Summary LOI VPS III: Onderdeel Communicatie

-
244 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "LOI VPS III: Onderdeel Communicatie". The author(s) of the book is/are LOI. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - LOI VPS III: Onderdeel Communicatie

 • 1.1.1 Zender, ontvanger, boodschap feedback

 • Wat is het doel van de zender meestal? En wat moeten zenders doen om dat doel te bereiken? 

  Het doel van de zender is meestal dat de ontvanger kennisneemt van wat hij wil zeggen. De zender zal daarvoor de inhoud van zijn boodschap moeten afstemmen op de voorkennis en interesse van de ontvanger. 

 • Welk doel heeft de ontvanger meestal?

  Een ontvanger heeft meestal als hoofddoel kennis te nemen van wat de zender te vertellen heeft. 

 • Wat is feedback? 

  Feedback is de reactie van de ontvanger op de boodschap van de zender (maw: feedback is de informatie die de zender krijgt over het resultaat van zijn communicatie).

   

 • Spreken we ook van feedback als iemand niet reageert? 

  Ja ook wanneer er ogenschijnlijk geen reactie is, spreken we van feedback. Dat kan blijken uit gelaatsuitdrukking en houding. 

 • Noem nog een term voor feedback en wat kan dit begrip nog meer betekenen?

  Terugkoppeling. Terugkoppeling kan ook opgevat worden als een reactie op feedback.

 • Wat is follow-up?

   

  Een vervolg

 • Geef een definitie van Communicatie

  Communicatie is een doorlopend proces waarbij de zender een boodschap overbrengt aan een of meer ontvangers die hierop feedback geven. 

 • 1.1.2 Coderen, decoderen en interpreteren

 • In het communicatieproces worden 3 acties ondernomen. Welke acties zijn dit, in welke volgorde vinden ze plaats en wat is de betekenis van deze acties? 

  1. coderen -> de zender moet zijn boodschap in zo'n vorm gieten dat deze voor de ontvanger betekenis heeft. 
  2. decorderen -> de ontvanger decordeert de boodschap die hij van de zender krijgt, hij verwerkt de boodschap en kent er betekennis aan toe. 
  3. interpreteren -> de ontvanger gaat na wat voor hem de waarde van de boodschap is. Daarna kan hij er een reactie (feedback) op geven. 
 • In the communication process are three actions. What actions are this, the order in whichthey ​​take place and what is the meaning of thesis actions? 

  1. encoding -> transmitter shouldering his message in Such a molding That it has meaning for the recipient. 
  2. decor approach -> decor receiver decodes the message he gets from the transmitter, it processes the message and knows improvement know-how. 
  3. interpret -.> receiver goes after what for him the value of the message Then he a response (feedback) on it. 
 • 1.1.3 Ruis en filters in de communicatie

 • Welke oorzaken kunt u aanwijzen voor communicatiestoornissen

  1. filter
  2. ruis
 • Wat is een referentiekader en hoe werkt het? 

  Het referentiekader is de manier waarop iemand tegen de wereld aankijkt. Het werkt als een soort zeef of filter. Ontvangen informatie wordt door deze zeef ontdaan van elementen die niet in het referentiekader passen. Een deel van de gezonden informatie komt daardoor niet over. 

 • Op welke manier kan de zender last hebben van het filter? 

  Bij de zender werkt het filter belemmerend wanneer hij als spreker geen rekening houdt met het referentiekader van zijn publiek.

 • Voor een goed verloop van communicatie is een gemeenschappelijke achtergrond of ervaring een voorwaarde. 

 • Wat is ruis? 

  Ruis is iedere verstoring of ongunstige beinvloeding tijdens het transport van een boodschap. 

 • Welke vormen van ruis kunnen we onderscheiden? Geef ook aan wat de betekenis van deze begrippen is. 

  1. externe ruis -> van externe ruis is sprake wanneer de oorzaak van ruis in de omgeving ligt. 
  2. interne ruis -> van interne ruis is sprake als de oorzaak van ruis bij de zender of ontvanger ligt.
  3. intentionele ruis -> ruis die door de veroorzaker ervan werkelijk bedoeld is als verstoring van de communicatie.
  4. non-intentionele ruis -> het gaat om ruis die niet opzettelijk als ruis bedoeld is.
 • 1.1.4 Gegevens en informatie

 • Wat is het verschil tussen gegevens en informatie? 

  Gegevens zijn op de een of andere manier vastgelegde feiten. Als we iets met die vastgelegde feiten doen, dan hebben de gegevens betekenis voor ons en spreken we over informatie. 

 • Wie bepaald wat informatie is? 

  Gegevens worden informatie genoemd als ze betekenis hebben voor de gebruiker. Het is dus niet de zender, maar de ontvanger die bepaalt wat wel en wat niet informatie is. 

 • Waarom is informatie zo belangrijk voor organisaties? 

  • invloed omgeving -> allerlei partijen zoals overheid hebben invloed op bedrijven
  • invloed organisatie -> organisatie van bedrijven wordt steeds ingewikkelder, goede info noodzakelijk
  • rol technologie -> computers maken snellere en nauwkeurigere informatieverstrekking mogelijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In the communication process are three actions. What actions are this, the order in whichthey ​​take place and what is the meaning of thesis actions? 
 1. encoding -> transmitter shouldering his message in Such a molding That it has meaning for the recipient. 
 2. decor approach -> decor receiver decodes the message he gets from the transmitter, it processes the message and knows improvement know-how. 
 3. interpret -.> receiver goes after what for him the value of the message Then he a response (feedback) on it. 
Wat houdt de compromisstijl in?

De stijl ligt in het midden, beetje aanpassen, beetje samenwerken, beetje forceren en een beetje negeren.

 

De aanpak van geven en nemen leidt tot het zoeken naar een gemeenschappelijke, zo aanvaardbaar mogelijke oplossing.

Wat is het kenmerk van de samenwerkende stijl in relatie tot de 2 dimensies van de conflict grid? 

Coöperatief gedrag staat voorop, maar assertiviteit ook. Het groepsbelang wordt niet ondergeschikt gemaakt aan het persoonlijk belang, maar het persoonlijk belang is ook niet ondergeschikt aan het groepsbelang. 

 

Dit betekent confrontatie (probleemoplossend gedrag) en onderhandeling

Noem 3 conflictsituaties waarin de aanpassende stijl effectief is
 1. Als er bij een conflict een zodanig emotionele explosieve situatie is ontstaan, dat elke andere stijl niet handig is
 2. Harmonie en het kunnen werken zonder ernstige inbreuk op de normale gang van zaken is mn belangrijk op de korte termijn
 3. conflicten zijn gebaseerd op de karakters van de betrokkenen en kunnen daarom per definitie niet snel op een andere manier worden opgelost
Wat houdt de aanpassende conflictstijl in? 

Bij aanpassen is het gedrag coöperatief, maar niet assertief. Men zal bij conflicten sneller toegeven

Wat is kenmerkend voor de forcerende conflictstijl?

Het gedrag dat bij forceren hoort, is assertief, maar niet coöperatief. Er zit een alles-of-nietshouding achter verscholen. 

Wat is karakteristiek voor de vermijdende conflictstijl?

Vermijdingsgedrag is nog assertief nog coöperatief. 

Noem 5 conflictstijlen
 1. vermijden
 2. forceren
 3. aanpassen
 4. samenwerken
 5. compromissen sluiten
Welke 2 dimensies onderscheidt Thomas in zijn "conflict grid"? 
 1. assertiviteit -> als iemand sterk z'n eigen belang bewaakt
 2. coöperatief gedrag en samenwerking  -> als iemand zich in sterke mate bezighoudt met het groepsbelang
Wanneer is een conflict opgelost? 

Als de verschijnselen niet meer aanwezig zijn: 

 

Als er geen tegengestelde standpunten meer bestaan en als de partijen hun pogingen de ander te intimideren of te beschadigen, hebben gestaakt.