Summary Lesstof

-
311 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Lesstof

 • 1.1 Dictaat blok 2

 • Waar is de rationele betrokkenheid op gebaseerd?
  De fysieke en emotionele interacties van mensen met de natuur die leidt tot emotionele verbinding en betrokkenheid.
 • Wat zijn de gevolgen van rationele betrokkenheid?
  De natuur krijgt meer betekenis voor mensen en er ontstaat intrinsieke motivatie om de natuur te beschermen.
 • Wat zijn voorbeelden van interacties met de natuur?
  Directe, fysieke, bvb recreatie.
  Sociale relaties (andere mensen, organisaties of samenlevingen) 
  Als bron voor zingeving en vorming van identiteit.
 • Wat is natuurbeleving?
  Ervaringen (meestal fysiek) in de natuur, over datgene wat mensen raakt of aantrekt in de natuur en hoe ze de natuur beleven.
 • Wat zijn de 4 verschillende vormen van natuurervaring?
  1) knowing : door denken (aan) of weten (imaginaire natuur)
  2) perceiving : door observeren (afstandje, of in het echt, virtueel)
  3) interacting : door interactie met alle zintuigen (zeer sterk)
  4) living : door te leven in de natuur (zeer sterk)
 • Waarom focussen ze op interactie met de natuur?
  Deze heeft veel invloed en de meeste potentie tot verandering in gedrag.
 • 1.1.1 Recreatie

 • Hoe wordt natuurervaring of natuurbeleving vaak uitgedrukt?
  In recreatie in groene en blauwe natuur.
 • Hoe wordt recreatie uitgedrukt?
  Activiteiten : het gedrag dat in de natuur wordt ondernomen (vrijwillig en plezierlijk)
  of 
  Participatie : Het aandeel of aantal mensen binnen een bepaalde groep dat gedurende een bepaald tijdsbestek een natuurgebied bezoekt.
 • Wat zijn de 5 ervaringsmotieven?
  1) gezelligheid
  2) er even tussen uit
  3) interesse
  4) opgaan in de natuur
  5) uitdaging
 • Wat is recreatiebeheer?
  Het probeert een balans aan te brengen tussen natuurbeleving van de bezoekers en andere gebiedsfuncties. (bvb houtproductie)
 • Waardoor ontstaan er conflicten bij recreatiebeheer?
  1) aantallen recreanten (te veel)
  2) type activiteit (overlast)
  3) type ervaring (verschillende verwachtingen aan aantal     ontmoetingen en type mensen)
  4) opvattingen over waarden en normen
      - overtreding van regels
      - sociale gedragsnormen
 • Wat is het verschil tussen symmetrische en asymmetrische conflicten?
  Een of beide partijen ervaren conflict. Vaak mengvormen. Intensiteit van conflict is ook van belang.
 • Wat is een ander onderdeel van recreatiebeheer?
  Het voorkomen van schadelijke effecten van recreatie op de natuur.
 • Wat bepaald de invloed van recreatie op het ecologische systeem?
  1) gedrag van recreanten
  2) ecologische kenmerken van het gebied
 • Wat is recreatieve activiteit?
  Wat is de activiteit, combi met vervoersmiddel of beest, geluid, geuren, afval, planten meegenomen.
 • Wat zijn tijd-ruimtelijke kenmerken van het gedrag?
  Waar en wanneer vind de activiteit plaats.
 • Waar moet een beheerden met ecologische kenmerken rekening houden?
  1) beschermingsniveau gebied
  2) kwetsbaarheid/herstelvermogen ecosysteem
  3) fysieke kenmerken gebied (erosie, wild)
 • Welke 2 stappen moet een beheerder doorlopen om tot een goed recreatiebeheerplan te komen?
  1) Het opstellen van een zoneringsplan op basis van gebiedsdoelen
  2) inrichtingsmaatregelen die de zonering en gebiedsdoelen ondersteunen
 • Wat is zonering?
  Het aanbrengen van een ruimtelijke geleding waardoor gebiedsdelen ontstaan die elk bestemd worden voor verschillende activiteiten, ervaringen of bezoek intensiteiten.

  Zonering is een hulpmiddel om doelen ruimtelijk een plek te geven en te bepalen welke doelen prioriteit krijgen.
 • Waar kan zonering voor worden gebruikt?
  1) afsluiten van kwetsbare/bijzondere natuur
  2) maken van recreatief aantrekkelijke locaties, daar kan de bezoekersimpact gecontroleerd en beheerd worden
  3) aanwijzen van locaties voor hinderlijke/schadelijke activiteiten
  4) voorkomen van conflicten tussen recreanten en activiteiten
 • In welke 3 zones wordt een natuurgebied vaak opgedeeld?
  1) recreatiezone
  2) natuurzone
  3) kernzone
 • Wat zijn voorbeeleden van fysieke en sociale sturingsmaatregelen?
  Fysiek = creatie contactpunten, aantrekkelijke voorzieningen, geleiden (toewijzen van aanvaardbare gedragingen aan recreanten)
  Sociaal = verschaffen van informatie, participatie (creatief en actief deelnemen)
 • Wat zijn belangrijke inrichtingsmaatregelen voor de toegankelijkheid van een gebied?
  De entreepunten en de infrastructuur voor recreatie. Door de belangrijkste ingangen aan de rand van het gebied te plaatsen en daar een intensief netwerk van paden te concentreren wordt het gebied elders minder belast. Zo ontstaat er in het midden van het bos rust.
 • Wat is de kern van reizen (natuurbezoek)?
  Het ergens anders zijn, om zo te ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid. Ook wel ''out-there-ness'' genoemd.
 • Waarom is recreatie en tourisme zo groot?
  Ze vormen een breuk met het alledaagse leefpatroon. Het gewone wordt afgewisseld met het ongewone.
 • Waar kun je de natuur op een bijzondere en intense manier ervaren?
  In wilde natuur/wildernis, uitgestrekte natuurgebieden zonder invloeden van de mens.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoi
:)
Wat is de plakfactor van een frame?
Het sluit immers naadloos aan bij het geactiveerde referentiekader.
Wat zijn de 4 kenmerken van framing?
1. de selectie van de boodschap
2. activeert onderliggende waarden
3. gebruik gemaakt van bepaalde taalkundige middelen
4. herhalen van de boodschap, opdat de boodschap niet alleen beklijft bij de ontvanger, maar ook diens referentiekader beïnvloedt
5.  makkelijk te onthouden, ze resoneren
Wat is een natuurinclusieve samenleving?
Een samenleving waarbij in dagelijkse praktijken van burgers, ondernemers en overheden optimaal rekening wordt gehouden met biodiversiteit, landschap, en de kwaliteit van bodem, water en lucht.
Wat is maatschappelijk gewaardeerde natuur?
Alles wat in de buitenruimte aan groen/natuur ontstaat door maatschappelijke initiatieven.
Wat zijn de 3 typen burgerinitiatieven?
1. Natuurbeheer en ontwikkeling (beschermen): groepen die de nadruk leggen op fysieke activiteiten om ecologische en/of cultuurhistorische waardevol groen te beheren of te ontwikkelen. • 2. Gebruiksgroen (beleven): groepen die zich primair richten op fysieke activiteiten om groen te beheren, waarbij gebruiksdoelen centraal staan en/of het groen primair een gebruiksfunctie heeft. • 3. Groenpolitiek (beïnvloeden): politieke groepen die proberen hun groene doelstellingen te realiseren door beleid en beheer te beïnvloeden. Vaak verzetten zij zich tegen bestaand beleid, soms ook tegen de dominante invulling van het natuurbeleid .
Wat zijn burgerinvitiatieven?
Innovatieve vormen van betrokkenheid en worden geassocieerd met experiment en vernieuwing.
Wat zijn groene burgerinitiatieven?
Groene burgerinitiatieven betreffen initiatieven van burgers (hier minimaal bestaande uit 2 individuen) die, soms in samenwerking met overheden of maatschappelijke organisaties, de handen ineenslaan voor de realisatie van een publiek doel.
Wat zijn de aanbevelingen?
1. Stap niet in het frame van een ander
2. Reframe het
Wat doet een goed frame?
1. Dwingt de tegenstander in het defensief
2. Krijgt gratis zendtijd
3. Het levert een zware bewijslast op voor de tegenstander en een licht voor de eigenaar van het frame
4. Het activeert ondeliggenden waarden
5. Wie in het frame van een ander stapt neemt een risico