Summary Maatschappelijk werk in uitvoering

-
ISBN-10 9001774490 ISBN-13 9789001774493
151 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Maatschappelijk werk in uitvoering ". The author(s) of the book is/are Jongman, Henk Groen, Mirjam. The ISBN of the book is 9789001774493 or 9001774490. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Maatschappelijk werk in uitvoering

 • 1 Maatschappelijk werk professionaliteit en professionalisering 17

 • Wat is het idee van de Griekse oudheid?

  Idee van Phliantrophia (menslievendheid)

 • Wat is het idee van de Romeinse wereld?

  Idee van Humanitas (menselijkheid)

 • Wat mist Philantrophia?

  Elke religieuze fundering

 • Welke 4 groepen armen zijn er?

  1. Stille armen (economisch in de moeilijkheden, sociaal en cultureel niet tot het vol behoorden)
  2. Normale armen (ziekte, individualiteit, alleenstaande etc)
  3. Arbeiders (te weinig verdiende voor het gezin)
  4. Overige armen (geen beroep konden doen op bedelingen vanwege beperkende bepalingen)

 • In welk jaartal werden in Amsterdam bedelaars vastgebonden en andere 'nietsnutten' opgesloten en tot arbeid gedwongen in het Rasphuis? (voor mannen)

  1596

 • In welk jaartal werden in Amsterdam bedelaars vastgebonden en andere 'nietsnutten' opgesloten en tot arbeid gedwongen in het Spinhuis? (voor vrouwen)

  1597

 • In deze inrichtingen kwamen de belangrijkste principes van de armenpolitiek bij elkaar. Welke 2?

  -Opsluiting
  -Arbeidsdwang

 • Wanneer kregen het Rasphuis en het Spinhuis het karakter van een justitiële straf- en verbeteringsinrichting?

  na 1600

 • Wat wordt er verstaan onder lijf- en levensstraffen?

  -Ogen uitsteken
  -Duimen/oren/tong afsnijden

 • Door wie werden deze lijf- en levensstraffen bestreden?

  Door de humanistische dichter Coornhert (1522-1590)

 • Wie kwamen onder andere terecht in een burgerweeshuis? (1526)

  Ouderloze jeugd, en een deel van de verwaarloosde kinderen

 • Waar werden kinderen gestopt als zij niet in aanmerking kwamen met het burgerweeshuis?

  -Diaconieweeshuizen van de kerk
  -Armen-kinderhuizen
  -Aalmoezeniershuizen van de overheid

 • 2 Algemeen maatschappelijk werk 61

 • Wat is de afkorting van het algemeen maatschappelijk werk?

  AMW

 • Welke 8 gemeenten behoren tot het algemeen maatschappelijk werk Rivierenland?

  -Buren
  -Culemborg
  -Geldermalsen
  -Lingewaal
  -Maasdriel
  -Neerijnen
  -Tiel
  -Zaltbommel

 • Door wie/wat word het AMW gefinancieerd?

  Gemeentelijke gelden

 • Sinds wanneer is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd?

  1 januari 2007

 • Tussen welke voorzieningen maakt de WMO onderscheid?

  -Collectieve voorzieningen (welzijnswerk etc)
  -Individuele voorzieningen (maaltijdvoorziening, traplift etc)

 • Welke regelingen zijn overgegaan naar de WMO?

  -Wet voorzieningen Gehandicaptenzorg (WVG)
  -Welzijnswet
  -Deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

 • Wat is die missie van het MW?

  Bevorderen dat mensen in wisselwerking met hun omgeving zo goed mogelijk tot hun recht komen

 • Wat is een beroepsprofiel?

  De weergave van de essentie van een beroep ligt nooit voor altijd vast. Maatschappij veranderd en zo ook ons beroep

 • Wat wordt er bedoeld met 'dubbele functie'?

  -Naar de buitenwereld, het vormt een beeld van ons beroep
  -Voor de binnenwereld is het een oriëntatiepunt 

 • Wat houdt NVMW?

  Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers

 • Het profiel bestaat uit 3 delen. Welke?

  -Plaatsbepaling
  -De taken en competenties van mw
  -Overzicht werkvelden

 • Welke 3 niveaus zijn er?

  -Individu (micro)
  -Sociale omgeving (meso)
  -Samenleving (macro)

 • Welke 2 componenten zijn er?

  -Subjectief (eigen persoon)
  -Objectief (inkomen, woning, relaties)

 • Wat wordt er bedoeld met 'multi-level interventies'?

  MW houdt rekening met alle niveaus en maakt keuzes: Waar hij ingrijpt en of omstandigheden probeert te beïnvloeden 

 • Wat betekent ZAT?

  Zorg Advies Team

 • Wat betekent COA?

  Centraal Orgaan Asielzoekers

 • Wat betekent MOA?

  Medische Opvang Asielzoekers

 • Wat betekent UNHCR? (vluchtelingen)

  United Nations High Commisioner for Refugees

 • Wat zijn vluchtelingen verplicht?

  Een inburgeringscursus te volgen

 • Hebben vluchtelingen dezelfde rechten en plichten?

  Ja, behalve dat ze GEEN kiesrecht hebben en niet verkiesbaar zijn in de eerste paar jaren van hun verblijf in Nederland

 • Wat zijn AMA's?

  Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers

 • Wat is stichting Nidos?

  Instelling voor de voogdij over minderjarigen voor wie een aanvraag tot het verlenen van en verblijfsvergunning asiel is ingediend

 • Wat is een ketensamenwerking? (huiselijk geweld)

  Samenwerken met onder andere politie, om, jeugdzorg, maatschappelijk werk en reclassering

 • Wat is ASHG?

  Advies- en Steundpunt Huiselijk Geweld

 • Met ingang van wanneer is de Wet tijdelijk huisverbod ingegaan?

  1 januari 2009

 • Wat doet de wet tijdelijk huisverbod?

  De dader tijdelijk uit huis te plaatsen zodat de veiligheid voor de directe omgeving wordt gewaarborgd

 • Waarvoor zetten woningcorporaties het maatschappelijk werk in?

  Om huurders met een zorgachtergrond te coachen en te controleren. Ze zijn ook actief in de urgentietrajecten

 • Welke overlegvormen kent het AMW?

  -Teamoverleg
  -Casuïstiekvergadering
  -Intervisie
  -Werkbegeleiding
  -Coaching
  -Supervisie
  -Beroepsbekwaamheid

 • Welke samenwerkingspartners zijn er?

  -Sociale dienst
  -Gezondheidscentra
  -Sociale pensions
  -Justitie
  -Jeugd en jongeren werk
  -CAO
  -Buurtwerk
  -Vrijwilligersorganisaties
  -Projecten (Huiselijk geweld etc)
  -Ouderenadviseurs

 • Wat zijn zorgmijders?

  Mensen die zorg nodig hebben, maar alle hulp afwijzen of mijden

 • Voor wie is het maatschappelijk werk?

  Iedereen

 • Wat is eerstelijnsvoorziening?

  Elke burger kan zichzelf aanmelden vanwege psychosociale of maatschappelijke problemen

 • Wat is tweedelijn?

  Er is altijd een verwijzing nodig

 • Wat is een psychosociaal probleem?

  -Psycho
  -Sociaal
  Een probleem op deze 2 gebieden

 • Wat zijn de 7 functies van het AMW?

  1. Toegang verschaffen aan geheel werkgebied
  2. Begeleiden en behandelen op procesmatige wijze
  3. Bemiddelen namens de cliënt naar personen/instanties
  4. Ondersteunen van mensen die op langere termijn minder zelfredzaam zijn
  5. Dienstverlening/consultatie aan professionele derden
  6. Bijdragen aan preventie
  7. Signaleren van probleemsituaties en probleem versterkende omstandigheden

 • Welke probleemsoorten zijn er?

  -Psychosociale problemen
  -Relationele problemen
  -Opvoeding/identiteit
  -Echtscheidingsprocedure
  -Verlies, rouw, eenzaamheid, incest, geweld
  -Arbeidssituatie
  -Werkloos, ziekte, arbeidsongeschiktheid
  -Ouderen verhuizen verzorgingshuizen
  -Financiële problemen
  -Schuldhulpverlening
  -Woonlasten
  -Acute crisissituatie
  -Oorlogervaringen
  -Azielzoekers

 • Wat zijn methodieken in het AMW?

  -Presentie
  -Outreachend werk
  -Bemoeizorg
  -Schuldhulpverlening
  -Seksespecifieke hulpverlening
  -Casemanagement
  -Preventie
  -Oplossingsgericht
  -Rationeel-emotieve therapie (RET)
  -Vijfgesprekkenmodel
  -Systeemgericht

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.