Summary Leerboek Inleiding Letterkunde

-
1018 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Leerboek Inleiding Letterkunde

 • 1 Middeleeuwen en rederijkers

 • De meeste middeleeuwse teksten zijn niet gedateerd. Hoe ga ik daarmee om in het kader van de literatuurstudie?

  Hoe wordt dit genoemd?
  Het is belangrijk om auteurs, literaire werken en verschijnselen in een juiste periode en in een juiste eeuw te plaatsen.

  periodebepaling
 • Wat zijn de klassieke genres die in de middeleeuwen gebruikt werden?
  Proza, drama en poëzie.
 • 1.1 De Middeleeuwen wanneer was dat?

 • Wat verstaat de schrijver van het leerboek onder basiskennis om de middeleeuwse teksten te begrijpen?
  1. Afbakening in tijd, plaats en genre
  2. Bronnen waarin teksten zijn overgeleverd
  3. De maatschappelijke orde
 • Wanneer waren de middeleeuwen?
  De middeleeuwen is de tijd tussen de klassieke oudheid en de moderne tijd. 500-1500.
 • Wanneer en waaraan wordt het begin van de middeleeuwen gemarkeerd?
  500 na chr. Door politieke en religieuze gebeurtenissen

  •  val Romeinse rijk viel door Germaanse aanvallen
  •  keizer Constantijn  christendom staatsgodsdienst
 • Wat was een grote afscheiding ten opzichte van de oudheid?
  Het christendom werd het enige geloof, waaraan iedereen deelnam en een groot stempel de samenleving drukte.
 • Wanneer en waaraan wordt het einde van de middeleeuwen gemarkeerd?
  1. Uitvinding boekdrukkunst met losse letters -Johannes Gutenberg Mainz ca 1425
  2. publicatie van 95 stellingen Maarten Luther 1517
  3. de ideeën over aard en afmetingen continenten Chr. Columbus 
 • Wat was de afscheiding tussen de middeleeuwen en de moderne tijd?
  Het einde van de middeleeuwen kwam door drie gebeurtenissen.
  - De boekdrukkunst.
  - De 95 stellingen van Maarten Luther op de deur van e kerk in Wittenberg, begin protestantisme.
  - Verandering van wereldbeeld voor de middeleeuwers. Bv ontdekkingsreizen Columbus van oa Amerika.
 • Wat betekent 'Alterität'? Hoe luidt de vertaling? Wie heeft het begrip gemunt?
  • Alterität is het belangrijkste kenmerk van een bepaalde periode: de verschijnselen zijn zodanig anders dan die van de vorige periode. 
  •  Vertaling: anders zijn
  • Hans Robert Jauss 1921-1997 (Hij was voorstander van een literatuurgeschiedenis die het proces van een steeds veranderende waardetoekenning, zingeving en normverandering centraal stelt.   
 • Wat is Alterität?
  Anders zijn. Er is pas een nieuw tijdperk als het instrumentarium van termen en definities niet meer geldt voor de beschreven periode.
 • 1.2 Maatschappelijke orde

 • Hoe zag de middeleeuwse maatschappij eruit?
  De Europese middeleeuwen bestond voor een groot deel uit akkerbouw en veeteelt. Landbezit was van belang.
  Er ws een standen maatschappij.
  Deze orde in de maatschappij was door god geschapen.
 • Wat waren de standen in de middeleeuwse maatschappij?
  1e stand de Geestelijken of Clerus.
  Het geloof.
  Latijn

  2e stand de adel
  wereldlijke macht
  frans
  3e stand de boeren.
  90% van de bevolking.
  ongeletterd.

  Standen 1 em 2 konden wisselen omdat een edelen een geestelijk ambt kon vervullen en andersom.

  De regels van de onderlinge omgang was vastgelegd in een leenstelsel.
 • 1.2.1 Standen

 • Waar was de economie in de ME op gebaseerd?
  Landbouw en veeteelt
 • Wat was het belangrijkste vermogensobject in ME?
  Land
 • 1.2.2 Geestelijkheid

 • Waarom stond de geestelijkheid in hiërarchie bovenaan?
  De geestelijkheid. De leden, de clerici, zorgen voor zielenheil van de mensen, bidden en biecht afnemen.
  Dit omdat het christelijk geloof het ijkpunt in het leven van de mensen was; hiernamaals, gods geboden, Bijbel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke picareske roman ken je uit de 15e eeuw en uit de 16e eeuw?
Rabelais, Gargantua et Pantagruel 1537
Cervantes, Don Quichotte 1605
Een belangrijke na de oorlogse literatuurcriticus was Paul Rodenko. Hij verzette zich tegen de Forum-traditie. Wat deed Forum? En Wat meende Rodenko?
Forum, in peronen van Ter Braak en Du Perron, vond de persoonlijkheid van de schrijver belangrijk.
Rodenko wilde de aandacht voor de vorm van een literair werk
Hoe luidde in Nederland de kritiek om de boeken van Wolkers en Cremer?
Gebrek aan gêne
gebrek aan moreel besef
geen diepere boodschap dan het genieten
Wie was de eerste schrijver in België die zich door het existentialisme liet inspireren? Welk werk?
Louis Paul Boon
Mijn kleine Oorlog 1947
Guido Gezelle was een 'scharnier' tussen de literatuur van vóór 1880 en de autonome literatuur uit  Belle Epoque.Noem drie werken en van ieder het kenmerk waaruit Guido Gezelle's ontwikkelingsgang blijkt?
1885 Vlaamsche Dichtoefeningen, traditie, klassieke normen en waarden, religieus
1862 (!) Gedichten Gezangen en Gebeden, andere vormen (typografie, metrum en rijm) geen boodschap, persoonlijke gevoelens centraal
1897 Rijmsnoer uitbouw autonomie van poëtische taal zonder religieuze duiding
Geef voorbeelden van twee buitenlandse en twee Nederlandse werken en schrijvers van de jeugdcultuur in de jaren zestig.
The catcher in de Rye, JD Salinger
On the road, Jack Kerouac

Turks fruit, Jan Wolkers
Ik, Jan Cremer, Jan Cremer
Geef een voorbeeld van het engagement van Mulisch
Bericht aan de rattenkoning, verslag provobeweging 1966
Het woord bij de daad, over de revolutie in Cuba
De jaren zestig. Proza. Hoe werden de maatschappelijke veranderingen verwerkt?
Expliciete politieke of maatschappelijke stellingname
documentaire teksten
romans voor en door jongeren
Noem een exitentialistisch werk van Hugo Claus. Van welk tijdschrift was Hugo Claus redacteur?
De hondsdagen

Tijd en mens
Noem drie prozaschrijvers in België na WOII
Louis Paul Boon
Hugo Claus
Hubert Lampo