Summary M&O

-
106 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - M&O

 • 0 Inleiding

 • Wat zijn de kerntaken van het management?
  Structuur: zorgen voor verdeling van taken en verantwoordelijkheden

  Integratie: zorgen voor eenheid over de activiteiten/perspectieven

  Controle: zorgen dat ieder bijdraagt

  Motivatie: beloning

  Leren: groei
 • Wat is de definitie van organiseren?
  Het regelen/installeren van collectieve activiteiten zodat het collectieve resultaat superieur is aan het resultaat van individuen die alleen werken
 • Wat is het nut van organiseren?
  - Arbeidsdeling en specialisatie
  - Schaalvoordelen
  - Grotere capaciteiten, complexere omgevingen mogelijk  
  - Lagere transactiekosten
  - Uitoefenen van macht en controle
 • Wat is het risico van slecht organiseren?
  - Beperkte motivatie en moreel
  - Late en onjuiste beslissingen
  - Conflict en gebrek aan coordinatie  
  - Slecht reageren op nieuwe kansen en veranderingen
  - Stijgende kosten
 • 1.1 Organisatische structuur

 • Welke beweging is er omtrend organisatievormen? En waarom?
  (machine)bureaucratie was de meest prominenten conventionele organisatievorm. Maar deze verdwijnen langzaam

  - Door hierarchie is er meer efficientie, maar minder innovatie en aanpassingsvermogen
  - Neiging om het status quo te ondersteunen, risicovermijdend. Draagt ook bij tot extra overheadkosten
  - Creeert communicatieproblemen tussen departementen
  - Afstand tussen top en basis
  - Demotiveert     

  Daarom het idee dat de conventionele organisatievorm niet mee kan met de: Afzet-, Arbeids-  & Technologiemarkt
 • Wat is het contigentiegedachten?
  Sings de jaren 1950: organisatiestudies aan de hand van observatie in plaats van experimenten

  Vaststellingen
  - er bestaan meerdere soorten organisatiestructuren
  - prestaties hangen af van verschillende factoren
  - voor veranderingen is flexibiliteit vereist     

  Enkele onderzoekers:
  - Burns en Stalker, Woodward, Lawrence en Lorsch   

  OFWEL: Omgeving, structuur en technologie moeten in overeenstemming zijn
 • Waarover ging de studie van Burns & Stalker?
  De invloed van de omgeving. Eerste contingentietheoretici die 20 succesvolle bedrijven bestudeerden. Verschillende sectoren vereisen dan wel mechanistisch dan wel organische structuren of ergens op het spectrum. 

  MECHANISTISCH
  - Hierarchische focus
  - Strikt vastgelegde rollen
  - Gecentraliseerde besluitvorming
  - Regels en procedures

  ORGANISCH
  - Horizontale focus
  - Ruime en weinig gespecialiseerde rollen
  - Gedecentraliseerde besluitvorming
  - Hoge afhankelijkheid van afstemming tussen medewerkers
 • Waarover ging de studie van Joan Woodward?
  Bedrijven worden blootgesteld aan verschillende mate van technische complexiteit
 • Waarover ging de studie van Lawrence & Lorsch?
  Idee: verschillende afdelingen werken in een andere deelomgeving. Dus nood aan andere structuur. 

  Verschillen voor R&D, Productie & Verkoop  

  Organisaties die werkzaam zijn in een onzekere omgeving moeten een hogere mate van differentiatie bereiken tussen afdelingen om succesvol te zijn
 • Wat is de (in)congruentie tussen subsystemen?
  Idee: organisatie is een open systeem: in interactie met de buiten wereld

  Organisatie bestaat uit met elkaar verbonden subsystemen die intern consequent aangepast dienen te zijn aan de omgeving

  Om efficient te zijn moet men congruente keuzes maken in de verschillende subsystemen
 • Wat zijn de sterke en zwakke punten van de contingentiegedachte?
  STERK
  - relatie met de omgeving
  - besef van meerdere behoeftes
  - er is niet 1 type organisatie
  - innovatie en flexibiliteit
  - organisatie-analyse    

  ZWAK
  - 'de' omgeving bestaat niet
  - 'de' organisatie bestaat niet
  - darwinistische ideologie: survival of the fittest
 • Wat zijn de uitdagingen omwille van hedendaagse trends
  - Globalisering
  - Hypercompetitie
  - Nieuwe technologieen
  - De kenniseconomie
  - Sociaal verantwoord ondernemen

  Omgeving is complexer geworden wat het belang van organische organisatiestructuren aanwakkerd
 • Wat voor impact heeft globalisering?
  - Toenemende afhankelijkheid over de wereld
  - Drijvende krachten zijn: kosten, politieke veranderingen en wereldwijde behoeften
  - Uitdagingen zijn: complexiteit en afweging tussen controle en aanpassing aan lokale situaties
 • Wat voor impact heeft  hypercompetitie
  Deze neemt toe door globalisering, snellere technologie, wispelturige consumenten -> ofwel de levensduur van producten verkort

  Uitdagingen
  - status quo is geen optie meer
  - nood aan flexibiliteit
  - organisatie moet aanzetten tot organisationeel leren
 • Wat voor impact heeft nieuwe technologieen
  Enorme verbetering op vlak ICT

  Nieuwe organisatorische mogelijkheden
  - Intern: vereenvoudiging van managementsstructuren en betere integratie
  - Extern: versoepeling van informatiestromen   

  Uitdagingen
  - mee blijven
  - complexiteit neemt toe
 • Wat voor impact heeft de kenniseconomie
  Toegevoegde waarde wordt meer gecreeerd via kennis en het verwerken van informatie

  Uitdagingen
  - toenemend belang van innovatie: exploratie vs exploitatie
  - delegeren van initiatief aan kenniswerknemers om hun kennis te benutten en motivatie te versterken
 • Wat is de impact van sociaal verantwoord ondernemen?
  Groeiende verwachtingen dat organisaties zorg dragen voor hun omgeving en de mensen die ze tewerk stellen

  Financiele, Sociale & Ecologische verantwoordelijkheid  

  Uitdagingen:
  - Behoefte aan normatieve eerder dan dwingende vormen van controle waarin verantwoording afleggen samen gaat met aandacht voor persoonlijk initiatief en ontwikkeling
  - Nood aan inter-organisationele netwerken die leiden bedrijven toelaten om sociaal verantwoorde praktijken te garanderen bij hun onderaannemers en partners binnen het netwerk
 • Wat zijn de kenmerken van organische organisatie?
  1. Basisstructuur
  - verdeling van taken (specialisatie), voorkeur voor brede algemene rolen
  - verdeling van verantwoordelijkheden (hierarchie): minder niveaus, vlak, teams. Autoriteit is gedecentraliseerd. Rapporteringslijn zijn multi en leiderschap door begeleiding. 

  2. Procedures
  - niet strikt, gebaseerd op relaties, afstemming. Gericht op het signaleren van de behoefte aan verandering   

  3. Processen
  integratie: horizontaal
  controle: gedecentraliseerd
  motivatie: beloning gebaseerd op groepsprestaties
 • Wat is VOCA?
  De wereld is steeds meer
  Volatiel
  Onzeker
  Complex
  Ambigu (problemen hebben niet een eenduidige oplossing)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.