Summary Leren en onderwijzen : over de theorie/praktijk van leren

-
ISBN-10 9001771270 ISBN-13 9789001771270
237 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leren en onderwijzen : over de theorie/praktijk van leren". The author(s) of the book is/are Simon Ettekoven, Jan Hooiveld. The ISBN of the book is 9789001771270 or 9001771270. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Leren en onderwijzen : over de theorie/praktijk van leren

 • 1 Over leren 11

 • Wat is leren?

  Het verwerven van kennis en vaardigheden

 • Behaviorisme
  Leertheorie die leren beschouwt als gedragsverandering onder invloed van versterkers en verzwakkers (beloning en straf)
 • Cognitivisme
  Leertheorie die het accent legt op het leerproces bij de lerende. Accenten: het presenteren en organiseren van informatie en de samenwerking tussen werkgeheugen en langetermijngeheugen.
 • Constructivisme
  Leertheorie die het accent legt op de eigen betekenisverlening door de lerende
 • Competentiegericht onderwijs
  De integratie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten in leren in een praktijksituatie
 • Neurowetenschap
  Kennis van de bouw, het functioneren en ontwikkeling van de hersenen.
 • Ontwikkelingspsychologie
  Inzicht in de verschillende fases van ontwikkeling van zuigeling tot volwassene
 • 1.1 Bezint eer je begint

 • Wat is situationeel werken?

  Van te voren de situatie inschatten, om de regie over de situatie te verkrijgen of te behouden.

 • Waarom heeft de leerkracht antwoord nodig op vragen over de inhoud?

  Om in te kunnen schatten waar het over gaat, wat de zin ervan is, hoe omvangrijk de stof is, etc.

 • Waarom heeft de leerkracht antwoord nodig op vragen over leerlingen?

  Om in te kunnen schatten over welke leerlingen het gaat, wat zij al weten, hoe de werkhouding is, etc.

 • Waarom heeft de leerkracht antwoord nodig op vragen over de school?

  Omdat de school waar de leerkracht werkt mede een stempel drukt op hoe het onderwijs in de groepen eruit zou kunnen of moeten zien en hoe de leerkrachten en leerlingen zich gedragen.

 • Waarom heeft de leerkracht antwoord nodig op vragen over zichzelf?

  Omdat de leerkracht de bepalende factor is voor wat er wel en niet gebeurt in een groep.

 • 1.2 Oriëntatie op de inhoud

 • Op welke gronden kan de leerkracht keuzes maken betreffende aandacht en tijd per onderdeel? (4)

  1. Op basis van een analyse van de inhoud: wat is belangrijk?

  2. Op belevingswereld van de leerlingen als uitgangspunt: wat spreekt deze leerlingen aan?

  3. Vanuit voorkennis van de leerlingen: wat kunnen ze al en wat (nog) niet?

  4. Naar aanleiding van de actualiteit: wat speelt er nu in de wereld?

 • Wat verstaan we onder de kern van de leerstof?

  dat wat iedereen in de groep bij de afronding moet weten of kunnen, kort en bondig geformuleerd.

 • Wat ligt om de kern heen?

  Ondersteunende kennis die de kern wellicht verrijkt en aanvult maar die niet noodzakelijk gekend hoeven te worden om de kern overeind te houden.

 • Wat verstaan we onder bijzaken?

  Kennis die interessant is voor sommigen maar die niet gemist wordt zolang de kern goed beheerst wordt.

 • Wat kan een hulpmiddel zijn in het keuzeproces?

  kennis structureren en schematiseren met behulp van bepaalde criteria.

 • Met behulp van welke criteria kan kennis gestructureerd en geschematiseerd worden? (5)

  1. Tijdsvolgorde: in welke volgorde volgen gebeurtenissen elkaar op?

  2. Oorzaak en gevolg: hoe komt een gebeurtenis tot stand?

  3. Complexe samenhangen: verschillende oorzaken en gevolgen werken samen en beïnvloeden elkaar wederzijds.

  4. Verhouding tussen delen en geheel: wat is de opbouw?

  5. Vergelijkingen: Hoe verhoudt de stof zich tot elkaar?

 • Welke vragen zijn van belang als het gaat om het leren van een handeling? (2)

  1. Essentiële deelhandelingen: haal je pen tijdens de beweging niet van het papier, draag een veiligheidsbril, etc.

  2. De meest succesvolle volgorde van handelingen: wat doe je achtereenvolgens?

 • Welke drie werkwoorden typeren kennis?

  Onthouden, begrijpen en toepassen.

 • Wat wordt in competenties beschreven?

  de integratie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, die nodig zijn in complexe praktijksituaties.

 • Hoe wordt kennis verankerd?

  Door het eigen maken en het koppelen aan de persoonlijke kennis en ervaring.

 • Hoe worden vaardigheden eigen gemaakt?

  door het ontwikkelen van de typische eigen stijl van uitvoering op basis van een aantal sleutelhandelingen.

 • Wat wordt bedoeld met competent zijn?

  een handelingsbekwaamheid bezitten die gebruikmaakt van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.