Summary LOI VWO Biologie

-
1027 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - LOI VWO Biologie

 • 1.1 De opbouw van stoffen

 • Wat zijn elementen?
  Stoffen die niet meer te ontleden zijn in andere stoffen (zoals verhitting). Ze worden ook wel grondstoffen genoemd.
 • Wat is het symbool voor waterstof
  H (van Hydrogenium)
 • Wat is het symbool voor koolstof
  C (Carbonium)
 • Wat is het symbool voor stikstof
  N (Nitrogenium)
 • Wat is het symbool voor zuurstof
  O (oxygenium)
 • Wat is het symbool voor natrium
  Na
 • Wat is het symbool voor fosfor
  P (Phosphorus)
 • Wat is het symbool voor zwavel
  S (Sulfur)
 • Wat is het symbool voor chloor
  Cl
 • Wat is het symbool van kalium
  K
 • Wat is het symbool voor calcium
  Ca
 • Wat is het symbool voor ijzer
  Fe (Ferrum)
 • Wat is het symbool voor jood
  I
 • Wat is een verbinding?
  Stoffen die te ontleden zijn in 2 of meer andere stoffen
 • Wat is HCl en waaruit kan het uiteenvallen?
  Waterstofchloride en kan gesplitst worden in H (waterstof) en Cl (chloor)
 • Hoe worden de kleinste deeltjes van een stof genoemd die nog net de eigenschappen van die stof bezitten?
  Moleculen
 • Waar staat H2O voor?
  Water
 • Hoe wordt HCl opgelost in water genoemd?
  Zoutzuur, een ontzettend bijtend zuur
 • Wat is NaCl?
  Natriumchloride ofwel keukenzout
 • Wat zijn de bouwstenen van moleculen?
  Atomen
 • Wat is een atoom?
  Het kleinste deeltje van een enkelvoudige stof dat nog de eigenschappen van de stof heeft.
 • Van sommige atomen bestaan afwijkende exemplaren, die zich natuurkundig gezien anders gedragen. Hoe noemen we deze?
   Isotopen
 • Wat is het verschil tussen atomen en isotopen?
  De massa van isotopen is groter dan die van atomen
 • Wat doen radioactieve isotopen?
  Ze zending straling uit omdat ze langzaam massa verliezen
 • Welke isotopen komen het meest voor?
  Radioactieve koolstof, zuurstof, waterstof en jood
 • Hoe worden radioactieve isotopen aangeduid?
  Door middel van een * rechtsboven. Zoals waterstof H*
 • Wat is het symbool voor magnesium
  Mg
 • Waarvoor worden isotopen toegepast in de biologie?
  Om celprocessen in een bepaald orgaan goed te kunnen onderzoeken
 • Welke isotoop wordt vaak gebruikt en waarom?
  C* omdat koolstof zich in bijna alle organismen bevindt.
 • Wat is een molecuulformule?
  Een korte gemakkelijke schrijfwijze van een molecuul waarbij direct de samenstelling van de stof te zien is.
 • Wat betekenen de locatie van de cijfers en de letters in een molecuulformule?
  Een cijfer voor de molecuulformule geeft het aantal moleculen weer, en achter de letters het aantal atomen in het molecuul. De letters staan voor de atomen in het molecuul.
 • Wat is een structuurformule?
  Een uitgebreide formule waarin alle verbindingen tussen de atomen worden weergeven.
 • Wanneer gebruikt men een structuurformule?
  Als het noodzakelijk is om alle verbindingen te laten zien, er wordt vaak een combinatie van de twee gebruikt om grote moleculen makkelijk weer te geven.
 • De meeste stoffen in een cel bevinden zich in water, hoe noemen we dit?
  Een oplossing
 • In een cel, wat is het oplosmiddel en wat is de opgeloste stof?
  Het oplosmiddel is water, de opgeloste stof kan bijvoorbeeld suiker of zout zijn maar ook koolstof en zuurstof.
 • Bepaalde stoffen vallen bij het oplossen in water niet uit in in moleculen maar in ?
  Ionen, geladen deeltjes.
 • Waar valt keukenzout (Nacl) in uiteen?
  Na+ en Cl-
 • Waterstof-ion
  H+
 • Hydroxyl-ion
  OH-
 • Hydronium-ion
  H3O+
 • Natrium-ion
  Na+
 • Kalium-ion
  K+
 • Ammonium-ion
  NH4+
 • Nitraat-ion
  NO3-
 • Nitriet-ion
  NO2-
 • Fosfaat-ion
  PO4 -3
 • Sulfaat-ion
  SO4 -2
 • Ijzer-ion
  Fe +2 of Fe +3
 • Calcium-ion
  Ca +2
 • Chloor-ion
  Cl-
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem een aantal oorzaken waarom ontwikkelingslanden grote problemen hebben met voedselvoorzieningen?
 1. Sterke bevolkingsgroei
 2. Geringe voedselproductie per hoofd van de bevolking
 3. Ongelijke inkomstenverdeling
 4. geen rustperioden bij de zwerflandbouw en de grond raakt uitgeput
 5. Toenemende erosie
Wat is de groene revolutie?
= met het telen van nieuwe gewassen met een verhoogde voedselproductie en een verminderde kans op misoogsten
Wat is persistente?
= slecht afbreekbaar
Wat is eutrofiering?
=ongewenste overmaat aan nutriënten
Noem een aantal kenmerken van een climax-ecosysteem
 1. Grote diversiteit aan soorten
 2. grote biomassa
 3. ingewikkeld voedselweb
 4. groot aantal niveaus in de voedselpiramide
 5. gesloten kringloop aan voedingsstoffen
 6. productie gelijk aan afbraak
 7. weinig tot geen successie
Noem een aantal kenmerken van een pionier-ecosysteem
 1. Geringe diversiteit aan soorten
 2. primaire productie is groter dan de afbraak
 3. biomassa is gering, maar neemt wel toe
 4. kringlopen zijn open
 5. voedselweb is eenvoudig
 6. voedselpiramide heeft weinig lagen
 7. snelle successie
Wat is een pionier-ecosysteem?
= als er nadat de pioniers er zich hebben gevestigd, vervolgens tussen de korstmossen diertjes vestigen. Dus op de ondergrond ontstaat zo een dun laagje humus waarop mossen en een aantal zaadplanten zich kunnen vestigen.
Wat zijn pioniers?
= de soorten die zich als eerste op een kale ondergrond vestigen
Wat is een climax-ecosysteem?
= het stabiele ecosysteem.
Wat is successie?
= verandering van de soortensamenstelling van een levensgemeenschap in de loop van de tijd zal dit geleidelijk overgaan in een andere levensgemeenschap zoals inpolderen.