Summary Loonheffingen

-
ISBN-10 9013149618 ISBN-13 9789013149616
104 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Loonheffingen". The author(s) of the book is/are H C Verploegh Th J M van Schendel J P E de Kock. The ISBN of the book is 9789013149616 or 9013149618. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Loonheffingen

  • 1 Inleiding tot de loonbelasting

  • De loonheffingen omvatten..?
    De loonbelasting
    Sociale verzekeringen: premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
    Inkomensafhankelijke bijdrage ZvW (zorgpremies)
  • De premies werknemersverzekeringen komen uitsluiten ten laste van de werkgevers. 
    De Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw komt ook ten laste van de werkgevers, maar is soms door de verzekeringsplichten verschuldigd.
  • De heffing over het loon en afdracht van de ingehouden loonbelasting aan de fiscus geschiedt door de inhoudingsplichtige. Meestal is dit de werkgever.
  • Wat zijn de 3 pijlers van de loonbelasting?
    Wil er loon geheven kunnen worden, moet er sprake zijn van:
    Het subject van heffing: Een werknemer
    Het object van heffing: het Loon
    Inhoudingsplichtige.
    Indien een van bovenstaande 3 ontbreekt, vind geen heffing plaats.
  • De loonheffing is een BRONHEFFING. Die fungeert als VOORHEFFING op de inkomstenbelasting of als eindheffing. Het is een DIRECTE BELASTING die door de inhoudingsplichtige wordt afgedragen en ingehouden bij de belastingplichtige werknemer. Hiermee heeft de loonbelasting deels een SUBJECTIEF en PERSOONLIJKE KARAKTER. Bij de toepassing van het EINDHEFFINGSREGIME is de WERKGEVER de loonbelastingplichtige.
  • Loonheffingen vormen de aorta van de BV Nederland genoemd. Van alle belastingopbrengsten levert de loonheffingen meer dan de helft op.

    Soorten belasting:
    Indirect: Omzetbelasting
    Indirect: Accijnzen en motorrijtuigenbelasting
    Direct: Inkomstenbelasting
    Direct: Vennootschapsbelasting
  • Loonbelasting is globale voorheffing. Er wordt geen rekening gehouden met allerlei persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals de huidige heffingskortingen. Dmv een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan hier wel rekening mee worden gehouden. 
    De definitieve belastingschuld wordt later vastgesteld in de inkomstenbelasting onder aftrek van de als voorheffing geheven loonbelasting.
  • Wie is de primaire belastingplichtige?/ Het subject van de heffing?
    De werknemer, hij betaalt belasting door INHOUDING op zijn loon. De werkgever houdt in en DRAAGT de loonbelasting AF aan de Fiscus.
  • Inhouding van Loonbelasting vindt ook plaats bij ambtenaren en fictieve werknemers (wiens arbeidsverhouding door de wet is gelijkgesteld met een echte dienstbetrekking), zoals stagiaires en thuiswerkers. 

    Loonbelasting wordt ook ingehouden op de pensioenuitkeringen die voortvloeien uit een vroegere dienstbetrekking, en op uitkeringen ingevolge van de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Deze pensioenuitkeringen en sociale uitkeringen worden 'loon uit vroegere dienstbetrekking' genoemd. De genieters van deze uitkeringen heten ook werknemers. De verstrekkers (inhoudingsplichtigen) zijn in dit geval de pensioenuitvoerder, levensverzekeringsmaatschappij en het UWV.   

    Ook de AOW, ANW, periodieke bijstandsuitkeringen en andere periodieke uitkeringen zijn aan de loonbelasting onderworpen.   
  • Wetten en regels
    Wet LB bevat regels over de heffing van loonbelasting
    Wet AWR bevat regels over de aangifte en afdracht en ook naheffing van loonbelasting.
    Wet AwB: Beroep en bezwaar geregeld
  • De loonbelasting is een bronheffing, net zoals de dividendbelasting en de kansspelbelasting. Zonder inkomensbronkan geen belasting worden geheven. Wat zijn de bronvereisten/ wanneer is sprake van een bron van inkomen? (Cumulatief)
    Deelname aan het economisch verkeer
    Verkrijgen voordeel (Inkomensbestanddeel) subjectief beoogd
    Voordeel objectief te verwachten

    Voor de loonbelasting is de DIENSTBETREKKING de bron en NIET de verrichte arbeid.

    Alleen het ontvangen van de werkelijke reiskostenvergoeding wordt niet gezien als inkomensbron
  • Wat zijn de voordelen van een heffing aan de bron?
    Snelle en gelijkmatige inning van belastinggelden, doordat de heffing plaatsvindt op het moment waarop het loon wordt genoten. 

    Een hoger belastingopbrengt, doordat de kans op invorderingsproblemen en fraudemogelijkheden kleiner zijn.

    De heffing van loonbelasting heeft voor de werknemers het voordeel dat zij hun loon netto ontvangen en niet een deel hoeven te reserveren voor een latere betaling van inkomstenbelasting. Vooraf inhouden is beter dan achteraf betalen.
  • De loonbelasting fungeert als voorheffing of als eindheffing. Leg uit.
    Als voorheffing is de loonbelasting een voorschotbetaling op de later verschuldigde inkomstenbelasting. Zij wordt samen met de premie volksverzekeringen (de loonheffing) daarmee verrekend. 

    Zie art 9.2/ 9.4 wet IB 2001   

    Eindheffing heeft 2 betekenissen:
    1. Loonbelasting wordt ingehouden en er is geen aanslag inkomenstenbelasting opgelegd = automatisch eindheffing
    2. Loonbelasting die van de inhoudingsplichtige wordt geheven ter zake van het verstrekte loon.
  • De loonbelasting is een afdrachtbelasting. Leg uit
    De heffing van loonbelasting geschiedt door inhouding op het loon en bij wege van afdracht op aangifte. Zie art 27 Wet LB 1964. De inspecteur stelt geen aanslag vast, maar de inhoudingsplichtige bepaalt zelf de hoogte van de door hem in te houden en af te dragen loonbelasting.

    Afdrachtbelasting: Loonbelasting, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting

    Heffing bij wege van aanslag, belastingdienst stelt belastingschuld vast. Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting

    Verschil? 
    Inspecteur kan bij afdrachtbelastingen belasting naheffen en bij aanslagbelastingen belasting navorderen. Navorderen is alleen niet zo makkelijk aangezien hij zelf de aanslag heeft vastgesteld en voor navorderen een nieuw feit nodig is (art. 16 AWR). 

    Wanneer een inhoudingsplichtige wel de juiste loonheffingen inhoudt op het loon maar te weinig afdraagt, legt de inspecteur hem een naheffingsaanslag op (art 20 AWR). 

    Wanneer de inhoudingsplichtige te weinig inhoudt en daardoor ook de te weinig afdraagt, vind er een correctieverplichting plaats (art 28a lid 2 wet LB)
  • De loonbelasting is een subjectieve en persoonlijke belasting
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.