Summary Maatschappelijke problemen

-
ISBN-10 9047301250 ISBN-13 9789047301257
585 Flashcards & Notes
36 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Maatschappelijke problemen". The author(s) of the book is/are Willem Wolters, Nan Dirk de Graaf. The ISBN of the book is 9789047301257 or 9047301250. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Maatschappelijke problemen

 • 1 Maatschappelijke problemen als collectieve kwaden

 • wanneer spreken we van een collectief kwaad?
  Als een groep burgers een bepaalde toestand als problematisch ervaart en onder de aandacht brengt.
 • de samenleving werd gezien als een vereniging van vrije mensen, de 'staat'als een machtsorganisatie
 • hoe probeerden de revolutionairen in de franse revolutie  een samenleving te scheppen
  door vrijheid, gelijkheid en broederschap
 • 1.1 6.1 Toenemende ongelijkheid in de wereld in de laatste decennia van de twintigste eeuw

 • Dit hoofdstuk staat Armoede en Sociale Ongelijkheid in de wereld aan de orde. De aandacht gaat vooral uit naar de ontwikkelingslanden, omdat armoede in die delen van de wereld veel groter en drastischer is dan die in de rijke landen.

  Eerst wordt gekeken naar de Marcoverhoudingen, door kwantitatieve gegevens die zijn verzameld door instellingen van de Verenigde Naties en de Wereld Bank.

  Een vraag die veel discussie oproept, is of de ongelijkheid in de wereld de laatste decennia van de 20e eeuw is toegenomen, gelijk gebleven of is afgenomen? Deze vraag wordt op verschillende manieren beantwoord.

  Een recentie studie betoogt dat de ongelijkheid binnen landen is toegenomen, maar dat de ongelijkheid in de wereld is afgenomen door Industrialisatie en de daarmee gepaard gaande  stijging van de welvaart in China en Oost-Azië. Omdat in die gebieden een groot deel van de wereldbevolking leeft, is de ongelijkheid in de wereld als geheel afgenomen.

  De relatie tussen welvaart en welzijn wordt uitgelegd.

  Over de oorzaken van armoede en ongelijkheid is in de ontwikkelingslanden veel geschreven de laatste 50 jaar. --> Economen en Sociale Wetenschappers hebben algemene theorieën geformuleerd die een verklaring moesten geven van de sociaal-economische achterstand en stagnatie in de Derde Wereld. (sinds het midden van de 20e eeuw noemt.)

  * Het bezwaar van deze theroieën is dat ze een 'merkwaardige' vermening laten zien van 
  stilering van concretie historische processen, ideologische vooronderdellingen, algemene
  uitspraken en nog niet getoetste hypothesen.
  Het wetenschappelijke gehalte v.d. theorieën is twijfelachtig.

  * Voor de ontwikkelings- en modernisatietheorie als de dependencia- en
  imperialisatiemetheorie --> is maar een kort leven geweest. 

  Bij de moderniseringstheorie gaat het vooral om de noodzaak tot veranderingen in arme landen zelf, zoals betere infrastructuur. Uit de ontwikkelingsstrategieën die kunnen worden toegepast, komen programma’s en projecten naar voren die een grote rol spelen in ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking.


  Dependencia- en imperialisatiemetheorie=
  De wetenschap van globalisering is nog steeds populair maar ook omstreden.

  W&dG richten zich op historische ontwikkelingen van een bepaald land of bepaalde sector door gebruik te maken van de methodologische individualisme (actorbenadering) van sociale mechanismen.

  Het thema Sociale ongelijkheid is belangrijk voor de problematiek van collectieve goederen en collectief handelen.

  Laatste paragraaf 'stelling' --> Vormt Sociaal-economische ongelijkheid een belemmering voor collectief handelen en voor de totstandkoming van publieke en collectieve goederen?
  --> Stelling toespitsen op:

  * Ongelijkheid binnen landen.
  * Ongelijkheid in de wereld. --> De hypothese luidt dat sociale ongelijkheid tussen landen het
  ontstaan van internationale samenwerkingsverbanden belemmert.

  6.1 Toenemende ongelijkheid in de wereld in de laatste decennia van de twintigste eeuw.

  Wanneer je de ontwikkeling in de wereld bekijkt over de laatste tweehonderd jaar, dan is de ongelijkheid in de wereld sterk toegenomen. => Dat is het gevolg van de industrialisatie van het Westen, terwijl Azië en Afrika achterbleven.
  - omstreeks 1800 waren de inkomens van de rijkste regio's vermoedelijk niet meer dan drie
  keer zo groot als de armste regio's.
  - 1900: verhouding 9:1. 
  - 1998: verhouding 20:1.

  Belangrijke vraag is of de trend naar toenemende ongelijkheid ook in de laatste decennia van de twintigste eeuw heeft doorgezet?

  Grote Internationale organisaties als de Verenigde Naties, de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds --> veel nadruk gelegd op de bestrijding van armoede in de wereld.
  Statistische gegevens laten zien dat armoede in de wereld wordt teruggedrongen =>
  het percentage mensen dat leeft onder de armoedegrens, blijkt in de loop v.d. tijd af te nemen.

  --> De 'vraag' is of ook de inkomensverdeling in de wereld daardoor daardoor een grotere gelijkheid gaat vertonen?
  --> Verschillende auteurs geven verschillende antwoorden hierop. De antwoorden hebben een politieke betekenis.

  In de laatste decennia van de twintigste eeuw heeft de wereld een proces van globalisering (d.w.z. integratie en liberalisering) doorgemaakt. --> De wereldhandel is toegenomen en kapitaal werd daardoor mobiel.

  Vraag is = Wat is het effect van deze toenemende integratie op de verdeling van de welvaart in de wereld? Zijn de armste bevolkingsgroepen erop vooruitgegaan?  Wade: de groeiende kloof tussen arm en rijk

  Inkomensverdeling op de wereld
  De inkomensverdeling van de mensen die op de wereld wonen kun je op verschillende manieren beschouwen.

   

  1. De inkomensverdeling is een combinatie van (a) de interne inkomensverdelingen binnen alle landen (op zichzelf) en (b) de verdeling van de gemiddelde inkomens over de (alle) landen.

  Ongelijkheid in de wereld
  De ongelijkheid in de wereld is vooral een weergave van de ongelijkheid in landengemiddelden (dan van de ongelijkheid binnen landen).

   

  De cijfers over gemiddelde inkomens per land worden berekend door:

  Bruto Nationaal Product : Bevolkingsgrootte = geldbedrag om te rekenen in pakketten van producten en diensten om het internationaal vergelijkbaar te maken.

   

  Het Bruto Nationaal Product (BNP) van dat land te delen door de bevolkingsgrootte en het resultaat internationaal vergelijkbaar te maken door het geldbedrag om te rekenen via de prijzen van pakketten van goederen en diensten.

  (Deze benadering gaat verder dan de sociaal-economische ongelijkheid die binnen een land bestaat.)

   

  Purchasing Power Parity (PPP) = Als je de gemiddeld landeninkomens wil vergelijken meet je de inkomens als hoeveelheid geld die het mogelijk maakt om bepaalde hoeveelheid goederen en diensten te kopen. Bij PPP zijn geldinkomsten omgerekend via een pakket goederen en diensten zodat ze internationaal vergelijkbaar zijn.

   

   

   

   

   

  De Wereld Bank-econoom, Milanovic, heeft de Gini-coëfficient berekend voor de inkomensverdeling in de wereld, door de ongelijkheid binnen landen te combineren met de ongelijkheid tussen landen.

   

  De Gini-coëfficient is een algemeen gebruikte maatstaf voor ongelijkheid, lopend van 0 tot 100.

  - 0 = Perfecte gelijkheid

  - 100 = Dat één enkele persoon al het inkomen ontvangt.

   

  - De Gini-coëfficient is gestegen van 62,5 in 1998 naar 66,0 in 1993! Dit is een zeer sterke

  stijging van de ongelijkheid in de wereld. In 1993 was een Amerikaan die behoorde tot de

  armste 10% van de bevolking, maar was nog beter af dan tweederde van de

  wereldbevolking (die dus nog armer waren).

   

  Welke factoren hebben een rol gespeeld waarom (volgens Wade) de kloof tussen arm en rijk in de wereld is toegenomen?

  1.) Snellere economische groei in de ontwikkelde industrielanden dan in de arme landen;

  2.) Snellere bevolkingsgroei in de arme landen;

  3.) Langzame economische groei op het platteland van China, India en Afrika;

  4.) Snel toenemende inkomensverschillen tussen de stedelijke gebieden in China en het platteland van China en India.

  Het inkomen van de stedelijke gebieden in China groeide zeer sterk in de afgelopen decennia en dat verlaagde de Gini-coëfficient, maar de groeiende kloof tussen de stedelijke gebieden en het platteland in China had een verhogend effect op de Gini-maatstaf.

   

  Econoom Wade ziet deze ontwikkeling als het gevolg van het wereldwijde proces van globalisering.

  De technologische verandering en financiële liberalisering hebben de welvaart van huishoudens aan de rijke kant doen toenemen, zonder dat het aantal huishoudens aan de arme kant afnam. Bevolkingsgroei heeft het aantal arme huishoudens doen afnemen. à Dit beeld heet de gepolariseerde wereld: in termen van inkomens, bestuur en maatschappelijke orde.

   

  De wereld is verdeeld in 2 zones:

   

  1. Zone van rijke industrielanden, met economische groei, een liberaal en tolerant bestuur (behalve t.a.v. immigranten) en voortdurende technologische innovatie die uitputting van natuurlijke hulpbronnen compenseert.

   

  1. Zone van arme landen, economische ontwikkeling stagneert, technologische innovatie ontbreekt, staat mist het vermogen het land te besturen. Economische activiteiten leiden tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen en tot vervuiling van het milieu. (Afrika, delen van Zuid en Zuidoost-Azië, Midden-Oosten, Rusland, Centraal Azië.) Grote aantallen jonge mensen werkloos, raken gefrustreerd en zijn geneigd hun heil te zoeken in radicale politieke bewegingen of migreren naar rijke landen.

   

   

   


   

   

   

  De Wereld Bank-econoom, Milanovic, heeft de Gini-coëfficient berekend voor de inkomensverdeling in de wereld, door de ongelijkheid binnen landen te combineren met de ongelijkheid tussen landen.

   

  De Gini-coëfficient is een algemeen gebruikte maatstaf voor ongelijkheid, lopend van 0 tot 100.

  0 = Perfecte gelijkheid

  100 = Dat één enkele persoon al het inkomen ontvangt.

   

  - De Gini-coëfficient is gestegen van 62,5 in 1998 naar 66,0 in 1993! Dit is een zeer stèrke

  stijging van de ongelijkheid in de wereld.

  In 1993 was een Amerikaan die behoorde tot de armste 10% van de bevolking beter af dan

  tweederde van de wereldbevolking.

   

  De volgende factoren hebben een rol gespeeld waarom (volgens Wade) de kloof tussen arm en rijk in de wereld is toegenomen?

  1.) Snellere economische groei in de ontwikkelde industrielanden dan in de arme landen;

  2.) Snellere bevolkingsgroei in de arme landen;

  3.) Langzame economische groei op het platteland van China, India en Afrika;

  4.) Snel toenemende inkomensverschillen tussen de stedelijke gebieden in China en het platteland van China en India.

  Het inkomen van de stedelijke gebieden in China groeide zeer sterk in de afgelopen decennia en dat verlaagde de Gini-coëfficient, maar de groeiende kloof tussen de stedelijke gebieden en het platteland in China had een verhogend effect op de Gini-maatstaf.

   

  Econoom Wade ziet deze ontwikkeling als het gevolg van het wereldwijde proces van globalisering.

  De technologische verandering en financiële liberalisering hebben de welvaart van huishoudens aan de rijke kant doen toenemen, zonder dat het aantal huishoudens aan de arme kant afnam. Bevolkingsgroei heeft het aantal arme huishoudens doen afnemen.

   

   

   Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de nadelen van een afgrendelingspolitiek?
- doorbreekt circulaire beweging migratie
- symptoombestrijding; oorzaak blijft bestaan
Waarom afgrendelingspolitiek? 
- aanzuigende werking
- precedentwerking
- beheersen migratie
Wat zegt Paul Scheffer over de afgrendelingspolitiek?
Europa kan alleen op een duurzame wijze opvang bieden aan vluchtelingen als er met strikte quota wordt gewerkt. 
Hoe kan de internationale migratie verklaard worden? (4)
- Bevolkingsgroei (kan belangrijke positie innemen maar is niet zelf een oorzaak van migratie) 
- Economische groei 
- De differentiële fertiliteitscijfers (inkomstenbronnen gezinnen) 
- Kettingmigratie (wanneer de migratie op gang komt en de berichten positief zijn, blijft het migratieproces doorgaan)
Wat betekent de visie op integratie 'meting pot/smeltkroes' ?
Volken worden omgesmolten tot een nieuwe natie .
Wat betekent de visie op integratie;  'assimilatie' ?
het samenvoegen 
Wat houdt segregatie in?
Afscheiding en uitsluiting bijv. op grond van ras, huidskleur, taal. 
Tot ca. 1960 vooral segregatie door verzuiling op basis van levensbeschouwing.
Nu segregatie op basis van etniciteit en taal
Er zijn 3 typen processen te benoemen die kunnen leiden tot segregatie (uitsluiten), welke?
- doelgericht georganiseerd handelen meerderheid; dit leid tot uitsluiting van een groep mensen van bepaalde activiteiten in de samenleving. 

- economisch proces; door de arbeidsmarkt komt het voor dat armen worden gescheiden van rijken, geschoolden van ongeschoolden, lager opgeleid van hoger opgeleid. uiteindelijk worden de arme ongeschoolden zwarte mensen gescheiden van de hoger opgeleide witte mensen. 

- onbedoeld gevolg van een individuele keuze van iemand, waarbij er geen sprake is van een sterk racistische voorkeur. 
Wat houd het successiemodel (hypothese) in?
Er zijn verschillende stadia te onderscheiden in de relatie tussen autochtonen
en immigranten: penetratie, invasie en overname. Fase 1: er komen een paar buitenlanders in een wijk wonen, fase 2: gezinshereniging vindt plaats, het aantal immigranten stijgt, en fase 3: migranten nemen de wijk over.
Wat houd de discriminerende attitude in? 
Uitingen van vreemdelingenhaat toeschrijven aan racistische en discriminerende attitudes bij sprekers.