Summary Maatschappelijke problemen

-
ISBN-10 9047301250 ISBN-13 9789047301257
585 Flashcards & Notes
37 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Maatschappelijke problemen". The author(s) of the book is/are Willem Wolters, Nan Dirk de Graaf. The ISBN of the book is 9789047301257 or 9047301250. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Maatschappelijke problemen

 • 2 Hoofdstuk 1 Maatschappelijke problemen als collectieve kwaden

 • Het begrip samenleving 
  De samenleving werd gezien als een vereniging van vrije mensen. 
 • Wat betekent de staat?
  De staat wordt gezien als een mahctsorganisatie gebaseerd op hiërarchie en majesteit. 
 • Wat houdt de tegenstrijdigheid in het begrip samenleving in?
  Positieve kant is de verzameling van mensen die in harmonie en vrede samen leven, zij het onder druk van staatsinstellingen die hen onderdrukken. Men erkende dat het individu niet op zichzelf kon bestaan los van de samenleving, maar als een sociaal wezen, opgenomen in sociale verbanden. 
  Negatieve kant werd de samenleving ook als een strijdtoneel gezien, waarop meningsverschillen en belangentegenstellingen werden uitgevochten tussen grote collectiviteiten, standen of klassen. 
 • 2.1 Problematische samenleving

 • Wat houdt de maakbare samenleving in?
  Dat wanneer mensen zich zouden laten leiden door de rede, zij in staat zouden zijn een nieuwe en betere organiatie van de samenleving te ontwerpen. Tijdens de Franse Revolutie probeerden de revolutionairen deze gedachte van de maakbare samenleving al in de praktijk te brengen en een samenleving te scheppen die gebaseerd is op de principes van vrijheid, gelijkheid en broederschap. 
 • Wat zijn perverse gevolgen? 
  Dat zijn gevolgen die leiden tot het tegendeel van wat er bedoeld was met die actie. 
 • 2.2 Wanneer wordt een probleem een maatschappelijk probleem?

 • Maatschappelijke problemen in het algemeen?
  Sommige problemen zullen direct als zodanig erkend worden, maar andere worden wellicht niet zo zwaar opgenomen. 
 • Wanneer is iets een maatschappelijk probleem? 
  Een invloedrijke groep in de samenleving
  Wordt zich bewust van de negatieve aspecten van een sociale situatie
  Omdat die situatie scherp conflicteert met belangrijke waarden en normen in de samenleving
  Die invloedrijke groep slaagt erin het probleem een naam te geven en onder de aandacht van het publiek te brengen
  Het wordt duidelijk dat er iets aan gedaan moet en kan worden door collectieve actie
  Die leidt tot beïnvloeding van het overheidsbeleid 
 • 2.3 Sociale normen als collectief goed

 • Wanneer is iets echt maatschappelijk ongewenst?
  Iets wordt als maatschappelijk ongewenst en onrechtvaardig gezien, als het strijdig is met belangrijke waarden en normen in de samenleving en/of met belangrijke rechtsprincipes. 
 • Collectief goed?
  Wanneer een sociale norm aanvaard is door een groep mensen die zich ook inspannen om die norm in de onderlinge relaties te handhaven en te verwezenlijken, kan gesproken worden van een collectief goed. 
 • Een in de wereld algemeen aanvaarde norm.
  Universele mensenrechten, maar deze bevat drie bronnen van kritiek. 
  1. afwijzing van westerse filosofen die een cultuurrelativistisch standpunt innemen. 
  2. komt van de kant van de islam, m.n. van de kant van de fundamentalisten die van mening zijn dat de westerse scheiding van de kerk en staat strijdig is met de opvattingen van de islam.
  3. kritiek komt van aantal politieke leiders in economisch succesvolle landen in Azië (Aziatische tijgers) Maleisië en Singapore. 
 • 2.4 Publieke goederen en collectief goede toestanden

 • Theorieën met een normatief karakter
  zij stellen de vraag wat een rechtvaardige verdeling is van rechten tussen de verschillende partijen, en beantwoorden die met abstracte redeneringen. 
 • Rawls en Nozick

  onvoorwaardelijk moreel gebod: handel zo dat het richtsnoer van uw handelen tevens als voorschrift kan gelden voor een staatssamenleving zoals de Amerikaanse filosofen Rawls en NOzich hebben gedaan.

 • Rawls en Nozick stelden de vraag op basis van welke principes collectieve constructies als de staat worden geschapen.
  Zij redeneren vanuit een 'imaginaire beginsituatie'. Individuen weten niet wat de toekomst brengt, verstandige personen zullen collectieve voorzieningen in het leven roepen die een zekere bescherming bieden. Tot zover zijn Rawl en Nozick het met elkaar eens. 
 • John Rawls visie op de aard van collectieve goederen en het wenselijke staatsbestel. 
  In zijn boek a theory of justice heeft Rawls een model geschetst van een staat opgezet volgens bepaalde rechtsprincipes. Hij stelt zich een beginsituatie voor waarin een aantal individuen discussieert over de vraag op welke wijze zij hun samenleving zullen gaan inrichten. Uitgangspunten zijn: vrijheid van geweten en gelijke kansen in de markt en een principeverschil (eerlijkheid en rechtvaardigheid) de vereiste dat ongelijkheid in rijkdom en sociale positie in een samenleving alleen dan gerechtsvaaridgd is wanneer ze ook tot voordeel strekt van de minst bevoordeelden in de samenleving. VB arts en boer verschil in loon is eerlijk...anders zou niemand arts gaan studeren. 
 • Nozich visie op de aard van collectieve goederen in het wenselijke staatsbestel
  minimale staat of nachtwakersstaat die de burgers alleen bescherming biedt tegen geweld, diefstal en fraude en de naleving van contracten afdwingt. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de nadelen van een afgrendelingspolitiek?
- doorbreekt circulaire beweging migratie
- symptoombestrijding; oorzaak blijft bestaan
Waarom afgrendelingspolitiek? 
- aanzuigende werking
- precedentwerking
- beheersen migratie
Wat zegt Paul Scheffer over de afgrendelingspolitiek?
Europa kan alleen op een duurzame wijze opvang bieden aan vluchtelingen als er met strikte quota wordt gewerkt. 
Hoe kan de internationale migratie verklaard worden? (4)
- Bevolkingsgroei (kan belangrijke positie innemen maar is niet zelf een oorzaak van migratie) 
- Economische groei 
- De differentiële fertiliteitscijfers (inkomstenbronnen gezinnen) 
- Kettingmigratie (wanneer de migratie op gang komt en de berichten positief zijn, blijft het migratieproces doorgaan)
Wat betekent de visie op integratie 'meting pot/smeltkroes' ?
Volken worden omgesmolten tot een nieuwe natie .
Wat betekent de visie op integratie;  'assimilatie' ?
het samenvoegen 
Wat houdt segregatie in?
Afscheiding en uitsluiting bijv. op grond van ras, huidskleur, taal. 
Tot ca. 1960 vooral segregatie door verzuiling op basis van levensbeschouwing.
Nu segregatie op basis van etniciteit en taal
Er zijn 3 typen processen te benoemen die kunnen leiden tot segregatie (uitsluiten), welke?
- doelgericht georganiseerd handelen meerderheid; dit leid tot uitsluiting van een groep mensen van bepaalde activiteiten in de samenleving. 

- economisch proces; door de arbeidsmarkt komt het voor dat armen worden gescheiden van rijken, geschoolden van ongeschoolden, lager opgeleid van hoger opgeleid. uiteindelijk worden de arme ongeschoolden zwarte mensen gescheiden van de hoger opgeleide witte mensen. 

- onbedoeld gevolg van een individuele keuze van iemand, waarbij er geen sprake is van een sterk racistische voorkeur. 
Wat houd het successiemodel (hypothese) in?
Er zijn verschillende stadia te onderscheiden in de relatie tussen autochtonen
en immigranten: penetratie, invasie en overname. Fase 1: er komen een paar buitenlanders in een wijk wonen, fase 2: gezinshereniging vindt plaats, het aantal immigranten stijgt, en fase 3: migranten nemen de wijk over.
Wat houd de discriminerende attitude in? 
Uitingen van vreemdelingenhaat toeschrijven aan racistische en discriminerende attitudes bij sprekers.