Summary Logopedie voor onderwijsgevenden

-
ISBN-10 9024414326 ISBN-13 9789024414321
308 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Logopedie voor onderwijsgevenden". The author(s) of the book is/are Mieke Pronk Boerma. The ISBN of the book is 9789024414321 or 9024414326. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Logopedie voor onderwijsgevenden

 • 1.2 Hoe verwerven kinderen taal?

 • Wat zijn specifieke voorwaarden (3) voor een goed verlopende taalontwikkeling?

  Oogcontact, beurtgedrag en imitatie

 • Van welke zaken (2) is het taalverwervingsproces van het kind afhankelijk?

  • hetgeen van taal dat het kind krijgt aangeboden in zijn omgeving
  • wat het kind uit het taalaanbod kan oppikken
 • Leert het kind bij de taalverwerving alleen grammaticale regels?

  Nee het kind leert naast de grammaticale regels ook de sociale regels van de taal (het sociale gebruik van taal speelt een grote rol). Dit worden ook wel de communicatieve regels genoemd.

  Bij het leren communiceren zijn ook niet-talige factoren van belang, zoals het luisteren, initiatief nemen, de houding, mimiek en spelgedrag.

 • 1.3 Functies van de taal

 • Wat zijn de 3 belangrijkste functies van de taal?

  1. Taal is een communicatiemiddel
  2. Door de taal kunnen we de werkelijkheid waarin we leven verkennen en ordenen, zodat we er meer grip op krijgen. Door taal kan je tijd overbruggen (praten over gister bv) en je kunt ruimte overbruggen (je kan het hebben over je oma die ver weg woont bv). Taal gaat samen met het onwikkelen van het denken (taal-denkrelatie).
  3. Taal heeft een expressieve functie.
 • 1.4 Taalverwerving ofwel taal- en spraakontwikkeling

 • Welke 2 gebieden onderscheiden we bij taalverweving?

  de spraakontwikkeling en de taalontwikkeling

 • Wat wordt er verstaan onder spraakontwikkeling?

  Onder spraakontwikkeling wordt de ontwikkeling van de articulatie, dat wil zeggen het leren waarnemen en produceren van klanken, verstaan zoals die in een bepaalde taal voorkomen.

 • Welke 2 factoren bepalen welke spraakklanken een kind al kan uitspreken?

  1. de controle die het kind heeft over de tong- lip- en gehemeltespieren
  2. de mate waarin het kind verschillen tussen spraakklanken kan waarnemen, zowel auditief, visueel en tactiel.
 • Wat wordt er verstaan onder taalontwikkeling?

  Taalontwikkeling is de manier waarop kinderen woorden en zinnen leren begrijpen en leren gebruiken ofwel het verwerven van inzicht in het hanteren van grammaticale en communicatieve regels.

 • Wat zijn grammaticale regels?

  Grammaticale regels zijn regels die aangeven uit welke delen een zin moet bestaan, hoe de woordvolgorde binnen een zin moet zijn (zinsopbouw) en hoe woorden worden vervoegd of verbogen.

 • Wat zijn communicatieve regels?

  Onder communicatieve regels verstaat men afspraken over taalinhoud en taalgebruik.

 • Kan je taalontwikkeling en spraakontwikkeling los van elkaar zien?

  Nee, ze hebben veel met elkaar te maken. Spreken is het 'in klank brengen' van taal. Als een kind achter is in taalontwikkeling dan is het vaak ook achter in de spraakontwikkeling en omgekeerd.

 • 1.5 Taalaspecten

 • Welke taalaspecten moet een kind dat zijn moedertaal leert leren? (3)

  1. De taalinhoud (het semantische aspect)
  2. De taalvorm waarin je de inhoud giet (het vorm aspect)
   - fonologische aspect
   - morfologische aspect
   - syntactische aspect
  3. Het taalgebruik (het pragmatische aspect)
 • Wat houdt het semantische aspect (de taalinhoud) in?

  Een kind moet weten wat de betekenis is van wat er gezegd wordt. Een kind moet ook het woord voor een ding in zijn geheugen kunnen vinden (andersom). 

 • Uit welke 3 aspecten bestaat het vorm aspect (de taalvorm waarin je het giet)?

  1. het fonologische aspect (onderscheiden van spraakklanken + in de juiste volgorde)
  2. het morfologische aspect ( vervoegen ww. + verbuigingen zs. & bv. nw.)
  3. het syntactische aspect (zinsopbouw)
 • Wat wordt verstaan onder het pragmatische aspect (het taalgebruik)?

  Het kind moet leren om de juiste taal op het juiste moment, in de juiste context te gebruiken

 • Wat is neologisme?

  Als het kind niet op het juiste moment op het juiste woord kan komen, gaan ze soms zelf een nieuw woord verzinnen. Dit verschijnsel heet neologisme.

 • Aan het einde van het derde levensjaar kunnen kinderen alle losse klanken die in de taal voorkomen goed uitspreken. 3 klanken zijn nog moeilijk. Welke zijn dit en wanneer moeten zij deze beheersen?

  /s/, /l/ & /r/. Rond het vijfde/zesde levensjaar beheersen zij ook deze klanken.

 • Rond welke leeftijd kan een kind de meeste zinstypen van de moedertaal juist hanteren?

  Rond de vijf jaar.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

BIG
Wet individuele gezondheidszorg
WGBO
wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
Uvulair
Achterzijde van zacht gehemelte laten trillen
Glottaal
lucht door stembanden
Palataal
Tongrug naar midden van gehemelte
Alveolair
Tong tegen harde rand gehemelte
Labiodentaal
onderlip naar boventanden
Bilabiaal
met de lippen
Auditieve fonetiek
waarneming van klanken
Akoestische fonetiek
Natuurkundige kenmerken van klanken