Summary LKT

-
318 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - LKT

 • 1 Vakdidactiek

 • Tot welke categorie behoren de woorden ‘misleidend’ en ‘toenemen’?
  Schooltaalwoorden
 • Welke van de onderstaande didactische hulpmiddelen valt niet onder de noemer van taalverwervingsgericht lesgeven?
  • De leerlingen krijgen allemaal de tijd om na te denken voordat de leraar een beurt geeft.
  • De leerlingen lezen aan de hand van duidelijke opdrachten.
  • De leerlingen lezen zelfstandig in hun eigen tempo.
  • De leerlingen lezen zoveel mogelijk.
  De leerlingen lezen zelfstandig in hun eigen tempo.
 • Wat is een voorbeeld van een cognitief veeleisende, concrete taalactiviteit?
  • In het theorielokaal mondelinge uitleg geven over verschillen en overeenkomsten tussen twee uitgevoerde natuurkundige proefjes.
  • Schriftelijk rapporteren tijdens het uitvoeren van een natuurkundig proefje.
  • Overnemen van het bord van de lijst benodigdheden  voor een natuurkundig proefje
  • Thuis vertellen over het natuurkundige proefje op school.
  Schriftelijk rapporteren tijdens het uitvoeren van een natuurkundig proefje.
 • Op welke manier zijn oefeningen volgens het ABCD-model van Neuner opgebouwd?
  • van open naar gesloten oefeningen
  • van receptieve naar productieve oefeningen
  • van ongestuurde naar gestuurde oefeningen
  • van concrete naar abstracte oefeningen
  van receptieve naar productieve oefeningen
 • Hoe worden grammaticale structuren aangeboden in de communicatieve benadering van het  NT2-onderwijs?
  • ze vormen het startpunt van elk thema
  • ze worden alleen receptief geoefend
  • ze zijn verweven in korte dialogen
  • ze worden alleen aangeboden als ze logisch volgen uit een thema
  ze worden alleen aangeboden als ze logisch volgen uit een thema
 • Gegeven:
  LL: ‘Gisteren loopte ik naar school’
  LK: ‘Dus je liep gisteren naar school …’
  Vraag: wat is dit voor soort feedback?
  • impliciete feedback op de vorm
  • impliciete feedback op de inhoud
  • expliciete feedback op de inhoud
  • expliciete feedback op de vorm
  impliciete feedback op de vorm
 • Welk percentage komt het dichtst in de buurt bij het percentage woorden of lemma’s dat je volgens onderzoek moet kennen om een tekst te begrijpen?
  • a. 30%
  • b. 50%
  • c. 70%
  • d. 90%
  90%
 • Welke definitie van dyslexie is juist?
  • Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen op woordniveau.
  • Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.  
  • Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.
  • Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en het spellen op woordniveau.
  Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.
 • Op welk hulpmiddel heeft een leerling met dyslexie geen recht bij een centraal schriftelijk examen waarbij spelling niet wordt beoordeeld?
  • extra tijd
  • woordenboek
  • laptop met spellingcontrole
  • vergroot lettertype
  vergroot lettertype
 • Welke bewering is onjuist?
  • Het percentage dyslectische leerlingen is hoger in het vmbo.
  • 3,6% van de leerlingen uit het basisonderwijs heeft ernstige enkelvoudige dyslexie.
  • De precieze oorzaak van dyslexie is wetenschappelijk nog niet aangetoond.
  • Alle dyslectische leerlingen hebben een probleem met technisch lezen.
  Alle dyslectische leerlingen hebben een probleem met technisch lezen.
 • Welke uitspraak is onjuist?
  • Remedial teaching is een vorm van bijles.
  • Remedial teaching is toegespitst op een probleem van de individuele leerling.
  • De remedial teacher onderzoekt met welke zaken een leerling precies een probleem heeft.
  • De remedial teacher stelt een handelingsplan op.
  Remedial teaching is een vorm van bijles.
 • Wat wordt er bedoeld met ‘didactische resistentie’?
  • als extra hulp en inspanning leiden tot verbetering van de leesresultaten.
  • als extra hulp en inspanning leiden tot verbetering van de lees- en spellingresultaten.
  • als extra hulp en inspanning niet of nauwelijks leiden tot verbetering van de leesresultaten.
  • als extra hulp en inspanning niet of nauwelijks leiden tot verbetering van de lees- en spellingresultaten.
   als extra hulp en inspanning niet of nauwelijks leiden tot verbetering van de lees- en spellingresultaten.
 • Decoderen houdt in:
  • begrijpend lezen
  • globaal lezen
  • op toon lezen
  • technisch lezen
  technisch lezen
 • De huidige definitie van dyslexie (2016) van de SDN is
  Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.
  Wat wordt er verstaan onder ‘omgevingsfactoren’?

  • Een taalarme thuissituatie
  • Inadequaat onderwijs
  • Onvoldoende beheersing van de instructietaal
  Inadequaat onderwijs
 • Wat is een nadeel van werken met een vast stappenplan als vorm van strategisch lezen?
  • Deze aanpak is te complex voor leerlingen.
  • Deze aanpak komt niet tegemoet aan leerlingen met een andere aanpak.
  • Leerlingen leren niet hoe ze een tekst moeten lezen.
  • Leerlingen leren niet hoe ze leesstrategieën moeten inzetten.
  Leerlingen leren niet hoe ze leesstrategieën moeten inzetten.
 • Wat is modeling?
  • De leerkracht doet een leesstrategie voor en leerlingen doen dit na.
  • De leerkracht laat kinderen verwoorden hoe je een leesstrategie toepast.
  • De leerkracht oefent een leesstrategie aan de hand van gerichte vragen.
  • De leerkracht verwoordt hoe je een leesstrategie toepast.
  De leerkracht doet een leesstrategie voor en leerlingen doen dit na. 
 • Wat is een cloze-toets?
  • Een methodegebonden toets met gaten in een tekst die de leerlingen moeten invullen.
  • Een methodegebonden toets met vragen over de tekst en het leesproces van de leerling.
  • Een methodeonafhankelijke toets met gaten in een tekst die de leerlingen moeten invullen.
  • Een methodeonafhankelijke toets met vragen over de tekst en het leesproces van de leerling.
  Een methodeonafhankelijke toets met gaten in een tekst die de leerlingen moeten invullen.
 • Wat is een clozetoets?
  • Een invuldictee
  • Een multiplechoicetest op de computer
  • Een tekst waarin de belangrijkste woorden zijn weggelaten
  • Een toets waarbij elk zoveelste woord is weggelaten
  Een toets waarbij elk zoveelste woord is weggelaten. 
 • Eén van de leesproblemen binnen het kind is het ontbreken van voldoende metacognitieve vaardigheden. Wat is dat?
  • Het kind heeft concentratieproblemen.
  • Het kind heeft een te kleine woordenschat.
  • Het kind heeft onvoldoende voorkennis.
  • Het kind stelt zich geen doel bij het lezen.
  Het kind stelt zich geen doel bij het lezen.
 • Zijn de volgende beweringen juist?
  I Een kind met een kleine woordenschat heeft daardoor meer moeite met het begrijpen van een tekst.
  II Dat een kind een grote woordenschat heeft zegt weinig over de mate waarin hij een tekst begrijpt.
  • I en II zijn juist
  • I is juist, II is onjuist
  • I is onjuist, II is juist
  • I en II zijn onjuist
  I en II zijn juist. 
 • Wat is auditieve discriminatie?
  • Het correct hardop lezen van woorden die in één foneem verschillen
  • Het horen van klankverschillen/ klankovereenkomsten
  • Het zien van verschillen tussen woorden die in één foneem verschillen
  • Kunnen letten op de klank en niet op de betekenis van een woord
  1. Het horen van klankverschillen/ klankovereenkomsten
 • Wat is bottom-up-verwerking bij lezen?
  • De leerling leest met behulp van de context
  • De leerling leest op basis van voorspellen, selecteren en toetsen tijdens het lezen
  • De leerling leest woord voor woord
  • De leerling leest zowel woord voor woord als met behulp van de context
  De leerling leest woord voor woord. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

GegevenAls reactie op de poëzie van de Vijftigers ontstaat in de jaren zestig rond het tijdschrift Barbarber een nieuwe vorm van realistische poëzie. Aan dit tijdschrift werkten o.a. de dichters K. Schippers en Bernlef mee.GevraagdWat is de naam van de techniek waarbij zij een bestaande zakelijke tekst bijna onveranderd opnamen en presenteerden als gedicht?EssayDirecte redeReadymadeRepetitio
 • Readymade
GegevenLieneke Dijkzeul (2004), Aan de bal. (Over voetbalscouts in Afrika)Lydia Rood (2006), De ogen van de condor. (Over de Colombiaanse burgeroorlog)Hans Hagen (2007), Verkocht. (Over kinderslavernij in Dubai)GevraagdAan welke functie van lezen appelleren deze jeugdromans als je je baseert op de informatie die tussen haakjes staat?Amuserende functieLiterair-esthetische functieMorele functieTaalvaardigheidsfunctie
 • Morele functie
GegevenEnkele zinnen uit de roman Zuiderzee:'IJmuiden, 24 Nov. 19....Telegraaf, Ochtendblad.De N.W. storm welke thans reeds 2 dagen gewoed heeft nam in het verloop van den nacht de sterkte van een orkaan aan. Het s.s. Jan Pietersz. Coen, dat wegens het noodweer de haven niet had verlaten doch in de schutkolk van de groote sluis gemeerd lag, werd door een plotselingen windstoot losgeslagen van zijn trossen en tegen den lager wal aangedreven.'GevraagdBij welke stroming hoort deze stijl?ExpressionismeNaturalismeNieuwe zakelijkheidPostmodernisme
Nieuwe zakelijkheid
GevraagdWat is kenmerkend voor een jongensboek?Een avontuurlijk verhaalEen fantastische inhoudEen informatieve tekstEen realistisch verhaal
 • Een avontuurlijk verhaal
GevraagdWat is een cross-overroman?Een roman die twee of meer genres in zich verenigtEen roman die uit een vreemde taal vertaald isEen roman die voor jongeren en volwassenen geschikt isEen roman met veel illustraties bij de tekst
 • Een roman die voor jongeren en volwassenen geschikt is
GegevenDe zin 'Postmoderne teksten kenmerken zich vaak door een overbewustzijn van hun ... karakter.'GevraagdWelk woord moet voor 'karakter' ingevoegd worden?DramatischeKunstmatigeRealistischeRomantische

Kunstmatige
GegevenDe literatuurgeschiedenis kent voortdurende bewegingen van nieuwe en terugkerende literatuuropvattingen. Literaire vernieuwers zetten zich vaak via provocerende uitspraken af tegen literatuur die volgens hen niet (meer) voldoet.Twee uitspraken van een vernieuwende negentiende-eeuwse schrijver/dichter:'Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie'.'Niet een boodschap van stichtende aard is het allerhoogste dat de dichter kan bereiken, maar schoonheid'.GevraagdTegen welke soort poëzie zet deze negentiende-eeuwse schrijver/dichter zich af?Moralistische poëziePoésie pureRealistische poëzieSymbolistische poëzie
 • Moralistische poëzie
GegevenVanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw is er in de literatuur sprake van een literaire stroming die de moeizame relatie tussen de fictie/taal en de werkelijkheid tot onderwerp heeft.GevraagdHoe heet deze literaire stroming?ModernismeNaturalismePostmodernismeSymbolisme
 • Postmodernisme
GegevenDe Nederlandse jeugdliteratuur wordt onderverdeeld in verschillende genres.GevraagdTot welk genre behoren de boeken die speciaal bestemd zijn voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar?AdolescentenromanOntwikkelingsromanProbleemromanPsychologische roman
 • Adolescentenroman
GegevenIn het tijdschrift Zoetermeer (1994-1997) publiceerden schrijvers als Arnon Grunberg, Ronald Giphart en Herman Brusselmans. Ze provoceren dat hun romans over '[niks behalve] kicks’ gaan. In de praktijk schrijven ze over onderwerpen als popcultuur en seks.GevraagdHoe wordt deze groep schrijvers genoemd?Generatie NixMaximalenNegentigersNieuw-Realisten
 • Generatie Nix