Summary Levenswetenschappen 2 : fysiologie

-
ISBN-10 9035815858 ISBN-13 9789035815858
414 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Levenswetenschappen 2 : fysiologie". The author(s) of the book is/are J G (Johan) van Rhijn. The ISBN of the book is 9789035815858 or 9035815858. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Levenswetenschappen 2 : fysiologie

 • 1.1 Introductie

 • Wat is fotosynthese?

  Productie van suikers door groene planten, algen en cyanobacteriën uit CO2 en H2O met behulp van zonlicht.

  Fotosynthese: vastleggen van zonne-energie. Productie van suiker door groene planten uit CO2 en H2O m.b.v. zonlicht. Vindt plaats in alle groene planten, algen en cyanobacteriën

 • Wat is autotroof?

  Zichzelf voedend: in staat om organische moleculen uit anorganische stof op te bouwen

  Organismen die organische stoffen kunnen opbouwen uit anorganische grondstoffen met een niet-organische energiebron

 • Wat is fototroof?

  Organisme dat energie betrekt uit zonlicht

 • Wat is chemotroof?

  Organisme dat energie betrekt uit de oxidatie van anorganische stoffen

 • Voor vrijwel alle autotrofe organismen zijn e processen voor de opname van grondstoffen en die van energie grotendeels van elkaar gescheiden. Bijvoorbeeld: de meeste groene planten nemen bijna alle grondstoffen (nutriënten en water) op via hun wortels, en leggen zonne-energie vast via de bladgroenkorrels (chloroplasten). Alleen de opname van koolstof is gekoppeld aan de energieopname.

 • Wat heterotroof?

  Organisme dat energie en/of koolstof betrekt uit organische moleculen

 • Voor het merendeel van de heterotrofe organismen zijn de processen voor opname van grondstoffen en energie geheel met elkaar verweven. Bijvoorbeeld: de meeste dieren nemen grondstoffen en energie op in de vorm van organisch voedsel en water via het maagdarmstelsel

 • Wat is metabolsime?

  Netwerk van biochemische reacties in de cel

 • Centraal voor alle levende organismen staan opbouw en afbraak, samen metabolisme genoemd. Met behulp van water, anorganische- en organische ionen en moleculen en energie bouwt het organisme de specifieke biomoleculen op die het nodig heeft voor reserve (koolhydraten en vetten), vervanging, groei en voortplanting (vooral eiwitten). Met behulp van zuurstof breekt het die stoffen zodanig weer af tot water, anorganische- en organische ionen en moleculen en energierijke stoffen. Daarbij kunnen afvalstoffen overblijven die worden uitgescheiden.

 • Wat is regulatie?

  Overkoepelend en fungeert in de aansturing van alle andere processen, ontvangt terugkoppelingen van die processen en van de hoeveelheid stoffen die (nog) aanwezig is.

 • Wat is homeostase?

  De fysiologische handhaving van een constante toestand in het lichaam. Het systeem wordt in evenwicht gehouden bij een verandering van de externe omstandigheden.

 • Onder welke omstandigheden zijn levensprocessen mogelijk?

  • boven een minimumtemperatuur
  • onder een maximumtemperatuur
  • met de juiste hoeveelheid water, koolstof en andere grondstoffen, niet te weinig maar ook niet te veel
  • voldoende beschikbaarheid van energie
 • De meeste processen in menselijk lichaam vinden plaats bij 37gr C,=. Langdurige opwarming boven 40gr C of afkoeling onder 30gr C heeft catastrofale gevolgen. Binnen in levende organismen zal altijd aan de soorteigen voorwaarden moeten worden voldaan. Deze voorwaarden maken het verschil tussen leven en dood. Als deze grenzen worden overschreden in organismen of in delen daarvan, leidt dat tot de dood of tot gedeeltelijke afsterving.

 • 1.2 Homeostase

 • Onder welke omstandigheden zijn levensprocessen mogelijk?

  • Boven een minimumtemperatuur
  • Beneden een maximumtemperatuur
  • Met de juiste hoeveelheid water, koolstof en andere grondstoffen. Niet te weinig, maar ook niet teveel
  • Voldoende beschikbare energie
 • Binnen in levende organismen zal altijd aan de soorteigen voorwaarden moeten worden voldaan. Als deze grenzen worden overschreden in organismen of in delen daarvan. leidt dat tot de dood of tot gedeeltelijke afsterving.

 • Homeostase: Levende organismen hebben het vermogen om tal van factoren in het interne milieu te handhaven binnen de grenzen die vereist zijn voor hun levensprocessen. Het is vergelijkbaar met allerlei regelsysteempjes die we uit het dagelijkse leven kennen.

 • Wat is een negatieve terugkoppeling?

  Terugkoppeling waarbij de kans op voortzetting van een bepaald type gedrag afneemt door de uitvoering van dat gedrag

 • Welke 5 facetten kunnen er onderscheiden worden bij een negatieve terugkoppelingssysteem van een organisme?

  1. Factor van het interne milieu (temperatuur, osmotische waarde, concentratie K+, beschikbare energie etc.) die gereguleerd moeten worden
  2. Een voeler (zintuig) voor die factor
  3. Een normwaarde voor die factor
  4. Een mechanisme of proces dat in werking treedt wanneer de norm in een bepaalde richting is overschreden en dat de waarde van de factor weer in de richting van die norm terugduwt
  5. Een energietoevoer om het mechanisme of proces te 'voeden'
 • Wat is een positieve terugkoppeling?

  Terugkoppeling waarbij de kans op voortzetting van een bepaald type gedrag toeneemt door de uitvoering van dat gedrag; vooral werkzaam bij de aanvang van bepaalde gedragingen zoals eten.

 • Positieve terugkoppelingen zijn belangrijk in de fysiologie, maar alleen op korte termijn. Ze dragen er toe bij dat een organisme 'taken' afrondt voordat het aan een nieuwe begint en niet telkens wisselt van activiteit. Voor de langere termijn worden positieve terugkoppelingen overvleugeld door negatieve terugkoppelingen om de inwendige normwaarden weer te herstellen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is anabolisme?
Anabolisme is: het totaal aan energie vragende processen (metabolisme)
Wat is katabolisme?
Katabolisme is: het totaal aan energie leverende processen (metabolisme)
Wat is metabolisme?
Metabolisme is: Netwerk van biochemische reacties in een cel. (de katabole en anabole processen)
Uit welke stappen bestaat fotosynthese
Fotosynthese bestaat uit 2 stappen:
 1. Lichtreactie 
 2. Donkerreactie
Beschrijf van fotosynthese stap 2 de donkerreactie
 • Tijdens de lichtreactie is de energie van het zonlicht omgezet in chemische energie en 'opgeslagen' in de moleculen ATP en NADPH. 
 • De donkerreactie gebruikt deze energie om koolstofdioxide om te zetten in glucose. 
 • Deze omzetting noemen we ook wel de Calvincyclus.
 • In de Calvincyclus wordt in een aantal stappen koolstofdioxide omgezet. Iedere stap in de cyclus wordt gekatalyseerd door een specifiek enzym. 
 • Het belangrijkste enzym is ribulosedifosfaatcarboxylase (rubisco). 
 • Rubisco katalyseert de eerste stap van de Calvincyclus: de reactie tussen koolstofdioxide en de stof ribulose-1,5-difosfaat.
 • De benodigde energie en elektronen voor de Calvincyclus worden vrijgemaakt uit ATP en NADPH:


ATP+H2O---->ADP+Pi+energie
NADPH---->NADP++H++2 e−
 • Voor de vorming van één glucosemolecuul moet de Calvincyclus zesmaal worden doorlopen. 
 • De reactie die plaatsvindt in de Calvincyclus (de omzetting van koolstofdioxide in glucose) is als volgt:


6 CO2+24 H++24 e−----->C6H12O6+6 H2O
Beschrijf van fotosynthese stap 1 de lichtreactie 

 • Fotosynthese begint als zonlicht valt op een chlorofyl-molecuul. 
 • Het chlorofyl-molecuul kan de energie uit zonlicht opvangen. 
 • Hierbij komen twee elektronen vrij. Deze elektronen doorlopen vervolgens een proces dat de elektronen transportketen wordt genoemd. 
 • De elektronen transportketen bestaat uit een reeks eiwitten die achtereenvolgens optreden als reductor (geeft elektronen af) en oxidator (neemt elektronen op).
 • De energie van de elektronen tijdens het transport wordt gebruikt om adenosinetrifosfaat (ATP) te vormen. 
 • ATP wordt in cellen gebruikt voor de opslag van energie.


ADP+Pi+energie------> ATP+H2O

 • Aan het einde van de elektronen-transportketen worden de elektronen gebruikt voor de vorming van NADPH. 
 • NADPH is de belangrijkste reductor in cellen en levert een bron van elektronen voor diverse andere reacties.


NADP++H++2 e−-----> NADPH

 • Het tekort aan elektronen van het chlorofyl-molecuul moet uiteindelijk worden aangevuld. 
 • Hiervoor zal water optreden als reductor:


2 H2O---->O2+4 H++4 e−

 • Deze reactie, waarbij water verdwijnt en zuurstof ontstaat, vormt de lichtreactie van de fotosynthese..
Wat is fotosynthese?
Fotosynthese is het proces waarbij planten, onder invloed van zonlicht, water en koolstofdioxide omzetten in glucose (C6H12O6) en zuurstof.

6 CO2 + 6 H2O ----> C6H12O6 + 6 O2
Noem 5 facetten van het negatief terugkoppelingssysteem van een organisme?
 1. Factor van het interne milieu dat gereguleerd moet worden (b.v. temperatuur)
 2. Voeler voor die factor (zintuig)
 3. Normwaarde voor die factor
 4. Mechanisme of proces dat in werking treedt wanneer de norm in een bepaalde richting is overschreden en dat de waarde van de factor weer in die richting terug duwt
 5. Energietoevoer om het mechanisme of proces te voeden
Hoe werkt de negatieve terugkoppeling bij homeostase?
Negatieve terugkoppeling: terugkoppeling waarbij de kans op voortzetting van een bepaald type gedrag afneemt door de uitvoering van dat gedrag (blote voeten door de sneeuw)
Hoe werkt de positieve terugkoppeling bij homeostase?
Positieve terugkoppeling: terugkoppeling waarbij de kans op voortzetting van een bepaald type gedrag toeneemt door de uitvoering van dat gedrag (eten zien en honger krijgen)