijmbijbel (vertaald uit bewerking van originele Bijbeltekst)
Waar hechtte Maerlant veel waarde aan?
Dat alles wat hij schreef waar was en een moralistisch karakter had.
Welke genres schreef van Maerlant?
romans, gedichten, wetenschappelijke werken, theologische teksten of heiliglevens
Wie was de tweede belangrijke schrijver van Middelnederlandse literatuur?
Jacob van Maerlant in de 12e eeuw
De interesse in Veldekes aan beide kanten van de grens is verdeeld. Geef voorbeelden
NL = Servaeslegende (theologisch)
DE = Eneasroman (ridderroman)
In welke taal schreef hij zijn teksten?
In het Middelnederlands of het Middelhoogduits want zij werden in zowel het Nederlandse als het Duitse rijk gelezen. Zelf schreef hij wrschnlk in Limburgs dialect.
Wie wordt gezien als de eerste met naam bekende dichter van Nederlandse literaire teksten?
Heinric van Veldeke uit het Maas-Rijngebied. Hij was vermoedelijk van lage adel met een geestelijke opleiding. Hij schreef in opdracht van vorsten
Welk tekstje wordt gezien als het begin van de Nederlandse literatuur en waarom?
Hebban olla vogala nestas uit ong 11e eeuw omdat een duidelijke literaire romatische waarde heeft
Wat is een pennenproef of probatio pennae?
Een kort tekstje waarmee de schrijver uitprobeerde of de veer wel goed gespitst was en zuiver schreef