Summary Levenslooppsychologie

-
ISBN-10 9462364141 ISBN-13 9789462364141
622 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Levenslooppsychologie". The author(s) of the book is/are P L J M Rögels. The ISBN of the book is 9789462364141 or 9462364141. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Levenslooppsychologie

 • 1.2 Alledaagse en wetenschappelijke kennis over de levensloop

 • Wat wordt weerspiegeld als we onbewust opvattingen ontwikkelen over menselijke ontwikkeling en wat betekend het?
  Common sense = algemene opvattingen, inzichten en meningen binnen een bepaalde leefgemeenschap
 • Wat leid vaak tot stereotypering, negatieve beeldvorming en leeftijdsdiscriminatie (door te weinig wetenschappelijke kennis)
  Inaccurate/onnauwkeurige opvattingen
 • 1.3 Ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie

 • Waarbij staat de ontwikkelingen van kinderen en jeugdigen centraal en wordt er gekeken naar welke leeftijdsgebonden veranderingen op treden bij het individu. (stelselmatige structurele veranderingen) waarbij de nadruk wordt gelegd op de biologische processen?
  Ontwikkelingspsychologie
 • Wanneer zijn we door ontwikkelingspsychologisch onderzoek veel te weten gekomen over de ontwikkelingsverloop van verschillende menselijke functies.
  20e eeuw
 • Waarbij vraagt men zich af hoe de verschillende sociale, culturele en historische invloeden de ontwikkeling, de levensgeschiedenis van een bepaald individu kleuren en richting geven
  Levenslooppsychologie
 • Wat verstaat men onder stelselmatige structurele veranderingen gebonden aan bepaalde chronologische leeftijd gekenmerkt door een progressief verloop. Verandering wordt gezien als differentiaties van verschillende functies die leiden tot een beter, kwalitatief hoger niveau van functioneren
  Ontwikkeling
 • Welk 2 soort onderzoekers worden gevraagd voor samenwerking bij het multidisciplinaire karakter (life span development science)
  1. Life span psychologen (richten zich op individueel ontwikkelingsproces)
  2. Life course sociologen (richten zich op overgangen van sociale rollen zoals; werkcollega's, bestuurders en echtgenoten)
 • 1.4.1 Wat is menselijke ontwikkeling volgens de common sense?

 • Kwantitatieve (in aantal) toename en afname waarbij de richting van de verandering zich na de middelbare leeftijd drastisch wijzigt (trapmodel)
  Opvatting 1 over menselijke ontwikkeling
 • Gedurende de hele levensloop is er sprake van continu leeftijd afhankelijke kwalitatieve veranderingen die tijdens de laatste levensfase leiden tot een verregaande kwalitatieve omslag die het oorspronkelijke lichaam vervangt voor een nieuw lichaam. (dood is geen eindpunt maar het begin vaneen nieuw leven --> reïncarnatiegedachtes)
  Opvatting 2 over menselijke ontwikkeling
 • 1.4.2 Wat is menselijke ontwikkeling volgens de psychologie?

 • Welke theorie reflecteert een specifiek mens en/of wereldbeeld? (wanneer zo'n theorie binnen een discipline algemeen aanvaard word spreekt men van een 'paradigma')
  Metatheorie
 • Welk model staat voor het basismetafoor: de mens als machine of motor. Waarbij de mens staat voor een passieve (niet zelfwerkende) robot die afhankelijk is van de input uit zijn omgeving en door de omgeving wordt aangestuurd en gevoed. oorzaak-gevolgrelaties mee worden opgespoord dmv. Objectief wetenschappelijk onderzoek. Waarop o.a de leertheorie van skinner is gebaseerd
  Het atomistisch-mechanistisch model
 • Welke model staat voor het basismetafoor: de mens als rijpend zaad wat staat voor een groeiend organisme op weg naar volwassenheid. Waar uitgegaan wordt van actieve rijping en een doelgericht proces en waar gedrag en psychische functies worden gezien als een geheel. Waarop o.a. De theorie van piaget, de psychoanalyse van Freud en de theorie van Erikson gebaseerd zijn
  Het holistisch-organismische model
 • Welk model staat voor het basismetafoor de mens in zijn context. De context waarin zich iets bevindt, bepaalt de betekenis. Waar de mens wordt bepaald door de omgeving en de tijd waar hij in leeft. Waarop o.a. De theorie van vygotsky  en de ecologische theorie van Bronfenbrenner gebaseerd zijn
  Het contextualistische model
 • Welk model is een synthese (samenvoeging) van het organismische en contextualistische model. Waarbij de mens, het organisme wordt gezien als een open systeem dat voortdurend en veelvoudig interacteert (deelnemen) met andere systemen. Waar onder andere de hedendaagse theorieën over het functioneren van het brein , de ontwikkeling van sociaal begrip en de ontwikkeling van emoties en het bewustzijn op gebaseerd zijn.
  Het relationistische model
 • In welk model is een kwantitatieve toenamen van verschillende capaciteiten en vaardigheden te zien en wordt o.a. gebruikt bij de klassieke leertheorie
  Het Groeimodel
 • In welk model wordt ontwikkelingspsychologie als een stapsgewijs proces waarbij de stappen leiden tot kwalitatieve veranderingen. Terug te vinden in de stadia theorie van Piaget en Erikson
  Het stadiummodel of het laddermodel
 • Model waarop volwassen leeftijd een stragnatie van ontwikkeling voorzien wordt, eventueel als gevolg door snelle aftakeling
  Het stragnatiemodel en trapezium model
 • Welk model vertolkt dat aanvankelijke simpele, globale gedragspatronen in de loop van de ontwikkeling steeds worden verfijnd en gespecialiseerd. Denk hierbij aan de theorieën over taalontwikkeling en motorische ontwikkeling.
  Het differentiatiemodel
 • In welk vertakkingsmodel wordt ontwikkeling gezien als resultante (gevolg of resultaten van meerdere oorzaken in zelfde categorie) van biologische, sociale en persoonlijke factoren. Levensloop kenmerkt zich door grote interindividuele (van mens tot mens verschillend)  variatie op een open einde
  Het levensloopmodel
 • Welk niet-lineair dynamisch systeem trekt voortdurend een nieuw draad waardoor nieuwe complexe, verstevigingen en verfijningen met als gevolg dat ouder verbindingen verloren gaan.
  het Webmodel
 • Welke 7 theorieën zijn enkele belangrijke theorieën binnen de ontwikkelingspsychologie
  1. De hechtingstheorie van Bowbly
  2. Taalontwikkelingstheorie van Chomsky
  3. Cognitieve ontwikkeling theorie van Piaget
  4. De bio-ecologische theorie van Bronfenbrenner
  5. Sociaalpsychologische ontwikkelingstheorie van Erikson
  6. Morele ontwikkeling theorie van Kohlberg 
  7. Theorie van Vygotsky
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houd de integriteitsstatus niet geïntegreerd: wanhopig in?
Gedemoraliseerd. Is gedeprimeerd over alle mislukkingen en gemiste kansen in zijn leven
Wat houd de integriteitsstatus gedeeltelijk geïntegreerd: pseudo-geïntegreerd in?
Een onrijpe, oppervlakkig-overkomende persoonlijkheid
Welke 4 integriteit statussen onderscheiden Hearn & Marcia voor oudere volwassenen in het voetspoor van een eerder onderzoek naar identiteits-, intimiteits-, en generativiteitsontwikkeling ?
 1. Volledig geïntegreerd
 2. gedeeltelijk geïntegreerd: niet onderzoekend 
 3. Gedeeltelijk geïntegreerd: pseudo-geïnteresseerd 
 4. niet geïntegreerd: wanhopig
Wat houd de integriteitsstatus gedeeltelijk geïntegreerd?
Persoon heeft zich volledig aangepast aan de waarden en normen van zijn omgeving
Wat houd de integriteitsstatus volledig geïntegreerd in?
Ouder is sociaal competent en veer krachtig . Bezit een goed ontwikkelde eigen identiteit, is realistisch, heeft inzicht in zich zelf en kan omgaan met onzekerheden
Waar leidt wanhoop naar toe?
Een zeer negatieve houding ten opzichte van andere mensen en sociale instellingen waarmee de persoon te maken krijgt.
Wat is wanhoop?
Het gevoel dat hij de foute keuzes gemaakt heeft in zijn leven, het gevoel dat de tijd die rest te kort is om het leven nog een andere wending te geven
Wat leid tot wanhoop?
Als de persoon niet in staat is om te komen tot integriteit
Wat wijst volgens Erikson tot wijsheid?
Een positieve uitkomst van de achtste fase in het leven
Welke polen staan in de achtste psychosociale crisis tegenover elkaar?
Integriteit en wanhoop